Heroické čnosti Jána Čarnogurského

Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 13.9.2011 od 9. hodiny konala obhajoba dizertačnej práce doktorky Anny Dudovej, rod. Nedoroščíkovej napísanej na tému "Znaky kánonicky definovanej svätosti v živote a činnosti špirituála Jána Čarnogurského (1904-1938)". Výsledky tejto práce sú skutočne zaujímavé, pretože sú akademickou argumentáciou toho, čím v skutočnosti kňaz Ján Čarnogurský bol a čo znamená aj v súčasnosti.

Rodičia a súrodenci PhDr. ThDr. Jána Čarnogurského

Ján Čarnogurský sa narodil 10. januára 1904 v Malej Frankovej (dnes okres Kežmarok, ale v čase jeho narodenia to bol okres Spišská Stará Ves) rodičom Jánovi Čarnogurskému (1872-1947) a jeho manželke Márii, rod. Weiszovej (1877-1949) ako štvrtý z ôsmich súrodencov: Alžbeta vydatá Nováková (1899-1985; pochovaná v Bratislave), František (1900; pochovaný v Malej Frankovej), Valent (1902-1969; pochovaný v Malej Frankovej), Jozef (1906-1986; pochovaný v Poprade), Pavol (1908-1993; pochovaný v Malej Frankovej), Žofia (1910-2000; pochovaná v Kežmarku), Jakub (1912-1985; pochovaný v Spišskej Novej Vsi). Zo súrodencov je najviac známy na Slovensku azda Pavol Čarnogurský, učiteľ, politik, poslanec Slovenského snemu a otec JUDr. Jána Čarnogurského, zakladateľa KDH; Pavol žil v Bratislave, kde bol ženatý s Kristínou Fašungovou z Vajnor, ale pochovaní sú obaja na cintoríne v Malej Frankovej.

Život PhDr. ThDr. Jána Čarnogurského

Ján Čarnogurský (1904-1938) navštevoval základnú školu v Malej Frankovej, nižšie gymnázium v Podolínci, potom prešiel do Gymnázia v Levoči a posledné dva roky strávil v Malom seminári v Banskej Bystrici, kde v roku 1923 zmaturoval s vyznamenaním. Odtiaľ ho spišský biskup Ján Vojtaššák poslal na štúdia do večného mesta. V Ríme býval v Českom kolégiu na Via Sistina a navštevoval Pápežské ateneum pápeža Urbana (dnes Pápežská univerzita známa pod názvom Urbaniána, podľa pápeža Urbana VIII.), ktorá v tom čase mala sídlo na Španielskom námestí v budove, kde dnes má sídlo Kongregácia pre evanjelizáciu národov. Dnešná Pápežská univerzita Urbaniána má sídlo pri Vatikáne na vršku Gianicolo, kde má byt aj prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý zastával istý čas aj slovenský kardinál Jozef Tomko). Štúdium na Pápežskom ateneu pápeža Urbana patrilo k tzv. Studium Urbis (výchova a vzdelanie špičiek vatikánskych úradov; filozofické štúdium ako aj teologické štúdium sa končilo doktorátom). Ján Čarnogurský ukončil svoje filozofické štúdium doktorátom z filozofie v roku 1925 (ako 21-ročný; žiaľ, jeho dizertačnú prácu z filozofie sa ešte nepodarilo nájsť v archíve Urbaniány) a svoje teologické štúdium doktorátom z teológie v roku 1929 (ako 25-ročný; dizertačná práca sa našla v archíve Urbaniány). V rokoch 1929-36 bol kaplánom a katechétom v Kežmarku. Na krátku dobu, od marca do konca augusta 1934, bol biskupom Jánom Vojtaššákom ustanovený za administrátora farnosti Rychvald (dnes Veľká Lesná, okr. Stará Ľubovňa). Od 1. septembra 1936 ho biskup Vojtaššák povolal z Kežmarku na Spišskú Kapitulu za špirituála do Kňazského seminára a profesora morálnej a pastorálnej teológie. V tom čase mal Ján Čarnogurský iba 32 rokov. Zomrel pri púti na Mariánsku horu do Levoče, kam putoval pešo s bohoslovcami, zaopatrený sviatosťami umierajúcich 1. júla 1938 o druhej po polnoci (bol piatok) ako 34-ročný a v 10. roku kňazstva, v povesti svätosti. Ako príčina jeho úmrtia sa uvádza slnečný úpal, ale v lekárskej správe sa spomína aj srdcová vada. V chráme sv. Jakuba v Levoči mal zádušnú sv. omšu spišský biskup Ján Vojtaššák. Pohrebná sv. omša sa konala v chráme sv. Mikuláša vo Veľkej Frankovej v pondelok 4. júla 1938, ktorú celebroval dekan zo Spišskej Starej Vsi vsdp. Andrej Podolský a pohrebné obrady na cintoríne v Malej Frankovej viedol Mons. Ján Ferenčík, rektor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule.

Člen Tretieho rádu sv. Františka

Ako študent Urbanovho kolégia trávil prázdniny Ján Čarnogurský v Trevi blízko Assisi, kde si zamiloval duchovnosť sv. Františka z Assisi. V Trevi v Umbrii mal 4. októbra 1926 obliečku za člena Tretieho rádu sv. Františka a o rok neskôr (24. októbra 1927) sa stal členom Tretieho rádu Menších bratov (O.F.M. = Ordo fratrum minorum, slov. Rád menších bratov) a zvoli si rehoľné meno: František Assiský. Za kňaza spišskej diecézy bol z dovolenie spišského biskupa Jána Vojtaššáka vysvätený v Ríme 8. júla 1928. Z celej rodiny bol na vysviacke prítomný iba jeho mladší brat Pavol Čarnogurský, ktorý v tom čase mal iba 20 rokov. Primície mal v rodnej Malej Frankovej až o rok neskôr 7. júla 1929, keď dokončil štúdia v Ríme a vrátil sa do diecézy.

Žil a zomrel v povesti svätosti

Ján Čarnogurský zomrel v povesti svätosti. To znamená, že tí, ktorí ho poznali, dospeli k presvedčeniu, že žil čnostný život až heroickým spôsobom. Uvediem niekoľko príkladov z jeho života, ktoré sú zachytené v dizertačnej práci Anny Dudovej.
Bohoslovec Jozef Vošček dosvedčuje, že kežmarský kaplán Ján Čarnogurský počas jeho pobytu vstáva aj v noci a trávi čas v modlitbe v kostole pred bohostánkom a že bol toho svedkom, keď trávil nejaký čas u neho v Kežmarku (kňaz Jozef Vošček zomrel ako farár v Liptovskom Mikuláši v 80 rokoch). Ďalší jeho bohoslovec Kornel Brtko dosvedčuje, že špirituálovi a profesorovi Jánovi Čarnogurskému bol, čo sa týka stravy, všetko dobré, všetko zjedol, na nič sa nesťažoval (kňaz Kornel Brtko zomrel v Likavke pri Ružomberku v 90. rokoch). Básnik Janko Silan Ďurka, ktorý bol v čase Čarnogurského pôsobenia v Spišskej Kapitule bohoslovcom, napísal pri jeho smrti a pohrebu báseň pod názvom Prostáčik Boží (za dr. Jánom Čarnogurským), kde uvádza, že „žil ako sv. František a tak aj dokonal“. V básni povedal o Čarnogurskom a jeho čnostiach veľmi veľa: „chodil pešo a bosý“ a nie raz jeho nohy boli ranené „do krvi“; jeho dušu nazýva „bielou“ čiže čistou a jeho samého „lovcom Božích milostí“. Silan otvorené hovorí, že „odišiel k Ježišovi“, do „neba“, lebo Pán Boh sám si ho obľúbil, ba otvorene ho nazýva svätcom „aj v smrti svojej taký prostý a taký svätý“, ktorý spieva svoj spev „už s cherubínmi“. Svätcom Čarnogurského nazýva aj Mons. Dr. Jozef Kapala, radca Karola Sidora vo Vatikáne a predtým Vojtaššákov tajomník, ktorý napísal, že „Ján Čarnogurský je jedným z františkánskych svätcov“ a ktorý naviac dosvedčuje, že biskup Ján Vojtaššák pri zosnulom Jánovi Čarnogurskom plakal, čo sa mu obvykle nestávalo. Správcom farnosti v Reľove bol v čase jeho smrti a pohrebu budúci Monsignor Viktor Trstenský. On otvorene napísal, že boží ľud v presvedčení o jeho svätosti sa ihneď modlieval nie za spásu jeho duše, ale k nemu, aby im vyprosil u Boha rôzne dobrodenia a potreby (je to dokaz o existencii súkromného kultu k Jánovi Čarnogurskému už okamžite od jeho smrti).

Povesť zázračných znamení

Pri vyhlásení za blahoslaveného sa vyžaduje aspoň jeden zázrak ako „dôkaz nebies“. Toto môže oficiálne deklarovať iba Svätá Stolica. Na začiatok však postačuje aj povesť zázračných znamení, ktoré ešte nie sú dôkazom zázraku, ale dosvedčujú, že veriaci sú presvedčení, že im „človek, ktorý žil a zomrel v povesti svätosti“ môže u Boha pomôcť v ich potrebách a preto mu prejavujú súkromný (nie verejný) kult, napr. súkromnou modlitbou k nemu. Aj to v prípade Jána Čarnogurského existuje. V dizertačnej práci Anny Dudovej sú uvedené konkrétne prípady ľudí, ktorí dosvedčujú, že sa k Jánovi Čarnogurskému v súkromí modlia, prosia o príhovor u Boha. A sú tam aj príklady ľudí, ktorí putujú na jeho hrob so svojou chorobou v presvedčení a nádeji, že na príhovor kňaza Jána Čarnogurského, im Pán Boh udelí dar uzdravenia.

Záver

Kňaz Ján Čarnogurský určite patrí medzi veľké postavy medzivojnovej generácie Spišskej Kapituly. Je to teológ, ale nie hocijaký, je to teológ, ktorý je zároveň svätcom. „Spomedzi teológov ma najviac zaujímali svätci“ (H. Urs von Balthasar). Po smrti Jána Čarnogurského spišský biskup Ján Vojtaššák povolal na uvoľnenú katedru morálnej teológie na Spišskú Kapitulu Ladislava Hanusa, ktorý bol dovtedy kaplánom a katechétom v Kežmarku.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo