Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. október 2011

Veriaci ateisti a komunisti

Väčšina ľudí i kultúr v dejinách vyznávala nejaké náboženstvo. Až v dobe osvietenstva sa vo väčšej miere začal šíriť ateizmus, ktorý odvtedy bojoval proti náboženstvu. Tento boj bol často rovnako vášnivý a bezohľadný ako vojny medzi niektorými náboženskými vyznaniami. Predviedla to Francúzska revolú...

Väčšina ľudí i kultúr v dejinách vyznávala nejaké náboženstvo. Až v dobe osvietenstva sa vo väčšej miere začal šíriť ateizmus, ktorý odvtedy bojoval proti náboženstvu. Tento boj bol často rovnako vášnivý a bezohľadný ako vojny medzi niektorými náboženskými vyznaniami. Predviedla to Francúzska revolúcia a v 20. storočí komunizmus. Miernejšími metódami tento boj pokračuje aj v demokratických krajinách podnes.

Jeho často používaným prostriedkom je aj poukazovanie na násilie, ktorého sa dopustili veriaci rôznych náboženstiev, a zvlášť kresťania- katolíci. Toto násilie treba priznať, ľutovať a poučiť sa z neho. Jeho interpretácia ako podstatnej vlastnosti náboženskej viery je však prejavom neschopnosti alebo neochoty chápať realitu človeka v jeho podstate, a dejín historických súvislostiach. Alebo úmyselným očierňovaním inak veriacich. Preto som v mojich nedávnych textoch o náboženských vojnách a prenasledovaní bosoriek napísal, že ateisti robili často omnoho horšie násilie ako kresťania. (Postoy:sk 2. a 24.8.2011, Zrno 33 a 36/2011) V následnej dosť obsiahlej internetovej diskusii na www Postoy:sk napísali aj ateisti niekoľko výhrad a argumentov proti tomuto porovnaniu. Keďže ide o dôležitú vec, a argumenty ktoré sa používajú aj inokedy, chcem im venovať viac priestoru. Väčšina nasledovných formulácií pochádza z tejto diskusie, ale spomeniem aj iné, ktoré s témou súvisia.

Argumenty ateistov
"Ateistická viera je oxymoron, ak niekto verí, nemôže byť ateista." .... "Ja chápem ateizmus ako opak viery. Viem, že oficiálna definícia je iná, ale keby som ju prijal, nemal by som pomenovanie pre ľudí, ktorí nemajú vieru v boha, ani v to, že boh neexistuje. Ak teda ateista odmieta veriť, musí poznávať svet iným spôsobom. Napríklad ho môže kriticky skúmať. Veda je jeden zo spôsobov skúmania sveta a je to spôsob veľmi obľúbený, pretože prináša praktické výsledky."

"Prečo autor považuje nacizmus a komunizmus za ateistické ideológie. Ateistické na nich bolo len to, že popreli kresťanského boha. Miesto neho však dosadili vlastného boha - nacisti svoju predstavu čistej rasy a komunisti svoju predstavu triedneho boja. K tomu nejaké tie dogmy, náboženské symboly a rituály. Všetko to boli veci, o ktorých sa nediskutovalo, vyžadovala sa buď slepá viera, alebo aspoň formálny súhlas. Ateisti sa snažia argumentovať vedeckými poznatkami. Nacistické rasové teórie však boli asi také vedecké ako kreacionizmus a komunisti dávali na index celé vedné odbory (napr. genetiku a kybernetiku). Naozaj neviem, čo je ateistické na ideológii nacizmu a komunizmu." "Komunizmus vyhlasoval, že jeho cieľom je sociálna spravodlivosť. Nemám pocit, že by sa o to nejako zvlášť snažil. Komunisti tiež deklarovali snahu o mierové spolužitie medzi národmi. V skutočnosti sa neustále pripravovali na vojnu. ... bol to vrcholne pokrytecký režim....Prečo tým notorickým klamárom veríte, že boli ateistami? Pretože sa Vám to hodí?"

Ujasnime si pojmy
Táto požiadavka jedného diskutujúceho je základným predpokladom vedeckého pokroku, technických noriem, dobrých zákonov i normálnej diskusie. Ujasnenie pojmov patrilo k základným postupom Tomáša Akvinského, a deformácia významu slov patrí k hlavným metódam totalitnej manipulácie, ako výstižne ukázal aj G. Orwell v románe "1984". Používali ho všetky moderné totalitné režimy a používa ho aj súčasná reklama a súčasní liberáli.

Použil ju aj autor vety "Ja chápem ateizmus ako opak viery. Viem, že oficiálna definícia je iná, ale keby som ju prijal, nemal by som pomenovanie pre ľudí, ktorí nemajú vieru v boha..." Chcel by autor lietať lietadlom, ktorého konštruktéri si slobodne odhlasovali, že budú používať iné a nie "oficiálne definície" fyzikálnych konštánt, rovníc a interpretácií technických noriem? Zaužívané delenie ľudí na veriacich (v náboženskom zmysle) a ateistov je vo svojej jednoslovnej stručnosti praktické, a iste aj preto značne rozšírené. Zároveň je však zavádzajúco nepresné, a nezriedka aj úmyselne zneužívané. V presnom zmysle slova sú totiž všetci ľudia veriaci, a líšia sa iba v tom, komu, čomu a ako veria, a v tom, nakoľko poznajú teoretické základy svojej viery a ako dôsledne žijú podľa jej morálnych požiadaviek.

Tvrdenie že iba ateisti kriticky a vedecky skúmajú skutočnosti, a postoj (nábožensky) veriacich je opačný je pyšné, arogantné, zavádzajúce a hlavne nepravdivé. Konkrétnych príkladov z komunistickej minulosti, našej politiky, i súčasných postojov mnohých ľudí je príliš mnoho.

Viera, dôvera, povera
Materiálnymi prostriedkami a prírodovedeckými metódami nemožno jednoznačne dokázať že Boh, ako ho definuje kresťanstvo existuje, ani že neexistuje. Rovnako nikto takýmito prostriedkami nedokázal, že vesmír bol alebo nebol stvorený. Všetky argumenty, dôvody a dôkazy o týchto skutočnostiach sú filozofické, psychologické, viac – menej logické konštrukcie, alebo majú povahu osobnej skúsenosti a zážitku, ktorému rôzni ľudia rôzne veria a rôzne ho vysvetľujú. „Veriaci“ v náboženskom zmysle slova, vrátane mnohých špičkových prírodovedcov veria, že existenciu vesmíru a mnohé ďalšie skutočnosti nie je možné dostatočne (a) logicky a zmysluplne vysvetliť bez Stvoriteľa existujúceho mimo materiálneho vesmíru. Ateisti veria, že vesmír takto vysvetliť možno. Nie je cieľom tohto textu diskusia a dôkazy o tom, ktorá viera a prečo je logickejšia, praktickejšia, a dáva viac radosti zo života, motivácie pre konanie dobra a zmyslu v prežití ťažkostí. Len upozorňujem na potrebu rozlišovať pojmy, a na to, že ateisti nie sú o nič menej veriaci než „teisti“.

Bez viery partnerom nefunguje rodina ani športový tým, viera rodičom a učiteľom patrí k základným predpokladom výchovy a vzdelávania. V rôznej miere veríme knihám, médiám, reklame, politikom, pevnosti mostu na ktorý vstupujeme... Niekto neverí že Američania pristáli na mesiaci, iní odmietajú veriť miliónom obetí nacizmu a komunizmu.

Inzercia

Viera má dve príbuzné slová, ktoré tiež treba rozlišovať: je to dôvera a povera. Dôvera je veľmi dôležitá a pozitívna, keď stojí na dobrých a podľa možnosti kriticky či skúsenosťou preverených základoch. Povera je škodlivá hlavne preto, že jej tento základ chýba. Veľmi dôležité je na základe osobného života, minulých skutkov, morálnych princípov a praktických výsledkov kriticky skúmať dôveryhodnosť hlásateľov každej viery i politickej agitácie. To platí pre jednotlivcov i národy. Dobrým príkladom je ovocie, ktoré priniesla viera a dôvera národa v Ghándhího a Hitlera. Rovnako viera v Krista priniesla neporovnateľne viac dobrých a menej zlých výsledkov ako viera v ateistický komunizmus.

Organizovaný ateizmus
Označenie komunizmu za ateistický nehovorí o každom členovi KS, ale o jeho filozofických východiskách a podstate politického režimu. Komunistom verím že boli ateistami, lebo hlásali a presadzovali ateizmus, a ich ciele a hodnoty boli materialistické. Komunizmus si získal toľko prívržencov hlavne vďaka materiálnym a sociálnym cieľom, ktoré sľuboval, a do značnej miery aj pre ateistický výklad sveta a z neho odvodený morálny relativizmus. Niektoré kroky komunistických vlád naozaj viedli k zmenšeniu sociálnych rozdielov a najkriklavejšej chudoby. Práve nekritické spomienky na ich čiastkové výsledky pomohli bývalým komunistom zostať pri moci a korytách po páde ich totalitného režimu. Komunizmus netvorili iba jeho funkcionári z posledných dvoch desaťročí, ktorí pokrytecky ináč hovorili a ináč konali, ale aj mnohí, ktorí verili jeho ideológii a sľubom. Ekonomicky, kultúrne i sociálne zlyhal práve preto, že stál na základoch pomýlenej materialistickej filozofie. Násilie a neúspechy komunizmu boli zákonitým dôsledkom jeho ateistického chápania sveta a človeka.

To, že nacizmus i komunizmus zaviedli pseudonáboženské obrady a uctievanie zbožstvených vodcov, že viedli „náboženské“ vojny proti inak zmýšľajúcim, že mali „inkvizíciu“ a „hon na bosorky“ nedokazuje že boli náboženstvom, ale že ide spôsoby, túžby a hnutia tak hlboko kotviace v ľudskej prirodzenosti, že ich v deformovanej podobe prijal aj ateistický režim. Ak je kresťanská či katolícka cirkev „organizovaným kresťanstvom“, ako ju nazývajú niektorí ateisti, tak komunizmus je organizovaný ateizmus. Zločiny komunizmu sú zločinmi organizovaného ateizmu.

Kresťan - komunista
Vo viacerých mediálnych a internetových diskusiách a príspevkoch sa písalo a polemizovalo o tom kto je kresťanom. Svetové i naše média pred časom venovali dosť pozornosti úsiliu človeka, ktorý chcel dosiahnuť súdnou cestou zrušenie svojho kresťanstva. U nás sa vo viacerých prípadoch, vrátane bývalého prezidenta R. Schustera viac krát diskutovalo, či môže byť niekto zároveň kresťan aj komunista. Niekedy som bol až prekvapený koľko nevedomosti o základných skutočnostiach sa pri tom prejavilo.

Kresťanom sa podľa kresťanského učenia stáva každý, koho niekto s týmto úmyslom predpísaným spôsobom pokrstí. Naveky a nezmazateľne. Je to duchovná skutočnosť, ktorá má z kresťanského hľadiska podstatný význam, a z ateistického, ktoré neuznáva realitu Boha a duchovnej večnosti vlastne žiadny. Druhá vec je, nakoľko sa jednotlivec cíti byť členom kresťanskej cirkvi, nakoľko verí jej učeniu a usiluje sa podľa neho žiť. Komunistom sa stáva človek vstupom do komunistickej strany (KS). To môže každý koho tam prijmú, vrátane kresťana. Podstatné je, že v základných článkoch svojho učenia a filozofie sa kresťanstvo a komunizmus tak zásadne líšia, že podľa ich vlastnej definície seba, svojich cieľov, odporúčaných prostriedkov a preferovanej morálky nie je možné byť zároveň dobrým kresťanom aj dôsledným komunistom.

Realita je však taká, že aj mnohí kresťania, aj mnohí komunisti dostatočne nepoznajú teoretické a praktické základy učenia, ku ktorému sa hlásia, vyberajú si z neho len to čo sa im hodí, a z rôznych dôvodov a v rôznej miere podľa neho (ne)konajú. Preto sme mali aj kresťanov - komunistov.

Zakrývanie skutočnosti
Hitler viedol nacionálno-socialistickú stranu. Ľavičiari jeho režim nazývajú fašizmom, aby zakryli fakt že to bola forma socializmu. Bol radikálne protikresťanský, a jeho ideológia bola zmesou ateizmu, panteizmu, pohanských mýtov a okultizmu. Komunizmus bol od svojich počiatkov vo svojej ideológii i hodnotách materialisticko ateistický. Na presadzovanie ateizmu zneužíval všetky mocenské prostriedky štátu, ktorý riadil. To zakrývajú súčasní ateisti, lebo sa im to propagandisticky nehodí. Aj komunisti argumentovali vedeckými poznatkami. Cielene vyberali tie, ktoré sa im hodili. Iné odmietali, a tam kde na to mali moc ich nositeľov likvidovali. To robia jemnejšími metódami aj súčasní bojovníci proti Cirkvi. Niektorí liberáli a ateisti poukazujú na formálnu podobnosť náboženstva a komunizmu, aby zakryli fakt, že vo filozofických základoch, presadzovaných hodnotách a morálnom relativizme je ich viere a postojom veľmi blízky.

Pavol Martinický
September 2011, písané pre portál Postoy.sk a týždenník Zrno

Odporúčame

Blog
Pápež a zbojníci na Slovensku

Pápež a zbojníci na Slovensku

Krátko pred septembrovou návštevou Benedikta XVI. hlásal denník SME že "pápeža čaká v Nemecku bojkot". Keďže sa nevyskytol žiaden škandál, ktorý by zvýšil náklad a sledovanosť, ani nič čo sa dá jednoducho využiť na útok proti Cirkvi, po skončení návštevy sa naše liberálne, ľavicové a bulvárne médiá ...

Blog
Pravda a lož

Pravda a lož

Pravda, pravdovravnosť a úprimnosť patria medzi sociálne čnosti. Zdravé medziľudské vzťahy bez nich nie sú možné. Preto každá lož je previnením proti láske k blížnemu. Prvé vzťahy človeka v raji, pred hriechom, sa vyznačovali úprimnosťou a pravdivosťou. Správanie rajského človeka bolo transparentné,...

Blog
Pád vlády a odkaz na FACEBOOKu

Pád vlády a odkaz na FACEBOOKu

Včera padla vláda pani premierky Ivety Radičovej. Iste sa budú viesť dlhé diskusie o tom, či mala, alebo nemala padnúť. Či otázka eurovalu bola "až tak" dôležitá. Či naozaj len na Slovensku vieme, čo pomôže Európe a teraz sme to dokázali. predseda SaS Je potrebné vnímať postoj pána predsedu NR SR a ...