Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. október 2020

Medzinárodný deň za odstránenie chudoby.

“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”
Medzinárodný deň za odstránenie chudoby.

Je polovica októbra a v týchto dňoch sa Fórum kresťanských inštitúcií zvyčajne naplno venuje téme chudoby a organizuje Veľtrhy sociálnych aktivít. 17. október je totiž Medzinárodný deň za odstránenie chudoby.

Mne osobne je veľmi sympatická osoba jeho iniciátora – francúzskeho kňaza Josepha Wresinskeho, ktorý pôsobil v tábore  bezdomoveckých rodín v blízkosti Paríža. Poslal ho tam jeho biskup. Sprvu bol šokovaný, ale zrejme to bol človek činu a nenechal sa len tak niečím rozhádzať. Nerozdával polievku, nepísal pre nich projekty, nezháňal granty, ale spolu s nimi vybudoval živú aktívnu komunitu. Jeho presvedčenie bolo, že chudoba predstavuje narušenie ľudských práv. Toto narušenie sa dá prekonať iba vtedy, ak sú chudobní vtiahnutí do boja proti chudobe ako partneri. Spolu s rodinami založil spolok, ktorý sa neskôr rozvinul v hnutie "Aide à Toute Détresse" (ATD, "Pomoc v najväčšej núdzi"). Poháňalo ho presvedčenie, že bieda nie je nezmeniteľná a ľudia sú schopní ju prekonať. Známy je jeho výrok:“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

Toto sme si vzali k srdcu v FKI a od počiatku našej existencie  chceme  a snažíme sa pomáhať pomáhajúcim. Deje sa tak podporou a  sieťovaním členských a partnerských organizácií.

Druhou rovinou je snaha o to, aby v centre pozornosti sociálnej legislatívy bol človek s jeho komplexnými potrebami a snaha, aby odkázaní na pomoc mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí.FKI prednieslo k téme chudoby k programovému vyhláseniu vlády k téme chudoba tieto návrhy:

Chudoba je problém, ktorý zvládneme iba spoločne - rodina, cirkvi, tretí sektor, škola, štát, samospráva, angažovaní jednotlivci a iniciatívy. Jednotkou, ktorá najmenej odčerpáva zdroje zo sociálneho systému, je fungujúca prirodzená stabilná rodina založená manželstvom.

Návrh:

• prevencia, krízová intervencia, služby na podporu rodiny s deťmi, terénne sociálne služby, ambulantné, vrátane podpory dobrovoľníckeho dlhodobého sprevádzania chudobných, si vyžaduje finančnú podporu a primeranú pozornosť (vzdelávanie, odborná podpora, supervízia, ochrana pred vyhorením, primerané finančné ohodnotenie pracovníkov, nepreťažovanie pracovníkov)

• lepšie podmienky pre pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, lepšie finančné ohodnotenie

• prijímanie systémových opatrení, ktoré napomáhajú odstráneniu viacgeneračnej chudoby

- s komplexným a nadrezortným pohľadom

            - s primeranými finančnými stimulmi

- investíciami (personálnymi aj finančnými) do sanácie prirodzeného rodinného prostredia a budúcnosti chudobných detí

• dostupnosť sociálneho bývania. Zabezpečením sociálneho bývania pre určité skupiny obyvateľstva by sa dosiahli úspory vo verejných rozpočtoch.

• účinnejšia ochrana pred zadlžením

• potreba cielených investícií vrátane potravinovej a základnej materiálnej pomoci: chudoba je výrazne vyššia vo viacerých okresoch južného a východného Slovenska, najmä v tých, kde žije veľký počet osôb v marginalizovaných rómskych komunitách, kde je vysoký podiel menších obcí s prevažne starším obyvateľstvom, kde je vysoký podiel chudobných mladých ľudí alebo kde je vysoká miera chudoby zamestnaných osôb  (podľa Správy o Slovensku – Európsky semester 2019)

Inzercia

• finančná prístupnosť zubnej zdravotnej starostlivosti (vrátane zubnej techniky) pre chudobných a odkázaných na pomoc, najmä deti a seniorov

• stratégia na znižovanie bezdomovectva a predchádzanie bezdomovectvu. Koncepcie na odstránenie bezdomovectva alebo situácie nevhodného bývania sú v právnych predpisoch veľmi neurčito vymedzené.

• umožnenie služby zdravotnej starostlivosti pre sociálne vylúčených prostredníctvom mobilných ambulancií

Na otázku, čo je chudoba a  ako chudobný je príliš chudobný, existujú rôzne odpovede a názory. Akademická, spoločenská a politická diskusia okolo definovania chudoby sa zameriavala na stanovenie absolútnej chudoby, a relatívnej chudoby vzhľadom na miesto a čas. Okrem toho sa používa prístup subjektívny a objektívny.  Subjektívny prístup je založený na vnímaní chudoby človekom, či sa cíti byť chudobný, či sa sám zaraďuje medzi chudobných a pociťuje príznaky chudoby vo svojom živote. Objektívny prístup definuje chudobu prostredníctvom určitých kritérií, týkajúcich sa väčšinou príjmu alebo majetku človeka. Väčšina oficiálnych definícií chudoby používa relatívny príjem v tom ktorom štáte na meranie toho, kto je v chudobe. Stanovuje sa hranica príjmu a tí, ktorí klesnú pod ním, sú považovaní za "chudobných".  S tým potom súvisia opatrenia štátov a nadnárodných inštitúcií pri odstraňovaní chudoby. Alternatívnym prístupom k vymedzeniu chudoby je meranie  deprivácie oproti kritériu príjmu alebo majetku.

U nás  je v súčasnosti za hranicu chudoby považovaný príjem vyše 400 Eur pre jednočlennú domácnosť  a pre  viacdetnú domácnosť vyše 800 Eur. Keď si predstavíme, ako hlboko do vrecka musia siahnuť mnohodetné rodiny na začiatku školského roka, táto suma by nepokryla ani školské výdavky. Podľa informácií zo štatistického úradu vyše 15 % rodín so závislými deťmi sa nachádza pod hranicou chudoby. Najohrozenejší sú  nezamestnaní – viac ako polovica, mnohodetné rodiny takmer 40 %, deti –  takmer 20 % a  osamelí rodičia s deťmi. Paradoxom je, že ohrození chudobou sú aj zamestnaní. Toto je vážny systémový problém a treba veci napraviť tak, aby sa chudobným oplatilo pracovať a mali motiváciu hľadať a udržať si prácu. Z regionálneho hľadiska smutné víťazstvo patrí banskobystrickému regiónu, kde nastalo  najvýraznejšie zhoršenie situácie. Pod hranicou chudoby sa ocitlo 19,3 % obyvateľov kraja. Na druhom mieste bol Prešovský kraj (17,5 %) a na treťom mieste Košický región (16,6 %). Najmenej, ako sa dá očakávať, v Bratislavskom kraji, 4,3 % obyvateľov.

Starosť o chudobných je predovšetkým v kompetencii štátu a samosprávy. Vidíme však, že pomoc nemôže spočívať iba v zásahu štátu a samosprávy, ale každý z nás je svojou prirodzenosťou povolaný stáť nablízku svojim blížnym.

Pracovať na lepšom svete prostredníctvom služby núdznym vníma ako svoje osobné povolanie množstvo pomáhajúcich. Väčšina z nich roky vytrvalo pracuje na báze dobrovoľnosti, zadarmo, vo svojom voľnom čase a zo svojich finančných prostriedkov. Ale sú to taktiež profesionálni pracovníci, ktorí napriek nižšiemu finančnému ohodnoteniu, pokladajú službu núdznym za svoje životné poslanie. Práca týchto aktivistov býva neraz takmer neviditeľná, výsledky sa dostavia často až po dlhom čase a nie vždy je doceňovaná, dokonca aj zo strany ľudí, ktorým je pomoc poskytovaná. Sociálne orientované iniciatívy cirkevných inštitúcií na Slovensku svojimi charitatívnymi, sociálnymi, zdravotnými službami pomáhajú konkrétnym ľuďom, z ktorých mnohí veľmi často žijú na okraji spoločnosti. Mnohé inštitúcie a jednotlivci  sa taktiež angažujú na poli humanitárnej a rozvojovej pomoci v zahraničí.

V pomoci ľuďom bez domova by som spomenula Združenie Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, Milosrdných bratov, Sociálne centrum útulok Šurany Kopec Spolku sv. Vincenta, Oáza nádej pre nový život v Košiciach, DePaul v Bratislave, Inštitút krista Veľkňaza, diecézne charity, Komunitu Kráľovnej pokoja.  Za najlepšiu iniciatívu,  pracujúcu a slúžiacu chudobným rodinám , považujem košický Maják nádeje. Soňa Vancáková a jej tím robí úžasnú prácu. Bárs by bol takýto maják nádeje v každom meste. Z našich členských organizácií okrem už spomenutých, s ľuďmi v kríze pracuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, krízové centrum Jozefínum v Dolnej Krupej, Áno pre život, Františkánsky svetský rád,  Centrum pomoci pre rodinu Trnava, Centrum pre rodinu Nitra, Komunita Sant´ Egidio, Nádej pre beznádej v Brezne, Resoty, Slovenské misijné hnutie v Banskej Bystrici., Potravinová banka Slovenska a  ďalší.

Osobitnou charizmou sa vyznačuje Gréckokatolícka rómska misia. Je to nevšedné pastoračné dielo, nie sociálne. Je pozoruhodné, že cesta obrátenia a osobný vzťah s Bohom prináša aj zmeny do osobného života, života rodín, aj celého rómskeho národa. Aj SAV preukázala, že cesta obrátenia vierou prináša aj sociálnu zmenu. Žiaľ, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity túto skutočnosť akosi prehliada a zdá sa, že ani v súčasnom volebnom období ju nemá záujem reflektovať.

Každý z nás môže a má pomáhať. Je nás veľa, ktorí chceme pomáhať, ale nevieme presne, ako. Pomáhať chudobným alebo vôbec pomáhať druhým nie je také ľahké. Ako na to? Ponúkam tipy na konkrétnu pomoc od našich členských organizácií:

Centrum Gréckokatolíckej rómskej misie na Sigorde Pre širšie zastrešenie duchovnej služby Rómom žijúcim v komunitách najmä v Prešovskom kraji bola zakúpená  budova bývalého internátu SOU Lesníckeho, ktorú však treba rekonštruovať. Na začiatok potrebujú nové okná. Máme možnosť prispieť do zbierky OKNO AKO DAR a pomôcť vymeniť okná.

Zbierka Boj proti hladu  Organizuje Vincentínska rodina už 14 rokov. Tento ročník sa zameriavajú aj na zmiernenie koronakrízy na Slovensku a vo svete. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok, ktorý je momentálne kvôli pandémii dosť obmedzený. Môžeme podporiť  finančne a pomôcť zbierku viac dostať do online priestoru tým, že prepošleme informácie priateľom.

A čo môžem spraviť ja? Určite aj v mojom okolí pôsobí pomáhajúca iniciatíva – môžeme sa stať jej dobrovoľníkom alebo podporovateľom. Môžeme rodičom veľkej alebo aj malej rodiny, ktorí žijú v našej blízkosti povarovať deti alebo deti doučiť, upiecť koláčik. Podporiť tých, ktorí vedia dobre pomáhať, či už doma alebo v zahraničí – napr.  podpora charít v blížiacej sa adventnej zbierke. Môžeme sa zapojiť do farskej charity alebo iniciovať jej vznik vo svojej farnosti. Niekto je schopný aj poslúžiť v širšom kontexte – stať sa  poslancom vo svojej obci a pomôcť zabezpečiť, aby nikto nezostal bez pomoci a sám. Môžeme prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti. Poslúžiť starším a odkázaným na pomoc. Niekedy aj vidíme, že naši blízki , či už v rodine alebo známi, sa rútia do núdze a zatvárajú si predtým oči. Neostýchajme sa z falošných ohľadov hovoriť s našimi blízkymi skôr, kým nepadnú na dno. Ja sama môžem stále robiť to, k čomu nás vyzýva pápež František: „Chudobní sú telom Kristovým. Vážiť si chudobného. Nepoužívať ho ako prostriedok na zmytie si vlastných vín. Učiť sa od chudobných z toho, čo nám hovoria, z toho, čo majú, z hodnôt, ktoré vlastnia.“

Odporúčame

Blog
Zmietne mašinéria Koaličnej zmluvy voľnú nedeľu zo stola?

Zmietne mašinéria Koaličnej zmluvy voľnú nedeľu zo stola?

Pred pár mesiacmi by sme sa nenazdali, že téma voľnej nedele bude v tomto období na stole. Zostane tam, alebo ju mašinéria koaličnej zmluvy zmietne zo stola? Keď som si prvýkrát prečítala Koaličnú zmluvu, koaliční poslanci mi pripadali ako figúrky na šachovnici. Jej duch sa mi zdal byť v príkrom rozpore s tým, čo hovorí naša ústava v článku 73: „Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“ Po podrobnom prečítaní zmluvy si myslím, že kde je vôľa, tam je cesta a že návrh o voľnej nedeli by mohol dostať zelenú, aj v prípade, že je to opozičný návrh.