Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
21. január 2021

Kto sú Božie deti?

Určite ste počuli vetu: Veď všetci sme Božie deti. Je to naozaj pravda? Všetci sme Božie deti? Prečo potom Ježiš hovorí, že sú aj deti diablove? Aby sme to uviedli na správnu mieru, všetci sme Božie stvorenia, ktoré Boh miluje. A pre každého chce dobro. Ale nie všetci sú Božie deti.

Kto má výsadu a právo volať sa Božím dieťaťom? Predsa ten, pre ktorého je Boh aj jeho otcom. Nebeským otcom. Všetci máme pozemských otcov a skrze nich existujeme a žijeme. Sú počiatkom nášho počatia a zrodu, zdrojom opatery a ochrany. Kto sa však narodil z Boha, je jeho dieťaťom – synom alebo dcérou a skrze Neho existuje a žije večne.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. (Jn 1, 12 – 13)

Náš Pán povedal toto: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu povedal: „Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.  Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.  

Boh je Duch a my sa potrebujeme narodiť z Ducha Svätého, z Boha, aby sme obdržali večný život a spásu. Ako? Tým, že uveríme evanjeliu – že je Bytosť, ktorá je láska a chce, aby sme jej verili, dôverovali a žili s ňou svoj život, aby sme uverili v Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži z lásky k nám, aby zaplatil náš dlh za hriech, aby sme neboli odsúdení, ale mali život večný. Táto „obchodná zmluva“ medzi dobrom a zlom (Gn 3,15) stála nášho Boha a Spasiteľa smrť, aby sme my mohli žiť a bola spečatená krvou ako znak Novej a večnej Zmluvy. No smrť nemala posledné slovo. Náš Boh a Spasiteľ vstáva z mŕtvych a žije naveky a povoláva nás k večnému životu s ním.

Smrť pohltilo víťazstvo!  Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? (Kor.16, 54-55)

Uverme srdcom a vyznajme svojimi ústami: Ježiš je môj Pán! Ježiš je môj Spasiteľ. Prijímam ťa do svojho života. Odpusť mi moje hriechy, nechcem viac hrešiť, chcem žiť nový život s tebou, podľa tvojho slova. Chcem ťa nasledovať. Príď a buď mojím Pánom.

A čo na to hovorí Písmo?

Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. (Rim 10,9)

A keď ste synmi, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: „Abba, Otče.“ (Gal 4, 6)

Existujú aj diablove deti?

S týmto výrazom sa stretávame v evanjeliu podľa Jána, v 8 kapitole, kde Ježiš hovorí: Ak zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Odpovedali mu: „Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš: ‚Stanete sa slobodnými‘?“ Ježiš im odpovedal: „Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. (Jn 8, 31 – 36)

Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám!“ Ježiš im povedal: „Ak ste Abrahámove deti, mali by ste robiť Abrahámove skutky! Vy robíte skutky svojho otca.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme jediného Otca, Boha.“ Ježiš im povedal: „Keby bol Boh váš Otec, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? — Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lži. (Jn 8, 39 – 44)

Apoštol Ján vo svojom liste píše: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu. Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal. Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.  Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a deti diabla: Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata. (1.Jn 3, 1 – 10)

Aké ovocie nesieš?

Inzercia

Ježiš hovorí, že strom poznať po ovocí (Mt 12, 33) a tiež ( Lk 6,43 – 45) Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po jeho ovocí. Veď z tŕnia sa nenazbierajú figy ani hrozno z ostružín. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce.

Ako tí, čo sa narodili z Boha, z Ducha Božieho, máme sa podobať na Toho, z ktorého sme sa zrodili a niesť aj ovocie - ovocie Ducha Svätého. Tým ovocím je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. (Gal 5, 22 – 23)

Aké ovocie nesieme? Nie je to niekedy naopak? Nenávisť, smútok (radi zabijeme každú radosť u druhého), nepokoj, netrpezlivosť, odmeranosť, zlobu, nevernosť, tvrdosť a výbuchy našich emócií? 

Alebo sú to skutky tela: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné, čo sú skutky tela. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. (Gal 5, 19 – 21)

Písmo nás vyzýva: Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! (Gal 5,25)

Ako teda žiť, aby sme konali správne, podľa Božej vôle? Sv. Pavol v liste Rimanom nám dáva povzbudenie a návod, čo robiť, ako sa postupne premieňať, premieňať našu myseľ. Lebo to, ako myslíme, čo myslíme, ovplyvňuje náš život aj naše slová.  

Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania (tým, že budeme čítať a prijímať Božie slovo), aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. (Rim 12, 1 - 2)

Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi. Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. (Rim 12, 9 – 18)

Niekto mi môže povedať, veď to všetko poznáme. Poznať je jedna vec a žiť druhá. Nebuďme len poslucháčmi ale činiťeľmi Božieho slova.

 

©Mgr. Dario Máček

 

Odporúčame

Blog
Jeho Výsosť a Majestát

Jeho Výsosť a Majestát

Kto prichádza zhora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. (Jn 3, 31 – 33)