Otvorený list poslancom Európskeho parlamentu a Rade ministrov

Vážená pani europoslankyňa,
vážený pán europoslanec,
vážená Rada ministrov,
obraciame sa na Vás s veľkým znepokojením kvôli návrhu smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z 02. 07. 2008.

Tento návrh obsahuje ustanovenia, ktorých prijatie by predstavovalo závažný zásah do základných ľudských práv a slobôd, akými sú sloboda prejavu a náboženská sloboda.

Podľa zmieneného návrhu smernice má byť o. i. zakázané akékoľvek správanie, ktoré by spôsobilo vznik prostredia urážajúceho nejakú osobu kvôli jej vierovyznaniu alebo sexuálnej orientácii. Zákaz takéhoto správania sa má vzťahovať na verejný i súkromný sektor v oblastiach sociálnej ochrany, vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, sociálnych výhod, vzdelávania, prístupu k tovarom a poskytovaniu služieb, ktoré sú dostupné verejnosti, vrátane bývania.

Na základe takejto smernice by bolo v mnohých oblastiach spoločenského života kresťanom zakázané zastávať a prezentovať podstatné body biblického učenia, napr. ohľadom nemorálnosti homosexuálneho správania (porov. List Rimanom 1. kapitola). Za porušenie tohto zákazu majú hroziť vážne finančné sankcie. Znepokojuje nás tiež, že predložený návrh predpokladá aj čiastočný presun dôkazného bremena na osobu obvinenú zo „správania spôsobujúceho urážlivé prostredie“. „Cítiť sa urazený“ je veľmi vágny pojem. Takéto vágne pojmy nesmú byť použité na vymedzenie hraníc slobody prejavu. (Porov. rozsudok Európského súdu pre ľudské práva v prípade Hashman a Harrup vs. Veľká Británia zo dňa 25.11.1999).

Vážne sa obávame, že prijatie takéhoto návrhu by znamenalo obmedzenie slobody prejavu a náboženskej slobody, ako aj krok k prenasledovaniu kresťanov v Európe. Takisto sa to bude týkať veriacich židov a moslimov. Smernica redefinuje zmysel náboženstva a viery. Zastávanie biblických pohľadov európskymi občanmi v odbornom, sociálnom, verejnom a podnikateľskom sektore nebude dovolené. Viera sama o sebe bude potláčaná a tolerovaná iba ako súkromný názor. Takú skúsenosť už máme z čias komunizmu, ktorého ideológia zakazovala občanom verejnú manifestáciu ich viery.

Vo Veľkej Británii je už dlhšiu dobu uplatňovaná legislatíva v mnohom podobná predloženému návrhu smernice. Dôsledky tejto legislatívy vo Veľkej Británii len potvrdzujú naše obavy. Napr. kresťanské agentúry a v nich pracujúci kresťania, ktorí sa venovali adopciám, boli nútení ukončiť svoju činnosť, pretože na základe svojho svedomia nechceli umožniť adopciu detí homosexuálnym párom. Navyše na základe Smernice 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, bol biskup Anglikánskej cirkvi postihnutý za to, že neprijal homosexuála do služby pre mládež. Podobne bola postihnutá britská kresťanská charita, ktorá nechcela kariérne povýšiť ateistického pracovníka.

Vážená pani europoslankyňa, vážený pán europoslanec, vážená Rada ministrov, z uvedených dôvodov Vás žiadame, aby ste zamietli predložený návrh smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, a tým sa postavili na stranu ochrany pilierov demokracie t.j. slobody prejavu a náboženskej slobody v Európe.

S úctou
Mgr. Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia Pastor bonus
Mgr. Marcel Podolinský, podpredseda občianskeho združenia Pastor bonus

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo