Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. júl 2020

Nový dokument je výzvou aj pre Cirkev na Slovensku (2. časť)

Pokračujem v krátkom priblížení dokumentu Pastoračná konverzia farského spoločenstva v prospech evanjelizačného poslania Cirkvi, ktorý vydala Kongregácia pre klérus.

V prvej časti sa dokument zaoberal celkovým pohľadom na farské spoločenstvo. Farnosť ako spoločenstvo veriacich je pre kňaza prvým a riadným miestom napĺňania svojho  poslania. Dokument pripomína, že farár spolu s ďalšími kňazmi vo farnosti rozvíjajú spoločný duchovný život a kňazské bratstvo, pre farské spoločenstvo vysluhujú sviatosti a spolu s ním sú povolaní tak usporiadať farnosť, aby spoločne vytvárali účinný znak tejto jednoty. Biskup má brať do úvahy ľudské a duchovné vlastnosti kňazov, ktorým zvažuje  zveriť farnosť. V ďalšej časti sa dokument zamierava na jednotlivé úrady a služby. 

Farár ako vlastný pastier veriacich

Osobitná časť je venovaná osobe farára. Kongregácia pripomína kán. 517 Kódexu kánonického práva, podľa ktorého úrad farára v žiadnom prípade nemôže byť zverený právnickej osobe – spoločenstvu, ktoré by tvorili klerici a laici. Vyplýva to z úradu samotného farára, ktorý je vlastným pastierom jemu zverených veriacich (kán. 515).  Preto má byť ustanovený na neurčitý čas. Ak by to malo byť z nejakého dôvodu na určitý čas, nemá byť kratší ako 5 rokov. Farár je totiž povolaný, aby bol pre farnosť  a nie naopak. Z dôvodu prechodného riešenia biskup môže menovať kňaza nie za farára ale za farského administrátora. Avšak nemalo by to byť na obdobie dlhšie ako jeden rok. Ide totiž o to, aby kňaz, ktorému je zverená starostlivosť o farnosť, mal istú stabilitu a mohol rozvinúť účinný plán evanjelizácie v širších súvislostiach a nebol len dočasným „zakonzervovateľom“ situácie. Toto je dôležité usmernenie aj pre prax na Slovensku, kde sa často stretávame s ustanovením kňaza za farského administrátora.

Ide totiž o to, aby kňaz, ktorému je zverená starostlivosť o farnosť, nebol len dočasným „zakonzervovateľom“ situácie. Zdieľať

Vnímam však aj závažný odkaz pre laických veriacich, aby chápali svojho farára nielen ako jedného z rôznych kňazov, ale skutočne ako duchovného otca a pastiera farnosti. 

Kapláni a diakoni

Farárovi v plnení jeho poslania napomáhajú farskí vikári, ktorých v slovenských podmienkach voláme „kapláni“. Kaplánom môže byť zverená istá špecifická služba pastaročnej starostlivosti (nemocnica, škola, mladí) podľa určenia v menovacom dekréte. Vzhľadom na situáciu na Slovensku je potrebné, aby sa uvažovalo nad zvýšením počtu kaplánov pre špeciálnu pastoráciu („školskí, nemocniční kapláni a pod.). Špeciálna pastorácia má svoju náročnosť (napr. nemocniční kapláni sa dennodenne stretávajú s utrpením, školskí kapláni riešia problémy výlučne mladých ľudí). Preto je dôležité, aby jestvovali zadefinované štatúty, ktoré usmerňujú ich zaradenie do života celej farskej rodiny, zvlášť farára a ostatných kaplánov, aby boli prijatí a cítili ľudskú a duchovnú podporu. 

Dokument upozorňuje, že diakona nemáme považovať za osobu na polceste medzi kňazom a laikom. Slovami pápeža Františka autori textu upozorňujú na nebezpečenstvo klerikalizmu, keď diakon je príliš klerikálny, alebo je to pokušenie funkcionalizmu, že pre kňaza sa stane pomocníkom pre rôzne práce.

V našich slovenských podmienkach je potrebné vysvetľovať veriacim, že rehoľné spoločenstvá nie sú akousi alternatívou voči „sociálnym službám“. Zdieľať

Diakon má vykonávať tie služby, ktoré vyplývajú z povahy prijatej sviatosti a ktorými ho poveruje Cirkev. Zdôrazňuje sa pritom ich poslanie v prvotnej Cirkvi, kde plnili úlohu ohaslovateľov Božieho slova a skutky charitatívnej lásky. Počet trvalých diakonov je na Slovensku zatiaľ nízky. Myslím, že je ich necelá dvadsiatka. Možno predpokladať, že ich potreba bude rásť predovšetkým vo veľkých mestách. 

Inzercia

Zasvätené osoby

V rámci farského spoločenstva často pôsobia rehoľné osoby. Svoju činnosť rozvíjajú predovšetkým podľa spôsobu zasvätenia, tzv. charizmy, ktorá je pre tú ktorú rehoľu či spoločenstvo charakteristická. Prítomnosť rehoľných osôb je požehnaním tak pre kňazov ako aj pre laických veriacich. Pre farské spoločenstvo sú viditeľným znamením tak potrebného evanjeliového radikalizmu, keďže svojím životom vydávajú svedectvo a sú viditeľným znamením evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti. Toto je ich prvoradé poslanie. V našich slovenských podmienkach je potrebné vysvetľovať veriacim, že rehoľné spoločenstvá nie sú akousi alternatívou voči „sociálnym službám“. Tieto služby zasvätených osob  (napríklad vyučovanie náboženstva, pomoc pri príprave na prijatie sviatostí, starostlivosť o chorých) je potrebné považovať za sekundárne, ktoré nachádzajú svoj prameň práve v úplnom zasvätení sa Kristovi.

Laici

Prijatím sviatosti krstu a ďalších sviatostí laickí veriacizískavajú účasť naživote farského spoločenstva. Ich pôsobisko je skutočne veľmi rozmanité (život v rodinách, pracoviská, susedské vzťahy, školstvo, verejný život a pod.). Preto ponúka možnosť evanjelizácie tam, kde sa kňaz alebo zasvätená osoba nedostane. Povolaním veriacich laikov je trasformovať rôzne životné situácie každodenným svedectvom krsťanského života tak, aby každá ľudská činnosť vychádzala z evanjeliových princípov. 

Ďalšie služby vo farnosti

Dokument pripomína, že život vo farnosti nezahŕňa len občasnú spoluprácu laikov s kňazmi. Jestvujú pravidelné, ba až každodenné úlohy, ktoré vykonávajú laickí veriaci v rámci farskej rodiny: katechéti, miništranti, lektori, akolyti, či ďalší, ktorí pomáhajú pri liturgii, alebo v sociálnych oblastiach. Títo laickí veriaci majú byť v plnom spoločenstvo s Katolíckou cirkvou a majú dostávať primeranú formáciu. Majú sa usilovať o príkladný kresťanský život, ktorý bude zodpovedať úlohe, ktorá im je vo farnosti zverená.

Povolaním veriacich laikov je trasformovať rôzne životné situácie každodenným svedectvom krsťanského života tak, aby každá ľudská činnosť vychádzala z evanjeliových princípov.  Zdieľať

Kongregácia pre klérus pripomína, že pri zaradení laikov je potrebné používať správnu terminológiu, aby sa jasne odlíšilo všeobecné kňazstvo každého veriaceho od služobného kňazstva vyhradeného tým, ktorí prijali sviatosť posvätného rádu. Preto sa má dôkladne rozlišovať označenie „farár, „kaplán“, moderátor a pod., ktoré sú rezervované kňazom. Rovnako je to s výrazmi „zveriť pastoračnú starostlivosť“; „spravovať farské spoločenstvo“ a podobné výrazy, ktoré sa vzťahujú na vysväteného služobníka Cirkvi. 

Odporúčame

Blog
Konzervatívna politika má byť ekologická a zelená

Konzervatívna politika má byť ekologická a zelená

Je pre mňa veľmi zvláštne a zároveň zarážajúce, ako veľmi sa konzervatívci vzdali líderstva v zelených témach a v boji proti klimatickým zmenám. Tieto témy sú dnes (predovšetkým na Slovensku) témou primárne strán ako Progresívne Slovensko a Spolu a konzervatívny hlas v tejto oblasti takmer vôbec nepočuť alebo vôbec nezaznieva.

Blog
Alojzovi Hlinovi bude KDH chýbať ... a opačne

Alojzovi Hlinovi bude KDH chýbať ... a opačne

Počas uplynulého týždňa poskytol Alojz Hlina rozhovor denníku SME (https://www.youtube.com/watch?v=b8SaViVgdrg). Ihneď viacerým členom KDH prišla výzva, aby sme sa od slov bývalého predsedu KDH dištancovali, čo sa napokon aj stalo. Dokonca prišla už aj výzva, aby sme ho z KDH vylúčili.