Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. február 2021

Apoštolská postupnosť a čo na ňu hovorí biblia ?

Apoštolská postupnosť a čo na ňu hovorí biblia ?

Učenie o apoštolskej postupnosti, alebo inak povedané o dedení apoštolátu je dnes veľmi dôležitou vecou, pretože ak by sa dokázalo že apoštolát apoštolov mal byť dedičný, a ak by sa našla dnes Cirkev, ktorá by na základe histórie vedela doložiť svoj pôvod biskupov k prvým apoštolom, takáto cirkev by mala vyhrané, pretože by zdedila apoštolský úrad a s ním spojenú úplnú autoritu v kresťanskom svete. 

Vzťahovali by sa tým pádom na ňu nasledujúce verše, ktoré Ježiš Kristus povedal svojim apoštolom : 

1 : Evanjelium podľa Lukáša 10:16

    "Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

2 : Evanjelium podľa Jána 20:23

  "Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

3: Evanjelium podľa Matúša 18:18

"Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi."


 ARGUMENTY V PROSPECH APOŠTOLSKEJ POSTUPNOSTI :

1)  Skutky apoštolov 1 : 12-26

"A v tých dňoch vstal Peter v strede učeníkov (a bol tam vovedne zástup tak asi sto dvadsať duší) a povedal: 16 Mužovia bratia, muselo sa naplniť písmo, ktoré predpovedal Svätý Duch skrze ústa Dávidove o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tým, ktorí zajali Ježiša, 17 pretože bol počítaný k nám a bol dostal podiel na tejto službe. 18 Ten si teda nadobudol pole za mzdu neprávosti a svaliac sa strmhlav rozpukol sa napoly, a vykydly sa všetky jeho vnútornosti. 19 A stalo sa to známym všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže je nazvané to pole ich vlastným nárečím: Akeldama, to jest Pole krvi. 20 Lebo je napísané v knihe žalmov: Nech je jeho príbytok pustý, a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom! a: Jeho BISKUPSTVO (Gr. episkope) nech vezme iný! 21 Musí teda jeden z týchto mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, v ktorom Pán Ježiš vchádzal a vychádzal, žil a obcoval medzi nami, 22 počnúc od krstu Jánovho až do dňa, v ktorom bol vzatý od nás hore do neba, byť s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. 23 A tak postavili dvoch, Jozefa, zvaného Barsabáša, ktorý mal prímeno Justus, Spravedlivý, a Mateja. 24 A pomodliac sa povedali: Ty, Pane, ktorý znáš srdcia všetkých ľudí, ukáž, prosíme, z týchto dvoch toho jedného, ktorého si si vyvolil, 25 aby dostal podiel na tejto službe a na apoštolstve, odkiaľ odstúpil Judáš, aby odišiel na svoje vlastné miesto. 26 A dali im losy, a los padol na Mateja, a bol spolu počítaný s jedonástimi apoštolmi."

Poznámka : Judášov apoštolát Písmo označuje ako biskupstvo, teda gréckym výrazom Episkope. Ten istý grécky výraz Episkope, sa používa aj v iných častiach Písma na označenie biskupov Tim 3:1-2; Tit 1:7. Dosvedčuje sa tým to, že apoštolský úrad je dedičný a prešiel na apoštolských biskupov !

 

2)  3. Jánov list 1:1

     "Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde."

     1. Petrov list 5:1

"Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť"

Poznámka : Apoštoli sami seba nazývali ako "starší" to dosvedčuje, že apoštolát apoštolov prešiel na "starších" a biskupov. Pokiaľ by apoštoli boli hodnosťou vyšší než "starší" nemohli by sami seba nazývať "staršími", rovnako ako nemôže plukovník sám seba nazývať podplukovníkom, čo je nižšia hodnosť ako plukovník.

 

 

3)  1. list Korinťanom 12:28

"A v cirkvi  Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.

Poznámka : A teda môžme tu vidieť, že v cirkvi sa nachádzajú aj apoštoli, no tým pádom by apoštolát musel byť dedičný a dediť sa z generácie na generáciu. Naši oddelení bratia protestanti tu však namietnú, že tu spomínaný apoštoli predstavujú výlučne Ježišových 12 apoštolov a nevzťahujú sa na budúcich apoštolov. Takéto tvrdenie má však viacero problémov : 

1 : Pavol tu nikde nekonkretizuje že má na mysli len 12 apoštolov

2 : Pavol dáva apoštolov bok po boku s prorokmi, a cirkevnými učiteľmi, pričom aj sami protestanti uznajú že proroci a cirevní učitelia existujú v cirkvi dodnes. Prečo by teda dával Pavol dočasný úrad apoštolov na jednu rovinu s trvalým úradom prorokov a učiteľov v cirkvi ? 

 

 

4)  Zjavenie Jána 2: 1-2

"1 Anjelovi efezskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten, čo drží sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi: 2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári."

Poznámka : Niektorí v efezskej cirkvi teda hovorili o sebe že sú apoštolmi. To však naznačuje že apoštolát bol skutočne dedičný, inak by nedávalo zmysel, prečo by sa niektorí snažili zviesť druhých že zdedili apoštolát, keď by bolo celej cirkvi jasné, že apoštolát dedičný nie je ?

Navyše ani sám anjel - biskup efezskej cirkvi nevedel hneď určiť, či tí čo o sebe tvrdili, že zdedili apoštolát a teda že sú apoštolmi hovoria pravdu, alebo nie, a preto ich musel "skúšať" ! Skúšať sa dá len niekoho o kom som si nie istý či je apoštol. Ak by však bolo v 1 storočí jasné, že apoštolát nie je dedičný, žiadna skúška by nebola potrebná !

 

 

5)  List Títovi 3: 9-11

"9 Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11 Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba."

Poznámka : Apoštol Pavol tu píše biskupovi Títovi o tom ako bojovať proti bludárom. Nie nejakými hádkami, a teda diskutovaním o Zákone - biblii, pretože toto je neužitočné a márne, ale výlučne jedným alebo druhým napomenutím poukazujúcim na svoju autoritu apoštola - biskupa. 

Apoštoli totiž nebojovali proti bludárom citovaním z Písma, ale predovšetkým výlučne poukazovaním na svoju apoštolskú autoritu.

Inzercia

1 list Korinťanom 11: 13-14

"13 Posúďte sami: Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu nezahalená? 14 A neučí vás sama príroda, že mužovi je na potupu, keď si pestuje vlasy, 15 kým žene je na slávu, keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja. 16 Ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku a ani Božie cirkvi."

Poznámka : Pavol teda niečo povedal, o tom či sa má žena modliť k Bohu zahalená, alebo nie, a kto by jeho názor neprijal, a chcel by o tom azda diskutovať, hádať sa, takému by sa Pavol vyhýbal. Pavol mohol povedať, "kto si myslí opak, nech to dokáže citovaním z Písma", ale nepovedal to, a svoj názor prekladal ako pravý a bez debaty,  výlučne odvodzovaním svojej autority ako apoštola. Takto isto to poradil Pavol Títusovi.  

Je to teda apoštolská autorita, ktorá má bojovať proti bludárom, a nie citovanie z Písma. Takto tomu pochopili aj prví kresťania z radov cirkevných otcov.

 

 

6)   Skutky apoštolov 1: 20-26

"20 Lebo je napísané v knihe žalmov: Nech je jeho príbytok pustý, a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom! a: Jeho biskupstvo nech vezme iný! 21 Musí teda jeden z týchto mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, v ktorom Pán Ježiš vchádzal a vychádzal, žil a obcoval medzi nami, 22 počnúc od krstu Jánovho až do dňa, v ktorom bol vzatý od nás hore do neba, byť s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. 23 A tak postavili dvoch, Jozefa, zvaného Barsabáša, ktorý mal prímeno Justus, Spravedlivý, a Mateja. 24 A pomodliac sa povedali: Ty, Pane, ktorý znáš srdcia všetkých ľudí, ukáž, prosíme, z týchto dvoch toho jedného, ktorého si si vyvolil, 25 aby dostal podiel na tejto službe a na apoštolstve, odkiaľ odstúpil Judáš, aby odišiel na svoje vlastné miesto. 26 A dali im losy, a los padol na Mateja, a bol spolu počítaný s jedenástimi apoštolmi."

Poznámka : A teda po smrti apoštola Judáša zaujal jeho apoštolát apoštol Matej a teda apoštolát bol dedičný. 

Protestanti tu však namietnú, že :

1 : Apoštolát prešiel na Judáša len preto, aby apoštolov bolo 12, pretože 12 apoštoli majú súdiť Izraelské kmene Mt 19:28

2 :  Apoštol mohol byť len ten, kto bol  s apoštolmi a s Ježišom od Jánovho krstu až po Ježišove zmŕtvychvstanie - verš 21- 22

Avšak i tu je viacero problémov : 

1 : Lenže po Matejovi sa stal apoštolom i apoštol Pavol, takže spolu s Matejom ich bolo 13 apoštolov a nie 12 !

2 : Apoštol Pavol nebol s apoštolmi a s Ježišom od Jánovho krstu a nebol osobným  svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania a napriek tomu sa apoštolom stal ! Očividne teda hore uvedený príkaz bol len lokálny príkaz, vzťahujúci sa na konkrétne situáciu v prvotnej cirkvi pri výbere prvých apoštolov.

 

7)   O tom, že "starší" a biskupovia zdedili apoštolát a teda apoštolskú autoritu, a teda plnú právomoc a autoritu rovnakú ako mali apoštoli svedčia i nasledujúce verše, v ktorých apoštoli "starších" a biskupov označujú za svojich nástupcov, a dávajú im do rúk plnú moc a autoritu v Cirkvi : 

1. Petrov list 5:5

"Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť."

List Hebrejom 13:17

"Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo."

1. list Timotejovi 5:17

"Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní."

Skutky apoštolov 16:4

"Ako chodili po mestách, odovzdávali im učenie, ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali."

Prvý Petrov list 5: 1-2

"1 Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; 3 nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda."

Skutky apoštolov 20:28

"Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou."

List Títovi 1:7

"Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku"

Druhý list Timotejovi 2: 1-4

"1 Zaprisahávam ťa (biskup Timotej 1 Tim 3:2) pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam."

 

Záver : Dedenie apoštolátu z apoštolov na biskupov a "starších" dnes stojí na pevných základoch a silných argumentoch, ako biblických tak i historických. Katolícka cirkev je dnes cirkvou, ktorá vie doložiť svoj povod k prvému apoštolovi, apoštolovi Petrovi.

Mojím hobby je náboženstvo, veda a technika. Studoval som na matematickom gymnáziu na Grosslingovej ulici. V minulosti som hrával aktívne tenis. Založil som i svoju katolícku apologetickú stránku katolik0.webnode.sk na ktorej obranujem a dokazujem pravdivosť katolíckeho učenia a píšem aj o katolíckych zázrakoch. Momentálne sa venujem teologii a biblistike.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Odpor voči liberálom je hrubé nepochopenie Ježišovho učenia

Odpor voči liberálom je hrubé nepochopenie Ježišovho učenia

Keď nás Ježiš posiela hlásať Jeho učenie a činiť mu učeníkov po celom svete, musíme si dávať pozor na to, aby sme si u ľudí, ktorí nepoznajú Krista, nezatvorili dvere. Ináč nebudeme mať komu radostnú zvesť o Jeho láske zvestovať. Ako im byť jasným svedectvom o Jeho láske? Netreba najprv vystpúpiť zo svojej pohodlnej bubliny?

Blog
Závisláčka

Závisláčka

Dnes som dostala šmyk. Auto sa rozhodlo, že ma nebude počúvať. V tom momente som sa stala jeho rukojemníčkou. Kĺzalo sa svojim smerom a kým ja som sa snažila točiť volantom doľava, ono sa spokojne pohybovalo priamou čiarou vpred.