PÁPEŽSKÁ KOMISIA ECCLESIA DEI: Inštrukcia o predkoncilovej liturgii (NOVÉ!)

V piatok minulý týždeň Svätá Stolica uverejnila Inštrukciu o predkoncilovom mimoriadnom rímskom ríte (text Inštrukcie v slovenčine). Inštrukciu vydala Pápežská komisia Ecclesia Dei, ktorej predsedom je kardinál Levada a sekretárom Mons. Pozzo a jej zámerom je uviesť do života latinskej Cirkvi zámery Motu Proprio Summorum Pontificum Benedikta XVI. z roku 2009 (text Summorum Pontificum v slovenskom preklade). Pápež Benedikt XVI. zároveň v roku 2009 vydal Osobitný list, v ktorom zdôvodnil svoje rozhodnutie povoliť prax predkoncilovej liturgie rímskeho rítu z roku 1962 (text pápežského listu v slovenčine). Teraz vychádza ďalšia podrobná úprava vo forme Inštrukcie stanovujúca jasné pravidlá, za akých okolnosti je možné praktizovať túto liturgiu v súčasnej dobe v latinskej Cirkvi. Na niektoré fakty sa žiada poukázať dôraznejšie.

Skupina veriacich

Doposiaľ nebolo jasné podľa Summorum Pontificum, čo znamená „skupina veriacich“, ktorá žiada o predkoncilovu liturgiu. Ale ani nová Inštrukcia túto nejasnosť úplne nerieši, ale vnáša do problému viac svetla. Má to byť „skupina stabilne jestvujúca“ (stabiliter existens). Ale jej „stabilita“ nemusí byť viazaná iba na jedinú farnosť, ba dokonca ani nie na jedinú diecézu, ale môžu to byť aj veriaci viacerých farností alebo viacerých diecéz. A je úlohou farára alebo ordinára, aby ich požiadavkám vyšiel blahosklonne v ústrety dokonca aj na pútnych miestach alebo v zložitom čase obradov veľkonočného trojdnia.

Zdá sa, že málokto sa bude pokúšať týmto požiadavkám brániť, ak Inštrukcia dáva možnosť „skupine žiadajúcich veriacich“ podať námietku proti odmietajúcemu Ordinárovi na Pápežskú komisiu Ecclesia Dei.

Vhodný kňaz

Ďalším problémom výkladu Motu Proprio Summorum Pontificum bol sacerdos idoneus (vhodný kňaz), ktorý by bol spôsobilým sláviť túto liturgiu. Inštrukcia aj tento problém rieši tak, že za vhodného kňaza považuje každého kňaza spôsobilého čítať latinsky text a porozumieť tomu, čo číta. To znamená, že po šiestich rokoch latinčiny na vysokej škole (teologickej fakulte) by mal byť na to spôsobilým každý kňaz. Iste, nie každý kňaz môže mať kladný vzťah k tejto liturgii a Inštrukcia to rešpektuje a nechce k tomuto spôsobu slávenia nasilu nútiť ani kňazov. Predsa však na nich apeluje (hoci nepriamo), aby mali na zreteli dobro duší čiže aj tých, ktorí k predkoncilovej liturgii z roku 1962 kladný vzťah majú. Ak by však v diecéze predsa bol s takýmito kňazmi problém, Pápežská rada Ecclesia Dei sa ponúka Ordinárom, že im kňazov vyškolí. To znamená, že Ordinár ani v tejto veci nemá príliš priestoru vyhnúť sa naplneniu pápežského Motu Propria z roku 2009. Azda jediným dôvodom prečo treba nevyhovieť žiadajúcim „stabilným skupinám veriacich“ o takúto liturgiu je fakt, ak títo spochybňujú alebo priamo neveria, že sv. omša, ktorá vzišla z reformy Pavla VI. je platná. Ale v každom inom prípade, pri rešpektovaní stabilného programu bohoslužieb, sa im má vyjsť maximálne v ústrety.

Nevyriešené problémy

Zdá sa, že na Slovensku by sa mohli ukázať aj iné ťažkosti, ktoré by bolo potrebné odstrániť, aby sa dalo naplniť požiadavkám Motu Proprio Summorum Pontificum a najnovšej Inštrukcii. Asi v mnohých kostoloch už bude chýbať liturgické oblečenie na slávenie liturgie podľa liturgických kníh z roku 1962. Potom by sa naozaj žiadalo dať vyškoliť vhodných kňazov pre slávenie tejto liturgie, ako aj zabezpečiť liturgické knihy z roku 1962. Je tu aj otázka, či by sa táto liturgia nemala začať prednášať v rámci liturgiky aj na teologických fakultách. Aj v týchto veciach sa podľa Inštrukcie podujala pomôcť Ordinárom Pápežská rada Ecclesia Dei.

Bližšie o tom píšem s odvolávaním sa na oficiálne dokumenty: http://duda.kapitula.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo