Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. jún 2020

I. Ikona Svätej Trojice starozákonnej (podcast)

Je možné zobraziť nezobraziteľného Boha? Cez ikonu Svätej Trojice starozákonnej načerpáme z hlbokých prameňov ikonopisectva tak, ako Andrej Rublev pred 600 rokmi. Podcastom Vás prevedie byzantológ Jozef Matula z Katedry filozofie na Palackého univerzite v Olomouci.
I. Ikona Svätej Trojice starozákonnej (podcast)

Ikona: pre pravoslávnych kresťanov dogma, pre západných kresťanov východná zvláštnosť, pre kunsthistorika umelecké dielo. Ako uvidíme neskôr, na ikonu možno pozerať z mnohých aspektov: z teologického, antropologického, kozmického, liturgického, mystického ale aj mravného. Áno, svet ikon je bohatší, ako sa môže zdať z náhodnej návštevy pravoslávneho chrámu. Veď nakoniec, ak radi citujeme Dostojevského myšlienku “Krása spasí svet”, treba pripomenúť, že vtedy myslel práve krásu ikon. 

Nie je však samotná myšlienka obrazu Boha, “ktorého nikto nikdy nevidel”, nelogická a heretická? Ako je dobre známe, v Starom zákone existoval najprísnejší zákaz na zobrazovanie Boha. Prvé prikázanie Mojžišovho dekalógu znie: “Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh...” Akékoľvek zobrazenie neviditeľného Boha by bolo plodom ľudskej fantázie, klamstvom proti Bohu a o Bohu; klaňanie sa takému zobrazeniu by bolo klaňaním sa stvoreniu namiesto Stvoriteľa. Odporcovia ikon vždy zdôrazňujú transcendentnosť Božstva. Boh je nevysvetliteľný a nevyjadriteľný. Preto nemôže byť zobrazený ani vo vizuálnom svete: svätí sa nachádzajú v duchovnej sfére, a ich stav taktiež nemôže byť odovzdaný cez mimetický, ľudským telom zhotovené, umenie. 

Namiesto filozofických námietok sa skúsme pozrieť na konkrétnu ikonu Svätej Trojice. K jej interpretácii nám pomôže nasledujúci úryvok z knihy Genezis:

Abrahámovi sa znova zjavil Pán pri terebintoch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl neďaleko seba stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety, poklonil sa až k zemi a povedal: „Pane, ak nachádzam milosť v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka; donesie sa trochu vody, umyte si nohy a odpočiňte si pod stromom! Prinesiem kúsok chleba a posilníte sa. Potom pôjdete ďalej. Veď prečože by ste mali prejsť popri svojom služobníkovi?!“ Oni odpovedali: „Urob, ako vravíš!“ Abrahám sa poponáhľal do Sárinho (oddelenia) stanu a povedal: „Zober rýchlo tri miery jemnej múky, zamies a napeč podplamenníkov!“ Potom Abrahám bežal k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a on sa poponáhľal pripraviť ho. Potom priniesol maslo, sladké mlieko i teľa, ktoré dal pripraviť, a predložil im to. Sám však ostal stáť opodiaľ pod stromom, kým oni jedli. Tu sa ho opýtali: „Kde je tvoja žena Sára?“ On odpovedal: „Tu v stane.“ Vtedy mu on povedal: „O rok v tomto čase sa vrátim a tvoja žena Sára bude mať už syna.“ Sára načúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za jej chrbtom. Abrahám a Sára boli starí, pokročilí vekom; Sáre sa už nestávalo, čo sa stáva ženám. Preto sa Sára sama v sebe zasmiala, mysliac si: „Teraz, keď som stará, budem mať rozkoš? A môj pán je tiež už starec!“ Tu Pán povedal Abrahámovi: „Prečo sa Sára smeje a myslí si pri tom: »Mohla by som naozaj ešte porodiť, takáto starena?«  Je azda Pánovi nejaká vec nemožná? O rok v tomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna!“ 

Teraz sa pozrime na samotnú ikonu Svätej Trojice: nezobrazuje práve túto biblickú udalosť? Skúsme rozšifrovať jej skryté významy. Na pravej strane (z pohľadu ikony) je anjel, ktorý zobrazuje Otca v zlatom rúchu. Zlato predstavuje svetlo, ktoré nezapadá, vernosť Boha. Boh je svätý práve preto, lebo je absolútne verný, lebo jeho vzťah sa nikdy neprerušuje. Cez svätosť Boha presvitá modrá farba, ktorú on nesie na hrudi. Predstavuje to, čo má Boh v srdci: ľudstvo. Kresťanský starovek aj židovská tradícia spája srdce (kardia) a rozum (nús). Obraz Otca necháva presvitať tajomstvo, ktoré sa od vekov ukrýva v mysli, čiže v srdci Otca: spasiť človeka, privinúť si ho k srdcu.

Za Otcom je vidieť dom, dom Otca, kde nás očakáva. Syn (stredný anjel), ktorý je k nemu naklonený a chce nás priviesť do toho domu, kde je mnoho miest. Práve tam nám Syn ide pripraviť miesto. V tomto dome končí vyhnanstvo Adama, ktorého Syn opäť priviedol k Otcovi. Ikona z Mamre predstavuje pravé ovocie stromu života: pod stromom nachádzame Pána. Pravé rameno má veľké a mocné, lebo je to rameno Otca, Stvoriteľa, ktorým stvoril všetky veci. Je to vystreté rameno, ktorým Pán vyslobodil Izraelitov z otroctva, pravica, ktorou poráža nepriateľa, predovšetkým nepriateľa, ktorým je samotná smrť. Kristova pravica je silné rameno, ktoré „podchytáva“ stratených. Syn odetý v červenom kráľovskom rúchu, na ktorom má prehodený vrchný plášť modrej farby na znak Jeho vtelenia. Boh sa vtelil do človeka. 

Anjel vľavo v zelenom odeve je Boží Duch, ktorý sa počas stvorenia vznášal nad vodami, ktorý všetko oživuje a obnovuje, a ktorý zvnútra hýbe všetko stvorenie smerom k Stvoriteľovi. Svätý Duch má plášť ružový, čo je farba výnimočného poslania a radosti. Je to vnútorný hosť, ktorý vlieva do ľudského srdca lásku Otca a uschopňuje človeka, aby bol obrazom Boha Lásky. Preto Svätý Duch neprestajne človeku pripomína pravdu, že je synom. (Preto v ňom volá: „Abba!“) Svätý Duch nám pripomína, že slovo, ktorým bol človek stvorený, vyslovil Otec, a že od nás sa očakáva odpoveď synov. Je to Svätý Duch, ktorý robí človeka kristoformným, čiže na obraz Božieho Syna. Za anjelom Svätého Ducha je zobrazená skala. Vrch je miestom, kde sa zjavuje Boh. Na vrch zostupoval oblak, v ktorom prehovoril Boh, na vrchu spočíval aj tieň oblaku Božieho zjavenia, ktorý naznačuje aj Lukáš vo zvestovaní. Svätý Duch je ten, ktorý komunikuje Boha, ktorý Boha sprítomňuje, ktorý na neho ukazuje. Skala je súčasne skalou púšte Exodu, skalou, z ktorej pramení voda. Všetky tieto obrazy nachádzajú svoj plný význam v Svätom Duchu, v Božskej osobe, ktorá sa vo Svätom písme vždy dáva do služieb druhého. Svätý Duch sa vždy skláňa k druhému, je vždy vo vzťahu k druhému. Stôl, okolo ktorého sedia, a ktorý je súčasne aj trónom, je eucharistickým stolom, čiže obetným oltárom. 

Svätá Trojica je spoločenstvo lásky, do ktorého nás Boh pozýva. Cez túto milosrdnú a bezpodmienečnú lásku prišla na svet spása a „potvrdenie“ každej osoby ako Božieho dieťaťa. Boh, ktorý sa stal hosťom, pomáha Abrahámovi vyjsť zo škrupiny, do ktorej sa spolu so Sárou uzavrel. Abrahám vychádza zo stanu, prijíma hostí a práve ich prítomnosť vzbudzuje v ňom srdečnú pohostinnosť. Dvaja nájdu svoj skutočný vzájomný vzťah len vtedy, ak ho zapoja do vzťahu tých troch, ktorí prišli. Neplodnosť a smrteľnosť Abraháma a Sáry sa cez lásku prijatého hosťa mení na plodnosť a život generácie, ktorá nemá konca. Prostredníctvom lásky sa skutočne prechádza zo smrti do života.  Láska je tá výnimočná skutočnosť, ktorá nerozlučiteľným spôsobom spája Stvoriteľa so stvorením. 

Inzercia

Táto scéna je obraz, ikona, v ktorej nás zasahuje tá nevyspytateľná, neprístupná láska, ktorú majú medzi sebou Najsvätejšie Osoby. Táto láska, ktorá pramení v najhlbšej hĺbke Otcovho srdca, sa v ikone pri Mamreho dube stáva hmatateľná, ľudská, poznačená dejinami a kultúrou.


Zobrazil neznámy ikonopisec z 18. storočia nezobraziteľné? Áno aj nie. Keď hovorí opát Zenon o ikonopisectve, nehovorí o zobrazovaní, ale o ukazovaní, alebo inak o zjavovaní. Neviditeľný Boh sa ukázal ľudstvu, tým, že prijal ľudskú podobu. Túto náročnú otázku o Ježišovi Kristovi ako Bohočloveku vyriešil Chalkedonský koncil v 5. Storočí a my sa touto polemikou nebudeme bližšie zaoberať. Dôležité je pripomenúť, že koncil prijal dogmu o tom, že Ježiš Kristus bol úplným Bohom a úplným človekom.

Pre ikonopisectvo táto dogma znamená veľmi veľa. Ak sa Boh stal viditeľným v Kristovi, znamená to, že sa stal aj opísateľným. Ak je Kristus Bohom, potom aj obraz Krista je obrazom Boha. To, čo je neviditeľné, je naozaj nezobraziteľné, ale to, čo viditeľné je, už môžeme zobrazovať. Všetko ľudské Krista je už živým obrazom Božského a v tomto zjednotení sa samotná “hmota a telesnosť” stáva “hodným pochvaly“. Slovami Otca Alexandra Schmermana: “Nie hmote sa klaniam, ale Stvoriteľovi hmoty, ktorý sa stal hmotným kvôli mne a skrze hmotu dokonal moju spásu: a neprestanem uctievať hmotu, skrze ktorú je uskutočnená moja spása.”

Späť k našej ikone Svätej Trojice. Z úryvku z knihy Genezis je evidentné, že ikonopisec si tento obraz nevyfabuloval, ale zobrazil historickú udalosť. Interpretácia ikony, ktorú sme ponúkli i vo svojich najmenších detailoch, spĺňa teologické učenie o svätej Trojici.  Až nás môže zamraziť, keď si uvedomíme, ako je ikona je až exaktne pravdivá. 

A práve preto, že je až tak exaktne pravdivá, pozýva nás do stíšenia, do kontemplácie stretnutia so samotným Stvoriteľom. A to už je milosť nadprirodzená.


Vďaka, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galériou IKONY v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne. Osobitne chcem poďakovať Milanovi Urbaníkovi a Matúšovi Ďuraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Do počutia o týždeň!
Sledujte nás ďalej na Spotify, Soundcloud, Apple podcast alebo na Facebook-u.

Zdroje:

USPENSKIJ, Leonid Alexandrovič. Ikona- okno do věčnosti. Pavel Mervart, 2019. ISBN: 978-80-907376-0-0
STRIŽEV, Alexander. Pravoslávna ikona, Kánon a Štýl I. Bernolákovo: Oto Németh, 2010. ISBN 978-80-89277-32-2
STRIŽEV, Alexander. Pravoslávna ikona, Kánon a Štýl II. Bernolákovo: Oto Németh, 2015. ISBN: 978-80-89277-55-1
ŠPIDLÍK, Tomáš; RUPNIK, Marko Ivan. Viera vo svetle ikon. Bratislava: Oto Németh, 2004. ISBN: 978-80-88949-69-6
NOUWEN, Henri. Modlitba s ikonami. Kostelní Vydří: Karamelitánske nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7195-577-1
SENDLER, Egon. Tajomstvá Krista. Bratislava: Oto Németh, 2008. ISBN 978-80-89277-08-7
SENDLER, Egon. Byzantské ikony Božej Matky. Bratislava: Oto Németh, 2006. ISBN  978-80-88949-91-2

Inzercia

Nechajte sa ikonami vtiahnuť do predsiene neba. Ikonický podcast Vás prevedie tajomným svetom ikon a priblíži Vám hĺbku ich duchovnej krásy. Každý týždeň predstavíme jednu ikonu, vysvetlíme jej pôvod, význam a poslanie, a spolu s ňou Vás pozveme do ticha kontemplácie a duchovného vnímania sveta. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galériou IKONY v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Príhovor pri odhalení pamätnej tabule nenarodeným

Príhovor pri odhalení pamätnej tabule nenarodeným

Za mnou vidíte pamätnú tabuľu, ktorá nám bude pripomínať jednu z najtragickejších skutočností našej histórie. Ale aj tá najväčšia tragédia zvyčajne v sebe nepriamo nesie svedectvo o statočnosti a hlbokej ľudskosti tých, ktorí jej čelili a tak do nej vnášali pozitívny rozmer. Dovoľte preto využiť túto chvíľu na poďakovanie aspoň niektorým z nich.