Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
01. jún 2020

Ježišove blahoslavenstva

Ježišove blahoslavenstva

Ježišove blahoslavenstva (Mt 5,1-12)

Blahoslavený (gr. makarios) znamená šťastný. Tento svet nás nemôže urobiť natrvalo šťastnými. Jedine ak budeme žiť v duchu ôsmich blahoslavenstiev môžeme byť šťastní už tu na zemi a potom verím aj vo večnosti.  Tento svet nám ponuka rôzne veci: kariéru, moc, úspechy, biznis, bohatstvo ale nie vždy to človeka dokáže uspokojiť. V tomto zamyslení sa môžeme pozrieť na Ježišove blahoslavenstva.

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo

To sú tí, ktorí nie sú úplne závislí na pozemskom bohatstve, ktorí dôverujú Bohu, že sa o nich postará a dá im všetko čo potrebujú. Takým patri Nebeské kráľovstvo. Sú to pokorní ľudia, ktorí sa nepovyšujú nad ostatných a netužia po bohatstve tohto sveta ale s dôverou sa spoliehajú na Pána. Takými mame byť, malými, chudobní v duchu lebo Boh je naším milujúcim Otcom. Nemáme sa spoliehať iba na svoje schopnosti a šikovnosť ale s dôverou sa obracať na nebeského Otca. On vie dobre, čo potrebujeme pre svoj život (Lk 12,22-31) aby sme boli šťastní na tejto zemi.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení

To sú tí, čo plaču nad svojim hriechom takých Boh poteší. Plakať na svojim hriechom dokáže iba pokorný človek a Boh odpúšťa všetky hriechy, keď ich oplakávame.  Dá sa povedať je to kajúci plač, ktorý vidí iba Boh. Ľudia, ktorí ľutujú a plaču nad spáchaným zlom, nad zanedbaným dobrom, že urazili Boha sú blahoslavení. Je to plač nad tým, že sme nemilovali svojich blížnych a správali sme sa k nim zle. To je plač ponížených a pokorných ľudí a oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme

V Žalme 37 sa píše o tichých: „Všetci ničomnici budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanu sa dedičmi zeme. Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš. Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji“ (Ž 37,9-11). Tichých Pán miluje, sú to ľudia pokojní, mierni, láskaví. Ježiš povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt 11, 29). Tichí to sú tí, čo znášajú rôzne protivenstva, utrpenia a ťažkosti, ktoré im život prináša. V tichosti konajú dobro a milujú svojho blížneho na nich sa vzťahuje toto blahoslavenstvo. Blahoslavení sú tí, čo sa nenechajú strhnúť hnevom, zostávajú v pokoji, sú mierní a pokorní. Oni budú dedičmi zeme. V Žalme 37 je to zasľúbená zem Izrael a v tomto blahoslavenstve je to nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení

Človek, ktorý tuží po spravodlivosti nie tohto sveta ale po Božej spravodlivosti tak ju dosiahne. Boh je spravodlivý a každému odplatí podľa jeho skutkov (Zjv 22,12). Vo svete je veľa nespravodlivosti aj medzi ľuďmi keď sa nehovorí pravda. Kto klame druhých je nespravodlivý a koľko je veľa nepravdivých informácií vo svete. Žijeme vo svete nepravdivých informácií a to je tiež nespravodlivé. Boh ukáže svoju spravodlivosť všetkým ľuďom tým čo sú lační a smädní po spravodlivosti aj tým, ktorí sa cely život dopúšťali nespravodlivosti. Lační a smädní po spravodlivosti to sú tí, ktorí tužia žiť spravodlivo, podľa Božej vôle. Oni budú nasýtení to znamená dostanú odmenu v nebi

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo

Kto miluje svojho blížneho, pomáha mu v núdzi, odpúšťa mu zo srdca je milosrdný. Kto miluje svojich nepriateľov a odpúšťa im všetko je milosrdný. „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36). Je to niekedy ťažké ale môžeme sa učiť druhým odpúšťať lebo aj nám Boh odpúšťa (Lk 6,37). Milosrdní ľudia dosiahnu milosrdenstvo, ktoré už tu na zemi preukazujú druhým.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha

Boh nehľadí na výzor, ale na srdce (porov. 1 Sam 16, 7), potrebujeme sa starať o naše srdce aby bolo čisté aby sme potom s čistým srdcom mohli vidieť Boha. Tak isto musíme počúvať svoje

svedomie aby sme sa vyhýbali zlu a „vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2). Tí, čo majú srdce čisté uvidia Boha. Boh môže prebývať iba v čistom srdci. Preto často potrebujeme si srdce očisťovať od hriechov vo sviatosti zmierenia aby Boh prebýval v našom srdci. Ľudia čistého srdca môžu byt šťastní na tejto zemi.

Ježiš povedal: „Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť“ (Mk 7, 15. 21 – 22).

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi

Prameňom pokoja je sám Ježiš Kristus. On nám daroval pokoj (Jn 14,27). Často potrebujeme prosiť aby nám Ježiš daroval pokoj do nášho srdca až potom ho môžeme šíriť medzi ľuďmi. Ak nemáme v srdci Boží pokoj nemôžeme ho šíriť. Ten kto žije v milujúcom vzťahu s Ježišom ako jeho učeník, počúva jeho slova a dôveruje mu zostava v pokoji. Blahoslavení tí, čo majú v srdci pokoj a žijú v pokoji s ľuďmi. Nie je ľahké žiť v pokoji v tomto svete kde je toľko hnevu, násilia, stresu, napätia, nepokoja a hluku. Sme povolaní budovať a šíriť Boží pokoj v duchu evanjelia uprostred tohto sveta. Podľa toho spoznajú, že sme Ježišovými učeníkmi ak budeme šíriť pokoj medzi ľuďmi a žiť v bratskej láske.

Inzercia

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo

V Skutkoch apoštolov sú opísané prenasledovania a utrpenia apoštolov, ktorí ohlasovali evanjelium (porov. Sk 4, 1 - 4; 5, 17 - 18; 40 - 42). Aj dnes mnohí kresťania sú prenasledovaní a trpia pre evanjelium a pre svoju vieru v Ježiša Krista. Blahoslavení sú tí, čo znášajú rôzne útoky od druhých, keď s nimi zle zaobchádzajú a sú k nim nespravodliví. Ježiš ďalej hovorí: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;

radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“

Otázky na zamyslenie

- Chcem žiť v duchu evanjelia a blahoslavenstiev?

- Blahoslavení sú tí, čo sa nenechajú strhnúť hnevom, zostávajú v pokoji, sú mierní a pokorní. Oni

  budú dedičmi zeme. Mám tvrdé srdce? Často sa hnevám a zle správam k druhým? 

- Ježiš povedal: Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Ľutujem svoje hriechy? Plačem nad

   svojim hriechom? Mam dostatok odvahy v boji so zlom a hriechom?

 - Ježiš povedal: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Odmietam druhým

   odpustiť? Mam dostatok láskavosti a súcitu s druhými?

- Ježiš povedal: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Usilujem sa mať čisté srdce aby

   v ňom mohol prebývať Duch Svätý? Mávam čisté myšlienky počas dňa?

- Ježiš povedal: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Prosím

  v modlitbe Ježiša aby daroval pokoj do môjho srdca? Usilujem sa počas dňa zostať v pokoji?

 

Inzercia

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia pri príležitosti roku Božieho slova 1.12. 2019 - 30.9. 2020. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Odporúčame