Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. december 2020

Keď sa rúbe les... alebo krátka úvaha o postavení falošne pozitívnych osôb

V súvislosti s celoplošným testovaním formou antigénových testov sa vedie pomerne rozsiahla a častokrát i vášnivá diskusia o mnohých jeho aspektoch. Pomerne málo reflektovanou témou však ostáva postavenie pozitívne testovaných osôb. Ich izolácia je všeobecne vnímaná len ako malá daň za to, že dôjde k deklarovanému zlepšeniu epidemiologickej situácie. Občas v tejto súvislosti dokonca zaznieva výrok o lietajúcich trieskach pri rúbaní lesa. Je však vhodné na pozitívne testované osoby nazerať len ako na množinu osôb, ktorá od momentu oznámenia pozitívneho výsledku antigénového testu stráca obvykle priznané práva a má byť bez ďalších úvah pripravená priniesť obeť na oltár boja proti pandémii?

Uvedená otázka úzko súvisí s problémom falošnej pozitivity. Na prvý pohľad sa môže zdať, že falošne pozitívny je len veľmi malý okruh z celkového počtu pozitívne testovaných osôb, a teda tento problém je pri porovnaní s prínosmi testovania zanedbateľný. Ako však uvádzajú mnohí odborníci, celkové množstvo falošne pozitívnych prípadov môže byť pri masovom testovaní populácie relatívne veľké. Po poslednom celoplošnom testovaní uviedol napríklad známy matematik Richard Kollár, že „špecificitu možno odhadnúť cca. blízko hranice, ktorú udával aj príbalový leták, t.j. cca. 99,6%. To je výborná správa, lebo to znamená, že len cca. 0,4% testovaných bude mať falošne pozitívny výsledok. Z odhadovaného počtu cca. 4 miliónov testovaných to teda bude len asi 16 000 ľudí. To je dobrá správa, aj keď to samozrejme asi znamená cca. 50 000 ľudí omylom v karanténe (priemerná domácnosť má 3,2 člena). Je to však oveľa menej ako sme očakávali, t.j. tento parameter je veľmi dobrý“.

Podobné závery publikovala už skôr Svetová zdravotnícka organizácia vo svojom odporúčaní z 11. septembra 2020, týkajúcom sa použitia antigénových testov. Podľa WHO vo všeobecnosti platí, že čím je výskyt infekcie v populácii nižší, tým väčší podiel falošne pozitívnych prípadov sa vykáže pri testovaní antigénovými testami. Predpokladá, že v oblastiach s podielom infikovanej populácie menším ako 1 %, pri uvažovanej miere špecificity 99 %, môže byť falošne pozitívna až polovica z „odhalených“ pozitívnych prípadov. V nadväznosti na to WHO neodporúča testy používať v populáciách so sporadickým výskytom infikovaných osôb. Pre objektívnosť je potrebné dodať, že v podmienkach slovenského celoplošného testovania sa predpokladá o niečo vyššia špecificita, viď. predchádzajúci odsek. Všeobecne sa má však za to, že výsledok antigénového testu je možné vyvrátiť alebo potvrdiť vykonaním presnejšieho a citlivejšieho RT-PCR testu.

Toľko k teoretickým východiskám. S ich praktickou aplikáciou som získal počas celoplošného testovania osobnú skúsenosť. Testovania som sa spolu s manželkou zúčastnil v sobotu, 31.októbra, v mieste bydliska, ktoré, ako sa neskôr ukázalo, patrilo medzi okresy s najmenším percentuálnym zastúpením pozitívnych výsledkov. S priebehom testovania sme nemali žiadny problém. Prekvapenie prišlo až po nahliadnutí do obálok, v ktorých na nás oboch čakali certifikáty s vyznačeným pozitívnym výsledkom testu. V súlade s pokynmi sme sa teda odobrali do izolácie a oznámili výsledok svojim všeobecným lekárom. Zároveň sme o výsledku informovali blízke kontakty, pričom sme nenašli v našom okolí žiadnu inú pozitívne testovanú osobu. Príznaky sme nemali my ani naša deväťmesačná dcéra. Aj keď v neprospech hypotézy o falošnej pozitivite bola relevantným argumentom skutočnosť, že pozitívny výsledok sme mali obaja, rozhodli sme sa absolvovať v pondelok, ako samoplatcovia, kontrolný RT-PCR test v súkromnom certifikovanom laboratóriu. Výsledok nám bol zaslaný v nasledujúci deň a bol v oboch prípadoch negatívny. Dôvody falošnej pozitivity sa už zrejme nedozvieme. Mohlo ísť o reakciu testu na niektorý iný druh vírusu, mohla byť spôsobená podmienkami testovania v exteriéri pri nízkej teplote (napríklad v prípade testu Panbio COVID-19 Ag Abbott sa vyžaduje teplota 15 až 30 °C), chybným testom, či zlyhaním personálu daného odberového miesta. Spätne je však skutočný dôvod už nedohľadateľný.

V tomto momente sme nadobudli presvedčenie, že pre nás povinnosť domácej izolácie končí. Koniec koncov, na stránke somzodpovedny.sk, ktorej prevádzkovateľom je podľa dostupných informácií ministerstvo obrany, sa v sekcii „najčastejšie otázky a odpovede“ uvádza ako odpoveď na otázku, čo robiť v prípade absencie viery v správny výsledok testu: „V tomto prípade Vám odporúčame obrátiť sa na zdravotnícke zariadenie, ktorému dôverujete, a ktoré vykonáva RT-PCR testy. Po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu pre Vás nebude platiť povinnosť domácej karantény. Musíte sa však vedieť preukázať výsledkami RT-PCR testov z NCZI. Rovnako tak môžu postupovať zamestnávatelia, ktorí majú obavy z dôveryhodnosti testov, alebo tí, ktorí potrebujú zabezpečiť čo najskorší návrat svojich pracovníkov do pracovného prostredia. Zamestnanci s negatívnym PCR testom budú môcť ukončiť povinnú karanténu predčasne“.

Výsledok sme preto bezodkladne zaslali všeobecným lekárom. V mojom prípade aj spolu so žiadosťou o ukončenie pandemickej pracovnej neschopnosti. Až do tohto momentu sme celému procesu, napriek istému diskomfortu a vynaloženými finančným prostriedkom, rozumeli.

Zlom však nastal, keď nám jeden z upovedomených všeobecných lekárov stroho oznámil, že napriek negatívnemu RT-PCR testu je potrebné dodržať desaťdňovú karanténu. Snaha o overenie tohto tvrdenia nás priviedla k telefonátu na štátnu infolinku COVID-19. Tu mladistvo znejúci ženský hlas potvrdil, že je potrebné dokončiť desaťdňovú izoláciu. Tento záver odôvodnil skutočnosťou, že antigénový test je natoľko citlivý, že COVID-19 dokáže odhaliť skôr ako RT-PCR test. Absolvovanie kontrolného testu už po dvoch dňoch mohlo byť podľa názoru osoby na infolinke predčasné. Hoci nie som odborník na túto problematiku, už z popisu princípu fungovania jednotlivých druhov testov, dostupného napríklad na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, sú zrejmé logické nedostatky takéhoto zdôvodnenia.

Inzercia

ŠUKL k tejto téme vo vzťahu k metóde RT-PCR uvádza, že ide o „test založený na detekcii genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou.  Po výtere z nosa a z hrdla sa materiál spracuje tak, že sa vyextrahuje RNA vírusu a prepíše sa do komplementárnej DNA (cDNA) prostredníctvom enzýmu reverznej transkriptázy. Následne sa pridáva krátka sekvencia jednovláknovej DNA, ktorá sa priradí k špecifickej časti DNA a pomocou enzýmu sa pomnoží (amplifikuje). Pomnoženie špecifického úseku DNA je sprevádzané svetelným signálom, ktorého intenzita sa meria v každom pomnožovacom cykle a je priamo úmerná množstvu namnoženej DNA. ... Momentálne je RT-PCR test jednoznačne najcitlivejšia možnosť  z hľadiska spoľahlivosti“. Na druhej strane antigénové testovanie vymedzuje nasledovne: „tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia“.

Záverom som bol infolinkou odkázaný na Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý povinnosť izolácie uložil svojou vyhláškou. Ako mi bolo povedané na infolinke, ten môže túto povinnosť aj zrušiť.  Keďže ÚVZ z kapacitných dôvodov (ktoré sú v danej situácii pochopiteľné) komunikuje s verejnosťou len písomne cez poštovú prepravu alebo e-mailom, požiadal som úrad o stanovisko e-mailom. Odpoveď mi bola doručená v priebehu nasledujúceho dňa, pričom obsahovala odkaz na stránku somzodpovedny.sk a citáciu textu konštatujúceho, že po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu nemá ďalej platiť povinnosť domácej karantény. To však zrejme nestačilo na ukončenie pandemickej PN. Ďalšiu konzultáciu s regionálnym úradom verejného zdravotníctva na tento účel uskutočnil všeobecný lekár, ktorý v stredu večer definitívne potvrdil, že od štvrtka je možné vrátiť sa do práce.

Z uvedeného zdĺhavého a zmätočného procesu je zrejmé, že v danom čase neexistovali na účel riešenia postavenia preukázateľne falošne pozitívnych osôb všeobecne záväzné predpisy s jednoznačným obsahom, alebo aspoň jasné usmernenia, ktoré by boli dostupné lekárom a dotknutej verejnosti. Práva a povinnosti osôb pozitívne testovaných antigénovým testom v rámci celoplošného testovania ustanovila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania  „Spoločná zodpovednosť“ (táto vyhláška sa vzťahovala len na izoláciu osôb testovaných v rámci operácie „Spoločná zodpovednosť“, v súčasnosti by sa teda už aplikovať nemala). Vyhláška v § 3 písm. b) síce udelila výnimku z domácej izolácie na čas spojený s odberom biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste (ide o čas spojený s vykonaním RT-PCR testu), avšak súčasne v § 2 uvádza ako jediný možný spôsob ukončenia izolácie uplynutie desaťdňovej doby izolácie.

Práve znenie citovanej vyhlášky ÚVZ zrejme predstavovalo v našom prípade základný problém. Hoci si kompetentné osoby zjavne uvedomovali absurdnosť trvania na pokračovaní izolácie osôb, ktorých negativita bola preukázaná RT-PCR testom, pre ukončenie izolácie nenachádzali oporu v platnej a účinnej vyhláške. ÚVZ bol tak vo svojom stanovisku nútený opierať sa o text internetovej stránky a ukončenie izolácie len tolerovať. V teoretickej rovine tak osoby, ktorých pozitívny výsledok antigénového testu bol preukázateľne vyvrátený spoľahlivejším RT-PCR testom, nemali do poslednej chvíle právnu istotu, že ich izolácia formálne skončila. Navyše v dôsledku odkladu ukončenia PN mohli bezdôvodne prichádzať o časť príjmu. Nedostatky v komunikovaní tejto témy priniesli aj ironické situácie, keď vo vyhrotenej atmosfére časť verejnosti, zrejme z nevedomosti, volala po prísnych sankciách voči osobám, ktoré sa nechali kontrolne pretestovať RT-PCR testom, aj keď samotná vyhláška takýto postup výslovne umožnila.

Možno teda konštatovať, že pri príprave prípadných ďalších kôl testovania je potrebné zohľadniť aj problém možnej falošnej pozitivity. Za vzorový by sa dal považovať postup pri plošnom testovaní v Liverpoole, kde bola osobám s pozitívnym výsledkom antigénového testu ponúknutá možnosť bezplatného pretestovania RT-PCR testom. Negatívny výsledok znamenal pre testovanú osobu automaticky koniec karantény. Ak by však takýto postup z rozličných dôvodov nebol v našich podmienkach možný, ponúka sa aj skromnejší záver. Je potrebné ustanoviť jasné a všeobecne známe pravidlá pre ukončenie izolácie osôb s negatívnym kontrolným RT-PCR testom. Tak by sa výrazne zjednodušila situácia aspoň tým jednotlivcom, ktorí sa rozhodli pretestovať z vlastnej iniciatívy a na vlastné náklady. Už samotná ochota vynaložiť nemalé finančné prostriedky na dodatočný test dovoľuje totiž domnienku, že v konkrétnom prípade nejde o samoúčelné mrhanie testami, ale že tieto osoby posúdili okolnosti svojho individuálneho prípadu a dospeli k záveru o zmysluplnosti pretestovania.

Manžel, otec, právnik.

Odporúčame

Blog
Očakávanie Vianoc spolu s deťmi

Očakávanie Vianoc spolu s deťmi

Advent je obdobie, ktoré nám dáva príležitosť upriamiť naše deti aj nás samých na prežitie času očakávania naplneného radosťou z príchodu výnimočného dieťaťa a žasnutím nad ním ako nad Darom. Tento Dar nám dáva Otec bez ohľadu na naše zásluhy.

Blog
Na obranu Patryka Jakiho

Na obranu Patryka Jakiho

V našich končinách neznámeho, no nielen vo svojej krajine, ale aj v Európskom parlamente určite jedného z najhlučnejších poslancov vôbec. Bez "srandy"

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.