Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. august 2020

APOŠTOLÁT APOŠTOLOV

APOŠTOLÁT APOŠTOLOV

Apoštolát apoštolov hovorí o tom, že autorita a právomoci 12 Ježišových apoštolov, boli prenesené z 12 Ježišových apoštolov na cirkevných predstavených ustanovenými apoštolmi - biskupov, "starších". A teda všetko čo sa týkalo 12 apoštolov, sa odteraz týka ich nástupcov - katolíckych biskupov a "starších".

 

Na začiatku si vymenujeme niekoľko argumentov, ktoré hovoria pre dedenie apoštolátu na biskupov a "starších", a potom sa pozrieme na jej protiargumenty.

 

1) Skutky apoštolov 1: 16-26 Roháčkov preklad :

"16 Mužovia bratia, muselo sa naplniť písmo, ktoré predpovedal Svätý Duch skrze ústa Dávidove o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tým, ktorí zajali Ježiša, 17 pretože bol počítaný k nám a bol dostal podiel na tejto službe. 18 Ten si teda nadobudol pole za mzdu neprávosti a svaliac sa strmhlav rozpukol sa napoly, a vykydly sa všetky jeho vnútornosti. 19 A stalo sa to známym všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže je nazvané to pole ich vlastným nárečím: Akeldama, to jest Pole krvi. 20 Lebo je napísané v knihe žalmov: Nech je jeho príbytok pustý, a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom! a: Jeho biskupstvo nech vezme iný!21 Musí teda jeden z týchto mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, v ktorom Pán Ježiš vchádzal a vychádzal, žil a obcoval medzi nami, 22 počnúc od krstu Jánovho až do dňa, v ktorom bol vzatý od nás hore do neba, byť s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. 23 A tak postavili dvoch, Jozefa, zvaného Barsabáša, ktorý mal prímeno Justus, Spravedlivý, a Mateja. 24 A pomodliac sa povedali: Ty, Pane, ktorý znáš srdcia všetkých ľudí, ukáž, prosíme, z týchto dvoch toho jedného, ktorého si si vyvolil, 25 aby dostal podiel na tejto službe a na apoštolstve, odkiaľ odstúpil Judáš, aby odišiel na svoje vlastné miesto. 26 A dali im losy, a los padol na Mateja, a bol spolu počítaný s jedonástimi apoštolmi."

Poznámka : V 20 verši sa hovorí o BISKUPSTVE (gréc. episkope) Judáša. Toto grécke slovo sa používa aj v iných častiach Písma, ako je Sk 20:28; Tit 1:7; 1Pt 2:25; Fil 1:1 a v iných biblických veršoch kde sa hovorí o biskupovi (1).

Grécke slovo episkope, sa teda používalo nielen pre apoštolát Judáša, ale označujú sa ním i apoštolskí biskupovia, čo značí tomu, že apoštolát apoštolov sa preniesol na ich následovníkov - apoštolských biskupov.

 

2) 12 Ježišovi apoštoli mali určité právomoci medzi ktoré patrilo :

krstenie Sk 8:36

birmovanie (vkladanie rúk) Sk 6:6

Písanie biblických listov (Biblia)

ustanovovanie "starších a biskupov" Sk 14:23

vykladanie Písma, učenie a karhanie veriacich Sk 8:31-32

mazanie olejom chorých Mk 6:13

moc uzdravovania Sk 28:8

vyhánanie zlých duchov Sk 8:17, Mk 6:13

odpúšťanie hriechov a zadržiavanie hriechov Jn 20:23

.................................................................................

Aj apoštolskí nástupcovia biskupi a "starší" zdedili množstvo týchto apoštolských právomocí :

Krstenie Mt 28:19

Birmovanie 1 Tim 5:22

Písanie biblických listov : Nie všetky biblické listy napísali apoštoli, ale napríklad Markove a Lukášove evanjelium napísali Marek a Lukáš, ktorí nepatrili medzi 12 Ježišových apoštolov, a predsa dostali od Boha právomoc napísať biblické listy, podobne ako apoštoli, čo len dosvedčuje, že museli zdediť apoštolskú právomoc

Ustanovovanie "starších" : Tit 1: 5

Vykladanie Písma, učenie a karhanie : 2 Tim 4:2

mazanie olejom chorých : Jak 5:14

moc uzdravovania : Jak 5: 14-15.

OTÁZKA : Apoštoli dokázali okrem uzdravovania liečiteľných chorôb uzdravovať i neliečiteľné choroby ako bolo napríklad dorastanie končatín, či dokonca vzkriesenie. Dokázali títo aj apoštolskí nástupcovia, biskupovia a "starší" ?

ODPOVEĎ : Biblia sa nezmieňuje o vyliečení takýchto chorôb biskupmi a "staršími", avšak zmieňuje sa o tom Tradícia, že biskup a "starší" konali množstvo divov, medzi nimi aj vzkriesenie a zázračné uzdravenia nevyliečiteľných chorôb.

 

vyhánanie zlých duchov : Mk 16:17

odpúšťanie hriechov a zadržiavanie hriechov : V Biblii nevidíme, žeby biskupi a "starší" niekomu odpúšťali a zadržovali hriechy, lenže v Biblii nevidíme ani to, žeby Ježišových 12 apoštolov odpúšťalo alebo zadržovalo niekomu hriechy, napriek tomu, že takúto funkciu apoštoli od Ježiša dostali. Avšak pokiaľ sa apoštolát apoštolov dedil na biskupov, potom biskupovia túto právomoc dostali a môžu ju v súčastnosti využívať.

 

3) 1. Petrov list 5:1

"Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť"

3. Jánov list 1:1

"Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde"

Poznámka : Apoštoli Peter a Ján sami seba nazývali "staršími", a zastávali v cirkvách funkciu "starších", čo len dosvedčuje, že okrem biskupov i "starší" zdedili apoštolát.

Inzercia

Veď predsa nie je možné aby apoštoli sami seba nazývali "staršími" a zastávali ich funkciu, pokiaľ by funkcia a hodnosť "starších" nebola rovnaká ako funkcia a hodnosť apoštolov.

Ukážme si to na príklade. Riaditeľ (apoštol) má vo svojej firme zamestnancov ("starších). Riaditeľ sa nazýva riaditeľom, a koná funkciu riaditeľa, a nikdy sa nezačne nazývať zamestnancom, a nebude konať prácu zamestnanca. Takáto situácia by mohla nastať jedine vtedy, pokiaľ by sa hodnosť a funkcia zamestnanca, stala rovnakou ako hodnosť a funkcia riaditeľa.

 

4) Skutky apoštolov 15:6

"Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec."

Skutky apoštolov 15:22

"Vtedy sa apoštoli a starší s celou Cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi."

Poznámka : Vidíme tu, že apoštoli nerozhodovali zcela nezávisle, ale problémy skúmali so "staršími". To len dokazuje, že apoštoli vnímali svojich nástupcov "starších" ako rovnocenných.

 

5) Zjavenie apoštola Jána 2:2

"Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári."

Poznámka : Tu vidíme, že niektorí falošní učitelia o sebe prehlasovali, že sú apoštolmi. Anjel efezskej cirkvi, ich preto podrobil určitej skúške, aby si to s určitosťou overil. Očividne teda v tej dobe dedenie apoštolátu existovalo, pretože ak by neexistovalo, potom bolo zbytočné skúšanie týchto "apoštolov", pretože žiadna skúška by nebola potrebná, keďže by bolo jasné, že niečo ako dedenie apoštolátu nemôže existovať.

Uveďme si to na príklade. Ak mi niekto povie, že bol na mesiaci helikoptérou, tak takéhoto človeka ani nevypočujem, a hneď ho prestanem počúvať, lebo viem, že takéto niečo je nemožné.

Lenže ak by mi niekto povedal, že je pilotom helikoptéry, tak preto, že takáto možnosť je reálna, budem dotyčného skúšať, a pýtať sa na funkciu, výzor a vlastnosti helikoptéry a podľa jeho odpovedí zistím, či mi klamal, alebo nie. Pýtať a skúšať sa teda môžem len na niečo čo existuje a je reálne. Podobne je to aj s dedením apoštolátu.

 

6) Skutky apoštolov 1: 1-16 :

"Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; 17 patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. 18 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. Spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti. 19 Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema, a preto pole nazvali vo svojej reči Akeldamach, to znamená Pole krvi. 20 Lebo v knihe Žalmov je napísané: »Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval,« a: »Jeho úrad nech prevezme iný.« 21 Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, 22 počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania." 23 A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. 24 A modlili sa: "Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, 25 aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto." 26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom."

Poznámka : Vidíme tu, že po smrti Judáša, sa apoštolát dedil na nového člena Mateja.

 

PROTIARGUMENTY :

1) Apoštolát sa dedil len v prípade, že bol niekto z apoštolov neverní - ako bol Judáš.

ODPOVEĎ : To nieje pravda, pretože okrem Mateja bol ešte neskôr za ďalšieho apoštola povolaní Pavol 2 Tim 1:11

 

2) Matej bol za apoštola zvolení len preto, aby apoštolov bolo 12, pretože 12 apoštoli majú súdiť 12 kmeňov Izraela, a kebyže ich je 11, jeden by chýbal.

ODPOVEĎ : Keď teda nemôže byť viac ako 12 apoštolov, prečo bol zvolení za apoštola Pavol ? S Pavlom ich bolo dokopy 13 apoštolov.

 

3) Apoštolom môže byť len ten, kto bol s Ježišom od Jánovho krstu až po Jeho ukrižovanie

Skutky apoštolov 1: 21-23

"21 Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, 22 počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania."

ODPOVEĎ : Ak to bola jedna z podmienok dedenia apoštolátu, tak to bola len dočasná podmienka, ktorá bola potrebná len v tej chvíli, pretože neskôr bol za apoštola povolaný i Pavol, ktorý nebol s apoštolmi počas Ježišovho krstu a Jeho ukrižovania.

 

ZÁVER : Všetko teda nasvedčuje tomu, že apoštolát bol dedičný a dedil sa na nástupcov biskupov a "starších". Ak teda dnešní biskupi a "starší" sú novodobými apoštolmi, potom dostali aj moc s apoštolátom spojenú, akou je moc odpúštať hriechy (spoveď), a tiež ich zadržiavanie.

Rovnako potom na nich platí aj toto :

Evanjelium podľa Lukáša 10:16

"Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."

 

Zdroje : (1) https://codexsinaiticus.org/en/search.aspx?page=2&searchquery=%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%B2%CE%BA%CE%BF%CF%80&searchtarget=transcr&x=0&y=0

Odporúčame