Zažil si Ho? – skúsenosť s Bohom v teológii Karla Rahnera

„Nábožný kresťan budúcnosti bude buď mystikom - ten, ktorý niečo zakúsil - alebo nebude vôbec ničím“ (TI 7,15). Táto myšlienka patrí najväčšiemu teológovi dvadsiateho storočia, Karlovi Rahnerovi SJ, nemeckému kňazovi pochádzajúcemu z Čierneho lesa. Ona predstavuje veľmi výstižný sumár jeho teológie i života.

Karl Rahner vo svojom učení zdôrazňuje pria­mu osobnú skúsenosť so živým Bohom. Podľa neho teológia musí vychádzať zdola, z nadprirodzenej skúsenosti človeka, kto­rý je vo svojej podstate absolútne otvorený pre Nekonečno, pre zjavenie Absolútnej Bytosti v de­jinách. Vysvetľuje, že človek vníma konečnosť a ohraničenosť svojho bytia a v tejto vedomosti za­čína túžiť po nekonečne a plnej realizácii svojho bytia. Túto realizáciu je možné jasne spozorovať v dejinách ľudstva, kde ľudia každej doby rôznym spôsobom vyjadrovali svoju vieru v nadprirodze­no. Aj z filozofie sa vie, že svojou otvorenosťou pre nekonečno je jednotlivec schopný rozumom a poznaním dôjsť k tomu, že existuje vyššia abso­lútna bytosť, ktorá však v tomto ponímaní ostane vždy iba filozofickou. Až explicitné Zjavenie sa Ab­solútnej Bytostí v dejinách odhaľuje osobného a živého Boha. Človeka preto nazýva poslucháčom Slova, pričom poslucháč sa tu rozumie ako otvo­renosť pre Nekonečno a Slovo ako udalosť slo­bodného Zjavenia sa všemohúceho Boha v deji­nách zavŕšené v Ježišovi Kristovi. Poslucháč Slova sa takto stáva jediným možným miestom Božieho Zjavenia v dejinách. Poslucháč Slova musí odpo­vedať na Božie Zjavenie a Rahner zdôrazňuje, že každý aj reálne odpovedá tak ako môže a chce. Odpoveď na Božie Zjavenie môže byť buď pozitívna (prijatie), indiferentná (nezáujem), alebo ne­gatívna (odmietnutie). Aby mohol jednotlivec od­povedať konkrétne, Boh sa v „plnosti času (Gal 4,4) zjavil vtelením svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista, ktorý je jediným Spasiteľom celého ľudstva. Ježiš Kristus takto ostáva večnou výzvou pre celé ľudstvo odpovedať konkrétne na Božie Zjavenie.

V tomto kontexte stručne podanej Rahnerovej teológie otvára úvodný sumár novú otázku: Prečo dáva Rahner taký veľký dôraz na skúsenosť Boha? Zvlášť v dnešnej spoločnosti, v ktorej je krí­za viery a morálky evidentná, človek, ktorý nemá s Bohom skúsenosť, ktorý s ním nemá vzťah, ktorý nemá zmysel pre vieru a správne hodnoty, je po­dobný tomu, ktorý „si postavil dom na piesku“ (Mt 7,26). Kto Boha nezakúsil, prirodzene nevidí zmy­sel v rozvíjaní vzťahu s Ním, v modlitbe a už vô­bec nie v prijímaní sviatostí. Ako zabrániť takému­to katastrofálnemu stavu, v ktorom sa človek sám slobodne vzďaľuje od Boha, a tak nie je vôbec ni­čím?

Zo svojich vlastných skúseností Rahner veľmi dobre vedel, že najsilnejším motivátorom pre život s Bohom je priama skúsenosť s Ním, ktorá premieňa srdce a vovádza do vzťahu s Ježišom Kristom. Všetkých povzbudzuje, aby zakúsili Boha osobne, lebo až vtedy vzniká opravdivá viera v Neho a hlboké presvedčenie „viem, komu som uveril“ (2Tim 1,12). Zdôrazňuje, že príležitostí na stretnutie so Všemohúcim - tak v bežných malič­kostiach všedného dňa, v stretnutí s blízkym člo­vekom alebo aj vo veľkých životných udalostiach - je neskutočne veľa, len je to potrebné chcieť. Veď je to Boh sám, ktorý sa stále zjavuje každému bez rozdielu a je vždy prvým, ktorý ide v ústre­ty. Človek Ho počúva a odpovedá. Má možnosť slobodne sa rozhodnúť: prísť k Bohu alebo nie. Napriek tomu, Boh stále bude pozývať všetkých k sebe, lebo chce, „aby boli všetci ľudia spasení“ (1Tim 2,4). Kvôli tomu je Rahner presvedčený, že skutočné šťastie dosiahne človek až vtedy, keď pozitívne odpovie na Božie Zjavenie. Pozitívnou odpoveďou Ježišovi Kristovi je človek hlboko vtiahnutý do spoločenstva lásky s Ním, On ho be­rie za ruku a sprevádza ho životom.

Zo Zjavenia je jasné, že konečným cieľom člo­veka je stretnutie s Bohom vo večnosti. Avšak v stretnutí s Bohom už tu na zemi je možné zakúsiť zlomok tohto cieľa. Človek, ktorý takto skutočne stretol Boha a je v Ňom pevne zakorenený, má v Ňom istotu, lebo je podobný tomu, „ktorý si po­stavil dom na skale“ (Mt 7,24). Stretnutie s Bohom mu zapálilo srdce a je také pevné, živé a moc­né, že jeho svedectvo dokáže zapaľovať srdcia iných. Takýto jednotlivec svojím životom naozaj napĺňa Kristove slová: „Budete mi svedkami“ (Sk 1,8), lebo len ten, kto skutočne zakúsil Pána a mal s Ním priamu skúsenosť, môže o Ňom opravdivo svedčiť. On vie, prečo verí a vďaka svojej skúse­nosti skutočne miluje Toho, ktorého stretol, „pre­tože [Boh] prvý miloval jeho“ (1Jn 4,19). Nech príde čokoľvek, takýto človek sa nezakolíše, lebo má vybudované veľmi silné spoločenstvo lásky s Bohom a vie, že jeho útočište, spása a opora vo všetkom je Pán (porov. Ž 62,2). Aj nahliadnutím do dejín spásy možno spozorovať, že sú prepl­nené ľuďmi, ktorí skutočne stretli Boha. Vďaka ich skúsenosti Boha bojovali dobrý boj, beh dokončili a vieru zachovali (porov. 2Tim 4,7). Oni dávajú ce­lému ľudstvu veľkú nádej, že to dokáže ktokoľvek. Konkrétne dnes je stále veľkým svedectvom život sv. Jána Pavla II., ktorý pritiahol mnohých k tomu, aby stále hľadali Boha, túžili sa s Ním stretnúť a tak plnšie žili svoju vieru v Ježišovi Kristovi.

Práve toto je cieľom Rahnerovej teológie a vôbec celého radostného posolstva Evanjelia: byť tým mystikom, ktorý v hĺbke svojho srdca osobne zakúsil Ježiša Krista a žije jedine v Ňom. Nič iné nie je dôležité, nič iné netreba hľadať, všetko navyše je úplne zbytočné a nanič, lebo nič na tomto svete nenaplní srdce človeka tak ako Boh. Aj sv. Augustín, veľký teológ raného kresťan­stva, si po stretnutí s Bohom uvedomil a vyznáva: „Ty si nás stvoril pre seba Bože a nepokojné je srdce naše, kým nespočinie v Tebe!“ (Vyznania 1,1). Osobné stretnutie s Bohom a skutočný vzťah s Nim musí byť na prvom mieste a tam musí ostať! Až keď Ho naozaj stretneme a budeme mať v srdci, bude všetko ostatné na správnom mieste – tak v osobnom živote, ako aj v spoločnosti.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora