Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. september 2021

Projekt Konzervatívnej definície: verzia č.3

Povedzte svoje názory, nápady a postrehy k aktuálnym a novým článkom definície.
Projekt Konzervatívnej definície: verzia č.3


Konzervatívna Definícia (verzia č. 3 2021/09/08)

1. O normách a odchýlkach:

 1. Norma je ustálený vzor alebo vzorec. - nová

 2. Normálny je nasledujúci alebo približujúci sa k norme. - nová

 3. Príroda utvára normy a odchýlky od týchto noriem- bez zmien

 4. Rozdiely existujú medzi normami, medzi normou a jej odchýlkami a medzi odchýlkami rovnakej normy. (4) - novo upravená z verzie: Rozdiely existujú medzi normami a medzi normami a ich odchýlkami.)

 5. Príroda zachováva teoretické normy a utvára empirické normy. - nová

 6. Empirické odchýlky nasledujú teoretické normy. - nová

 7. Empirické odchýlky sprevádzajú teoretické odchýlky. - nová

 8. Odchýlka neexistuje bez svojej normy. - nová

 9. Odchýlky nemajú rovnakú hodnotu a vplyv ako normy. (5) - bez zmien

 10. Odchýlky majú svoju hodnotu a vplyv. - bez zmien

 11. Hodnota odchýlky sa nikdy nevyrovná hodnote normy a naopak. - bez zmien

 12. Odchýlky prirodzene výskytom neprevyšujú svoju normu. - nová

 13. Normy a odchýlky tvoria ucelený významový celok. - novo upravená z verzie: ... tvoria súvislý významový ... .)

2. O normách, prírode a živote:

 1. Prirodzený je normálny. - novo upravená z verzie: Prirodzený je normálny (nasledujúci alebo približujúci sa k norme).

 2. Živá príroda (t.j. život) vo vesmíre nie je norma- novo upravená z verzie: Živá príroda (t.j. život) je nenormálny úkaz vo vesmíre. Je vzácnosť.

 3. Život na Zemi je norma- nová

 4. Život na Zemi je dobro- nová

 5. Evolúcia je norma - nová

 6. Život normy a rozdiely rozpoznáva. - bez zmien

 7. Život normy vyhľadáva. - nová

 8. Život sa podľa noriem a rozdielov organizuje. - bez zmien

3. O živote:

 1. Život sa usiluje najprv o svoj život a potom prirodzene o svoj nový život- bez zmien

 2. Život naplní svoj význam, ak splní svoju prirodzenú úlohu pre svoj nový život- bez zmien

 3. Život sa vystaví riziku konca, len ak sa usiluje o svoj nový život, alebo nový život chráni. - novo upravená z verzie: Život volí dobrovoľne svoj koniec, len ak sa usiluje o svoj nový život.

4. O poriadku a živote:

 1. Poriadok má normy- nová

 2. Nie každý poriadok je dobro. - nová

 3. Účel poriadku je rozpoznateľnosť noriem rozdielov- novo upravená z verzie: Následok poriadku je rozpoznateľnosť noriem a rozdielov.

 4. Život preferuje poriadok- bez zmien

 5. Život obnovuje poriadok- bez zmien

 6. Rozdiely sú súčasť poriadku- novo upravená z verzie: Normy a odchýlky sú súčasť poriadku.

 7. Časo-priestorová zviazanosť noriem je súčasť poriadku- bez zmien

 8. Nerozrušujúca, nerušivá a rytmus neprerušujúca zmena je prostriedok poriadku- novo upravená z verzie: Nerozrušujúca, nerušivá a neprerušujúca zmena (t.j. pokojná a súvislá) je súčasť poriadku. 

 9. Prostriedok poriadku je kontinuálna (t.j. plynulá) stabilita, a tak aj neprerušený a predvídateľný vývoj. - novo upravená z verzie: Následok poriadku je kontinuálna (t.j. plynulá) stabilita, a tak aj neprerušený a predvídateľný vývoj.

 10. Prostriedok poriadku je kolobeh a rytmus. - bez zmien

 11. Radikálna zmena, prevládajúci nesúlad, dezorganizácia alebo neistota (zmätenosť) nie sú prostriedok poriadku- novo upravená z verzie: Radikálna zmena, prevládajúci nesúlad, dezorganizácia alebo neistota (zmätenosť) nie sú súčasť a ani následok poriadku.

5. O dobre:

 1. Dobro má poriadok. - nová

 2. Zdrojom dobra je: 

  1. kresťanská morálka a sviatostné ustanovizne,

  2. spravodlivá súťaž,

  3. trestná zodpovednosť,

  4. významová bezkonfliktnosť,

  5. prírodné normy,

  6. samostatnosť,

  7. sčítanosť,

  8. slobodná diskusia - nová

6. Konzervatívny je:

 1. Konzervatívny je pevný a stabilný, ale nie strnulý, zaseknutý a nehybný. - nová

 2. Konzervatívny je nenáhlivý, ale nie ospalý alebo bez energie, ľahostajný a apatický. - nová

 3. Konzervatívny je overený a spoľahlivý, ale nie zastaralý, prekonaný a neaktuálny. - nová

 4. Konzervatívny je tradičný, ale nie muzeálny a archaický.. - nová

 5. Konzervatívny je predvídateľný, ale nie jednotvárny. - nová

 6. Konzervatívny je zdržanlivý a premyslený, ale nie zbabelý, nerozhodný alebo lenivý a pohodlný. - nová

 7. Konzervatívny je opatrný a opatrovnícky, ale nie nezvedavý, neobjavný a nevynachádzavý. - nová

 8. Konzervatívny je pokorný, ale nie nesebavedomý, bezbranný, uštvaný alebo vysilený. - nová

 9. Konzervatívny je verný, ale nie servilný a porazenecký. - nová 

  Inzercia

 10. Konzervatívny je striedmy, ale nie vyhasnutý a bez radosti a potešenia zo života. - nová

 11. Konzervatívny je obyčajný a menej nápadný, ale nie bezfarebný, neviditeľný a zanedbateľný. - nová

 12. Konzervatívny je skeptický, ale nie negativistický a pesimistický alebo neprístupný. - nová

 13. Konzervatívny je rázny a jednoznačný, ale nie hrubý a nevychovaný. - nová

 14. Konzervatívny je zásadový, ale nie nepriateľský. - nová

 15. Konzervatívny je ľudový, ale nie nízky, podradný, neintelektuálny. - nová

7. O konzervatívnom človeku:

 1. Konzervatívny človek verí v poriadok a dobro- novo upravená z verzie: Konzervatívny človek vyznáva poriadok a dobro.

 2. Konzervatívny človek poriadok a dobro uchováva, obnovuje, dokazuje a zvnútorňuje ich. - nová

 3. Ak má konzervatívny človek slobodu, poriadok a dobro rozširuje, prispieva k nim a teší sa z nich. - novo upravená z verzie: Ak má konzervatívny človek slobodu, poriadok a dobro žije, rozširuje a obnovuje.

 4. Konzervatívny človek favorizuje logickú konzistentnosť a kontinuitu v konaní a myslení pred ich nepredvídateľnou a nenávratnou zmenou. - nová

 5. Konzervatívny človek ma silný sklon veriť v jedného Boha ako pôvodcu vesmíru a života v ňom. - nová

 6. Civilizácia je projekt proti silám neporiadku. - nová

8. O živote, smrti a človeku:

 1. Smrteľnosť človeka je norma- nová

 2. Smrteľnosť človeka je dobro- nová

 3. Ak organizmus existoval, žil. - nová

 4. Ak organizmus žil, bol (mal) život. - nová

 5. Ak organizmus, ktorého mozgový rast a aktivitu prirodzene usmerňoval ľudský genóm z buniek jeho vlastného tela, existoval, bol to človek. Ak existuje, je to človek- novo upravená z verzie: Ak je človek živý, existuje na tomto svete.

 6. Ak organizmus existoval ako človek, bola to bytosť (osoba)- nová

 7. Každá bunka s ľudskou DNA patrí alebo patrila nejakej ľudskej bytosti- nová

 8. Ľudské bunky nemajú rovnakú hodnotu pre život- nová

 9. Poškodenie niektorých typov ľudských buniek alebo tkanív privodí ľudskému organizmu takmer okamžitú smrť.

 10. Smrť je zánik života bytosti na tomto svete. - novo upravená z verzie: Smrť človeka je koniec jeho individuálnej existencie na tomto svete (hovoríme, že človek zomrel). 

 11. Každá ľudská bytosť je len živá alebo len mŕtva. - novo upravená z verzie: Človek je len živý alebo len mŕtvy.

 12. Existujú ľudské bytosti, ktoré nedokážu naplniť svoj význam sami v určitom úseku alebo počas celého ich života.

 13. Ak človek bol alebo je živý, bol aj počatý- novo upravená z verzie: Ak bol človek živý, bol aj počatý

 14. Človeku je prirodzené človeka počať a nie stvoriť. - nová

 15. Život každého človeka začína jeho počatím a končí smrťou- novo upravená z verzie: Človek je živý (t.j. má život) od svojho počatia až do svojej smrti

 16. Normálne Počatie je splynutie mužovej spermie a ženinho vajíčka vo vajíčkovodoch tejto ženy po pohlavnom styku tohto muža a tejto ženy- existujúca upravená
  z verzie:
   Normálne Počatie je splynutie mužovej spermie a ženinho vajíčka v maternici tejto ženy ...

 17. Potrat je smrť človeka vo vnútri tela svojej matky- bez zmien

 18. Človek prirodzene sklon konať zlo. - nová

 19. Život človeka nie je choroba. - bez zmien

9. Ženy, muži, rodičia:

 1. Človek existuje len ako muž alebo len ako žena- bez zmien

 2. Muž nie je žena- existujúca (bez zmien)

 3. Muži sú rôzni i ženy sú rôzne. - existujúca (bez zmien)

 4. Normálny muž má od narodenia až po svoju smrť
  a) len mužské pohlavie a
  b) nemenštruuje, nedokáže otehotnieť alebo porodiť dieťa
  - existujúca (upravená z verzie: Normálny muž má od počatia až po svoju smrť ...)

 5. Normálna žena má od narodenia až po svoju smrť len ženské pohlavie. - existujúca upravená z verzie: Normálna žena má od počatia až po svoju smrť ...

 6. Človek prirodzene jednu matku a jedného otca. - novo upravená
  z verzie:
  Človek má jednu matku a jedného otca.

 7. Človek prirodzene len jedného žijúceho otca. – nová

 8. Človek prirodzene len jednu žijúcu matku. - nová

 9. Otec je len muž.  - nová

 10. Normálny otec dieťata je muž, ktorého spermia splodila toto dieťa. - novo upravená z verzie: Otec dieťata je muž, ktorého spermia splodila toto dieťa.

 11. Matka je len žena.  - nová

 12. Normálna Matka dieťata je žena, ktorej vajíčko splodilo toto dieťa. - novo upravená z verzie: Matka dieťata je žena, ktorej vajíčko splodilo toto dieťa.

10. O manželstve a rodine:

 1. Manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy- bez zmien

 2. Manželstvo je dobro - nová

 3. Najlepším prostredím pre výchovu dieťaťa je fungujúce manželstvo jeho rodičov- bez zmien

 4. Normálni rodičia sú biologický otec a biologická  matka rovnakého dieťaťa žijúci v jednom fungujúcom manželstve a podieľajúci sa prirodzene na fyzickom i duševnom vývoji tohto dieťata. - novo upravená z verzie: Rodičia dieťaťa sú otec a matka tohto dieťaťa.

 5. Registrované Partnerstvo je legislatívne nevhodné a systémovo nezdravé vymedzenie. - bez zmien

11. Zatiaľ kategória: Iné

 1. Nasledovania hodným a pretrvávajúcim kultúrnym odkazom našich predkov v oblasti náboženstva je len kresťanstvo (majoritný odkaz) a judaizmus (minoritný odkaz). - existujúca upravená z verzie: Nasledovania hodným kultúrnym odkazom ...)

 2. Židia boli nespravodlivo prenasledovaní pre svoj židovský pôvod a vieru v rôznych dobách a na rôznych miestach vrátane územia Slovenska. - bez zmien

Na redefiníciu alebo domyslenie z predchádzajúcich verzii čakajú nasledovné výroky:

 • človeka je prírodná norma byť zdravý a nebyť chorý.

DISKUSIA k článku

dVEDECi tematického Cuvée - počítačový simulant - púštny zálesák - aktivista za zlepšenie diskusného online prostredia a väčšiu emancipáciu diskutérov a blogerov -držiteľ prestížneho online titulu "úplne jedinečného mrhača vlastného životného času" - stúpenec ritualizovaného sentimentu. Píše rôzne podľa chuti a možností.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Je kresťanstvo inkluzívne?

Je kresťanstvo inkluzívne?

Keď sa pozriem na plejádu predsudkov a dohadov voči kresťanskej viere, jedným z častých je ten, že naša viera je netolerantná, vylučujúca a absentujú v nej hodnoty rovnosti. Kúzelné slovíčko rovnosť je totiž dnes zaklínadlom na každého, kto si dovolí pochybovať o vybraných právach či obmedzeniach, ktoré nám mnohé súčasné ideológie ponúkajú (a zďaleka nie len tie liberálne). Kresťanstvo v očiach mnohých naproti tomu vraj presadzuje „tradičné“ gender role, neinkluzívnosť (dokonca podľa mnohých intoleranciu) voči sexuálnym (prípadne aj iným) menšinám, či zvýhodňuje (vďaka svojej histórii) bielych Európanov. Pre mnohých je to dôkaz zaostalosti cirkvi, veriacich alebo dokonca samotného náboženstva. Myslím si, že ľudia, čo toto tvrdia, nepochopili z kresťanstva absolútne nič.

Blog
Minister Lengvarský koná podobne ako pápež František

Minister Lengvarský koná podobne ako pápež František

Viacerí horlivci a antivaxeri ostro kritizujú vládu a ministra Lengvarského za požiadavku očkovania pre tých, ktorí sa chcú osobne zúčastniť stretnutia s pápežom Františkom pri jeho návšteve Slovenska. Lengvarský však v tomto koná v súlade s pápežom, vatikánskymi úradmi aj najnovším vyhlásením ekumenického patriarchu Konštantinopolu Bartolomeja I. A Kotlebovci, Ficov SMER, Harabinovci, a všetci protestujúci antivaxeri konajú proti pápežom preferovanej ochrane zdravia a života.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.