Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. jún 2021

JEHOVAH alebo YAHWEH?

“Vy sa modlite takto: ‚Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje Kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Daj nám chlieb na tento deň a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. A nedovoľ, aby sme podľahli pokušeniu, ale osloboď nás od toho zlého.’” - Matúš 6:9-13.

Mnoho ľudí, ktorí hovoria, že patria ku Kristovi v posledných desaťročiach tvrdili, že buď správne používanie, alebo správna výslovnosť Božieho mena má zásadný vplyv na ich duchovné postavenie. Mnohí považujú používanie mena Jehova za praktický anglický preklad Božieho mena. Väčšina z nich súhlasí s tým, že nikto presne nevie, ako presne sa majú vyslovovať štyri hebrejské písmená, ktoré tvoria tetragrammatón (YHWH). Všeobecne sa však akceptuje, že náš najlepší odhad by bol Jahve. Niektorí zastávajú názor, že kvôli najvyššej Božej svätosti by sa malo jeho meno vyslovovať tak, ako bolo predstavované ľudstvu v hebrejskom jazyku. Mnohí, ktorí si osvojili tento názor, rovnako interpretovali Kristovo meno a rozhodli sa namiesto Ježiša použiť Ješuu.

„Jehovovi svedkovia“ si zjavne kladú nárok na meno Jehova a začleňujú ho do svojej organizačnej identity. Ich tvrdenie, že sú Božím vyvoleným ľudom a jeho jediným komunikačným kanálom v súčasnosti, je do značnej miery založené na ich opakovanom používaní a odvážnom hlásaní mena Jehova. Texty, ako sú Žalmy 83:18 a Izaiáš 43: 11–12, sa používajú ad nauseam (do zblbnutia), aby spojili ich použitie a spojenie s menom Jehova ako dôkaz ich božskej podpory. Na druhej strane, niektorí tvrdia, že Božie meno sa nesprávne používa, čím sa stáva Jehovom namiesto Jahveho, čo ukazuje, že v skutočnosti sa Bohu nepáčia, a preto nie sú jeho ľudom. Tí, ktorí hľadajú Pánovov súhlas v tejto veci, sa môžu pýtať: aká je pravda? Ako náš jediný Učiteľ, Kristus Ježiš, očakáva, že budeme vyslovovať a používať Božie meno? Tak ako všetky veci, aj my musíme starostlivo skúmať Písma, aby sme mali správny prístup a dispozíciu. Čo zjavuje Písmo, pokiaľ ide o výslovnosť a používanie Božieho mena?

Je pozoruhodné, že Božie meno sa rozlišuje prostredníctvom dvoch prechodných období v histórii. Prvým je, keď Boh prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša osobitne zdôraznil svoje meno Jehova (Jahve). Pred udalosťami, ktoré sa stali v Egypte približne pred 35 storočiami, sa zdá, že Boží služobníci poznali meno Jahve (Jehova). V tom konkrétnom čase však Boh oslavoval svoje meno a staval ho nad mená všetkých ostatných bohov. Prostredníctvom desiatich rán sa preukázalo, že Jehova (Jahve) je omnoho lepší a silnejší, ako egyptskí bohovia: Hapi, Heket, Geb, Khepri, Hathor, Isis, Nut, Seth, Ra a Faraón. Všetci títo egyptskí bohovia boli identifikovaní podľa mien, pretože vtedajší ľudia uznávali existenciu nielen jednej božskej bytosti, ale aj mnohých. Každého spoznali a odlíšili podľa jedinečného mena. Preto bolo vhodné, aby hebrejský Boh Jahve (Jehova) ustanovil svedectvo o nadradenosti svojho mena a božstva.

Nasledujúcich 15 storočí bol hebrejský národ známy svojim jedinečným vzťahom so svojím Bohom, Jehovom (Jahve). Po celú dobu svedčil Jahve (Jehova) o svojom vzťahu k hebrejskému národu ako k jedinému Bohu. Eliášovu obetu strávil prehriatym ohňom z neba, vyslaním svojho anjela zničil 185-tisícovú armádu asýrskeho juggernauta a poveril cudziu moc (Babylon), aby disciplinovala jeho ľud po opakovanom duchovnom cudzoložstve s inými bohmi. Meno Jehova (Jahve) rozlišovalo Hebrejského Boha ako odlišného a nijako spojeného s bohmi iných národov. Meno Jahve (Jehova) sa v posvätných hebrejských textoch vyskytuje približne 7 000-krát. Existuje však ešte jedno zreteľné prechodné obdobie v súvislosti s používaním Božieho mena. Vidno to pri založení Kristovho zboru. Aj keď sa dá ľahko potvrdiť, že hebrejské spisy obsahovali tetragrammatón približne 7 000-krát, v Novom zákone nie je zdokumentované žiadne zjavenie sa božského mena inak ako v jeho skrátenej podobe (Hallelujah - chvála Jah.) V Zjavení 19: 1, 3, 4 a 6.

Niektorí sa domnievajú, že je to priamy výsledok schémy protivníkov, ktorá má zabrániť tomu, aby sa Božie meno hovorilo a používalo. Tvrdia, že božské meno sa pôvodne objavilo pri prvom vydaní týchto spisov, ale bezohľadní prekladatelia ho šikovne odstránili. Je to jednoducho teória alebo je to dokázaný fakt? Bez získania titulu v archeológii sa stále môžeme pozrieť na jednu z najstarších kópií veľkej časti Nového zákona a vyvodiť určité závery. Papyrus #46 je ľahko prístupný na internete a existuje i slušný prehľad vo Wikipédii. Tento papyrus obsahuje väčšinu Pavlových spisov a všetky jeho listy adresované Hebrejom. Panuje všeobecná zhoda, že táto kópia pochádza z obdobia medzi 175 - 225 nl. Niektorí tvrdia, že je to skutočne z roku 80 n. L., Je to však sporné. Pavlove neskoršie spisy boli tvorené v rokoch 60 - 61 n. L. Tento papyrus bol teda napísaný niekde medzi 20 - 165 rokmi po zložení Pavlovho originálu.

Inzercia

Božské meno sa nikde na papyruse č. 46 ani v žiadnej inej kópii nevyskytuje. Je možné, že sa v priebehu 20 - 165 rokov od Pavlovho písania objavilo obrovské sprisahanie, ktoré sa osvedčilo pri vymazávaní božského mena, alebo je pravdepodobnejšie, že ho iba nepoužil? Najhlasnejším hlasom, ktorý tvrdí, že božské meno bolo z Nového Zákona odstránené, je Spoločnosť Biblie a traktátov Strážnej Veže. Ich argumenty sú uvedené v prílohe A5 Prekladu nového sveta Svätých písiem. Napriek tomu v ich vlastnom preklade, kde si dovolili vložiť božské meno 237-krát na miesta, ktoré považovali za vhodné, stále existuje sedem kníh Biblie, v ktorých božské meno absentuje (Filipanom, 1 Timoteovi, Titovi , Philemon, 1. 2. a 3. Jána). Preto si treba položiť rozumnú otázku, prečo títo apoštoli nepoužívali božské meno tak často, ako to dnes robia publikácie Strážnej Veže? Prečo došlo k tak zjavnej zmene v používaní božského mena v judaizme v porovnaní s Cestou (ako hovorili Kristovi učeníci o svojej viere)?

Odpoveď nemusí byť taká zložitá alebo zlovestná, ako sa dá niektorých presvedčiť, aby si mysleli. Chápeme, že Kristovi učeníci poznali Božie meno a jeho výslovnosť. Nebáli sa, že by používaním jeho mena vyvolali Boží hnev. Je ale možné, že vynechanie božského mena nemusí byť chybou, ktorú je potrebné opraviť, ale kľúčom k meniacemu sa vzťahu medzi Bohom a ľuďmi, ktorí prejavovali vieru v jeho syna. Keď prišiel Kristus Ježiš, predstavil nový a zvláštny vzťah, ktorý mali mať jeho učeníci s Bohom, a to je odpoveď na zmenu v používaní božského mena. Namiesto toho, aby boli iba Božími služobníkmi alebo priateľmi (ako Boh označil Abraháma), boli teraz pozvaní, aby s ním nadviazali veľmi zvláštny rodinný vzťah. Keď Ježiš ponúkol svoj život, začal existovať právny základ pre prijatie jednotlivcov z ľudstva do Kráľovstva ako Božích synov. Sám Ježiš si všimol rozdiel medzi tými, ktorí žili a zomreli pred inauguráciou tejto inštitúcie, a tými, ktorí žili potom a mohli využívať jej výsady. Povedal svojim učeníkom: „nebol vzkriesený nikto väčší ako Ján Krstiteľ, ale najmenší človek v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Od čias Jána Krstiteľa až do súčasnosti je nebeské kráľovstvo cieľom, ku ktorému sa ľudia tlačia.(Matúš 11: 11,12)

Pavol často zdôrazňoval tento zvláštny nový vzťah. Rimanom povedal: „Všetci, ktorých vedie Boží duch, sú skutočne Božími synmi. Pretože ste nedostali ducha otroctva spôsobujúceho opäť strach, dostali ste ducha adopcie za synov, ktorého duchom voláme: „Abba, Otče!“ Samotný duch vydáva svedectvo spolu s našim duchom o tom, že sme Božie deti.“ (Rimanom 8: 14–16) Pavol ukazuje, že duch nás nenúti volať „Jehova“ alebo „Jahve“, ale skôr voláme „otec, otec!“ Aj keď na použití jedného z týchto mien určite nie je nič zlé, aká osoba volá svojho rodiča menom? Voláte svojho otca menom alebo ho voláte otec? Odvolávať sa na neho ako na niečo iné ako otec, ukazuje iný vzťah ako dieťa a rodič! Kristovi učeníci poznajú a sú oboznámení s božským menom, ale keď sa obraciame na Boha ako na otca, znamená to, že chápeme hlboký význam jeho mena. Meno je iba predstaviteľom osoby a ako nasledovníci Krista vidíme božskú osobu ako nášho Otca. To vysvetľuje, prečo v spisoch apoštolov božské meno chýba, ale výraz Otec je všade!

Lebo po zmene z judaizmu sa Ježiš stal ústrednou postavou. Je božsky ustanoveným sprostredkovateľom, vodcom a učiteľom celého ľudstva. Meno „Ježiš“ sa v Novom zákone vyskytuje viac ako 900-krát a „otec“ sa objavuje približne 260-krát. Najdôležitejšie je, ako nám Ježiš povedal, aby sme sa obrátili na Boha? Ježiš povedal: „Musíte sa teda modliť takto: "Náš Otče v nebesiach. Keď sa sám Ježiš modlil, oslovil svojho Otca slovami „Svätý Otče, bdej nad nimi“. Neexistuje lepší príklad. Takže keď sa jednotlivci rozhodnú debatovať o tom, či máme volať náš Otec, Jehova alebo Jahve, nenechajte sa debatou chytiť do pasce, je to zbytočné rozptýľujúce. Ako Kristovi bratia, je pre nás Boh náš Svätý Otec a ako jeho deti sme dostali pokyn, aby sme sa k nemu prihovárali.

Odporúčame

Blog
Kto sú tí ozajstní nesprispôsobiví?

Kto sú tí ozajstní nesprispôsobiví?

Názory na to, kto sú takzvaní prispôsobiví a neprispôsobiví občania Slovenska šíria najmä politici a to také príšerné figúrky ako Fico a Pellegrini, v snahe prihrievať si politickú polievočku a zapáčiť sa voličom. A nezanedbateľná časť verejnosti si ich zdegenerované názory často osvojuje.

Blog
Čo znamená pre mňa pravda?

Čo znamená pre mňa pravda?

“Neprosím ťa, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich chránil pred tým zlým. Nie sú časťou sveta, tak ako ani ja nie som časťou sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Tak ako si ma ty vyslal do sveta, aj ja som ich vyslal do sveta. A posväcujem sa kvôli nim, aby boli aj oni posvätení pravdou.” - Ján 17:15-19.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.