Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. august 2020

XII. Ikona Vševidiaceho Božieho oka (podcast)

Námet ikony vychádza z množstva symbolov, z ktorých každý má zvláštny, hlbší význam. Všetky spolu vyjadrujú základnú myšlienku nášho bytia: celé ľudstvo je preniknuté Božím pohľadom, pred ktorým sa nemožno ukryť. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
XII. Ikona Vševidiaceho Božieho oka (podcast)

Sledujte nás ďalej na Spotify, SoundcloudApple podcast alebo na Facebook-u.

Každá ikona má v istom zmysle alegorický alebo symbolický význam. Táto osobitosť ikony sa pociťovala už v období raného kresťanstva, o čom svedčia zobrazenia Krista ako Orfea s lutnou v rímskych katakombách. Neskôr sa stalo veľmi rozšíreným zobrazovať Krista ako anjela. Ak Vás zaujíma ranokresťanská maľba, určite si vypočujte 4. epizódu k ikone Krista Pantokratora, v ktorej sme sa bližšie pozreli práve na túto tému. 

Ikona ako alegorické zobrazenie znepokojovala východných kresťanov ešte aj na začiatku stredoveku. Pripomeňme si rozhodnutie Siedmeho nicejského snemu z roku 787: „To, čo tradícia vyjadruje písmom, maľba zobrazuje pomocou farieb.” Otcovia snemu tak postavili na jednu úroveň písané slovo a výtvarné zobrazenie a charakterizovali ich ako „symbol zmyslového vnímania.” Neskoršie sa ikona začala vnímať ako „výtvarný výklad” textu Svätého písma.

Základom alegorickej ikonografie je teda nesporný hlboký literárno-teologický zmysel svätého Písma. V úplnej zhode s gréckym termínom „allegorein” (teda „vyjadrovať inakšie”) sa na týchto ikonách zobrazujú abstraktné pojmy alebo postavy (ako sú koniec koncov aj anjeli) prostredníctvom rozličných perzonifikáciií alebo umelo zakomponovaných figúr a scén. Vznik alegorických ikon v Byzancii treba chápať aj v kontexte súdobej cirkevnej hudby, ktorej cirkevné hymny oplývali bohatou metaforickosťou. Ide o svojho druhu jedinečný mystický model zobrazenia, podľa ktorého použitie čo najhlbších metafor a symbolov privádza k ešte hlbšiemu postihnutiu pravdy a zmyslu obrazu. 

Tu treba pripomenúť, že samotný symbol nie je len nápovedou veci, čím sa líši od obyčajného znaku. Je to obraz, ktorý už obsahuje vyšší svet a jeho silu, a preto provokuje a vyvoláva cit. Tak sa dá symbol definovať ako reálne zhotovenie predstavy Boha, ktorá vyviera z vnútra prirodzeného či ľudského sveta a nutne končí vzývaním. Takým spôsobom nie je symbol výrazom ako každý iný, ale logos vo svojej plnosti, ľudská existencia vo svojom plnom prejave.

Medzi alegoricko-symbolické ikony patrí aj ikona Blaženého Ticha alebo ikona Sofie, Božej múdrosti, ktoré sme rozoberali v predošlých epizódach. Naša dnešná Ikona Vševidiace Božie oko alebo aj Prozreteľnosť Božia sa vďaka použitému symbolizmu považuje za pomerne zložitú. Znakmi a symbolmi, ktoré sa trochu líšia od bežnej ikonografie, chce ikonopisec zachytiť vzťah Boha k svojmu stvorenstvu. Tento námet bol prvýkrát zobrazený na mozaike v polovici 5. storočia v chráme Hosios Dávid v Solúne, keďže nesie podobné znaky ako  ikona Nezhasínajúceho kra. Napriek nejednoznačnosti tejto ikony sa medzi veriacimi stala veľmi populárnou. 

Ikona, ktorá sa nachádza v Expozícii ikony v Žiline, typovo pochádza z územia ruského Vladimíru. Zobrazená je v okrových odtieňoch charakteristických pre danú oblasť. Jej hlavnou črtou je jednoduchosť a zároveň krása kompozície. V najbližšej chvíli Vás pozývame vstúpiť do osobného ticha s ikonou. Nech sú Vašim sprievodcom slová z 33. žalmu: Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. (Ž 33, 18-19)

"Videl som, ako sa prihnal búrlivý vietor od severu i veľký oblak a plápolajúci oheň s jasom dookola. Uprostred toho ohňa sa niečo lesklo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho stredu vystupovali podoby štyroch živých bytostí, ktoré mali ľudský výzor. Každá mala štyri tváre a každá z nich mala štvoro krídel. Ich nohy boli rovné, ale chodidlá boli ako teľacie a jagali sa ako bronzové zrkadlo. Pod svojimi krídlami na štyroch stranách mali ľudské ruky. Mali štyri tváre a ich štyri krídla sa navzájom dotýkali. Pri chôdzi sa neobracali, lebo vždy šli tvárou vpred. Spredu vyzerala ich tvár ako ľudská, po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všetky štyri mali býčiu tvár a zozadu všetky štyri mali orliu tvár. Také boli ich tváre." (Ezechiel 1, 4-11)

Námet ikony vychádza z biblických textov. Okrem práve dočítaného úryvku z videnia proroka Ezechiela, je dôležitý aj text 11. žalmu: „Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.“ Ďalším je text Zjavenia: "I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem očí, čo je sedem Božích duchov, poslaných na celú zem."  (Zj 5, 6)

Inzercia

Ikonu tvoria tri kruhy. Jedna z interpretácií hovorí, že tak ikona odkazuje na posvätný obraz vesmíru. Ikonopisec nasleduje tradíciu stredovekej Mappy Mundi, mapy sveta, ktorá bola len ťažko použiteľná pre cestovanie, ale odrážala kozmológiu vtedajších časov, ktorej centrom bol Boh. V prvom kruhu sa nachádza oboma rukami žehnajúci Emanuel – predvečné Slovo. Z tejto aureoly vystupuje na všetky svetové strany štvorica lúčov symbolizujúca štyri živly: zem, vodu, oheň a vietor. Lúče končia v zobrazeniach symbolov evanjelistov.

V druhom kruhu je slnko, symbol večného života, s tvárou so štyrmi očami a ústami. Dve oči sú mužské a dve ženské. Tento kruh je obklopený nápisom: Ako horiace uhlie, ktoré sa zjavilo Izaiášovi, vychádza Slnko z lona Panny a prináša radosť tým, ktorí túžili v tme po svetle poznania Boha. Posledným kruhom je ochranný kruh Presvätej Bohorodičky modliacej sa za ľudí. V jej kruhu je napísaná prvá časť Magnifikatu: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“ (Lk 1, 46 - 50)

Tento kruh je vyplnený hviezdami, ktoré symbolizujú oblohu nad stvorenstvom, a hustými zväzkami svetelných lúčov, ktoré ho spájajú s prvým kruhom. Pravé Svetlo do sveta vychádza z Emanuela, ktorý nás ochraňuje a vedie napriek okolnostiam sveta. Z tejto aureoly vychádzajú aj štyri trojuholníky - stĺpy viery, so symbolmi evanjelistov. Vpravo hore je zobrazený Matúš v tvare anjela, posla Hospodina, vľavo hore Marek ako orol, ktorý s blahozvesťou vylieta na nebesá; vpravo dolu je v tvare leva zobrazený Ján a nakoniec, oproti Jánovi ako obetné zviera (býk) je zobrazený Lukáš.

Najväčšia gloriola sa skladá z dvoch kruhov. Menší, v tvare dúhy (poloblúka), má nápis: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov a je vyplnený svetelnými lúčmi ako prvý kruh. Druhý, všetko objímajúci kruh, je kruh Boží, vyplnený serafínmi a cherubínmi. Pán zástupov žehná oboma rukami všetkému stvorenstvu. Po obvode kruhu je pokračovanie Magnifikatu: „Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ (Lk 1, 51 - 55) Vo svätožiare Pána Zástupov je vpísaný červený štvorec, symbol večného života. Na ráme ikony hore sa nachádza jej názov: Obraz Vševidiaceho Oka

Po okrajoch ikony sú štyri postavy: blažený Mikuláš blázom pre Krista (csl. Nikola Jurodivý Christa radi), sv. Efrém Sýrsky, prepodobný Ján Lestvičník (Klimakos) – autor duchovného spisu Rebrík a sv. Tekla. Pravdepodobne ide o patrónov rodiny, ktorá si ikonu objednala.

Dnešnú epizódu zakončíme slovami sv. Gregora Nysského: "Mali by sme vedieť, že náš život je dočasný. Každému patrí prítomnosť, avšak nádej v budúcnosť ostáva neznámou; nevieme, „čo prinesie tento deň“ (Prís 27,1). Prečo sa mučíme neznámym a trápime starosťami o budúcnosť? Veď Pán hovorí: „každý deň má dosť svojho trápenia“ (Mt 6,34). Prečo si zbytočne pridávame starosti o zajtrajší deň? Preto Pán tým, že nám v svojej modlitbe prikazuje hovoriť dnes, zakazuje nám trápiť sa a starať sa o zajtrajší deň. Veď Ten, kto ti dal deň, Ten ti dá aj všetko potrebné pre daný deň. Kto ruší nočnú tmu; Kto ti zjavuje lúč svetla; Kto ti dáva to všetko, ba aj mnoho iného, Ten skutočne cíti potrebu, aby sa v svojej prozreteľnosti postaral o tvoje telo a zaopatril ho potrebným."


Vďaka, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galériou IKONY v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne. Osobitne chcem poďakovať Milanovi Urbaníkovi a Matúšovi Ďuraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu.  Sledujte nás ďalej na Spotify, SoundcloudApple podcast alebo na Facebook-u.

Zdroje:

USPENSKIJ, Leonid Alexandrovič. Ikona- okno do věčnosti. Pavel Mervart, 2019. ISBN: 978-80-907376-0-0
STRIŽEV, Alexander. Pravoslávna ikona, Kánon a Štýl I. Bernolákovo: Oto Németh, 2010. ISBN 978-80-89277-32-2
STRIŽEV, Alexander. Pravoslávna ikona, Kánon a Štýl II. Bernolákovo: Oto Németh, 2015. ISBN: 978-80-89277-55-1
ŠPIDLÍK, Tomáš; RUPNIK, Marko Ivan. Viera vo svetle ikon. Bratislava: Oto Németh, 2004. ISBN: 978-80-88949-69-6
NOUWEN, Henri. Modlitba s ikonami. Kostelní Vydří: Karamelitánske nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7195-577-1
SENDLER, Egon. Tajomstvá Krista. Bratislava: Oto Németh, 2008. ISBN 978-80-89277-08-7
SENDLER, Egon. Byzantské ikony Božej Matky. Bratislava: Oto Németh, 2006. ISBN  978-80-88949-91-2

Nechajte sa ikonami vtiahnuť do predsiene neba. Ikonický podcast Vás prevedie tajomným svetom ikon a priblíži Vám hĺbku ich duchovnej krásy. Každé 2 týždne predstavíme jednu ikonu a vysvetlíme jej pôvod, význam a poslanie. Podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galériou IKONY v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
XI. Ikona Božej Matky Oranty so svätcami (podcast)

XI. Ikona Božej Matky Oranty so svätcami (podcast)

Ikona sprítomňuje Pannu modliacu sa a túžiacu po Bohu. Kristus môže prebývať aj v nás, ak mu to dovolíme, tak ako mu to dovolila Bohorodička svojim zvolaním: „Nech sa tak stane“. Podcastom tradične sprevádza byzantológ Jozef Matula z filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.