Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. jún 2021

Čo znamená Tešiteľ v isláme? Islam ako pravdivé náboženstvo od Jediného Boha

Koncept Tešiteľa a islamu ako viery z pohľadu Koránu s odkazmi na predchádzajúce časti Písma.
Čo znamená Tešiteľ v isláme? Islam ako pravdivé náboženstvo od Jediného Boha

Islam ako prvé náboženstvo od Jediného Boha

Islám ako náboženstvo je tu s nami od stvorenia prvého človeka, Božieho posla Adama, mier a požehnanie s ním. Ľudia sa po celú dobu snažili islám opustiť,. Odkláňali sa od viery v Jediného Boha, aby tak nemuseli konať dobré skutky, ktoré im prikázal konať. Odkláňali sa k okatej modloslužbe: ako je uctievanie zlatého teľaťa, uctievanie sošiek (ako otec proroka Abraháma) ale aj k menej okatej modluslužbe, kedy si brali a berú za rovného k Bohu iných ľudí. K týmto modlám sa modlia, orodujú k ním, alebo dokonca stavajú prorokov, ľudí z mäsa a kostí, na úroveň Vznešeného Jediného Boha, ktorý každého jedného človeka, každé jedno svoje stvorenie nesmierne prevyšuje vo svojej vznešenosti. 

Abrahám nikdy nebol židom a ani kresťanom, ale bol Bohu verný, bol muslimom a nepatril medzi tých, ktorí k Bohu pridružovali. (3:67, Vznešený Korán)  Zdieľať

Odklon k judaizmu

Takto sa ľud Knihy postupom času odklonil i ku klamlivým popisom Božích vlastnosti - napríklad si vymysleli o Bohu lož, že Boh musí odpočívať (viac tu: Potrebuje Všemohúci Boh oddychovať ako v Luciferovi? ), odklonili sa k popisu Boha ako iného, než toho, čím v skutočnosti je. Vytvorili si vlastné náboženstvo založené sčasti na pravde, sčasti na lži - judaizmus. Toto náboženstvo dnes obsahuje niektoré pravdivé a niektoré nepravdivé tvrdenia o Jedinom Bohu. 

Odklon ku kresťanstvu

Jediný Boh následne posielal prorokov, medzi nimi aj proroka Ježiša, mier a požehnanie s ním, k ľudu Izraela, aby tento ľud učil a objasnil im do akého bludu upadli. Miesto toho však väčšinový ľud Izraela proroka Ježiša znenávidel a snažili sa ho zabiť. 

Po tom, čo bol prorok Ježiš, mier a požehnanie s ním, vzatý Vznešeným Bohom do raja sa časť Ježišových nasledovníkov, ktorí sa cítili opustení, uchýlila k tomu, čo je zakázané - k uctievaniu modly, človeka miesto Stvoriteľa. 
Prorok Ježiš dal vedieť svojim nasledovníkom, aby boli trpezliví, aby vytrvali v modlitbách k Jedinému Bohu, pretože Ten im pošle, po tom, čo Ježiš odíde, iného proroka, Tešiteľa. Tešiteľa, Obrancu, ktorý bude chrániť svoj ľud a upevní Zákon. Tento zákon je dnes platný a bude platný až do dňa Posledného súdu.

Kresťania pochopili nesprávne význam slov: Tešiteľ, Obranca a ani duch svätý. Duch svätý = duch od Jediného Boha, anjel, alebo dar od Jediného Boha, ktorý zoslal na prorokov a ľudí, ktorých si vyvolil. Kresťania čakali a čakajú na imaginárne zoslanie bytosti, ktorú si vymysleli a ktorú pridružili k Jedinému Bohu. Bytosti, ktorá neexistuje. Bytosti, ktorá by ich mala posadnúť, no nedeje sa tak. Pohania, ktorí konvertovali ku kresťanstvu do tejto viery naviac vniesli ďalšie čisto pohanské prvky: ako orodovanie k mŕtvym ľuďom (a povyšovanie ich na Všepočujúcich), Božie plodenie (tak ako pohanskí bohovia plodili polobohov, tak si toto transformovali na proroka Ježiša), uctievanie matky (pannu Máriu si pomenovali Božou matkou) a ďalšie iné excesy. Alláh toto všetko vopred vedel, a tak už nasledovníkom proroka Ježiša oznámil, že pošle Tešiteľa, ktorý upevní Zákon a privedie ľud znovu na priamu cestu. 


Zvestovanie prinavrátenia sa k islámu v Tanachu

V niektorých zachovaných častiach Starého Zákona nachádzame state o najväčších prorokoch ľudských dejín: 

"Boh sa zjaví na Sinaji, jeho svetlo vzíde zo Seiru a zaskvie sa z hory Paránu.." (Dt, 33:2, Tanach) Zdieľať

Seir je hora kde žili synovia Ezauovi, ktorí uverili v proroka Ježiša. Na tejto hore prorok Ježiš prebyval. Sinaj je miestom kde dostal zjavenie Mojžiš, dnes hora Tuur. Paran je pohorie Mekky. Jediný Boh už takto v citáciách Tanachu, ktoré sa uchovali neznemené, poukazuje na troch najväčších prorokov ktorí sa zápišu do dejín sveta: proroka Mojžiša, proroka Mesiáša Ježiša a proroka Muhammada, mier a požehnanie s nimi všetkými. 

Okrem tejto citácie sa v Tanachu nachádza dodnes aj odkaz: 

"Keď dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia mu: „Prečítaj to!“ — povie: „Neviem čítať.“" (Iz 29:12, Tanach) Zdieľať

Oba tieto odkazy boli naplnené pri poslaní proroka Muhammada medzi ľud: 

Inzercia

„Pre tých, ktorí budú nasledovať posla - proroka neznalého písma, ktorého nachádzajú napísaného u nich v Tóre a Evanjeliu, ktorý im bude prikazovať chvályhodné veci a zakazovať odsúdeniahodné veci a ktorý im bude povoľovať dobroty a zakazovať všetko zlé a nečisté a ktorý ich odbremení od ťažkých úkonov a pút, ktoré ich zväzovali. Tí, ktorí v neho uverili a podporili ho a pomáhali mu a nasledovali svetlo, ktoré bolo s ním zoslané dole, to budú tí, ktorí prospeli“. (7:157, Vznešený Korán) Zdieľať

Zvestovanie prinavrátenia sa k islámu v Evanjeliu: 

Po tom, čo nachádzame zmienky o prorokovi neznalom písma, pochádzjúcocm z Mekky v pravdivo zachovaných častiach Tanachu, nachádzame o ňom zmienku aj v Ježišových slovách v tom, čo tu ostalo z Evanjelií. 
Tento Tešiteľ, respektíve Obranca má podľa častí kníh ľudí Kníh tieto vlastnosti:
- učiteľ: "ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (Jn 14:26) - upevnenie Zákona v Koráne
- svedok: "ten bude vydávať o mne svedectvo" (Jn 15:26) - dovedčovanie, že prorok Ježiš konal zázraky, učil ľud, bol chvályhodným moslimom oddaným do Vôle Božej
- nepoznaný v tej dobe: "pravdivého ducha, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná." (Jn 14:17) - ani nemohol ho svet poznať, Korán bol zoslaný prorokovi Muhammadovi až o 6 storočí neskôr (U Boha je 1 deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako 1 deň).  
- prichádzajúci po odchode proroka Ježiša: (Ježiš) "Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde." (Jn 16:7) - prorok Ježiš musel byť najprv vzatý do raja, až následne na to, poslal Jediný Boh ďalšieho proroka s Knihou. 
- má byť Tešiteľom, alebo Obrancom viery v Jediného Boha. 
- bude to kompletný Zákon, ktorý ostane naveky s ľuďmi: "A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky." (Jn 14:16) -  A tak Jediný Boh poslal proroka Muhammada, aby kompletný Zákon, ktorý dáva ľudu, ľudu prednášal a aby s ním tento Zákon ostal naveky, až do dňa Vzkriesenia. Tento zákon zahŕňa zákonodárstvo, ekológiu, politiku, odievanie, ekonomiku, všetky ohľady ľudského života. Poučenie pre ľudí Knihy a vyzývanie k návratu k náboženstvu od Jediného Boha: k islamu

Ľudia knihy, i keď si nesprávne interpretovali slová prorokov, stále patria medzi ľud, ktorému bola zoslaná časť Písma. My ako moslimovia, máme Ľudí Knihy vyzývať k navráteniu sa na priamu cestu viery. Máme ich vyzývať k odmietnutiu modloslužby.

Máme im prenášať tieto slová, ktoré im Jediný Boh odkazuje: 

"Ľudia Knihy, neprekračujte medze svojho náboženstva a nehovorte o Bohu iné než pravdu. Veď Mesiáš, Ježiš, syn Márie, je len poslom Božím a Jeho slovom, ktoré vrhol Márii a duchom od Neho. Verte teda v Boha a jeho poslov a nehovorte: „Traja“. Prestaňte, je to lepšie pre vás. Veď Boh je len jeden Boh, Je jedinečný na to, aby mal syna. Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. A Boh sám postačí, aby sa na Neho spoľahlo." (4:171, Vznešený Korán) Zdieľať

Máme im zdeliť, že Jediný Boh odpustí každý jeden prehrešok, okrem toho, ak by niekto pridružil k Nemu niečo/ niekoho iného (tj. modloslužba, orodovanie k niekomu inému, klaňanie sa ľuďom, sochám..): 

Boh neodpustí, ak by bolo k Nemu čokoľvek pridružené a odpustí mimo toho, komu chce. A kto k Bohu pridružil, ten si vymyslel hriech obrovský. (4:48.,Vznešený Korán) Zdieľať

Máme im objasniť, že len prostredníctvom viery v Jediného Boha a prostredníctvom konania dobrých skutkov, sa môžu dostať do raja. 

A či iné náboženstvo než Bohom určené by chceli? Jemu sa pritom oddal každý, kto je v nebesiach a na zemi, či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne. A k Nemu bude ich návrat. Povedz: „Uverili sme v Boha a v to, čo nám bolo zoslané, v to, čo bolo zoslané Abrahámovi, Ismailovi, Izákovi, Jakubovi a kmeňovým spoločenstvám a v to, čo bolo dané Mojžišovi, Ježišovi a prorokom od ich Pána; nerobíme rozdiely medzi nikým z nich a my sme Mu oddaní“. Ktokoľvek by chcel iné náboženstvo než islam, nebude od neho prijaté a bude v živote poslednom patriť medzi tých, ktorí prehrali. (3:83.-85, Vznešený Korán) Zdieľať

Nech nám Alláh pomáha žiť život spravodlivého človeka. Aby sme svoj čas tu na Zemi využili rozumne - na uctivenie Jediného Pravého Boha a na konanie dobrých skutkov. Nech sme svetlom medzi temnotou. Nech sme tými, ktorí ukazujú správnu cestu svojimi Životmi. 

Úctivosť (voči Jedinému Bohu) nie je v tom, aby ste obracali svoje tváre pri modlení k východu alebo západu, ale úctivosť je u toho, kto uveril v Jediného Boha, v Deň posledný, v anjelov, v Knihy, v prorokov, kto dával peniaze z lásky k Nemu príbuzným, sirotám, biednym, stiesneným pocestným, prosiacim o pomoc, na vykúpenie zo zajatia a kto konal modlitbu, dával zakat a u tých, ktorí plnia svoj sľub, ak niečo sľúbia a ktorí sú trpezliví v biede i nešťastí i v dobe vojny. To sú tí, ktorí boli úprimní a to sú tí bohabojní. (2:177, Vznešený Korán) Zdieľať


 

 

Som Slovenka, ktorá konvertovala pred pár rokmi k islámu kvôli jeho priamočiarej teológii. Týmto blogom sa vám pokúsim priblížiť život a vieru islámu, náboženstva, ktoré patrí medzi striktne monoteistické vierovyznania, ale i iných tém o ktoré sa zaujímam. V prípade akýchkoľvek konštruktívnych otázok ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom Facebooku. Diskusie k niektorým príspevkom pozastavujem z dôvodu hatespeach. Za pochopenie vopred ďakujem.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Vedel Boh, že Adam a Eva zhrešia?

Vedel Boh, že Adam a Eva zhrešia?

O Božích stvoriteľských dielach, vrátane prvých ľudí na zemi, sa v Biblii píše: 'Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré'. (1. Mojž. 1:31) Adam a Eva boli vytvorení dokonale, úplne ideálne pre život na zemi. Nič im nechýbalo. Keďže boli vytvorení ‚veľmi dobre‘, boli určite schopní konať správne, tak ako to Boh od nich očakával. Boli vytvorení 'na Boží obraz’.