Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
04. máj 2021

Pádne argumenty prečo židia nepovažujú Ježiša za Mesiáša

Pádne argumenty prečo židia nepovažujú Ježiša za Mesiáša

1 : SZ hovorí že Zákony SZ platia navždy Dt 29:29; Dt 13:1-4; žalm 119:44, no NZ veľa zo zákonov SZ zrušil. V celom SZ sa nenachádza ani len písmeno o tom, žeby mal Mesiáš zmeniť Zákon a ustanoviť nový Zákon. Ježiš však zrušil :

a : zákon o nečistých jedlách - Mk 7:19
b : obriezku - 1 Kor 7:18
c : priepustný list - Mt 5:31
d : zákaz jedenia krvi Kol 2:16
e : zachovávanie novmesiacov a soboty Kol 2:16
f : Mnohé príkazy SZ stratili v NZ platnosť - levitské knazstvo, holenie bokombrad Lev 19:27. atd, atd........
g : V NZ tiež vzniklo množstvo nových príkazov ktoré musel kresťan dodržiavať aby získal spásu - uctievanie Krista, považovanie Krista za Boha, uznávanie NZ kánonu, krst na odpustenie hriechov, apod.....

2 : Ježiš nesplnil mnohé Mesiášske proroctvá, Mesiáš mal :
a : vybudovať tretí chrám Ez 37: 26-28
b : zhromaždiť všetkých židov v Izraelskej Zemi Iz 43: 5-6
c : uvedie dobu svetového mieru Iz 2 kap.
d : Ježiš nemal právo na Dávidov trón 
e : O Ježišovi nik nevedel, že pochádza z Betlehema
atd.....
Poznámka : Aj z tohoto dôvodu židia nemali dôvod uveriť v Ježiša, ktorý bol ukrižovaný a odišiel z tohto sveta skôr než stihol splniť všetky Mesiáške proroctvá. 

3 : Ježiš nielenže niektoré proroctvá nesplnil, ale niektoré aj priamo poprel
a : Mesiáš mal pochádzať z Betlehema Mich 5:1. To malo byť jeden z identifikačných znakov že dotyčný je Mesiáš. Ibaže o Ježišovi nikto nevedel že pochádza z Betlehema. Zidia boli o nom presvedčení že je z Nazaretu Jn 1: 45-46; Jn 7:52; Mt 27:11
b : Mesiáš mal mať meno Emmanuel Iz 7:14 no Mesiáš v NZ mal meno Ježiš.
c : Kristus bol ukrižovaný, ibaže v Dt 21:23 sa píše že ten kto visí na dreve je prekliaty. Navyše Ježiš pochádzal z potomkov Šeltiela a Zorobábela, pričom obaja sú potomkovia prekliateho Jekoniáša Mt 1:12. Pavol sa tento rozpor snažil vyriešiť tým, že Kristus sa stal kliatbou preto aby nás vykúpil spod Zákona kliatby. Ibaže toto tvrdenie má niekoľko problémov :
1 : Nikde v SZ sa ani slovkom nenaznačuje tomu, že by bol SZ z nejakej časti prekliaty. Ba naopak, SZ sa označuje za dokonalý žalm 19:8; a uskutočniteľný Dt 30: 11-14. Zidia čo videli ukrižovaného Ježiša, ani vo sne si nemohli pomyslieť, že je tomu tak preto, že sa stal prekliatym aby vykúpil kliatbu Zákona.
d : NZ uvádza že sa na Ježišovi splnili všetky proroctvá Sk 13:29; Lk 24:44; ibaže ako som už písal, Ježiš mnohé z Mesiášskych predsavzatí nesplnil.
e : Ježiš pochádzal z prekliateho rodu Jekoniáša Mat 1:11 na ktorého bol vydaný zákaz (vychádzajúci z kráľovej kliatby), že nikto z jeho potomkov ako kráľ nesmie zasadnúť na Dávidov trón Jeremiáš 22:30, 38:30

Ježiš teda nespĺňal väčšinu Mesiášskych proroctiev, niektoré Mesiášske proroctvá priamo poprel, bolo o nom známe, že pochádza z prekliateho rodu Jechoniáša, rušil Mojžišove Zákony a sám pridával nové zákony a dokonca hlásal nových Bohov ktorých Izrael nepoznal (ako si ešte ukážeme). Predovšetkým z týchto dôvodov židia právom neprijali Ježiša za Mesiáša. 

OTÁZKY : Nedokazovali Ježišove zázraky, že je Mesiášom ? 
ODPOVEĎ : Nedokazovali. Ak by dnes prišiel nejaký človek a robil by veľké zázraky ale povedal by vám "nepočúvajte Nový Zákon" počúvali by ste ho ? Určite nie. Namiesto toho by ste ho označili za falošného proroka, voči ktorým Ježiš varoval, že prídu a budú konať veľké zázraky a zvedú mnohých. A presne takto to vnímali aj židia. aj oni poznali texty v Písme ktoré hovorili o príchode falošných prorokov konajúcich zázraky :

Inzercia

Kniha Deuteronium 13: 1-4
"1 Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: »Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,«3 nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše."
Poznámka : Rovnako takto to bolo aj s Ježišom. Zo stredu židovského ľudu povstal Ježiš, označoval sa za proroka, urobil veľké zázraky, no učil falošné učenie a hlásal iných bohov ktorých Izrael nepoznal. Išlo teda o skúšku, na ktorú sa dnes všetci kresťania chytili. Ježiš hlásal iných Bohov, pretože on aj sám seba robil Bohom a teda splnil to pred čím SZ varoval, a totiž že hlásal takých Bohov ktorých Izrael nepoznal. V Judaizme skrátka nebolo povolené do budúcna hlásať nejakých nových Bohov. Ježiš túto podmienku porušil. tým sa okamžite identifikoval ako falošný prorok.

Kniha Deuteronómium 18:22
- toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!

Evanjelium podľa Matúša 24: 15-31
"15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. 29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý." 32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 33 Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.

Poznámka : Ježišove proroctvo sa nesplnilo. Po zničení Jeruzalemského chrámu malo hned na to nastať koniec sveta, no nenastal...... Ježiš teda povedal falošné proroctvo a automaticky tým sám seba identifikoval ako za falošného proroka.

ZÁVER : Mesiáš stále na Zem neprišiel, na Mesiáša stále čakáme.

Mojím hobby je náboženstvo, veda a technika. Studoval som na matematickom gymnáziu na Grosslingovej ulici. V minulosti som hrával aktívne tenis. Momentálne sa venujem teologii a biblistike.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Varenie s deťmi? Pozývame na cestu okolo sveta vo vašej kuchyni

Varenie s deťmi? Pozývame na cestu okolo sveta vo vašej kuchyni

Jedno máme všetci spoločné. Hľadáme potraviny, ich kombinácie a variácie tak, aby nám to chutilo a poskytlo potrebnú energiu pre naše telo. Je tomu tak v rozvinutých i menej rozvinutých krajinách, ako aj na miestach s humanitárnou núdzou, kde ako UNICEF poskytujeme pomoc. Rozhodli sme sa zozbierať niekoľko zaujímavých a jednoduchých receptov, ktoré si môžete pripraviť pokojne aj so svojimi deťmi vo vašej kuchyni.