Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. november 2020

Vatikánska zmluva – aký manévrovací priestor mali biskupi proti zákazu omší?


Na úvod treba zdôrazniť dve dôležité skutočnosti, ktoré pre tejto téme nabádajú na obozretnosť .

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (ďalej len Vatikánska zmluva) je stále citlivou témou, ktorá vyvoláva v niektorých kruhoch silné negatívne emócie. Napríklad v lete sa europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová vyjadrila, že v SaS sa chcú v prípade Vatikánskej zmluvy obrátiť sa na Ústavný súd kvôli pochybnosti v dodržaní rovnoprávnosti medzi zúčastnenými subjektami.

Na margo pripomeňme skutočnosť, že Ústavný súd SR po ratifikácií a vyhlásení medzinárodných zmlúv už nie je oprávnený skúmať ich súlad s Ústavou SR a ústavnými zákonmi.

Druhý určujúci faktor má skôr vecnú povahu – núdzový stav vyhlásený vládou SR a jeho miesto v slovenskej judikatúre.

Definuje ho ústavný zákon.

Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie (...); núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

   h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním
    ÚSTAVNÝ ZÁKON 227/2002 Z. z. Čl. 5, odst. (1), (3), pís. h)
Komentár (zdroj):
Zreteľnosť do termínu nevyhnutnosť v demokratickej spoločnosti vniesol Ústavný súd SR a možno ho v súlade s medzinárodným štandardom vysvetliť ako naliehavú spoločenskú potrebu prijať obmedzenie základného práva alebo slobody. Obmedzenie práv a slobôd je nevyhnutné, keď možno konštatovať, že cieľ obmedzenia nemožno dosiahnuť inak. Predpokladom teda je, že obmedzenie je nutné aj v demokratickej spoločnosti.“ 


Medzinárodné zmluvy v právnom poriadku SR

O medzinárodných zmluvách sa v Ústave SR hovorí o.i. aj to, že majú prednosť pred zákonmi.

Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.
    Ústava Slovenskej republiky Čl. 7, odst. (5)


Vzťah vnútroštátneho práva a medzinárodných zmlúv a jeho vývoj od roku 1992 (schválenie Ústavy SR) je pomerne zložitá problematika. Aj v súvislosti s prípravami a vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa ústava viac-krát menila. Pre jednoduchosť sa uspokojme s konštatovaním, že v hierarchii právnych noriem majú medzinárodné zmluvy prednosť pred zákonmi, nie však pred Ústavou SR a ústavnými zákonmi.

Vatikánska zmluva

Hneď v úvode Základnej zmluvy medzi SR a Sv. stolicou sa uvádza, že zmluva vychádza z ústavných noriem na jednej strane (SR) a z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a kánonického práva na strane druhej.

Priblížme si v krátkosti tieto východiskové body na strane Katolíckej cirkvi v niektorých jej dokumentoch.

Biblické posolstvo je popretkávané kresťanskými myšlienkami o politickej moci, pričom pripomína, že má pôvod v Bohu a je doplňujúcou časťou poriadku, ktorý on stvoril.

Autorita, ktorá nariaďuje podľa práva, kladie občana do postoja podriadenosti, nie natoľko voči inému človeku, ale predovšetkým do postoja poslušnosti voči morálnemu poriadku a tým aj voči samému Bohu, ktorý je jeho prameňom.

Kto odmieta poslušnosť autorite, ktorá koná podľa morálneho zákona, protiví sa Božiemu poriadku. Rim 13, 2

    porov. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, odst. 379, 398
dokument Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, SSV 2008

 

Politické spoločenstvo a verejná moc majú svoj základ v ľudskej prirodzenosti, a preto patria k poriadku stanovenému Bohom.

Z toho vyplýva, že vykonávanie politickej moci v celom spoločenstve sa má vždy uskutočňovať v rámci mravného poriadku v prospech všeobecného dobra a podľa právneho poriadku, ktorý bol alebo má byť stanovený zákonmi. V tom prípade sú občania vo svedomí viazaní poslúchať.
    2. Vatikánsky koncil, konštitúcia Gaudium et Spes, 74


Stručne zhrňme, čo hovorí Vatikánska zmluva o kompetenciách občianskych autorít a Katolíckej cirkvi. Zmluvné strany v nej uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa kánonického práva. (porov. čl. 1, odsek 2)

Pre našu tému je podstatný nasledovný odstavec:

Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike (ďalej len "Katolícka cirkev") a jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahŕňa najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej viery, slobodu pri plnení poslania Katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených kánonickým právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie jej vnútorných vecí. 
    Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, Čl. 2, odst. (1)


Kánonické právo o. i. stanovuje, že:

Kán. 213 - Veriaci majú právo, aby od posvätných pastierov dostávali pomoc z duchovných dobier Cirkvi, najmä z Božieho slova a zo sviatostí.

Kán. 214 - Veriaci majú právo, aby vzdávali Bohu kult podľa predpisov vlastného obradu, schváleného legitímnymi pastiermi Cirkvi.

Kán. 223 - § 1. Pri uplatňovaní svojich práv veriaci ako jednotlivci aj ako spojení v združeniach musia mať na zreteli spoločné dobro Cirkvi, ako aj práva iných a svoje povinnosti voči iným.
§ 2. Cirkevnej autorite prislúcha, aby so zreteľom na spoločné dobro usmerňovala uplatňovanie práv, ktoré sú veriacim vlastné.
    Kódex kánonického práva CIC/1981


Tieto kánony cirkevného práva sumarizuje aj Katechizmus Katolíckej cirkvi:

Ako z krstu pre kresťana vyplývajú zodpovednosti a povinnosti, tak má pokrstený v Cirkvi aj práva: prijímať sviatosti, živiť sa Božím slovom a dostávať aj iné druhy duchovnej pomoci Cirkvi.
    Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1269


Je dôležité si v tomto kontexte uvedomiť, že je v plnej kompetencii Katolíckej cirkvi aj to, aby stanovovala podmienky týkajúce sa vnútorného poriadku jej bohoslužieb. Ak za normálnych okolností štát zasahuje do týchto vnútorných vecí Katolíckej cirkvi, tak prekračuje svoju kompetenciu. O tom hovoria aj nasledovné texty:

Keď však verejná moc prekročí svoju kompetenciu, občania nemajú odmietať to, čo si objektívne vyžaduje spoločné dobro; nech je im však dovolené brániť svoje práva proti zneužívaniu tejto moci.
    2. Vatikánsky koncil, konštitúcia Gaudium et Spes, 74

 

V takomto prípade oprávnený odpor proti autorite smeruje k zdôrazneniu odôvodnenosti iného pohľadu na veci, keď sa usiluje o získanie čiastočnej zmeny, alebo ak bojuje o radikálnejšiu zmenu situácie.
    Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, odst. 400

 

Autorita sa oprávnene vykonáva len vtedy, ak sa usiluje o spoločné dobro danej spoločnosti a ak na jeho dosiahnutie používa morálne dovolené prostriedky. Ak sa stane, že vládcovia vydajú nespravodlivé zákony alebo urobia opatrenia, ktoré protirečia morálnemu poriadku, tieto nariadenia nie sú vo svedomí záväzné.
    Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1903

 

Občan je vo svedomí viazaný neriadiť sa predpismi občianskych autorít, ak sú tieto predpisy v rozpore s požiadavkami morálneho poriadku, so základnými ľudskými právami alebo s učením evanjelia. 
    Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2242


Poučenie z historického vývoja

V dejinách Katolíckej cirkvi nie je výnimočný jav, že sa svetské autority usilujú o mocenský vplyv na Cirkev. Chceli ju obmedzovať, či niekedy dokonca zničiť, alebo si ju prinajmenšom podrobiť a urobiť z nej nástroj svojho ideologického aparátu.

Nie je tak dávno doba, keď to štátny režim robil cez rôznych zmocnencov na biskupských úradoch, nastrčených agentov a lojálnych duchovných organizovaných v „Mierovom hnutí katolíckeho duchovenstva“. Vtedajší český prímas, kardinál Tomášek si posťažoval, že „chtějí řídit církev a vnutit jemu a ostatním biskupům a ordinářům úlohu pasivních přisluhovačů“.

Ako kedysi, tak aj teraz musí Cirkev rozhodne hájiť svoju slobodu.

Keď Cirkev háji svoju vlastnú slobodu, háji tým aj slobodu ľudskej osoby, ktorá musí viac poslúchať Boha ako ľudí (porov. Sk 5,29), slobodu rodiny, rôznych spoločenských organizácií a národov, lebo títo všetci majú svoju vlastnú samostatnosť a suverenitu.
    Sv. Ján Pavol II. Encyklika Centesimus Annus, odst. 45

 

Cirkev ohlasuje Kristovo učenie/posolstvo (čo je vlastne zmyslom jej existencie), ktoré ukazuje ľudskej autorite, že jej opravdivý význam sa uskutočňuje v službe, hoci je táto autorita stále pokúšaná panovačnosťou. Kristus učí, že dočasná moc autority má právo na to, čo jej patrí, ale zároveň vystríha pred zbožšťovaním a absolutizovaním politickej moci. Aj On sám, prisľúbený Mesiáš, s tým bojoval a porazil toto pokušenie politického mesiášstva.
    porov. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, odst. 379, 383 a 400


Aktualizácia posolstva

Núdzový stav v súvislosti s pandémiou vláda vyhlásila dvakrát. Pri prvej vlne na jar (16. 3. – 13. 6. 2020) a v druhej vlne na jeseň: 1. 10. – 15. 11. (pôvodne 45 dní), predĺžený na 90 dní do 30. 12.

Bohoslužby boli obmedzené na jar od 10. 3. do 5. 5. a na jeseň od 15. 10. (max. 6 osôb) do 15. 11. Medzitým bol zákaz vychádzania 24. 10. – 1. 11.

Inzercia

 

Obmedziť verejné slávenie bohoslužieb môžu za normálnych okolností (pásmo A na obr.) len diecézni biskupi. Vyplýva to z kánonického práva, ktorého rovnocenné postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky garantuje (medzinárodná) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Sv. stolicou.

Nakoľko v zmysle ústavného zákona štát môže v čase núdzového stavu (pásmo B a C na obr.) v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody (napr. právo zhromažďovať sa) a Ústava SR spolu s ústavnými zákonmi je „vyššie“ nad medzinárodnými zmluvami, tak potom štát môže „prebiť“ kompetencie biskupov v obmedzovaní verejného slávenia sv. omší.

Čiže nie je celkom pravda, čo dňa 29. 9. povedal hovorca KBS dp. Kramara, že „nariadiť kňazom, aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu.“ TKKBS

Síce, nie je to pravda v čase núdzového stavu (pásmo B, C), ale je to pravda mimo tohto stavu – v pásme A. Sústreďme preto pozornosť na komunikáciu medzi predstaviteľmi štátu a Cirkvi na začiatku pandémie.

V marci vtedajší predseda vlády Pellegrini telefonicky oznámil Konferencii biskupov Slovenska rozhodnutie, že sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Dokonca zdvihol varovný prst, že štát môže voči takým organizáciám, ktoré nerešpektujú zákon, použiť paragrafy ohrozenia verejného zdravia.

Po prvé, pokiaľ ešte nebol vyhlásený núdzový stav, tak platí, čo bolo povedané vyššie, že iba biskupi sú kompetentní robiť rozhodnutia týkajúce vnútorných vecí Katolíckej cirkvi. Toto ich právo určuje Kódex kánonického práva a garantuje medzinárodná zmluva.

Po druhé, bývalý premiér si buď neuvedomoval, alebo neuznával, či nechápal právny kontext pri komunikácii s predstaviteľmi Cirkvi. Tento je diametrálne odlišný, ako keď sa komunikuje napríklad s predstaviteľmi kultúry či športu.

Po tretie, bývalý predseda vlády Pellegriny nastavil trend v spôsobe komunikácie medzi vládou a biskupmi. Trend v tom, kto určuje pravidlá. V ňom potom pokračoval aj nový predseda vlády. A biskupi tento trend od začiatku akceptovali.

Ak sa pýtame prečo, určitý vhľad do situácie nám poskytuje svedectvo hovorcu KBS. Možno to bola novosť situácie a jej celková zložitosť, pocit zodpovednosti, štandardná ochota spolupracovať...

Nevieme, čo všetko ešte museli biskupi zvažovať, ale finálne sa to zvonku javí tak, že Cirkev sa zriekla svojho práva.

Jednu z príčin možno ilustrovať na nasledujúcich dvoch príkladoch:

  1. Nedávno KDH vyzvalo vládu, aby v dialógu s cirkvami našla riešenie na umožnenie vyššej účasti veriacich na bohoslužbách: „Bohoslužby a kultúrne podujatia nemôžu byť na chvoste záujmu vlády...“
  2. Oznam premiéra Igora Matoviča: Moje návrhy boli práve na Pandemickej komisii schválené:
    1) od pondelka (16.11.) otvorené divadlá, kiná a kostoly s maximálnou kapacitou 50%

Uvdená výzva je chvályhodná a ten status určite poteší. Obidve udalosti však podsúvajú verejnosti (a implicitne aj poukazujú na) skutočnosť, že Cirkev (bohoslužby, kostoly), kultúrne inštitúcie (kiná, divadlá) a prípadne ešte športové organizácie – všetky sú akoby na jednej úrovni. No v skutočnosti tomu tak nie je.

Odhliadnime od hodnotového hľadiska, že pre veriaceho človeka, i keď náruživého športového fanúšika alebo milovníka divadla, je sv. omša oveľa vyššou hodnotou, ako návšteva kina či futbalového zápasu. Eucharistia je centrálnym prvkom viery kresťana a zdrojom jeho duchovného života. Kresťania veríme v reálnu prítomnosť živého (zmŕtvychvstalého) Krista, ktorého lásku reálne prežívame. On miluje nás a my milujeme jeho.

Ak vám niekto povie, že môžete predsa prijímať Krista duchovne, je to akoby ste manželom povedali, že môžu mať spolu sex po telefóne. Nič proti duchovnému prijímaniu Krista, manželia tiež spolu často telefonujú, ale...

Je tu právne hľadisko. Ako bolo naznačené vyššie, kultúrne a športové podujatia nie je možné dávať na jednu úroveň s bohoslužbami. Sú to celkom iné kategórie nachádzajúce sa v úplne odlišnom právnom kontexte.

Záver

Blížia sa Vianoce a Nový rok, keď prestane platiť núdzový stav. Právo bude opäť na strane biskupov, aby zvážili situáciu, samozrejme po vypočutí hlasu odborníkov a členov krízového štábu, a slobodne stanovili praktické opatrenia ohľadom slávenia sv. omší a účasti veriacich. A potom informovali vládu a veriacich o záveroch, ktoré prijali. Nemalo by to byť naopak, že rozhodne vláda a telefonicky (sic!) informuje biskupov, ako sa to stalo v marci.

Bude to pre našich biskupov asi veľká výzva aj skúška, a veľké je i očakávanie mnohých veriacich, ako budú vyzerať tohoročné Vianočné sviatky.

Začiatkom 50-tych rokov napísali biskupi veriacim pastiersky list s názvom „V hodine veľkej skúšky“. Je to určitá historická analógia, keď cirkevný predstavitelia opäť musia nájsť v tejto novej situácii správny modus vivendi vo vzťahu k predstaviteľom štátu.

Modlime sa za našich biskupov, za ich zdravé sebavedomie, aby boli silní a nebáli sa, mali odvahu, boli asertívny a našli správnu mieru pri uplatňovaní svojich práv. A aj našich práv.

 

___________
Správna odpoveď na otázku v nadpise je podľa autora nasledovná:
- veľmi obmedzený počas trvania núdzového stavu, spočívajúci v jednaní s vládou o ústupkoch v jej rozhodnutiach,
- veľmi veľký mimo núdzového stavu, keďže právo je na ich strane. Vtedy de jure omše vlastne zakázali oni. 

Autor (1973) je bývalý matfyzák, oázista, futbalista, univerzitný učiteľ... súčasný manžel, otec, IT-špecialista pendler, univerzálny športovec amatér, podporučík v zálohe... budúci (ciele nie sú zoradené podľa priority) vlastník rodinného domu, starý otec, malý farmár, motorkár, občan neba - ideálne mučeník...

Odporúčame

Blog
O kaktusoch, ostňoch, milosti a svätom Pavlovi

O kaktusoch, ostňoch, milosti a svätom Pavlovi

Priznávam hneď na začiatku. Som nepriateľ pichliačov a ostňov. Neobľubujem ich na ružiach, ani na kaktusoch. No napriek tomu môžete v mojej zbierke nájsť minimálne dvadsať kaktusov. Sú skvelé. Až na to ich sťahovanie z misky do misky. Presádzanie ma jednoducho nebaví.

Blog
Nemecká čižma, ruská záchrana, slovenská konšpirácia

Nemecká čižma, ruská záchrana, slovenská konšpirácia

Zaujímavá informácia ako vraj prezident Tiso varoval pre nemeckým protikresťanským nacionálnym socializmom. Ako Stalinov Sovietsky zväz zachránil Slovanov a Slovákov pred genocídou, a „Nemecko opäť velí slovanským národom, ktoré sa znovu stavajú proti Rusku, a chce ich zničiť pomocou prísunu moslimských migrantov a testovania novej medicíny v našich nosoch po tieto dní.“ Kritické zamyslenie nad ukážkovým nacionalisticko-ľavicovo konšpiračným gulášom.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.