Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. február 2021

Sola Scriptura - iba Písmo, pravda alebo mýtus ?

Sola Scriptura - iba Písmo, pravda alebo mýtus ?

Sola Scriptura - pravda alebo mýtus ?
Na začiatku si vymenujeme argumenty, prečo je Sola Scriptura - iba Písmo, protibiblická, protihistorická i protilogická.  V druhej polke článku si vymenujeme argumenty zástancov Sola Scriptury.

ARGUMENTY PROTI SOLA SCRIPTURA :
1) Biblia bola až do 15 storočia pre bežný ľud prakticky neprístupná a to z nasledujúcich dôvodov :

1: Neexistovala kníhtlač a preto existovalo len obmedzené množstvo biblických rukopisov. Niekedy  malo jedno mesto len jednu bibliu prístupnú pre ľud !
2: Biblické rukopisy boli písané v latinčine, a neboli preložené do národných jazykov. Len málo ľudí vedelo dobre latinsky, a aj to zvyčajne len študovaná cirkevná hierarchia.
3: Až do 15 storočia bola väčšina bežných ľudí čitateľsky negramotná, a teda nevedela čítať. Historické čísla ukazujú okolo 95-97% negramotnosť.
4: Vzhľadom na nedostatok biblických rukopisov, bolo zapožičanie si biblie cenovo drahé. Chudobní ľudia jednoducho na zapožičanie biblie nemali peniaze.
Poznámka : Ako sa teda mali ľudia orientovať výlučne na základe biblie, keď tá im bola jednoducho neprístupná ? Prečo to Boh takto zariadil ? Nevadilo mu, že Jeho slovo bolo pre ľud prakticky neprístupné, až do 15 storočia ?


2) Aby každý človek mohol samoštudovať bibliu a teda riadiť sa podľa Sola Scriptury, je nevyhnutné aby vedel čítať, a ešte k tomu veľmi dobre, pretože na pochopenie komplikovaného písaného textu akým je biblia, treba veľmi dobrú čitateľskú gramotnosť. Lenže v celej biblii neexistuje jediný verš, kde by Boh prikazoval "naučte ich čítať", alebo "naučte ich čítať, aby rozumeli môjmu slovu". Ak by teda mala platiť Sola Scriptura, takýto Boží príkaz je absolútne nevyhnutný, ale v celej biblii sa ani v jedinom verši nenachádza! Ježiš prišiel do starovekého Izraelu v čase, kedy bola čitateľská gramotnosť v Izraeli na úrovni 3%! No aj z týchto 3% nemalé percento tvorili vyštudovaní leviti, sudcovia, "starší", zákonníci, veľknazi, a cirkevná hierarchia. Z obyčajného ľudu preto vedelo čítať tak možno okolo 2% ! Vadilo to Ježišovi ? Nevadilo. Ak by mu to vadilo, zmienil by sa o tom. Zcela totiž stačilo, že čítať vedela cirkevná hierarchia, nebolo potrebné aby čítať vedel obyčajný ľud!


3) Aby platila Sola Scriptura musela by byť biblia adresovaná všetkým veriacim ! No deje sa pravý opak :

Evanjelium podľa Matúša - nie je napísaný adresát
Evanjelium podľa Marka - nie je napísaný adresát
Evanjelium podľa Lukáša - Teofil Lk 1:3. Kto bol Teofil o tom nič viac nevieme.
Skutky apoštolov - Teofil Sk 1:1. Kto bol Teofil o tom nič viac nevieme.
List Rimanom - Rímskej apoštolskej cirkvi
Prvý a Druhý list Korinťanom - Korintskej apoštolskej cirkvi
List Galaťanom - Galatskej apoštolskej cirkvi
List Efezanom - Efezskej apoštolskej cirkvi
List Filipanom - Filipskej apoštolskej cirkvi
List Kolosanom - Koloskej apoštolskej cirkvi
Prvý a Druhý list Solúnčanom - Solúnskej apoštolskej cirkvi
List Hebrejom - židovskej apoštolskej cirkvi
Prvý a Druhý list Timotejovi - Timotejovi ktorý bol apoštolským biskupom 1 Tim 3:12
List Títovi - Títovi ktorý bol apoštolským biskupom Tit 1:7
List Filemonovi - Filemonovi , ktorý bol Pavlovým spolupracovníkom, sestre Apfii, Archippovi a miestnej apoštolskej cirkvi Flm 1: 1-2
Jakubov list - kresťanom zo židovstva, roztrúseným v grécko-rímskom svete Jak 1:1-5
Prvý a Druhý Petrov list - maloázijským apoštolským cirkvám v Ponte, Galácii, Kappadócii, Ázii a Bitýnii.
Prvý Jánov list - neznámy adresát
Druhý Jánov list - neznáma miestna apoštolská cirkev 2 Jn 1:1
Tretí Jánov list - Istému Gájovi 3 Jn 1:1. Išlo pravdepodobne o miestneho apoštolského biskupa.
Júdov list - univerzálne Jd 1:1 (jediný apoštolský list ktorý je adresovaný všetkým)
Zjavenie apoštola Jána - 7 ázijským apoštolským cirkvám Zjv 1:4
Poznámka : Ako teda vidíme, biblické listy boli adresované jednotlivým apoštolským cirkvám z 1 storočia, či jednotlivcom, no nikdy nie širokej verejnosti, azda s výnimkou listu Júda! Inak povedané, biblické listy boli adresované priamo apoštolským cirkvám, ich biskupom, a niektorým lokálnym  neznámym jednotlivcom (možno išlo o apoštolskú cirkevnú hierarchiu) no nie širokému davu. 
A teda v skratke povedané, biblické listy boli adresované výlučne apoštolským cirkvám, a nie obyčajným ľudom mimo týchto cirkví.


4) Sola Scriptura prinášala v histórii zlé ovocie, čo musia uznať aj sami protestanti. V prvých storočiach okrem apoštolských cirkví (dnešná katolícka cirkev) existovalo i mnoho iných cirkví označujúce sa za kresťanské. Medzi ne patrili gnostické cirkvi, arianistické cirkvi, marcionisti, Valentínci, Nikolaiti..... Tieto cirkvi mali jedno spoločné - Sola Scriptura
Všetci totiž citovali Písmo, a výlučne na základe Písma sa snažili dokázať že ich Cirkev pochádza od Boha. Niektorí z nich mali svoje vlastné Písma (gnostici), iní používali biblické listy, ale len niektoré (napr. Marcion - Pavlove listy a evanjelium Lukáša). Bol v tom jeden chaos. 

Túto spletitú situáciu teda museli vyriešiť apoštolské cirkvi, a to nie na základe citovania z Písma (Sola Scriptura), tým by totiž nič nedokázali, len by sa zaradili medzi stovky cirkví, ktoré tiež citovali Písmo, ale odvolávaním sa na svoju apoštolskú autoritu a teda uverejňovaním svojej apoštolskej postupnosti priamo k prvým apoštolom. A nielen tým, ale zo spisov cirkevných otcov je tiež známe, že v apoštolských cirkvách sa až do 4 storočia vyskytovali v hojnej miere rôzne zázraky.  
Sola Scriptura sa teda v histórii ukázala ako fiasko, používali ju len výlučne všetky falošné cirkvi. Bola to apoštolská postupnosť a zázraky, ktoré sa v histórii osvedčili. A nie je to nič prekvapujúce, veď sám Boh vo svojom slove hovorí :

Evanjelium podľa Jána 10: 37-38
"37 Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. 38 Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“

List Hebrejom 2:4
a Boh ju dosvedčoval znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle.

List Títovi 3: 8-11
"8 Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. 9 Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11 Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba."
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1_posloupnost

 

5) Aby mohla fungovať Sola Scriptura, musel by existovať jednotný preklad Božieho slova. Dobre dnes vieme, čo dokáže spraviť nesprávny preklad s Písmom. Pri samoštúdia Písma môže aj jedno nesprávne slovo vo vete zmeniť celú vetu ! niekedy i nesprávne umiestnená čiarka môže zmeniť celý význam danej vety !  
No dnes neexistuje jednotný preklad, ale existuje stovka rôznych protestantských prekladov biblie, a ktorý z nich je ten správny ? No aj v tom najsprávnejšom protestantskom preklade sa nájdu chyby, a tie môžu ohroziť správny výklad jednotlivých biblických veršov.
 Je tu ešte jeden problém, a to ten, že neexistuje pôvodný biblický rukopis priamo od apoštolov. Najstaršie biblické rukopisy, ktoré máme k dispozícii sú až z polky 5 storočia a to ešte k tomu rukopisy prepisované katolíckou cirkvou, ktorú dnes protestanti označujú za heretickú! 

 

6) Biblický kánon Nového Zákona v akom ho poznáme dnes nespadol z neba v 1 storočí, ale je výsledkom dlhodobého zostavovania. Prakticky až do začiatku 5 storočia neexistoval oficiálny biblický kánon, ale názory na kánon sa rôznili, pretože biblické spisy nevymenuvávajú zoznam kníh, ktoré majú patriť do kánonu. 
Síce evanjeliá a Pavlove listy boli všeobecne akceptované už v prvých storočiach, na druhej strane List Júdov, Zjavenie Jána, Jakubov list, List Hebrejom, 3 Jánove listy, 2 Petrov list boli stále sporné. Nehovoriac o tom, že, mnohí do biblického kánonu pridávali apokryfické knihy ako Hermasov pastier, Barnábašov list, Skutky Pavlove, Petrova apokalypsa,.....  Do kánonu sa tiež pridávali i knihy cirkevné - Didaché, Klementove listy.
Oficiálny kánon ako ho poznáme dnes teda vznikol až v polke 5 storočia na synode v Hyppo ! Do tej doby Sola Scripturisti nemali možnosť využívať Sola Scripturu!

 

7)  2. list Solúnčanom 2:15
"A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom (apoštolské nepísané slovo - Tradícia)  a či naším listom (Písmo)."
Poznámka : Máme sa teda držať aj hovoreného slova apoštolov, a nie len písaného slova apoštolov. Tento príkaz nebol nikde v Písme zrušený a je teda stále platný. To potvrdzuje i Zjv 2:24-26; 3:10-11

Zjavenie Jána 2:24-26 
"24 Vám ostatným v Tyatire, všetkým, čo sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí nepoznali - ako hovoria - satanove hlbiny, hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. 26"

Zjavenie Jána 3: 10-11
"10 Preto, že si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. 11 Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec."
Poznámka : A teda máme sa držať toho čo je napísané, a nie meniť to. A teda Pavlov príkaz o držaní sa hovoreného slova apoštolov je stále platný! Stále sa ho máme držať.

 

2 list Timotejovi 2: 1-2
"1 Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných."
Poznámka : A teda správny výklad apoštolových slov sa nedeje samoštúdiom jeho spisov jednotlivcami (Sola Scriptura), ale ústny tradovaním výkladu spolahlivým ľudom z generácie na generáciu - apoštolská postupnosť - Tradícia.

 

8) Ak by bola Sola Scriptura pravdivá, znamenalo by to, že biblia sa musí vykladať jedine bibliou! Lenže také niečo je nemožné a ani dnes neexistuje jediný protestant, ktorý by vykladal celú bibliu výlučne bibliou :
Zjavenie apoštola Jána 17:15
"A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky."
Poznámka : Tak napríklad ak by sme vykladali bibliu bibliou museli by sme dospieť k záveru, že neviestka predstavuje Jeruzalem, pretože v Písme sa za neviestku označoval Jeruzalem Ez 16:35. No dnešní protestantskí vykladači hovoria, že ide o Rím. No týmto nevykladajú bibliu bibliou, ale svojim vlastným úsudkom, a sami tým porušujú Sola Scripturu.

Zjavenie apoštola Jána 17:9
"Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem:"
Poznámka : Biblia nikde vo svojich predchádzajúcich knihách neidentifikuje mesto, ktoré by bolo posavené na 7 vrchoch, takže tu Sola Scriptura zlyháva, pretože na základe Sola Scriptura sa nedá vypátrať o akom meste to biblia hovorí. 
Nekatolícky vykladatelia teda prišli s riešením, že sa budú držať histórie  a teda mesto na 7 vrchoch bolo v histórii známe  ako Rím (Aj Jeruzalem je mesto na 7 vrchoch), a preto označia za mesto na 7 vrchoch Rím. Lenže v takomto prípade protestanti vykladajú bibliu históriou a geografiou a nie výlučne bibliou, takže sami tu porušujú princíp Sola Scriptury. 

Aj pri prijatí biblického kánonu sa protestanti riadia históriou a nie bibliou, pretože biblia sama o sebe nikde nevymenováva zoznam biblických kníh, ktoré patria do kánonu.
Takýchto príkladov sú dnes stovky!

Biblia tiež nedáva odpoved na mnohé otázky, pretože takéto otázky nikdy neriešila, napríklad :
Aký má názor biblia na antikoncepciu ?
Aký má biblia názor na prerušovaný sex ? 
Aký má biblia názor na sex s kondomom ? 
Aký má biblia názor na klonovanie ? 
Aký má biblia názor na masturbáciu ? 
atd,atd

Na tieto otázky biblia nedáva odpoved a pritom je doležité poznať na ne odpovede, pretože tieto veci možu byť hriechom, a ked je niečo hriech, mali by sme o tom vedieť, aby sme sa hriechu mohli vyhnúť. Aj z tohto dovodu je teda Sola Scriptura nezmysel, pretože k množstvu podstatných vecí sa biblia nevyjadruje.

 

9) Jeden z ďaľších problémov je ten, že ak by mala platiť Sola Scriptura, musela by byť biblia napísaná jednoduchou ľahko zrozumiteľnou rečou, ktorej každý pochopí.  
Lenže biblia obsahuje aj niektoré ťažké zrozumiteľné verše 2 Pt 3:16, ktorých prekrútením sa môžme dostať do záhuby 2Pt 3:16. Iné verše sú zase dvoj, troj, či viac zmyselné, a teda dajú sa vykladať na viacero spôsobov, a všetky spôsoby by pasovali. A ktorý z týchto výkladov je ten správny ? Má si čitateľ hodiť korunu ? Pre tieto dôvody dnes každý nekatolík chápe a vykladá si bibliu inak, viac či menej a výsledok Sola Scriptury je dnes vznik 25 tisíc nekatolíckych denominácii, a tento počet každým dnom narastá! Tadeto cesta očividne nevedie.

 

Inzercia

ARGUMENTY SOLA SCRIPTURISTOV :

1)  Skutky apoštolov 17: 2-12
"2 Pavol podľa svojho zvyku vošiel k nim a po tri soboty im hovoril o Písmach. 3 Odkrýval a potvrdzoval, že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych a: „Týmto Mesiášom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem.“ 4 A niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi, aj veľké množstvo nábožných Grékov a nemálo vznešených žien....................9 Ale keď dostali od Jasona a ostatných záruku, prepustili ich. 10 Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey. Keď ta prišli, vošli do židovskej synagógy. 11 A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak. 12 A tak mnohí z nich uverili, aj nemálo gréckych žien z vyšších vrstiev i mužov."

Kresťania teda skúmali Písma a tak zisťovali pravdu
Poznámka : Lenže tu išlo len o Mesiášské proroctvá, ktoré sa vyskytovali v Starom Zákone, takže Starý Zákon vo forme Písma bol naozaj vhodný na skúmanie správ o príchode Mesiáša.

2)  List Korinťanom 4:6
 "Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že „niet nad to, čo je napísané“, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému."
A teda niet nad Písmo. 
Poznámka :  No v prvom rade si treba uvedomiť že :
1 : Ani katolícka cirkev neučí, že by bolo niečo nad Písmo, ale Tradíciu dáva na jednu rovinu s Písmom, rovnako si váži Písmo ako Tradíciu - KKC 141
2 : „niet nad to, čo je napísané“ nesúvisí s Písmom ako celok ale s výrazom - "aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému."  

 

3)  Evanjelium podľa Marka 7: 1-13
"1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. 2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. 4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. 5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ 6 On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. 8 Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ 9 A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. 10 Lebo Mojžiš povedal: »Cti svojho otca i svoju matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.« 11 Vy však hovoríte: »Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,« 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“

Ježiš tu označuje ústnu Tradíciu za obyčaje a ľudské náuky.
Poznámka : Tu si ale treba uvedomiť, že Ježiš nezrušil židovské Tradície ustanovenej cirkevnej hierarchie, on zrušil len cirkevné tradície farizejov. Farizeji totiž vznikli zo skupiny tzv. Chasidim, čiže „zbožných“, ktorá sa sformovala za vlády seleukovského kráľa Antiocha IV. Epifana ako opozícia voči silnejúcej helenizácii, v 4 storočí pred Kristom. Jozef Flavius spomína farizejov ako jeden zo štyroch myšlienkových a spoločenských prúdov judaizmu (spolu so saducejmi, zelótmi a esejcami). Farizeji boli teda novovzniknutou cirkvou v 4 storočí pred Kristom, podobne ako Saduceji, Zelóti, Esejci. A teda išlo o cirkev mimo hlavného náboženského prúdu, inak povedané išlo o niečo ako sektu. Farizeji teda netvorili Bohom ustanovenú cirkevnú hierarchiu existujúcu za čias Mojžiša a preto ani ich ústne Tradície nemohli pochádzať priamo od Mojžiša a preto boli neplatné, boli to len ľudské náuky. Je to ten istý príklad, ako keby v 8 storočí vznikla v kresťanstve nejaká cirkev, so svojou ústnou tradíciou. Takáto cirkev, hoci by sama seba nazývala apoštolskou, by apoštolskou byť nemohla, a preto ani jej ústne tradície by nemohli pochádzať priamo od apoštolov, ale boli by to len ľudské náuky. 
Ako si však ešte ukážeme, v Písme sa vyskytuje viacero pozitívnych zmienok o židovskej  tradícii.

 

4) Biblia sa pri citovaní Starého Zákonu nikde nezmieňuje o existencii židovskej tradícii. 

Poznámka : Ako sme si už ukazovali, Nový Zákon sa zmieňuje o existencii kresťanskej ústnej tradície 2 Sol 2:15; 2Tim 2:2; 2Tim 1:13; 1 Kor 11:2; 2 Sol 2:2, no zmieňuje sa aj o existencii židovskej ústnej tradície, napríklad :

1: Evanjelium podľa Matúša 2:23
"Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“
Poznámka : Takýto verš sa však v Starom Zákone nikde nenachádza, musí ísť teda o ústnu tradíciu.

2 :  List Júdov 1:9
9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: „Nech ťa Pán potrestá.“
Poznámka : Starý zákon nehovorí nič o tomto fakte . Júda čerpá zo židovského ústneho podania.

3 :  List Júdov 1: 14-15
"14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých, 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti, ktoré konali bezbožne, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici.“
Poznámka : -  Takáto informácia sa v Starom Zákone nenachádza. Júda tu cituje zo židovského ústneho podania. Podľa židovskej tradície Henoch bol po Adamovi siedmym patriarchom.

4 : Zjavenie Jána 7: 4-8
"4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela: 5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc, 6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc, z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc, 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Issacharovho kmeňa dvanásťtisíc, 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených."
Poznámka : V zozname kmeňov chýba kmeň Dan, hoci v Starom Zákone kmen Dan spomenutý bol. Nahradzuje ho Manasses, zvyčajne zahrnutý do kmeňa Jozefovho. Autor tu vynechal kmen Dan na základe židovskej tradície,(spomína ju svätý Irenej) pretože z kmeňa Dan mal pochádzať Antikrist.  
Autor Zjavenia si teda židovskú tradíciu veľmi cenil. A dával ju na rovnakú úroven spolu s Písmom.

5 : 2 list Timotejovi 2: 3-8
"8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere."
Poznámka : Jannes a Jambres boli egyptskí čarodejníci, ktorí sa postavili proti Mojžišovi u faraóna. Ich mená pochádzajú z hebrejskej tradície.

6 :  Evanjelium podľa Matúša 2:15
"Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“
Poznámka : Niektorí sa snažia tento verš spojiť s Ozeášom 11:1
Kniha proroka Ozeáša 11:1
"Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna."

Problém je však ten, že toto proroctvo sa už SPLNILO, pretože toto proroctvo hovorilo o vyslobodení Izraela z Egypta. Z toho teda plynie nasledujúci záver, a totiž že takéto isté proroctvo sa muselo nachádzať v ústnej tradícii, a vzťahujúce sa priamo na Mesiáša, ktoré ešte v tom čase nebolo SPLNENÉ!

7 : Existuje ešte viacero zmienok židovskej tradície v Novom Zákone, napríklad Mt 23:2-3; 1Kor 10:4; Sk 7:16, atd.


5) Zjavenie Jána 22: 18-19
"18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. 19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe."

A teda nič sa nemôže z Písma odobrať, alebo k nemu niečo pridať, a preto sa nemôže pridať ani žiadna ústna tradícia!
Poznámka : Ide o nepochopenie kontextu, autor totiž hovorí aby nikto nepridal slová navyše priamo do prorockej knihy a to katolíci nerobia. Katolíci nepridávaju do knihy Zjavenia či do ostatných kníh Biblie slová, ktoré apoštoli nepovedali. Nepridávajú tam teda žiadne vsuvky. 

Autor Zjavenia teda nevraví, že nemôžme okrem knihy Zjavenia používať nejaké iné knihy alebo ústnu tradíciu, on len zakazuje aby sme PRIAMO do knihy Zjavenia nič navyše nepridávali a nevpisovali tam žiadne vsuvky. 
Tu by sa teda mali v prvom rade zamyslieť sami protestanti, pretože oni sami so svojimi stovkami biblickými prekladmi tak zdeformovali slová Zjavenia, že doslova z neho ubrali, alebo prekrútili Jánove slová, a vsunuli mu slová, ktoré nepovedal. Nehovoriac o ich stovkách rôznych výkladov knihy Zjavenia.

 

6) 2 list Timotejovi 3: 14-17
"14 Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. 15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo."

Písmo vedie človeka k dokonalosti a na každé dobré dielo, nič navyše preto nie je potrebné.

Poznámka : Ako však v iných častiach Písma vidíme, výraz "dokonalý" nemusí vždy znamenať úplnú dokonalosť bez potreby niečo dalšieho :

Jakubov list 1:4
 A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.
Poznámka : Skutky samo o sebe nie sú dokonalé, ale je potrebná aj viera.

Žalmy 19:8
"Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým."
Poznámka : Starý Zákon bol nazvaný ako dokonalým, no napriek tomu bol nahradený Novým Zákonom, a samo Písmo hovorí, že Starý Zákon nič nepriviedol k dokonalosti Heb 7:19

Kniha Deuteronómium 18:13
"Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom!"
Poznámka : Ani v tomto prípade sa výraz "dokonalý" nechápe v úplnom zmysle, pretože človek nemôže byť dokonalí, to by potom nikdy nemohol zhrešiť. 

Čo sa týka výrazu "a pripravený na každé dobré dielo." je samozrejmé, že všetko čo je napísané v Písme je dobré, a pokiaľ človek bude vykonávať hocijaký príkaz Písma, bude neustále robiť dobré skutky a teda bude pripravený na každé dobré dielo. No bude sa držať i hovoreného slova apoštolov o ktorom Písmo píše 2 Sol 2:15; 2Tim 2:2; 2Tim 1:13; 1 Kor 11:2; 2 Sol 2:2 a počúvať svojich apoštolských biskupov Heb 13:17....
 

Mojím hobby je náboženstvo, veda a technika. Studoval som na matematickom gymnáziu na Grosslingovej ulici. V minulosti som hrával aktívne tenis. Založil som i svoju katolícku apologetickú stránku katolik0.webnode.sk na ktorej obranujem a dokazujem pravdivosť katolíckeho učenia a píšem aj o katolíckych zázrakoch. Momentálne sa venujem teologii a biblistike.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Nebezpečné zneužívanie núdzového stavu, treba s tým skončiť.

Nebezpečné zneužívanie núdzového stavu, treba s tým skončiť.

Ján Baránek: „Sme svedkami najväčšieho zločinu na občanoch tejto krajiny od 2. svetovej vojny“. Juraj Mesík: „ slovenská vláda koná na základe korupcie a jej konkrétni členovia nesú podľa mňa trestnoprávnu zodpovednosť za masaker mnohotisíc občanov Slovenskej republiky“. Namiesto okamžitého odstúpenia vlády, ide sa pod ich taktovkou schvaľovať nové predĺženie núdzového stavu. Koho zastupuje taký parlament, ktorý to za takého stavu dopustí?