Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. jún 2020

Pozvanie do spoločenstva

Veľká časť kresťanov najbližšiu nedeľu slávi jednu z najpodstatnejších právd svojej vierouky. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice.
Pozvanie do spoločenstva

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať na našej internetovej stránke tu.

Bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. (2 Kor 13, 11-13) Zdieľať

Rímskokatolícke čítanie epištoly nám v tento deň tohto roku ponúka úplný záver Druhého listu Korinťanom. Odborne sa táto časť listu nazýva ako postskrip. V našom prípade obsahuje Pavlov pozdrav a požehnanie čitateľom. Výnimočnosť textu spočíva v jeho poslednom verši. Formula požehnania obsahuje jedno z nemnohých biblických vyjadrení, v ktorom sa (ne)priamo objavuje podpora pre kresťanskú náuku o Trojici. Z praxe by ho mal viac vnímať aj praktizujúci rímskokatolík. Verš totiž padol do oka pokoncilovým reformátorom liturgie. Tí ho, paradoxne vzhľadom k jeho umiestneniu v liste, ponúkli ako jednu z možností pozdravu celebranta zhromaždeniu na začiatku liturgického slávenia.

Apoštol spomína Pána Ježiša Krista, Boha a Svätého Ducha. Zdieľať

Mojím cieľom tu však nebude rozoberať dopodrobna vierouku. To s radosťou prenechávam odborníkom v dogmatike. Pokúsme sa jednoducho pozrieť na text posledného verša. S určitosťou môžeme povedať, že ide o už vyššie spomenutú formulu požehnania. Či ju Pavol vymyslel, alebo prebral je dosť zložité posúdiť. Pravda asi bude, že aj aj. Z kánonickej verzie textu môžeme usúdiť, že Apoštol spomína Pána Ježiša Krista, Boha a Svätého Ducha. Od každého z nich pre čitateľov vyprosuje niečo osobité.

Svätý Duch do tretice ponúka dar s pomenovaním „κοινωνία“. Zdieľať

Od Ježiša sa prosí o „χάρις“. Významy slova sú: pôvab, túžba, radosť, láskavosť, vďaka, povolenie, priazeň, vplyv, milodar, priateľstvo, milosť. Od Krista sa žiada, aby tí, na ktorých sa požehnanie zvoláva, pozitívne pocítili že je s nimi. Takáto blízkosť je zvlášť potrebná v čase utrpenia, či osamotenosti. Človek požehnaný týmto darom sa stáva pozvaným a účastným toho všetkého, čo pre ľudí Ježiš vykonal. Zo strany Boha sa žiada o „ἀγάπη“. V našej reči sa tým myslí nezištná láska. Význam pritom spočíva nielen v tom, že veriacich takto Boh (Otec) miluje, ale že sa pre nich stáva aj zdrojom tohto druhu lásky. Milovať láskou „ἀγάπη“ je možné najlepšie naučiť sa od Najvyššieho. Svätý Duch do tretice ponúka dar s pomenovaním „κοινωνία“. Tu ide o spoločenstvo, kontakt, spojivo, družnosť, nezištnosť, účasť, prijímanie. Podobne ho možno vnímať tak ako jednotu v rámci spoločenstva veriacich, ako aj spoločenstvo so spomenutými „troma“.

Ak som s Bohom, tak nie som naisto sám. Zdieľať

Pavlom vyprosované dary, tak v istej kresťanskej optike znamenajú akési pozvanie do spoločenstva. Na prvý pohľad ide o povzbudenie utužovať vzťahy  rámci komunity veriacich. No vzhľadom na kontext listu a neskorší vývoj kresťanského myslenia ich v pokoji môžeme považovať za pozvanie vstúpiť do vzťahu Krista, Boha a Svätého Ducha. Všetci totiž máme skúsenosti, že v rámci skupiny ľudí sa príliš často stretávame z okolnosťami, ktoré našu túžbu byť v spoločenstve oslabujú. Vyprosované dary nás tak v kríze vzťahov nielen vracajú do ochoty milovať blížneho, ale vždy a osobitne v prípade nezavinenej osamelosti povzbudzujú tešiť sa z úžasnej kresťanskej pravdy. Ak som s Bohom, tak nie som naisto sám. Lebo hoci aj on je jeden, tiež nie je nikdy sám.

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Inzercia

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.rimkat.sk

Inzercia

Odporúčame