Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. júl 2021

Osud nepokrstených detí - limbo

 

 

 

 

OBSAH : 
Úvodom
Učenie modernej RKC o spáse novonarodencov 
Učenie Tradičnej RKC o spáse novonarodencov 
Záverom

 

 


 

 

Úvodom

Kam pôjdu novonarodenci a malé deti neschopné prijať vieru, ktoré zomreli bez krstu ? Pôjdu do neba, predpeklia - limba, očistca, alebo do pekla ? Čo o tom učila Cirkevná Tradícia a čo o tom dnes učí moderná RKC ? 

Učenie modernej RKC o spáse novonarodencov 

1 : Zo súčasného katechizmu  KKC 1261
"Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev ich môže iba zveriť Božiemu milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne. A vskutku, veľké milosrdenstvo Boha, „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení“ (1Tim 2,4), a Ježišova nežnosť k deťom, ktorá mu vnukla slová: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im…“(1257) (Mk 10,14), dovoľujú nám dúfať, že jestvuje cesta spásy pre deti, ktoré zomreli bez krstu......
http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Pohreb%20det%ED,%20ktor%E9%20zomreli%20bez%20krstu&pstring=1261

2 : Medzinárodná teologická komisia 20. apríla 2007
Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu
........Skôr by sme chceli na záver zdôrazniť, že jestvujú závažné dôvody dúfať, že Boh tieto deti spasí, keďže nebolo možné vykonať, čo sa túžilo pre ne urobiť – pokrstiť ich do viery a do života Cirkvi https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nadej-na-spasu-pre-deti-ktore-zomreli-bez-krstu

Učenie Cirkevnej Tradície o spáse novonarodencov 

1 : Z Florentského koncilu : zasadanie 6—6 Júl 1439
"Duše tých, ktorí po krste neutrpeli nijakú škvrnu hriechu, ako aj duše, ktoré po očistení od hriechu boli očistené buď vo svojich telách, alebo mimo svojich tiel, ako bolo uvedené vyššie, sú okamžite prijaté do neba...... ALE duše tých, ktorí odchádzajú z tohto života v skutočnom smrteľnom hriechu alebo iba v pôvodnom hriechu, idú priamo do pekla, aby boli potrestaní, ale s nerovnými bolesťami. Definujeme tiež, že svätý apoštolský stolec a rímsky pontifik majú prvenstvo nad celým svetom"........ https://www.ewtn.com/catholicism/library/ecumenical-council-of-florence-1438-1445-1461

Poznámka : Koncil zreteľne definuje že tí čo odchádzajú zo sveta s dedičným hriechom pôjdu do pekla, rovnako ako idú do pekla tí čo odchádzajú z tohto sveta so smrteľným hriechom, ALE narozdiel od nich budú v pekle inak (menšie) trestaní.

2 : Bula Auctorem Fidei 1794
 DOLE UVEDENÝ NÁZOR ODSÚDENÝ AKO HERETICKÝ
 "Neexistuje miesto v ktorom duše tých čo odchádzajú z tohto sveta s dedičným hriechom sú trestaní trestami odsúdených, bez výnimky trestu ohňom (limbo - predpeklie).https://hymnsandchants.com/Texts/Church/Papal/Constitutions/AuctoremFideiEnglish.pdf Str 7

Poznámka : Pápežská bula Auctorem Fidei odsúdila názor že nepokrstené malé deti NIE SU trestané trestami odsúdených bez výnimky trestu ohnom, a teda bula tým dáva najavo, že nepokrstené deti trestané sú.

Inzercia

3 : Z Trid. katechizmu
* OTÁZKA XXXIII.
Krst detí sa nemá odkladať. *
"Veriacich je potrebné upozorniť na to, aby sa postarali o prinesenie svojich detí do chrámu, hneď ako to bude možné a aby ich dali pokrstiť so slávnostnými obradmi. Keďže deti okrem krstu svätého nemajú žiadne iné prostriedky na dosiahnutie spásy, môžeme ľahko pochopiť, akú veľkú vinu na seba uvaľujú tí, ktorí im dlhšie než je to potrebné, dovoľujú zostať bez sviatostnej milosti a to tým viac, že deti najmä v mladom veku sú vystavené nespočetným ohrozeniam života."https://tridentskaomsa.weebly.com/uploads/5/7/8/8/57880451/trident_kat___grafika_web_compr..pdf Str 161 

* OTÁZKA XXXV.
Krst dospelých sa má na nejaký čas odložiť. *
"Cirkev však nebola zvyknutá udeľovať dospelým sviatosť krstu ihneď, ale stanovila, aby sa s ňou istý čas počkalo. Lebo s týmto oneskorením nie je spojené také nebezpečenstvo ako sme uviedli, že hrozí deťom. Navyše ak by akákoľvek nepredvídaná udalosť znemožnila dospelým obmytie spasiteľnou vodou, ich úmysel a predsavzatie prijať krst a ľútosť nad minulým hriešnym životom by im na dosiahnutie milosti a spravodlivosti postačili."https://tridentskaomsa.weebly.com/uploads/5/7/8/8/57880451/trident_kat___grafika_web_compr..pdf Str 162

Poznámka : Trid. katechizmus má v tom tiež jasne - novonarodenci majú byť krstení čo najskôr, lebo okrem krstu neexistuje iný prostriedok, ktorý by im umožnil spásu. Takáto možnosť je IBA u dospelejších ľudí, ktorých by spasila i samotná viera a túžba po krste "krst spásy".

4 : Z Kódexu kánonického práva z roku 1917
1 : Kán. 746.
"§ 2. Ukáže-li se hlavička dítěte a hrozi-li nebezpečí smrti, pokřtí se dítě na hlavě; a vyvázne-li živé, nesmí se později znovu pokřtít podmínečně." http://librinostri.catholica.cz/download/KodexKop-OCR.pdf Str 192

2 : Kán. 747*
"Jest pečovat o to, aby všechny nedonošené plody byly bez ohledu na dobu porodu pokřtěny bezpodmínečně, je-li jisto, že jsou živé: je-li o tom pochybnost, podmínečně."http://librinostri.catholica.cz/download/KodexKop-OCR.pdf Str 193

3 : Hlava II.
"Komu nutno povolit anebo.podepřít církevníf-pohřeb.
Kán. 1239.
1* Církevní pohřeb nelze poskytnout tonu, kdo zemřel bez křtu.
§ 2. Katechumeny, kteří bez jakékoli své viny zemrou ňepokřtěni, nutno počítat/mezi.pokřtěné." http://librinostri.catholica.cz/download/KodexKop-OCR.pdf Str 278

Poznámka : Cirkevný zákonník z roku 1917 potvrdzuje aké mimoriadne dôležité je krstiť deti čo najskôr. Hoci moderná RKC umožňuje nepokrsteným novonarodencom kresťanský pohreb, keďže verí, že im on môže dopomôcť k získaniu spásy u Boha, Tradičná RKC toto neumožnovala, pretože všetkým nepokrsteným neumožnovala pohreb, pretože s ich spasením nijako nepočítala. Výnimku tvorili iba katechumeni.

5 : Z Katágskej synódy r. 397
Canon CX. (Greek cxii. bis)
"Kto popiera že novonarodenci potrebujú zdedený Adamov hriech zmyť v kúpeli regenerácie na odpustenie hriechov nech je exkomunikovaný, pretože protirečí apoštolovi, ktorý hovorí "jedným človek prišiel hriech do sveta, a tak smrť prešla na všetkých lebo všetci zhrešili". Z tohoto dôvodu sa krstia aj novonarodenci, ktorí ešte nespáchali osobný hriech na odpustenie dedičného hriechu." https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0419-0419,_Synodum_Cartaginense,_Canones_[Schaff],_EN.pdf Str 718 - 719

Poznámka : Synóda bola vedená predovšetkým Augustínom a Cypriánom. Pri podrobnejšom štúdiu jednotlivých kánonov si môžme všimnúť, že sa odvolávajú na učenie Augustína či Cypriána. Augustín bol azda najznámejší z cirkevných otcov ktorí učili, že nepokrstené deti nemôžu byť spasené - vid kapitola "cirkevní otcovia"

6 : Cirkevní Otcovia
16. Popierajúc Pelagiove názory – odvolávajúc sa na Pánov príkaz v Jn 3, 5 a na liturgickú prax Cirkvi – dospel Augustín k tvrdeniu, že deti, ktoré zomreli bez krstu, sú určené do pekla (24). Prečo by bolo inak potrebné priniesť ku krstnému prameňu už maličké deti, predovšetkým novorodencov v nebezpečenstve smrti, ak nie preto, aby sa im zaistil vstup do Božieho kráľovstva? Prečo by bolo potrebné vykonávať nad nimi obrady exorcizmu a iniciácie, ak by nemuseli byť oslobodené od diabla (25)?  Augustínova autorita na Západe bola taká veľká, že si jednotliví latinskí otcovia 5 a 6 storočia (ako napr. Hieronym, Fulgencius, Avitus Viensky ) osvojili jeho názor.

Pápež Gregor Veľký v komentároch ku knihe Job tvrdil, že Boh odsúdi aj tie duše, ktoré sú poškvrnené iba prvotným hriechom; dokonca i deti, ktoré nikdy z vlastnej vôle nezhrešili, musia ísť v ústrety „večnému trápeniu“. Ohľadne nášho stavu pri narodení, keď sme ako deti hnevu, cituje Knihu Jób 14, 4 – 5 (LXX), Jn 3, 5 a Ef 2, 3 (42).

http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Pohreb%20det%ED,%20ktor%E9%20zomreli%20bez%20krstu&pstring=1261 

Záverom 

2 VK sa začal riadiť v duchu hesla "spasme všetkých za každú cenu". Týmto sa otvorila cesta spásy protestantom, pravoslávnym, vyznávačom nekresťanských náboženstiev, ba dokonca aj ateistom, všetkým tým ktorí hoc poznajúc katolícke učenie odmietajú sa podriadiť a uveriť v katolícke evanjelium. K tejto "smotánke" sa pridali už aj nepokrstené deti. 
Avšak tým že budeme rušiť učenie katolíckej Tradície novonarodencom spásu nezabezpečíme. Jediné čo pre novonarodencov môžeme spraviť je čo najrýchlejšie ich pokrstiť. Inej cesty niet.

Zdroj : https://katolik0.webnode.sk/3-katolici-vs-tradicni-katolici/

Odporúčame