Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. jún 2020

Meno 4 rímskeho pápeža zapísané v knihe života (v nebi)

t
Meno 4 rímskeho pápeža zapísané v knihe života (v nebi)

List Filipanom 4:3

"Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života."

Niektorí spájajú meno Klementa, s 4 rímskym pápežom - Klementom Rímskym. Pozrime sa na toto detailnejšie, čo može byť na tomto pravdy, a ako veľmi je to pravdepodobné. Zhrňme si nasledujúce fakty :

1) v liste Filipanom (napísaný pravdepodobne z väzenia v Efeze v rokoch 56-57) Pavol spomína istého Klementa. Meno Klement by sedelo na Klementa Rímskeho, a rovnako tak nie je nemožné, aby Klement Rímsky narodený v roku 35 po Kristovi bol už počas písania listu Filipanom vo svojich 22 rokov ako jeden zo spolupracovníkov apoštola Pavla. Je tu ale aj možnosť, že v čase písania listu Filipanom (pokiaľ Pavol písal z väzenia v Ríme v roku 62) mal Klement Rímsky v tom čase 27 rokov, a to sa aj mne osobne zdá byť ako pravdepodobnejšia možnosť.

2) Tento Klement v liste Filipanom, bol cirkevnými otcami a spolahlivými historikmi Origenesom, Eusebiom a Jeromeom stotožnovaný s Klementom Rímskym.

3) Z písomných záznamov prvých kresťanských historikov vieme, že Klement Rímsky bol spolupracovníkom apoštola Pavla.

4) Na základe výpovedi Svätého Jána Zlatoústeho vieme, že Klement Rímsky spolu s Pavlom trpel vo Filipách, zdieľal prácu aj nebezpečenstvo apoštolskej služby aj na iných miestach. Toto všetko by sedelo na výrok apoštola Pavla - "oni sa so mnou borili" (boriť - znamená bojovať, trpieť, Porov. 1Kor 15:32) pre evanjelium. Klement Rímsky sa totiž skutočne spolu s apoštolom Pavlom "boril" pre evanjelium.

5) Je pravdepodobné, že Klementa Rímskeho zvolili za 4 rímskeho biskupa práve pre jeho úzke spojenectvo s Apoštolom Pavlom.

6) Meno Klement nebolo v tej dobe veľmi používané. Tak napríklad v Biblii sa meno Klement používa len jeden jediný raz, v liste Filipanom. Rovnako tak môžme z histórie zistiť, že počet ľudí, ktorí boli v dejinách známy, a mali meno Klement, bolo do roku 1000 len sedem, čo je asi jeden známy človek s menom Klement za dobu 142 rokov, čo nie je veľa (https://en.wikipedia.org/wiki/Clement_(name))

7) Ešte by som podotkol, že Pavol veľa krát spomínal vo svojich listoch svojich spolupracovníkov, alebo ľudí s ktorými prišiel počas svojej misionárskej činnosti do kontaktu, avšak meno Klement prvý krát zmienuje až v liste Filipanom, a teda zdá sa byť jasné, že Pavol nemal medzi sebou ešte nejakeho ďaľšieho Klementa, respektíve 2 a viacerých Klementov vo svojej službe. Jediný Klement v Pavlovej službe sa teda zdá byť len Klement zmienený v liste Filipanom, a ranní historici spájajú Klementa Rímskeho s pomocou služby apoštola Pavla. Ak teda vieme, že Klement Rímsky pomáhal Pavlovi a zároveň vieme, že Pavol nemal vo svojej službe iných Klementov, z tohto potom vyplýva jasný záver, a totiž, že Klement o ktorom sa zmieňuje Pavol v liste Filipanom musí byť Klement Rímsky.

Inzercia

8) „Veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi,” List Filipanom 4:3

Z tohto veršu môžme usudzovať, že Klement bol jeden z najvýznamnejších Pavlových spolupracovníkov, pretože sa s Pavlom “boril” za evanjelium, a tiež to, že Pavol Klementovo meno osobne zmienil, zatiaľ čo mená ostatných spolupracovníkov nespomenul, čo by mohlo napovedať tomu, že azda Klement patril k najoddanejším Pavlovým spolupracovníkom. Každopádne je však takmer jasné, že Klement patril k významným Pavlovým spolupracovníkom.

Teraz si vypíšme zoznam všetkých Pavlových spolupracovníkov, medzi nich patria : Onezim, apoštol Peter, Lukáš, Klement, Barnabáš, Marek, Barsabas, Sílas, Timotej,Priscila,Akvila,Erastus,Gajus,Aristarchus,Sopater, Sekundus,Tychikus,Trofimus,Titus,Feba,Urban,Lucius,Jason,Sosiper,Epafrodit,Justus,Demas,Krescent,Artemas,Zenas,Apollo.

Toto sú Pavlovi spolupracovníci, a z nich si teraz vypíšme tých najvýznamnejších, medzi nich patria : Apoštol Peter, Lukáš, Barnabáš, Marek, Sílas,Timotej, Priscila, Akvila, Aristarchus, Tychikus, Titus, Demas, Klement.

Všetci títo najvýznamnejší Pavlovi spolupracovníci sú spomenutí v kresťanskej Tradícii u cirkevných otcov okrem Demasa, ktorý je však spomenutý v apokryfe skutky Pavlove. Z Tradície vieme, že aj Klement Rímsky bol spomenutí v Tradícii. Okrem Klementa Rímskeho žiadny iný Klement v rannej Tradícii spomenutý nebol. Na čo narážam ? Narážam na to, že ak by meno Klement v liste Filipanom nepredstavovalo Klementa Rímskeho, ale nejakého iného Klementa, tento iný Klement by potom následne nebol spomenutý nikdy nikde v Tradícii. A to sa zdá byť nepredstaviteľné, pretože ako sme si ukázali, všetci Pavlovi najvýznamnejší spolupracovníci v kresťanskej Tradícii spomenutí boli. Apoštol Pavol patril k najvýznamnejším apoštolom, a preto Tradícia Pavla často krát spomínala, a spomínala a nezabudla sa zmieniť aj o jeho najvýznamnejších spolupracovníkoch.

9) Pavol v liste Filipanom Klementa bližšie nepredstavuje, z toho ale vyplýva fakt, že Klement bol u Filipanov známy. To by znova sedelo na Klementa Rímskeho o ktorom Tradícia uvádza, že Klement Rímsky pomáhal Pavlovi vo Filipách.

                                                                                                                 Záver : 

Ak by Klement v liste Filipanom nepredstavoval Klementa Rímskeho, potom sa o tomto Klementovi nezachovali ďaľšie správy v Tradícii a to sa zdá byť veľmi nepravdepodobné, pretože tento Klement patril určite k významným spolupracovníkom apoštola Pavla(Porov. 8) a ako sme si už povedali, všetci významní Pavlovi spolupracovníci boli v Tradícii spomenutí, prečo by mal teda tento Klement predstavovať výnimku? Môžme tiež predpokladať, že ani v biblickej dobe nebolo na svete veľa Klementov, a nie to ešte Klementov, ktorí boli kresťanmi a spolupracovníkmi apoštola Pavla a ktorí s ním znášali utrpenie pre evanjelium. Takýchto ľudí určite veľa nebolo, ba dokonca Pavol žiadneho iného Klementa okrem Klementa v liste Filipanom nespomína, a to teda vydáva oprávnený dojem, že Pavol nemal za spolupracovníkov 2 alebo viacerých Klementov, ale mal za spolupracovníka len jedného muža s menom Klement. A keďže cirkevní historici udávajú, že Klement Rímsky bol Pavlov spolupracovník, zdá sa byť jasné, že Klement spomínaný v liste Filipským musí byť Klement Rímsky. Tento názor dokonca potvrdzujú aj spoľahliví cirkevní historici Eusebius, Origenes a Jerome.

Všetky tieto fakty napovedajú tomu, že s najväčšou pravdepodobnosťou Pavol v liste Filipanom mal na mysli Klementa Rímskeho. O tomto Klementovi Rímskom teda apoštol Pavol povedal, že jeho meno je zapísané v nebi (v knihe života). Tento Klement Rímsky potvrdzoval dnešné učenie RKC o apoštolskej postupnosti, a vo svojom liste korinťanom uvádza autoritu Rímskej cirkvi. Jeho učenie bolo spravodlivé a jeho meno bolo zapísané v knihe života.

Odporúčame

Blog
I. Ikona Svätej Trojice starozákonnej (podcast)

I. Ikona Svätej Trojice starozákonnej (podcast)

Je možné zobraziť nezobraziteľného Boha? Cez ikonu Svätej Trojice starozákonnej načerpáme z hlbokých prameňov ikonopisectva tak, ako Andrej Rublev pred 600 rokmi. Podcastom Vás prevedie byzantológ Jozef Matula z Katedry filozofie na Palackého univerzite v Olomouci.

Blog
Príhovor pri odhalení pamätnej tabule nenarodeným

Príhovor pri odhalení pamätnej tabule nenarodeným

Za mnou vidíte pamätnú tabuľu, ktorá nám bude pripomínať jednu z najtragickejších skutočností našej histórie. Ale aj tá najväčšia tragédia zvyčajne v sebe nepriamo nesie svedectvo o statočnosti a hlbokej ľudskosti tých, ktorí jej čelili a tak do nej vnášali pozitívny rozmer. Dovoľte preto využiť túto chvíľu na poďakovanie aspoň niektorým z nich.