Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. júl 2021

Zamyslenie o Zachejovi

Zamyslenie o Zachejovi

Zamyslenie o Zachejovi

(Lk 19,1-10)

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 

2 A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom

   a bol bohatý, 

3 zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup,

  lebo bol malej postavy. 

4 Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby

   ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.
5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal

   mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v

   tvojom dome!“
6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
7 Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu

   človekovi!“
8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu

   svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho

   oklamal, vrátim štvornásobne.“
9 Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu.

   Veď aj on je Abrahámovým synom. 

10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa

    stratilo.“

 

Štruktúra

Ježiš vošiel do Jericha (v.1)

Túžba Zacheja vidieť Ježiša (vv.2-4)

Zachej prijal Ježiša s radosťou do svojho domu a

polovicu svojho majetku dáva chudobným (vv.5-8)

Ježiš prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo (vv.9-10)

 

Kontext

Uzdravenie  slepca pri Jerichu  v Lukášovom evanjeliu bezprostredne predchádza stretnutiu Ježiša so Zachejom (porov. 18,35-43). Ježiš sa nachádza na ceste z Galiley, ktorá je na severe Palestíny, smerom na juh, do hlavného mesta Jeruzalema. Na začiatku 19. kapitoly je stretnutie Ježiša so Zachejom v Jerichu (vv.1-10); potom nasleduje podobenstvo o mínach (vv.11-27); Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema (vv.28-40); Ježiš plače nad Jeruzalemom (vv.41-44); potom vyhnal kupcov z chrámu (vv.45-46) a na zaver kapitoly Ježiš učí v chráme (vv.47-48).

Inzercia

Zamyslenie

vv.1-4:  „Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.“

Zachej zatúžil vidieť Ježiša. Vo Svätom písme mame krásne vyjadrenú túžbu po Bohu: „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou“ (Ž 42,2). Zachej úprimne celým srdcom tužil vidieť Ježiša aj pre nás to môže byť povzbudením aby sme často tužili po Bohu a radi ho vyhľadávali. Túžbu po Bohu pekne vyjadril sv. Augustín: „Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojne je naše srdce, kým nespočinie v tebe.

Podobnú situáciu nájdeme keď Pána Ježiša ako hosťa prijal mýtnik Lévi do svojho domu.  „Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Odpovedal im Ježiš: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali “ (Lk 5,27-32). 

vv.5-7:  „Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“


Evanjelista Lukáš viackrát vyzdvihuje, že spása je možná už teraz, „dnes“, a to v stretnutí sa s Ježišom. Toto „dnes“ platí aj pre nás čitateľov evanjelia aj my môžeme už teraz nájsť spásu v Ježišovi Kristovi. Zachej po stretnutí s Ježišom sa stáva oveľa viac bohatým. Našiel akoby vzácnu perlu (Mt 13,45-46), ktorou je sám Ježiš, ktorého s radosťou prijal do svojho srdca a života. V jeho živote už nebudú dôležité iba peniaze ale predovšetkým láska k Ježišovi, že bude žiť ako Ježišov nasledovník. 

vv.8 -10: „Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Zachej je pokorný lebo hovorí o sebe pravdu, že bol nespravodlivým vyberačom mýta toto verejne povedal pred ľuďmi.

V Knihe Levitikus sa píše: „Pán povedal Mojžišovi: „Ak sa niekto prehreší a spreneverí voči Pánovi a odtají svojmu blížnemu nejakú vec, ktorú mu dal do úschovy, zveril, či odpredal, alebo ak oklame svojho blížneho, alebo ak sa niečo stratí, on to nájde a odtají, pričom ešte aj falošne prisahá pre nejaký skutok, ktorým sa človek môže prehrešiť, ak sa takto prehrešil a previnil, všetko, čo predal, alebo klamstvom nadobudol, čo mu zverili, alebo čo sa stratilo a on to našiel, a všetko, na čo falošne prisahal, vráti späť; dá v plnej hodnote náhradu a k tomu pridá ešte pätinu (hodnoty). Toto dá majiteľovi v ten istý deň, keď bude obetovať svoju obetu za hriech. A za pokánie prinesie kňazovi bezchybného barana pre Pána podľa odhadu previnenia. Kňaz ho potom zbaví hriechu pred Pánom a odpustí sa mu skutok, ktorým sa previnil.“ (Lv 6,1-7).

Keď sa stretol s Ježišom uznal si chybu, už nechcel byť nespravodlivý ako bol predtým ale chcel všetko hneď napraviť a zmeniť aby sa mohol stať Ježišovým priateľom. Ježiš je priateľ mýtnikov a hriešnikov (Lk 7,34) a každému človeku prináša spásu, kto v neho uverí. Mýtnici neboli obľúbenými ľuďmi a predsa Pán Ježiš nám dal za príklad mýtnika, ktorý vošiel do chrámu spolu s farizejom (Lk 18,9-14).

Mýtnik sa modlil s pokorou a poníženosťou: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“

Zachej s pokorou priznáva: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Zachej bol bohatý a čo si nespravodlivo nahrabal chce vrátiť. Ježiš upozorňoval na nesprávne užívanie bohatstva napríklad v Podobenstve o boháčovi a Lazarovi (Lk 16,19-31).

Ježiš označil Zacheja Abrahámovým synom podobne slova povedal aj zhrbenej žene, ktorú v sobotu uzdravil: „A tuto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu? “ (Lk 13,16).

Krásne vysvetlenie podáva apoštol Pavol v Liste Galaťanom: „Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahámovi: V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní s veriacim Abrahámom“ (Gal 3,6-9).

Syn Abraháma: „Tento vyraz zdôrazňuje príslušnosť k ľudu Izraela ako ľudu zmluvy, dediča Božích prisľúbení daných tomuto veľkému patriarchovi. Aj Zachej patril k Božiemu ľudu, ku ktorému sa Ježiš obracia s výzvou na obrátenie a ktorému ponuka spásu. Ježišove slova môžu obsahovať aj podtón výčitky: ak je Zachej „synom Abraháma“, je teda aj „blížnym“, ktorého zákon prikazuje milovať (Lv 19,18). Svätý Pavol vzťahuje zmysel výrazu „synovia Abraháma“ nielen na Židov, ale rozširuje ho na všetkých, ktorí majú svoj pôvod vo viere. Teda všetci kresťania sú dedičmi Božích prisľúbení (Gal 3,7).

Ježiš prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Zachej bol stratený a našiel sa, tak isto stratená ovca (Lk 15, 6), stratená drachma (Lk 15,9) a stratený syn (Lk 15, 24). 

Aplikácia

Zachej je sympaticky v Božích očiach lebo naberá odvahu aby sa stretol s Ježišom.

Toto stretnutie ho núti čosi napraviťzmeniť čo v jeho doterajšom živote nebolo v poriadku.

To je cesta aj pre nás mame sa usilovať o to aby sme boli spravodliví a nábožní. Aby sme si nič nenechávali iba pre seba ale dávali ľuďom, čo im patri. Aby sme všetko, čo je v našom živote nespravodlivé napravili tak ako Zachej, ktorý polovicu svojho majetku dal chudobným. Môže to byť pre nás výzva aby sme napr. pomohli finančné tým, ktorí sú v núdzi.   

 

Štefan Kónya, 2021

 

Použitá literatúra

Novy zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Vydavateľstvo Dobra kniha Trnava, 2008

Časopis Sväté písmo pre každého. Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava 9/2001 ročník 1, s.7

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia. Skončil sa rok Božieho slova ale v našom živote môžeme aj naďalej čítať Pánovo slovo. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Čo všetko ste o práci Tatranských nosičov nevedeli

Čo všetko ste o práci Tatranských nosičov nevedeli

Nosiči v Tatrách patria medzi svetové unikáty zaradené do dedičstva UNESCO. Všetci sme o nich počuli, no len málokto vie, v čom spočíva ich práca a akí dôležití sú na horách. V tomto blogu Vám objasním pravdy a nepravdy o živote Tatranských nosičov, ktorý momentálne zažívam na vlastnej koži.

Denník Svet kresťanstva