Arcibiskup Bezák = kacír na Pohode?

Z mála konkrétnych informácií, ktoré sme dostali od KBS a Svätej Stolice sa zdá, že hlavným impulzom na odvolanie arcibiskupa Bezáka boli listy viacerých veriacich a kňazov. Iné okolnosti naznačujú že tu bol skrytý, ale úspešný tlak niekoho, komu Bezák vadil. Tí, ktorí ho po jeho odvolaní kritizovali, a vyjadrovali radosť z jeho odvolania, uvádzali ako takmer jediný ako-tak konkrétny dôvod Bezákove vystúpenie na festivale Pohoda a v TV relácii Lampa.

"Odvoalnie arcibiskupa Bezáka - dobrá správa"

Taký článok na stránke monarchizmus.blogspot.sk, ktorá „háji záujmy monarchizmu a tradičného spojenia oltára a trónu" a „podporuje slávenie tradičnej tridentskej sv. omše" šíria niektorí z tých, ktorí netaja uspokojenie z jeho odvolania. Bezáka tam označujú za "ultramodernistu", ktorý „vraj slúžil liturgiu s plyšovými hračkami na oltári" a „pritakával sugestívnym protikatolícky orientovaným otázkam heretika Hríba v jeho relácii, alebo nedôstojne biskupa šaškoval na neopohanskej Pohode." Útočia okrem iného na Pastirčáka, Lipšica a Žitäňanskú „ktorí zhodou náhod chystajú ďalšiu zvrátenú liberálnu politickú alternatívu." Iní v podobných textoch takto kritizujú „odpadlíckych českých biskupov" a zvlášť V. Malého a T. Halíka. To tiež naznačuje jeden z reálne možných prameňov udaní na Bezáka.

Podľa vyhlásenia apoštolskej nunciatúry januárová vizitácia Trnavskej arcidiecézy sa uskutočnila „na základe početných podnetov zaslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v trnavskej arcidiecéze“. K tomu treba predovšetkým pripomenúť, že:

1. Keby na Slovensku existoval normálny vnútrocirkevný dialóg o problémoch, a výmena názorov na ich riešenie, tak by situácia pravdepodobne nemusela dospieť do tak vážneho stavu, aby pápež usúdil, že najlepším riešením je odvolanie arcibiskupa.

2. Práve R. Bezák patril k menšine našich duchovných pastierov, ktorí boli k takejto diskusii prístupní. Možno aj preto nikto nič nehovoril verejne, ale intenzívne „loboval" vo Vatikáne.

Kritický list arcibiskupovi Bezákovi k vystúpeniu na Pohode, z ktorého budem citovať, zverejnil na Postoy.sk aj Doc. Š. Mordel.

Mitra alebo džínsy?

Niektorí kritizovali Bezáka pre neformálne oblečenie a vystupovanie, a stretanie s pochybnými ľuďmi. Mal prísť na Pohodu v liturgickom rúchu, s mitrou na hlave a berlou v rukách? S miništrantom a kadidlom otvoriť misál, alebo citovať z katechizmu o hriešnych zábavách a mariánskych zjaveniach? A potom exkomunikovať tých, ktorí by na to s otvorenými ústami nechápavo čumeli alebo sa smiali? Alebo mal ostať v katedrále a vôbec tam nechodiť? Ján Krstiteľ, patrón Trnavskej arcidiecézy kázal na púšti a pri rieke. Mnohí prišli zo zvedavosti a predsa sa obrátili a konali pokánie. Kade chodil a s kým sa stretal sv. František a Don Bosco, ktorým tiež istý čas robila cirkevná vrchnosť problémy? František tiež nezačal vycibrenými teologickými formuláciami, ale svedectvom o osobnom prežívaní božej prítomnosti, a hovoril jazykom, ktorému poslucháči rozumeli. Keby sme zo súvislostí vytrhli jeho oslavu Brata Slnka, bola by to ukážková modloslužba.

Niektorí kritizujúc Bezáka alebo KBS priraďujjú odvolanie arcibiskupa k „zásahu" proti Teofóru. Títo však primerane nerozlišujú medzi teologickým „programovým vyhlásením“, v ktorom je niekoľko požiadaviek, ktoré sú v značnom rozpore s tradičným učením, praxou a súčasnou kodifikovanou náukou Cirkvi, a voľnejšími vyjadreniami, ktorými sa Bezák snažil v dialógu priblížiť osobné prežívanie Boha a viery teologicky nevzdelaným poslucháčom. Ani pri tom však nepovedal nič, čo by teologicky či vieroučne zjavne protirečilo náuke Cirkvi. Ježišovi tiež farizeji vyčítali, že prijímal mýtnikov a hriešnikov, a napriek tomu akí boli, On ani s nimi neodmietol diskutovať.

Pravda a nádej

Š. Mordel kritizuje aj V. Malého, ktorý „povedal, že my sa tiež nesmieme báť povedať, že aj my nevieme, že aj my hľadáme a máme svoje neistoty a že sa nesmieme báť priznať, že sme len hľadajúci." čím podľa neho „akoby bol poukázal, že ani my nemáme istotu viery, ale že pravdu len hľadáme a sme na tej istej úrovni ako neveriaci, ktorí nemajú nijakej istoty, lebo nepoznajú pravdu a nemajú nádej." Pokiaľ viem, Katolícka Cirkev učí, že Biblia a Evanjelium, prinášajú plnosť zjavenia, ale nie že každý kresťan má plnosť poznania. Tú nemá ani pápež. Mnohí svätci vrátane učiteľov Cirkvi by napriek pevnej viere seba skôr označili za hľadajúcich než vlastníkov dokonalého poznania. Viacerí zažili aj obdobia pochybností a vnútornej neistoty. Zabudli sme že „Duch vanie kade chce"? Neučil aj Tomáš Akvinský, že k základnému poznaniu Boha možno prísť aj prirodzeným rozumom? Nepovedal aj koncil, že aj iné kultúry a náboženstvá majú čiastočné poznanie pravdy? Nemala neistoty aj Matka Tereza? Benedikt XVI. vo svojej knihe o Ježišovi výslovne uvádza, že táto jeho kniha nie je záväzným učením Cirkvi, a tu niekto vyčíta nepresné formulácie biskupa v dialógu s mládežou, ktorej väčšina nemá žiadne teologické a filozofické vzdelanie. Samozrejme o niektorých Bezákovych formuláciach, a o tom čo by sa prípadne dalo doložiť sa dá diskutovať, ale to sa nerobí tak, že si v izbe vypočujem záznam zo živého dialógu a potom niekoho kategoricky odsúdim za nepresné formulácie. A nakoniec : nie je tvrdenie Š. Mordela, že „neveriaci nemajú nádej" v rozpore so základným posolstvom Evanjelia??

Kostol a život

Mordel Bezákovi vyčíta: „Dokonca ste povedali, že to už nie je len priestor kostola, ale je to celý priestor nášho života, ktorý je aj náboženským priestorom. ... že Kristovo posolstvo nie je na prvom mieste liturgické, aby sme sa vedeli prežehnať, kľaknúť si, aby tam bol pekne oblečený farár a okolo neho pobehovali miništranti.“ Nepovedal Ježiš, že „Nie ten kto mi hovorí Pane-Pane, ale ten, kto koná vôľu môjho Otca..." je jeho skutočným nasledovníkom? Nemá byť aj náš praktický život nejakou formou boho-služby, čiže liturgie? Nie je problémom Slovenska aj to, že mnohí v každodennom živote bez problémov konajú úplne ináč, než hovorí Slovo, ktoré počuli v kostole, a ináč než učí Cirkev, ku ktorej sa hlásia? Nie je „viera bez skutkov mŕtva"? V čom je zlé tvrdenie že „aj tu na Pohode treba byť ľudským"? Keď Ježiš povedal, že každý, kto blížnemu podá čo len pohár vody, poslúžil tým Jemu, nemožno povedať, že aj mimo kostola "je určitá liturgia?" Ján Pavol II. pripomína, že „viera, ktorá sa nestáva kultúrou, je vierou nie úplne prijatou, nie celkom pochopenou a nie verne žitou“. Akou kultúrou je viera mnohých našich folklórne kostolných kresťanov? Nedajú sa Bezákove slová o dnešnej dobe, ktorá nepotrebuje kostolnú kamennú štruktúru chápať aj tak, že väčšina súčasníkov jednoducho nechápe tieto hodnoty a necíti ich potrebu, a Cirkev sa má viac sústrediť na Ducha a Lásku než na organizáciu?

Pohoršenie a totalitný režim

Niektorí vyjadrili pohoršenie, že mons. Bezák v TV relácii Lampa pri slovách o prežívaní vzťahu s Bohom používal príliš telesné či materiálne prirovnania. To však poznáme už zo starozákonnej „Piesne piesní", a podobné prirovnania použili aj niektorí svätí, vrátane učiteľky Cirkvi sv. Terézie.

Š. Mordel tvrdí, že aj Bezákove pripomenutie kňazov, ktorí boli zapísaní ako agenti ŠtB bolo nevhodné a vyvoláva u mladých pohoršenie voči Cirkvi. Nevyvolali pohoršenie skôr viacerí „duchovní pastieri" vrátane jeho predchodcu nekritickou chválou vojnového Slovenského štátu, ktorý vznikol pod nátlakom nacistického Nemecka a bol jeho spojencom? Nevyvoláva pohoršenie keď bývalí komunisti, ktorí zmenili len kabáty a taktiku, ale nie protikresťanské správanie sedia v prvých radách na cirkevných slávnostiach? Koľkých pohoršila, a prinajmenšom v kresťanskom hodnotení politiky pomýlila podpora niektorých kňazov a biskupov politikom konajúcim v príkrom rozpore s učením Cirkvi?

Ján Pavol II. pri prvej návšteve Československa povedal že „hovoriť o svetovom mieri a nezastať sa tých, ktorí sú vo vlastnej krajine prenasledovaní pre pravdu a spravodlivosť je pokrytectvo, ktoré by viedlo len k oslabeniu jednoty a mravnej vážnosti cirkvi.“ Tým diplomaticky, ale zrozumiteľne zhodnotil komunistami založené kňazské hnutie „Pacem in terris“. Benedikt XVI. aj pri minuloročnej návšteve Nemecka v Parlamente označil nacionálno-socialistický a komunistický režim za štát riadený bandou zbojníkov, a ocenil úsilie a obety všetkých, ktorí sa mu vzopreli. To znamená, že v tejto veci je bližšie k učeniu pápežov R. Bezák, než tí, ktorí vychvaľujú Slovenský štát, či istoty socializmu, a podporujú našich nacionalisticko-komunistických politikov.

Kacír alebo mučeník?

Viacerí označujú odvolaného arcibiskupa Bezáka buď za zaručene nevinného mučeníka totalitného vedenia Katolíckej Cirkvi, alebo za liberálneho kacíra a škodcu, ktorého pápež konečne odvolal. Takmer nikto nehovorí o tom, že Bezák mohol byť v niečom veľmi dobrý, a zároveň spraviť vážnu chybu. Nespomína sa ani možnosť, že niekedy pápež odvolá biskupa preto, lebo to považuje za najlepšie riešenie problémov diecézy, ktorých hlavným pôvodcom vôbec nemusí byť odvolaný biskup.

TA3 a Sme publikovali 14. a 16.7. jedenásť otázok a odpovedí, ktoré údajne predchádzali odvolaniu arcibiskupa Bezáka. Je možné, že boli formulované na základe obvinení, ktoré skutočne prišli do Vatikánu zo Slovenska. Ak áno, tak to svedčí najmä o biede tých, ktorí ich formulovali, a zažratosti starých štruktúr. Určite však tieto otázky spolu s týmito odpoveďami nemôžu byť hlavným či jediným dôvodom odvolania arcibiskupa.

Toto, ani moje argumenty v tomto texte neznamenajú, že Bezák bol bez chyby a pápež nemohol mať iný vážny dôvod na jeho odvolanie. Jasne to však ukazuje, že tie dôvody, ktoré Bezákovi kritici teraz uvádzajú sú falošné, alebo prinajmenšom nedostatočné na odvolanie biskupa, ktorý je v niečom naozaj jeden z najlepších. Znova to dokazuje škodlivosť ututlávania vnútornej diskusie, mnohých problémov, ktoré boli za Bezákovho predchodcu väčšie, a pretrvávajúcich vnútorných rozdelení slovenskej Cirkvi. Úžitok z celej kauzy by mal byť v poučení, že nám treba viac vecnej a otvorenej diskusie, vrátane lepšej komunikácie KBS s veriacimi.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo