K situácii na Katolíckej univerzite

Minister školstva Slovenskej republiky spolu s predsedom Akreditačnej komisie na tlačovej konferencii 27.8.2015 povedali, že existujú štyri univerzity, ktorým hrozí strata titulu „univerzita“ a ostanú iba „vysokými školami“. Medzi ohrozenými univerzitami sa ocitla aj Katolícka univerzita v Ružomberku. To určite vyvolá v spoločnosti i na pôde samotnej univerzity primeranú a patričnú diskusiu s otázkou: má alebo nemá Katolícka cirkev na Slovensku personálne kapacity, ktoré by dokázali udržať jedinú „katolícku univerzitu“ medzi elitou slovenskej vedy? Nad touto otázkou sa budú zamýšľať kompetentní. My chceme skôr upriamiť pozornosť na prejav dnes už bývalého prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu kardinála Zenona Grocholewského, ktorý zaznel na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku 25. septembra 2013 pri preberaní titulu „čestný doktor“, „doctor honoris causa“.

Od dnešného dňa je KU aj mojou Alma Mater

Vo svojom príhovore vtedy, okrem iného, povedal toto: „Nech Pán žehná túto univerzitu, ktorá je od dnešného dňa aj mojou Alma Mater, aby rástla tak v oblasti myslenia ako aj vo sfére skutkov, aby obohacovala Cirkev, Slovensko a celý svet“.[1] Potom hovoril na tému „Intelektuálna láska“. Najprv vysvetľuje, čo je láska: že pravda dáva láske zmysel a hodnotu. Opiera to o tvrdenie pápeža Benedikta XVI. z jeho encykliky „Caritas in veritate“. A naozaj, v bode 3 spomínanej encykliky pápež píše: „Pravda je svetlo, ktoré dáva láske zmysel i hodnotu“.[2] Ten istý pápež ešte ako kardinál povedal tiež toto: „V Kristovi láska a pravda splývajú. V miere, akou sa približujeme ku Kristovi, láska a pravda sa zlievajú v jedno i v našom živote. Láska bez pravdy by bola slepou, pravda bez lásky by bola „zuniacim cimbalom“ (1 Kor 13,1)“.[3]

Intelektuálna láska

Prvým, kto použil pojem „intelektuálna láska“ bol taliansky filozof Antonio Rosmini (1797-1855), ktorý ju chápe ako „pomoc blížnemu pri formovaní jeho rozumu (intelektu) a rozvoju jeho intelektuálnych schopností“. Po ňom k pojmu siahol až Giovanni Battista Montini (neskorší pápež Pavol VI.), keď v januári 1930 dal názov jednému svojmu článku „intelektuálna láska“. Pre Montiniho „aj veda môže byť láskou..., ak ktokoľvek sa úprimne usiluje myšlienkou a perom šíriť pravdu, lebo tak preukazuje službu láske“.[4] „Intelektuálnu lásku“ žiadal aj sv. Ján Pavol II. (1978-2005) od katolíckych intelektuálov Európy v príhovore 15.12.1983, ako aj od katolíckych vyučujúcich a študentov v príhovore 17.11.1998.[5] Podľa Benedikta XVI. (2005-2013) je „intelektuálna láska cnosťou, ktorá umožňuje univerzitným pedagógom spoznať svoje hlavné poslanie vychovávať budúce generácie nielen prostredníctvom vyučovacieho procesu, ale aj cez svedectvo svojho vlastného života; že zodpovednosť viesť mladých k pravde nie je ničím iným, než skutkom lásky“.[6]

Ako zabezpečiť na KU prítomnosť intelektuálnej lásky?

Na záver sa kardinál Grocholewski pýta: „Ako môžeme zabezpečiť na katolíckej univerzite prítomnosť intelektuálnej lásky, tento osobitný druh medziľudských vzťahov?“ A odpoveď našiel v slovách Benedikta XVI., ktoré v roku 2011 povedal vyučujúcim a študentom Katolíckej univerzity Najsv. Srdca (Milano): „Človek potrebuje lásku a potrebuje pravdu, aby nepremárnil krehký poklad slobody... kresťanská viera nerobí z lásky nejasný sentiment či súcit, ale silu schopnú osvecovať cesty života... transformovať osobné životy i spoločenské štruktúry. Toto je špecifický záväzok vyplývajúci z vášho pôsobenia na Katolíckej univerzite...[7]

Článok bol zverejnený v Katolíckych novinách s dátumom nedele 4.10.2015, str. 5 pod titulom "Intelektuálna láska".

Kto je kardinál Zenon Grocholewski?

Kardinál Zenon Grocholewski (1939- ) študoval na Pápežskej univerzite sv. Gregora v Ríme, kde v roku 1972 dosiahol doktorát z kánonického práva. V rokoch 1972 – 1999 pracoval na Apoštolskej signatúre (najvyšší súdny dvor) vo Vatikáne, kde sa v roku 1998 stal prefektom. V roku 1999 ho sv. Ján Pavol II. ustanovil za prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu (je to akoby minister školstva Svätej stolice), kde zotrval až do 8. Mája 2015, keď odišiel do dôchodku a na poste ho vystriedal kardinál Giuseppe Versaldi. Kardinál Grocholewski je na Slovensku známy. V rokoch 1991-2000 chodieval na Slovensko pravidelne každý rok a držal „školenie“ pracovníkom cirkevných súdov. V roku 2002 mu Komenského univerzita v Bratislave udelila doktorát „honoris causa“ a v roku 2013 mu udelila čestný doktorát Katolícka univerzita v Ružomberku.

[1] J.Em. Zenon kardinál Grocholewski: slávnostné odovzdanie čestného titulu „doctor honoris causa“ Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok: Katolícka univerzita (2013), str. 22.

[2] BENEDIKT XVI., Encyklika Caritas in veritate (29.6.2009), Trnava: SSV (2010), str. 12.

[3] Benedikt XVI. tieto slová povedal ešte ako kardinál 18. apríla 2005 v homílii sv. omše „pro eligendo“ (pred konkláve, z ktorého vyšiel ako pápež on sám (J.Em. Z. Grocholewski..., str. 24, pozn. 7).

[4] Tamtiež, str. 26-27.

[5] Tamtiež, str. 27.

[6] Tamtiež, str. 28.

[7] BENEDIKT XVI., Príhovor vyučujúcim i študentom Katolíckej univerzity Najsv. Srdca (21.5.2011), in: J.Em. Z. Grocholewski..., str. 32, pozn. č. 31.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo