Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
31. júl 2020

Mesiáš – kráľ a víťaz Žalm 2

Mesiáš – kráľ a víťaz Žalm 2

Mesiáš – kráľ a víťaz Žalm 2

Zamyslenie

Druhy žalm je mesiášsky. A nie náhodou nasleduje po žalme, ktorý ma na zreteli lásku k zákonu. Podstatou starozákonného náboženstva bolo práve toto dvoje: láska k zákonu a nadej i viera v Mesiáša. Žalm je takisto bez titulu, ale zo Sk 4,25 vysvitá, že jeho autorom je Dávid. Prorocky a mesiášsky charakter tohto žalmu viac ráz vyzdvihujú novozákonní inšpirovaní autori: Sk 4,25-28; 13,33; Rim 1,4; Hebr 1,5; 5,5; Zjv 12,5; 19,15 atď., židovská a kresťanská tradícia.    

vv.1-3: „Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú planý daromne? Povstávajú pozemskí králi  a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému: ”Rozbime ich okovy a ich jarmo zhoďme zo seba!” – Sväté písmo k 2.veršu uvádza poznámku: Pán, hebr. Jahve, je pomenovanie Boha v jeho otcovskom vzťahu k vyvolenému národu. Pomazaný, Kristus, hebr. mâšiach, znamená prisľúbeného Mesiáša, ktorý bude mať hodnosť kráľovskú a kňazskú. Vysvetlenie tohto verša podávajú Sk 4,27, kde sa hovorí, že proti Ježišovi, Božiemu Synovi a Pomazanému, spolčili sa Herodes s Pilátom a pohanské národy aj izraelské kmene.

v.4: „Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva; Pán ich privedie na posmech” – Boh sa vysmieva, tento antropomorfizmus (pripisovanie ľudských vlastnosti a spôsobov Bohu) treba chápať ako metaforu.

vv.5-6: „Raz na nich rozhorčene zavolá a svojim hnevom ich vydesí: Veď ja som ustanovil svojho kráľa na svojom svätom vrchu Sione!” – Vrch Sion, ktorý sa spomína symbolizuje jeruzalemsky chrám aj mesto Jeruzalem a vyvolený národ (Zach 8,3; Hebr 12,22). Sion bol juhovýchodný (podľa iných juhozápadný) vŕšok starého Jeruzalema, ktorý dobil Dávid z rúk Jebuzejcov (2 Sam 5,6-8). Vrch Sion sa považuje za sídlo Boha a Mesiáša (Ž 9,12), vola sa svätým, lebo tam preniesli archu zmluvy. Jebuzejci boli kanaánsky národ , pochádzali od Chamovho syna Kanaána (Gn 10,16).

v.7: „Zvestujem Pánovo rozhodnutie: Pán mi povedal: Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil” – Sväté písmo k 7.veršu uvádza poznámku: V tretej strofe už sám Mesiáš hovorí a oznamuje Pánovo rozhodnutie, ktorým je ustanovený za univerzálneho Kráľa. Najprv vyhlasuje svoje večne zrodenie. Pán mi povedal. Pán – Jahve, ide výslovne o Boha, ktorý hovorí Mesiášovi: Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Tu nejde o adoptívne synovstvo, ale o prirodzený zrod. ”Dnes”, t.j. od večnosti; u Boha niet nijakej minulosti ani budúcnosti, ale stále trvanie, ustavičná prítomnosť. Splodil ho duchovne, tým, že sám seba od večnosti čo najdokonalejšie poznáva a tomu poznaniu dáva vyraz – je nim Božie slovo (Hebr 1,5).

vv.8-9: „Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celu zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich jak hrnce hlinene” – Tomuto synovi, ktorý sa stal človekom pre spásu ľudstva, Boh prisľubuje panstvo nad národmi a zemskými končinami, teda moc bezvýhradnú. Plne uskutočnenie tohto proroctva bude v Cirkvi, ktorú Mesiáš založí, a časy pred koncom sveta ukážu plnosť pravdy týchto slov (Zjv 2,25-27).

Inzercia

vv.10-11: „A teraz, králi, pochopte; dajte si povedať, pozemskí vladári. V bázni slúžte Pánovi a s chvením sa mu klaňajte” – Jediným najvyšším kráľom celej zeme je Pán, lebo jemu patri cela zem. Pozemskí králi sú iba správcovia a majú s pokorou uznať, že nad nimi je Pán, ktorému majú slúžiť.

v.12: „Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho” – Mesiáš je kráľom všetkých národov a šťastní sú, tí čo sa na neho spoliehajú, čo mu dôverujú a sú poslušní Pánovmu zákonu o ktorom sa hovorí v 1. Žalme. Žalmy 1 a 2 tvoria úvod do celého Žaltára. Môžeme si všimnúť posolstvo 1. Žalmu, ktoré nás pozýva rozjímať nad Pánovým zákonom a 2. Žalm upriamuje pozornosť na Mesiáša, ktorý je kráľom všetkých národov a ktorého všetci králi majú uznať za svojho Pána. Toto môže byť aj naša cesta viery čítať a rozjímať Božie slovo a dôverovať a v bázni slúžiť nášmu Pánovi, ktorý je kráľom celej zeme.

Otázky na zamyslenie

- Aký je môj vzťah k Bohu?

- Uznávam Ježiša ako svojho Pána a Mesiáša?

- Chválim a oslavujem Pána v modlitbe?

- Čo ma v žalme oslovilo?

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame

Blog
O Božom štáte

O Božom štáte

Cirkev je často obviňovaná z toho, že svetu vnucuje svoje postoje a neadekvátnym spôsobom vstupuje do jeho diania. Čo však naznačuje jej náuka a dejiny? Je Cirkev skutočne tou mocenskou mašinériou, za akú ju považuje svet, alebo je znakom a nástrojom Pravdy, Dobra a jednoty celého ľudstva?