Pápež František o sudcoch, korupcii a ideologickej kolonializácii kultúry

Pápež František prijal 200 sudcov talianskej Najvyššej súdnej rady. Hovoril o zodpovednosti sudcov, boji proti hospodárskej kriminalite a korupcii, a ideologickej kolonializácii eticky zoslabnutých kultúr. Aktualizoval tým učenie svojich predchodcov v tom, čo považuje v oblasti súdnej moci za najdôležitejšie. Niektoré z problémov na ktoré upozornil sú na Slovensku omnoho kritickejšie než v Taliansku.

Pápež na stretnutí 13. júna pripomenul rastúcu náročnosť a komplexnosť súdnictva:„Jurisdikcia je dnes poznačená rastúcou zložitosťou, vzhľadom na násobenie sa záujmov a práv, ktoré si vyžadujú konfrontáciu, a ktoré nie vždy môžu nájsť v právnych predpisoch presnú a úplnú odpoveď zoči-voči škále konkrétnych prípadov." Podľa pápeža globalizácia prináša so sebou aj aspekty možného zmätku a dezorientácie. „V kontexte súčasného hlbokého otrasu kultúrnych koreňov je dôležité, aby orgány verejnej moci, a medzi nimi aj súdy, využívali im priznaný priestor na zabezpečenie stability a spevnenia základov ľudského spolunažívania prostredníctvom záchrany základných hodnôt. K týmto hodnotám kresťanstvo ponúklo pravý a najprimeranejší základ: Božiu lásku, ktorá je neoddeliteľná od lásky k blížnemu (porov. Mt 22,34-40).“

Zodpovednosť podľa Františka a na Slovensku

Pápež František v príhovore vyšiel zo zodpovednosti, ktorá je úzko spojená s povolaním sudcu a predstavuje zásadný predpoklad pre výkon tejto funkcie. ( http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150613011 ) Už tento predpoklad slovenská justícia nespĺňa. Počas komunistickej diktatúry sa sudcovia a prokurátori zodpovedali výlučne najvyššiemu vedeniu komunistickej strany, ktorá justíciu zneužívala na upevnenie svojej moci. Polovičatá reforma po novembri 1989 dala sudcom demokratickú nezávislosť, ale nezakotvila do systému ich primeranú zodpovednosť. V kombinácii s tým, že základ našej justície a väčšinu právnikov a prokurátorov tvoria ľudia odchovaní komunizmom, výsledok je zákonite katastrofálny. Pre slovenskú justíciu v mnohom aj po 25 slobodných rokoch platí to, čím Benedikt XVI. charakterizoval nacistickú a komunistickú diktatúru.

Nadvláda bezprávia a štát zbojníkov

Nacisti a komunisti zaviedli systém, kde: „od občana sa mohla vyžadovať poslušnosť a podriadenosť štátnym autoritám, a zároveň sa mohli používať právne prostriedky ako nástroje na páchanie zločineckých cieľov. Právny poriadok, ktorý v každodennom živote sčasti naďalej platil, ako mal, sa stal súčasne mocou, ktorá ničila právo. Nastalo prevrátenie usporiadania, ktoré by malo byť v službe spravodlivosti, avšak upevnilo nadvládu bezprávia, … čo spôsobilo ozajstnú dominanciu klamstva, ktoré zatemňovalo svedomie.“ „Po páde týchto diktatúr sa odhalilo, aké obrovské katastrofy táto nadvláda spôsobila v hospodárskej, ideologickej a duchovnej rovine.“ (J. Ratzinger v knihe "Európa, jej základy v súčasnosti a budúcnosti" )

Ako Benedikt XVI. v nemeckom parlamente myšlienku zopakoval citujúc sv. Augustína: „Zakúsili sme oddelenie moci od práva, ba dokonca protirečenie moci právu, pošliapanie práva až natoľko, že sa štát stal nástrojom ničenia práva – stal sa veľkou bandou zbojníkov, veľmi dobre organizovanou, ktorá ohrozovala celý svet a viedla ho až k samotnému okraju priepasti. Slúžiť právu a vzoprieť sa vláde nespravodlivosti je i zostane základnou úlohou politika"

Korupcia ničí hospodársky a sociálny rozvoj

Biblia spája dobrú vládu a právo s úsilím o spravodlivosť. Podľa Františka spravodlivosť sa „nevykonáva abstraktne“, a na efektívny boj proti korupcii a kriminalite je potrebná „dlhodobá stratégia", smerujúca k „podpore ľudskej osoby“.

Sociálne cítiaci František tak nadväzuje na Jána Pavla II., ktorý v sociálnej encyklike napísal: „Nedostatok istoty sprevádzaný korupciou štátnych úradov, šírením nečestných prameňov obohacovania a ľahkého zisku spočívajúcich na ilegálnej a špekulatívnej činnosti, je jedna z hlavných bŕzd rozvoja a hospodárskeho poriadku.“ Aj preto „Hlavnou úlohou štátu je zaručiť istotu, aby ten, čo pracuje a vyrába, mohol využívať plody svojej práce a bol motivovaný vykonávať svoju prácu efektívne a poctivo.“ (Centesimus annus,1991) V plnení tejto základnej úlohy patrí Slovenská republika medzi najhoršie na svete, ako nedávno pripomenul aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. ( http://postoy.sk/content/arcibiskup-cyril-vasil-neskryvajme-sa-za-pseudo... ) Najviac sa o to pričinili naši "sociálne a národne cítiaci" právnici v najvyšších štátnych funkciách, ktorí kariéru začínali v komunistickej strane.

Zamedziť finančnú a hospodársku kriminalitu

Pápež František vychádzajúc z týchto základov poukázal na možnosti účinného zamedzovania hospodárskej a finančnej kriminalite a korupcii, ktoré postihli aj vyspelé demokracie. Zásah je potrebný „nielen v represívnom zmysle, ale tiež v oblasti výchovy“ nových generácií, ktorým treba „ponúknuť antropológiu, ktorá by nebola relativistická, a spôsob života, ktorý dokáže odpovedať na vysoké a hlboké túžby ľudského ducha“. Sledujúc tento cieľ „sú inštitúcie povinné obnoviť dlhodobú stratégiu, zameranú na podporu ľudskej osoby a pokojné spolužitie.“

Na tomto „diele budovania“ sa podľa pápeža v prednej línii podieľajú všetci tí, ktorí vykonávajú súdnu funkciu. A hoci sú sudcovia povolaní „zasiahnuť v prípade porušenia predpisu, je tiež pravdou, že opätovné potvrdenie pravidla je nielen aktom určeným jednotlivej osobe, ale vždy presahuje jednotlivý prípad, aby zahrnul celú komunitu“

V tomto zmysle opakované zlé rozhodnutia alebo nečinnosť slovenských súdov a prokuratúry vo veľkých a vážnych kauzách pochybných zbohatlíkov a papalášov pôsobia opačne, čím silno škodia celej komunite.

Ideologická kolonializácia kultúry

Druhou z hlavných hrozieb či výziev, ktoré pápež František zdôraznil je, že globalizácia prináša aj aspekty možného zmätku a dezorientácie, „pretože sa stáva prostriedkom pre zavádzanie zvyklostí, koncepcií, dokonca aj predpisov, ktoré sú cudzie sociálnej štruktúre, s následkom narušenia reálnych kultúrnych koreňov, ktoré by mali byť na rozdiel od toho rešpektované, a to v dôsledku tendencií vplyvu iných kultúr, ktoré sú ekonomicky rozvinuté, ale eticky zoslabnuté (porov. Evangelii gaudium, 62). Mnohokrát som hovoril o ideologických kolonizáciách, keď sa zmieňujem o tomto probléme."

Tento problém ohrozujúci základné hodnoty František viac krát formuloval ako "ideologickú kolonializáciu rodiny". ( http://postoy.sk/content/papez-frantisek-o-slobode-prejavu-ideologickej-... ) Myslí tým samozrejme "tradičnú", čiže normálnu prirodzenú rodinu založenú na vzťahu muža a ženy, z ktorého sa rodia deti, a ktorá je najlepším prostredím pre ich zdravý rozvoj. Sudcom to zvlášť pripomína preto, že v niektorých krajinách práve súdy pod vplyvom "dúhových" lobistov, rodových ideológov, bulvárnych médií a niektorých politikov do rodiny a práv rodičov a detí zasahujú spôsobom, ktorý František nazýva ideologickou kolonializáciou. Vieme o viacerých takých prípadoch z USA a niektorých štátov EÚ.

Kolonializácia justície a kultúry na Slovensku

Slovenská justícia, ktorá sa ešte nevyliečila z komunistickej kolonializácie, takéto prípady dúhovo interpretovanej "rodovej rovnosti" zatiaľ neriešila. Nič však nedáva nádej, že keď na to príde, budú ju riešiť lepšie a spravodlivejšie ako problémy nášho (post)komunistického kapitalizmu.

Socialistická vláda Ficovho Smeru na to bez primeranej pozornosti verejnosti a s nepriamou podporom liberálnych a bulvárnych médií pripravuje legislatívu.

Pápež Františk povedal: „Právom sa v tejto dobe kladie osobitný dôraz na tému ľudských práv, ktoré sú základným jadrom uznania základnej dôstojnosti človeka. Tá musí byť uplatňovaná bez zneužívania tejto kategórie" ... postupmi „ktoré namiesto podpory a zaistenia ľudskej dôstojnosti ju v skutočnosti ohrozujú alebo dokonca narušujú."

Dva dni po referende o rodine, v ktorom vyše 900 000 občanov odmietlo takúto "kolonializáciu", vyhlásil tlačový a informačný odbor Úradu vlády: „Výsledky referenda nemajú pre nás žiadnu výpovednú hodnotu a k ničomu politicky nezaväzujú.“ O týždeň (18.2.2015) vláda schválila Celoštátnu stratégiu ľudských práv. Bez vedomia a súhlasu väčšiny občanov, a na úžitok úzkej záujmovej skupiny lobistov vystupujúcich v mene LGBTI osôb. Napriek množstvu kritických pripomienok odborníkov, vrátane GP SR, podľa ktorej: „Materiál systematicky nepopisuje, neanalyzuje a kriticky nehodnotí súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv. Nepoukazuje na najnaliehavejšie problémy a nenavrhuje ich riešenia". (Viac tu: http://postoy.sk/content/duhova-strategia-socialistickeho-smeru )

Ficov Smer verzus pápež František

Ficov Smer je už druhé vládne obdobie zapletený do prípadov veľkej hospodárskej kriminality. Potreby dôchodcov, chudobných či rodiny s deťmi či reformu justície "rieši" hlavne v predvolebnej kampani, ale pre LGBTI ľudí pripravilo Ministerstvo spravodlivosti Akčný plán, vychádzajúci z uvedenej Stratégie.

Akčný plán, ktorý ide v týchto dňoch do vlády pripravuje priestor pre "kolonialkizáciu" kultúry aj zákonným obmedzením práv a slobody iných. Ignorujúc vedecké, odborné a hodnotové základy, na ktorých je vystavaný výchovno-vzdelávací proces, pripravuje podmienky pre zákonné pretláčanie rodovej ideológie do škôl. Siaha na slobodu svedomia učiteľov, rodičov, vedeckých pedagogických pracovníkov (zmena učebných osnov), aj na slobodu slova ("etické" štandardy pre novinárov). (pripomienky http://www.podpisem.sk/hromadna-pripomienka-zdruzenia-katolickych-skol-s...

Hospodársku kriminalitu a „kolonializáciu“ kultúry a rodiny spojil pápež František preto, lebo spolu úzko súvisia. Korupcia zväčšuje nespravodlivé sociálne rozdiely, a doplácajú na ňu najviac chudobní, slabí a vydedení. Zlá sociálna situácia je potom jedným z hlavných ohrození zdravej rodiny. Prostredie rozbitých rodín, morálneho relativizmu a bulvárnych „vzorov“ bezzásadovej honby za majetkom a pôžitkami zas plodí najviac ľudí ochotných bez zodpovednosti použiť akékoľvek prostriedky na maximálny zisk a materiálne pôžitky

Uvedené pápežove slová sú veľmi aktuálne aj na Slovensku. Nie len pre sudcov, právnikov a politikov, ale aj pre ich voličov.

Pavol Martinický

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo