Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. marec 2014

Za zdravie a Božiu milosť pre arcibiskupa Róberta

Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita, predseda KBS Mons. Mario Giordana, arcibiskup, apoštolský nuncius v Bratislave 3. marca 2014 Vaše Excelencie, obraciame sa na Vás my, najbližšia rodina arcibiskupa Róberta Bezáka (rodičia a sú...

Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita, predseda KBS

Mons. Mario Giordana, arcibiskup, apoštolský nuncius

v Bratislave 3. marca 2014

Vaše Excelencie,

obraciame sa na Vás my, najbližšia rodina arcibiskupa Róberta Bezáka (rodičia a súrodenci), a žiadame Vás ako kompetentné autority slovenskej katolíckej cirkvi a zástupcu Vatikánu o vaše verejné stanovisko prostredníctvom tk kbs ku kompetenciám a vyjadreniu kňaza, ThDr. Jána Košiara, v súvislosti so slúžením sv. omše obetovanej za arcibiskupa Róberta. Sv omša bola riadne prijatá, zaplatená a zapísaná s úmyslom: „Za zdravie a Božiu milosť pre arcibiskupa Róberta“, ako to bolo uvedené aj vo verejných farských oznamoch Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša Trnava Mesto z 23. 2. 2014 na webovej stránke

http://www.trnava.fara.sk/farske-oznamy/591-farske-oznamy-2322014.

Konkrétne úmysel sv. omše bol uverejnený nasledovne:

Sobota 1. 3., sv. omša o 18:30, úmysel: Za zdravie a Božiu milosť pre arcibiskupa Róberta a za zomrelých rodičia Jozef a Mária Kravárikoví.“

Kňaz, Ján Košiar, v úvode sv. omše tento úmysel doplnil v tom zmysle, že sv. omša je slúžená aj za obrátenie pána arcibiskupa Bezáka. Tento svoj výrok po sv. omši v sakristii odôvodnil tým, že arcibiskup Bezák neposlúchol sv. Otca Benedikta XVI.

Video: http://tivi.azet.sk/video/2026028/skandal-v-trnavskom-kostole-bezakovi-privrzenci-napadli-knaza.html

V súvislosti s odvolaním arcibiskupa Bezáka z postu Trnavského arcibiskupa už bolo podaných viacero žiadostí a petícii o vysvetlenie a to priamo na vedenie katolíckej cirkvi, Vám - pán arcibiskup Mons. Zvolenský, ako predsedovi Konferencie biskupov Slovenska, Vám - pán nuncius Mons. Mario Giordana, ako zástupcovi Vatikánu na Slovensku ako i kompetentným prefektúram vo Vatikáne. Dôvody odvolania však neboli doteraz objasnené nielen nám, jeho najbližším, a mnohým veriacim, ktorí s arcibiskupom Bezákom prichádzali do kontaktu, ale ani arcibiskupovi Bezákovi. Namiesto toho často v osobných rozhovoroch veriacich s kňazmi i s cirkevnou hierarchiou zaznievajú slová o tom, že arcibiskup Bezák neprijal rozhodnutie Sv. otca Benedikta XVI., pretože dobrovoľne neodstúpil.

Podľa jediných verejných oficiálnych informácií (dokumenty podpísané nunciom Mario Giordana, ktoré arcibiskup Bezák prečítal 1. júla 2012 počas homílie na sv. omši v Katedrále Jána Krstiteľa) bol arcibiskup Bezák dňa 26. júna 2012 „pozvaný“ nunciom Mons. Mario Giordana odstúpiť zo svojho úradu Trnavského arcibiskupa (dokument uvádzame v plnom znení pod čiarou).

_____________________________________________________________________________

Príkaz Apoštolskej nunciatúry pod protokolárnym číslom 1714/12, Bratislava 26. júna 2012

Najdôstojnejšia excelencia,

z poverenia Kongregácie pre biskupov s naliehavosťou oznamujem Vašej excelencii to, čo nasleduje. Jeho svätosť Benedikt XVI., po oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie, ktorá sa konala od 22. januára do 1. februára 2012, ako aj s písomnou odpoveďou Vašej excelencie ohľadom problémov, ktoré povstali počas apoštolskej vizitácie a vážnych obvinení vznesených voči Vašej excelencii, Svätý otec je hlboko zarmútený touto situáciou.

Po dlhom uvažovaní a intenzívnej modlitbe sa rozhodol pre dobro cirkvi požiadať Vašu excelenciu o odstúpenie z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Preto na základe rozhodnutia najvyššieho veľkňaza Vaša excelencia je vyzvaná k písomnému predloženiu svojho odstúpenia. K zverejneniu zrieknutia sa môže dôjsť nanajvýš za týždeň počnúc týmto stretnutím s dnešným dňom 26. júna 2012.

Taktiež vás informujem, že po zverejnení zrieknutia sa úradu, ako emeritný arcibiskup budete musieť sídliť mimo územia Trnavskej arcidiecézy a budete sa musieť zdržiavať používania masmédií v súvislosti s Vaším prípadom. Realizujúc svoju povinnosť, aby som oznámil Vašej excelencii to, čo je hore uvedené, v tejto osobitnej chvíli Vás ubezpečujem o mojom doprevádzaní v modlitbe a otvorenosti tejto apoštolskej nunciatúry pre akúkoľvek záležitosť, ktorá by mohla byť s Vami považovaná za užitočnú.

Inzercia

Pozývam Vás prijatím rozhodnutia svätého otca v duchu viery. Ukáže sa tak následný dôkaz lásky k cirkvi a poslušnosti voči Kristovmu nástupcovi.V spojení v modlitbe a v očakávaní Vašej súrnej odpovede ostávam s prianím bratského a srdečného pozdravu Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius. (koniec dokumentu)

Zverejnené „pozvanie“ apoštolského nuncia, v ktorom apoštolský nuncius, Mons. Mario Giordana tlmočíl arcibiskupovi Bezákovi rozhodnutie sv. otca Benedikta XVI. o tom, že Sv. otec citujeme: „sa rozhodol pre dobro cirkvi požiadať Vašu excelenciu o odstúpenie z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Preto na základe rozhodnutia najvyššieho veľkňaza Vaša excelencia je vyzvaná k písomnému predloženiu svojho odstúpenia. je v protiklade s tým, čo emeritný pápež Benedikt XVI. píše o svojom odstúpení ako odpoveď novinárovi Andrea Tornielli na pochybnosti súvisiace s platnosťou jeho odstúpenia v talianskom denníku La stampa.

Citujeme predmetný článok, ktorý bol preložený a uverejnený na internetovej stránke tk kbs: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140226030

Benedikt XVI. talianskemu denníku La Stampa: Moje odstúpenie je platné
Taliansko 26. februára 2014. La stampa publikoval v dnešnom vydaní odpovede emeritného pápeža Benedikta XVI. na otázky, ktoré mu redakcia zaslala pred niekoľkými dňami. Týkali sa predovšetkým pochybností v súvislosti s platnosťou odstúpenia niekdajšieho pápeža, ktoré sa objavili v medzinárodných a talianskych médiách. Benedikt XVI. na ne zareagoval osobne formou listu.
„Niet najmenšej pochybnosti o platnosti môjho odstúpenia z Petrovho úradu. Jedinou podmienkou platnosti môjho odstúpenia je plná sloboda môjho rozhodnutia. Špekulácie ohľadom platnosti odstúpenia sú jednoducho absurdné,“ napísal.

Keďže arcibiskup Bezák si nebol vedomý žiadneho dôvodu, na základe ktorého by mal dobrovoľne odstúpiť, „pozvanie“ apoštolského nuncia odmietol, lebo by to nebolo v súlade s jeho svedomím ani jeho dobrovoľné rozhodnutie. A čo viac, v súvislosti s vyššie uvedeným vyjadrením emeritného pápeža Benedikta XVI. by takéto jeho odstúpenie z úradu trnavského arcibiskupa bolo neplatné.

Následujúci deň mu bolo doručené odvolanie. (dokument uvádzame v plnom znení pod čiarou)

________________________________________________________________________________

List z 27. júna, 2012, apoštolská nunciatúra na Slovensku, protokolárne číslo 1722/12

Excelencia,
odvolávam sa na list z 26. júna tohto roku,
ktorým z poverenia Kongregácie pre biskupov som Vám oznámil, že jeho Svätosť po oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie, ktorá sa konala od 22. januára do 1. februára 2012 a s písomnou výpoveďou Vašej excelencie ohľadom vážnych problémov v Trnave, žiadala Vaše odstúpenie z úradu trnavského arcibiskupa.

Nakoľko ste odmietli vzdať sa predmetného úradu, vykonávam svoju povinnosť a oznamujem Vám v mene Svätej stolice, ktorá bola informovaná o Vašom odmietnutí, že ak Vaša excelencia trvá na svojom rozhodnutí, jeho Svätosť Vás zbavuje pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy.

Táto správa bude zverejnená v L´Osservatore Romano 2. júla 2012.

Okrem toho sa dáva na vedomie že riadenie Trnavskej arcidiecezy prevezme jeho excelencia, Mons. Ján Orosch, trnavský pomocný biskup ako apoštolský administrátor vakantnej stolice.

Využívam príležitosť vysloviť prejav hlbokej úcty oddaný v Pánovi Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius. (koniec dokumentu)

Po tomto odvolaní arcibiskup Bezák na konci augusta 2012 opustil Trnavskú arcidiecézu, nebolo mu umožnené slúženie verejných sv. omší a v súčasnosti sa nachádza v kláštore v Bussolengu v Taliansku.

Vaše excelencie, na základe vyššie uvedeného Vás my, najbližšia rodina arcibiskupa Bezáka, žiadame o verejné vyjadrenie vášho postoja k situácii, ktorá sa udiala počas sv. omše v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave v sobotu 1. marca 2014 v dôsledku svojvoľného prispôsobenia úmyslu sv. omše kňazom, Jánom Košiarom, ktoré nie je v súlade s kódexom kanonického práva o omšových milodaroch. Verejné vyjadrenie kňaza, Jána Košiara, a zmenu úmyslu sv. omše v zmysle za obrátenie arcibiskupa Bezáka považujeme za prekročenie právomoci kňaza, Jána Košiara, v danej situácii.

Celá rodina arcibiskupa Bezáka sme vzniknutou situáciou okolo nášho syna a brata veľmi hlboko zasiahnutí napriek tomu, že sme sa celý život snažili žiť čestne podľa Evanjelia a byť na osoh katolíckej cirkvi. Dlhodobé nezaujatie postoja cirkevnej hierarchie k odvolaniu arcibiskupa Bezáka a vaše nevyjadrovanie sa dáva možnosť vzniku takých situácii ako sa to udialo v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Keďže úmysel sv. omše bol prijatý kňazom tejto farnosti, riadne zapísaný a verejne oznámený a kňaz Ján Košiar je vedený v stave Trnavskej arcidiecézy ako výpomocný duchovný Baziliky sv. Mikuláša ste tiež kompetentnými autoritami, aby ste udalosť, ktorá sa udiala počas sv. omše 1. marca v Bazilike sv. Mikuláša prešetrili a zjednali nápravu.

Je nám úprimne ľúto ak sa situácia, ktorá je už i tak ľudsky veľmi bolestná naďalej vyhrocuje. Jej neriešením preberáte tiež zodpovednosť za vzniknuté následky.

Tento list Vám posielame ako otvorený list a bude tiež verejne prístupný online na internetovej stránke Postoy. http://www.postoy.sk/

rodičia arcibiskupa Róberta Bezáka Jozef a Gabriela a súrodenci Jozef a Gabriela

Odporúčame

Blog
Pozvanie na modlitbu pred Apoštolskou nunciatúrou

Pozvanie na modlitbu pred Apoštolskou nunciatúrou

20130702_bezak_002072778.jpg Milí priatelia, podobne ako nás v minulom roku pozval František Mikloško na modlitbové zhromaždenie v deň 1. výročia odvolania arcibiskupa Róberta Bezáka z postu trnavského arcibiskupa, pozývam i ja spolu s priateľmi z Bratislavy, Trnavy ...

Blog
Rodina a súdy verzus KDH a Smer-SD

Rodina a súdy verzus KDH a Smer-SD

Opozičné KDH sa dohodlo s vládnym Smerom o zmenách Ústavy SR v justícii a ochrane rodiny. Liberálna SaS to nazvala bezohľadným kupčením, a podobne vyznieva aj väčšina komentátov, blogov a diskusných príspevkov denníka Sme. Je to veľmi povrchný alebo zaujatý pohľad, lebo politické dohody vrátane komp...

Blog
Kňaz a politik Andrej Hlinka bude mať internetovú stránku

Kňaz a politik Andrej Hlinka bude mať internetovú stránku

Na Slovensku má len veľmi málo osobností z našej minulosti internetovú stránku, ktorá by podrobne mapovala ich život. Nehovoriac o tom, že takýmto stránkam chýba objektívny a vyvážený pohľad. Zmeniť to má nový internetový projekt AndrejHlinka.sk, ktorý prinesie informácie o významnom slovenskom poli...