Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. jún 2021

Vykladajú pravoslávni a protestanti verš Mt 16:18 správne ?

Vykladajú pravoslávni a protestanti verš Mt 16:18 správne ?

Evanjelium podľa Matúša 16: 15-19
15 „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. 16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ 17 Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter (Gr. PETROS)  a na tejto skale (Gr. Petra) postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

Poznámka : Katolíci považujú verš 18 za dôkaz Petrovho primátu, na druhej strane pravoslávni spolu s protestantami si vykladajú tento verš nasledovne :

1 : "18 A ja ti hovorím: Ty si Peter (Gr. PETROS) a na tejto skale (Gr. Petra) postavím svoju Cirkev" 

Petros a Petra predstavujú 2 rozdielne významy - kým "Petros" znamená kameň, kamienok, "Petra" znamená skalu, skalný masív. Takže v preklade ten verš znie nejako takto : "A ja ti hovorím, ty Peter si kamienok ale ja Ježiš som skala na ktorej sa postaví cirkev"

Poznámka : Takýto "problém" museli vymyslieť snáď iba Anglicania, lebo tí nemajú rody. V gréckom origináli Ježiš hovorí Simonovi najprv: "Ty si "Petros". Je tu užitý mužský rod, lebo Peter je muž. Potom je: "Na tejto skale "Petra". Lebo skala je v grečtine ženského rodu. Pre nás Slovákov by to malo byt jasné, lebo podobne aj my máme rody. Celý "problém" je jednoducho záležitosťou rodu. Či Petros a či Petra je to vždy skala. Lebo niektorí by si chceli nahovoriť, že "Petros" je iba bezvýznamný "kameň", aký možno nájsť v potoku, kdežto "Petra" je "skala". Avšak v gréčtine "kameň" sa povie "lithos".
Ak by to nestačilo, celý "problém" hravo vyrieši citát z Jánovho evanjelia: "Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Simon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter. Jn 1:42. V aramejčine slovo "kefas" značí "skalu" a IBA "skalu". NEZNAMENÁ "kameň". Kameň je v aramejčine "evna".

2 :  Evanjelium podľa Matúša 16: 16-18
"16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ 17 Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." 

Peter nebol tou skalou na ktorej sa postaví Cirkev, tou skalou bolo Petrove vyznanie že Ježiš je Mesiáš. Na tomto vyznaní, že Ježiš je Mesiáš bude postavená cirkev.

Poznámka : S takýmto tvrdením sa však spája hneď niekoľko problémov :

1 : Ak by IBA samotné vyznanie "Ježiš je Mesiáš" bolo tou skalou, pevným základom na ktorej bude postavená Božia cirkev, ktoré stačí k tomu aby sa Božia stavba pred vonkajšími útokmi nezrútila Mt 7:25 znamenalo by to, že KAŽDÁ denominácia ktorá vyzná Ježiša za Mesiáša je postavená na skale a NIKDY sa nezrúti. Z toho by však plynul záver, že dnes sú Božou cirkvou aj svedkovia Jehovovi, aj Mormonisti, aj protestanti, aj katolíci, aj pravoslávni, a dokonca aj gnostické cirkvi... všetky tieto cirkvi považujú a vyznávajú Ježiša za Mesiáša, hoci každá z nich už učí diametrálne odlišne čo Ježiš vlastne učil a prikazoval. Vzhľadom na ich diametrálne odlišné učenie medzi sebou, nemôžu byť všetky tieto cirkvi postavené na skale. Inak povedané ak by IBA vyznanie "Ježiš je Mesiáš" malo byť tou skalou, znamenalo by to prakticky to, že všetko ostatné učenie o Ježišovi a jeho prikázaniach je už nepodstatné, a jediné čo by stačilo by bolo veriť že Ježiš je Mesiáš. Takéto tvrdenie je však očividný nezmysel.

2 : O tom že tou skalou nie je Petrovo vyznanie ale sám Peter svedčí tiež to, že Ježiš povedal "Ty si Peter" a  hneď na to "a na tejto skale postavím svoju Cirkev" a teda tým že povedal "ty si Peter" identifikoval, že tá skala o ktorej začne hovoriť je Peter a nie Petrovo vyznanie. 
 Hneď po tomto výroku Ježiš ďalej pokračuje "tebe dám kľúče nebeského kráľovstva, čo rozviažeš na Zemi bude rozviazané v nebi"........ Bolo by to veľmi čudná Ježišova formulácia, keby Ježiš na začiatku zdôraznil, že Ježišova Cirkev nebude postavená na Petrovi, ale na Petrovom vyznaní, a hneď na to by Petrovi odovzdal kľúče nebeského kráľovstva, s mocou zväzovať a rozväzovať čo svedčí absolútnu moc v Cirkvi.
Ježiš zmenil Simonovo meno na Peter, respektíve na Kéfas Jn 1:42. Kéfas znamená v aramejskom jazyku (Jazyk ktorým Ježiš hovoril) SKALU. Ak Ježiš chcel aby sme si mysleli, že tou skalou na ktorej bude postavená cirkev v Mt 16:18 nie je Peter, prečo Ježiš zmenil Petrovo meno na Kéfas - Skalu, čo nám dáva oprávnený dôvod domnievať sa, že tou skalou bol Peter ?!

Inzercia

3 : SLOVOSLED
KATOLICKY SLOVOSLED :
"A ja ti hovorím, Ty si Skala (Kéfas - Peter) a na tejto skale postavím svoju Cirkev." Dáva to zmysel ? Dáva.

PROTESTANTSKY A PRAVOSLAVNY SLOVOSLED : 
"A ja ti hovorím, Ty si skala, a na tej skale ktorú si vyznal postavím svoju Cirkev". Dáva to zmysel ? Nedáva, pretože prečo nazval Ježiš Petra skalou (A ty si Peter - skala) keď hneď vzápätí Ježiš ten výrok neguje, a ukazuje že Peter nie je tou skalou, ale tou skalou je Petrovo vyznanie ??!! Ďaľším problémom je to, že výraz "a na tej skale ktorú si vyznal" sa v Písme nenachádza. Je to pridávanie Ježišovho výroku ktorý nepovedal. Ono naozaj nemá zmysel vsúvať do Písma niečo čo sa tam nenachádza. Prečo teda vsúvať vsuvky len do Mt 16:18 ? Pretože to niekomu vyhovuje ??? Dávajme si vsuvky do každého biblického verša, no garantujem vám, že takýmto spôsobom by sme si spravili z biblie paprikáš.

4 : Niektorým však ani takéto vysvetlenie nebude stačiť a budú tvrdiť, že "ako môže byť Peter tou skalou na ktorej bude postavená Cirkev keď Písmo v iných častiach hovorí o Ježišovi, že on je tým uholným kameňom na ktorom je postavená Cirkev"?
Títo by si však mali uvedomiť, že katolíci nijako nespochybňujú, že Ježiš je skalou na ktorej Cirkev stojí, IBAZE AJ Peter je tou skalou, lepšie povedané, Peter je tou skalou IBA vďaka tomu, že Ježišov Duch sa nachádza IBA v Rímskej cirkvi. Petrova Cirkev by bez Ježišovho Ducha nebola ničím, ALE tým že sa v nej nachádza Ježišov Duch stala sa tou spomínanou SKALOU na ktorej bude postavená cirkev a pekelné brány ju nepremožu.

 

2 :  Kľúče od nebeského kráľovstva
Evanjelium podľa Matúša 16:19
"18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Poznámka : Hoci moc zväzovania a rozväzovania nebola daná iba Petrovi ale aj ostatným apoštolom Mt 18:18 predsa len z kontextu vidíme, že Dávidove kľúče boli dané IBA Petrovi. Čo to teda znamená ? Peter ako vlastník kľúčov, sa o svoju moc môže podeliť aj s ostatnými, čo vidíme napríklad aj dnes kedy moc odpúšťania hriechov nemá IBA Rímska cirkev, ale napríklad aj slovenský biskupi ktorí sú v spojení s Rímskou cirkvou a majú od nej schválenie, môžu tiež na spovedi odpúštať hriechy, ALE dôležité je poznamenať že keďže je Petrova Cirkev (Rímska cirkev) výlučným vlastníkom Dávidových kľúčov, sama určuje komu túto moc dá, a komu ju odoberie, takže ju môže hocikedy odobrať a nepotrebuje schválenie od iných cirkví. 

O tom, že Dávidove kľúče existujú len jedny, a môže ich vlastniť len jednotlivec, ktorý má neobmedzenú moc svedčí i Iz 22:22; 
Kniha proroka Izaiáša 22: 15-25
"15 Toto hovorí Pán, Jahve zástupov: „Choďže k tomu úradníkovi, k Sobnovi, správcovi domu: 16 »Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob?« Vysoko vytesal svoj hrob, v skale si vydlabal príbytok. 17 Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne, silák, a pevne ťa zohne, 18 silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy, ty hanba domu tvojho pána! 19 Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia. 20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša, 21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu do rúk tvoju moc. I bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu. 22 Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, NIKTO nezavrie, a keď zavrie, NIKTO neotvorí. 23 Osadím ho ako kôl na pevnom mieste, že bude slávnym trónom domu svojho otca."

Poznámka : Dávidove kľúče vlastnil správca Božieho domu Sobna. Išlo teda o jednotlivca a nie o viacerých ! Dávidove kľúče boli ako vidíme dedičné, a prešli na Eliakima, a teda znovu na jednotlivca a nie na viacerých !  
O tom, že tieto kľúče môže vlastniť IBA jednotlivec a nikdy nie vacerí svedčí aj moc týchto kľúčov, a teda "keď otvorí, NIKTO nezavrie, a keď zavrie, NIKTO neotvorí" takže čokoľvek by vlastník Dávidových kľúčov vykonal, nie je možné aby sa našiel NIEKTO kto by tento jeho pokus mohol zmariť. Nie je teda možné, aby kľúče vlastnili viacerí, a vlastník kľúčov sa pýtal na názor ostatných a vyžadoval ich schválenie, alebo žeby pápež vydal nejaké nariadenie a pravoslávna cirkev by toto jeho nariadenie odmietla, potom by už neplatilo "keď otvorí, NIKTO nezavrie, a keď zavrie, NIKTO neotvorí.
 

Mojím hobby je náboženstvo, veda a technika. Studoval som na matematickom gymnáziu na Grosslingovej ulici. V minulosti som hrával aktívne tenis. Momentálne sa venujem teologii a biblistike. Na svojej stránke katolik0.webnode.sk obhajujem tradičné katolícke učenie

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Sex, župan a káva – fejtón s úvodom

Sex, župan a káva – fejtón s úvodom

Jeden nemenovaný konzervatívny poslanec vyjadril v debate o potratoch svoj názor na sex: Sex nie je ako pitie kávy. Inými slovami, máme so sexom narábať zodpovedne. Na to jeden nemenovaný liberálny župan zareagoval na nemenovanej sociálnej sieti výrokom jeho nemenovaného vtipného kamaráta „Sex by mal asi byť vrcholne nepríjemný, bolestivý, niečo do čoho sa musíš nútiť a po čom máš veľmi skľučujúce pocity...“ Župan sa podľa vlastného vyjadrenia snaží pochopiť mentálny svet konzervatívneho poslanca. My sa naopak v krátkom, vymyslenom a ilustratívnom príbehu pozrime na mentálny svet župana, kde káva = sex a kakao = káva.