Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. apríl 2020

Bytová výstavba - recyklácia starých budov, nie likvidácia ornej pôdy

Šrotovné na staré domy môže uvoľniť nové parcely v obytných zónach, znížiť cenu pozemkov, urobiť bývanie dostupnejším a chrániť ornú pôdu a prírodu.

I.   Je v záujme občanov, poľnohospodárstva a prírody obmedziť výstavbu na úkor ornej pôdy, v prípade rodiných domov a bytov ju na preklasifikovanej ornej pôde úplne zakázať (rovnako aj v prípade snobských golfových ihrísk a hotelov uprostred lesov). Súčasná likvidácia ornej pôdy a lesov nie je štátnym ani ekologickým záujmom. Zdroje ornej pôdy a lesov nie sú neobmedzené a na ich ničenie nie sme odkázaní. 
   Zločinné zásahy do prírody a ornej pôdy by mali byť kvalifikované ako závažný trestný čin, protispoločenská činnosť zaťažujúca bremenom niekoľko generácií. 

 Na Slovensku sa nachádzajú tisíce schátralých domov a nevyužitých budov, z ktorých mnohé treba zbúrať. Tieto parcely predstavujú potenciál pre desaťtisíce nových bytových jednotiek.

Z recyklácie starých budov plynie niekoľko výhod:

a) Ušetrí sa orná pôda, lesy, pomôže sa poľnohospodárstvu, v ktorom nie sme sebestační, zachová sa prírodný ráz krajiny.

b) Zníži sa cena stavebných pozemkov, čím sa zvýši ich dostupnosť. Bezcenné domy na pozemkoch umelo navyšujú cenu. Majiteľ predávajúci pozemok zarátava do ceny domnelú hodnotu bezcenného domu, ktorý je pre kupujúceho finančnou záťažou. Väčšina, pochopiteľne, uprednostní čistý pozemok na preklasifikovanej ornej pôde.

c) Pozemky v existujúcej zástavbe intravilánu disponujú sieťami, čo predstavuje značné ušetrené sumy pre klienta a obmedzuje ďalšie zásahy do poľnohospodárskej pôdy.

d) Zvýšenou dostupnosťou pozemkov sa bude viac stavať– podporí sa stavebníctvo.

e) Obce by sa ľahšie dohodli s predávajúcimi na odkúpení “vyčistených” pozemkov na výstavbu nájomných bytov ako pri pozemkoch zaťažených budovami.

Recyklácia starých domov na druhej strane predstavuje záťaž:

a) na štátny rozpočet - štátnu podporu na šrotovné, ktorou by žiadateľ pokryl časť búracích prác a likvidáciu odpadu, no časť peňazí by sa vrátila vďaka oživenému stavebníctvu. Kvôli limitovaným štátnym zdrojom:

 a1) by stačila aj nízka podpora na šrotovné. Aj pri nízkom šrotovnom by sa vytvorila motivácia do projektu sa zapojiť: kto by si schátralý dom ponechal, v konkurencii “vyčistených pozemkov” by sa tento stal de facto nepredajným, resp. by výrazne stratil na hodnote – aj tento vedľajší efekt by zvýšil kúpyschopnosť klienta.

 a2) Šrotovné by sa prednostne uplatňovalo v lokalitách s najpriaznivejšími ekonomickými ukazovateľmi a hustotou obyvateľstva a v lokalitách, kde sa najviac stavia na ornej pôde. 

b) na likvidáciu odpadu. Stratégia recyklácie (recyklovateľného) stavebného materiálu by mala rátať so vznikom recyklujúcich podnikov.

II. Bývanie je v prvom rade existenčná sociálna potreba, až následne investičná možnosť. Ak by sa na druhú kúpenú obytnú nehnuteľnosť vzťahovala vyššia daň z nehnutelnosti, investori by menej investovali do kúpy ďalších bytov a domov a nezvyšovali tak ceny nehnuteľností. Právo na bývanie je nadradené slobode podnikania s bytmi. 

III. Záujemcovia o bývanie by kúpili parcelu a vo vlastnej réžii postavili bytový dom. Cenové ponuky by vyhodnocovali pred výstavbou. Dnes sú odkázaní kúpiť byt za cenu, ktorú ponúkne investor. Iste, nemusia cenu akceptovať, problém je, že mnohí na výber nemajú, jednoducho musia niekde bývať.

IV. Hypotéka na bývanie by sa výrazne znížila pri treťom a ďalšom dieťati.

V. Stavebný zákon by mal uložiť povinnosť uchovať istú časť nehnuteľnosti a jej okolia ako i mesta ako zelenú zónu, nezastavnú časť. Právo nakladať svojvoľne so svojím majetkom nemôže byť nadradené spoločnému záujmu – ekológii, mikroklíme, absorpcii dažďovej vody, straty dažďovej vody, eróziám…

VI. Neumožniť nadradenému orgánu stavebného a pamiatkového úradu zrušiť v odvolacom konaní rozhodnutie nižšieho orgánu, ak toto rozhodnutie vykazuje vyšší štandard - prísnejšie rozhodnutie vyplývajúce z podstaty inštitúcie vo vzťahu k ekológií, architektúre, historickému dedičstvu… Jednoducho v procese odvolaní a hľadaní bočných ciest by bolo platné najprísnejšie rozhodnutie. Tým sa čiastočne predíde korupcii. Sila systému závisí od sily najslabšieho článku. V systéme štátneho aparátu, polície, súdnictva a v nekonečných odvolacích procesoch môže čestnosť viacerých stroskotať na skorumpovanosti jedného.

Tento systém by sa mohol uplatňovať aj v iných odvetviach (nie všade sa to dá a nie všade by to bolo správne). 

Napríklad výstavba Tabáňa v NR nebola schválená ani mestom ani Pamiatkovým úradom v NR, ale až v odvolacom konaní Pamiatkovým úradom SR. Ministerstvo kultúry a spravodlivosti by mohli preveriť správanie, dôvody a finančné toky vedenia Pamiatkového úradu.

Architektúra na Slovensku zabíja prírodu a vkus (v Nitre viď Mlyny, Tabáň - medzi barokovým kostolom a secesnou stavbou sa absolútne nehodí, ideálny by bol park, Polygon), znetvorenie rázu mesta a krajiny nájdeme v každom kúte Slovenska. 

Ak ide v prvom rade o peniaze, o nič iné nejde. 

Aj v oblasti bytovej výstavby má vláda možnosť dokázať, že to s korupciou, ekológiou a poľnohospodárstvom myslí vážne. 

 

x x x x x x x x

 

Inzercia

K bodu VI. doplnené 28.4.2020 (reakcia na čitateľa, ktorý sa zrejme domnieva, že je odborníkom na právo):

Predpokadajme súčasný a nový model rozhodovania (netýka sa súdnej moci). 

SI – skorumpovaný investor, stavba proti (historickému, ekologickému, estetickému...) spoločenskému záujmu, ktorý dáva úplatok. 

ČI – čestný investor, stavba nenarúša žiaden spoločenský zámer

Ú1 – úradník nižšej inštancie

Ú2 – úradnik vyššej inštancie

Súčasnosť:

Definitívne právoplatné rozhodnutie vydáva Ú2, Ú1 netreba riešiť.

Ú2 skorumpovaný: SI vyhral. ČI môže a nemusí prehrať (povedzme, že tiež vyhral, Ú2 mu nerobil problémy, keďže Ú2 berie úplatky len tam, kde treba povoliť nepovoliteľné.)

Ú2 čestný: SI prehral. ČI vyhral.

V súčasnosti najhoršie, čo sa môže stať, je, že skorumpovaný Ú2 povolí SI postaviť de facto ilegálnu stavbu proti spoločenskému záujmu, ktorú de iure zlegálni.

Nový model (platné najprísnejšie rozhodnutie vydané akýmkoľvek stupňom):

Ak aspoň jeden z Ú1 alebo Ú2 nie je skorumpovaný, SI prehral. 

Ak aspoň jeden z Ú1 alebo Ú2 je skorumpovaný, ČI môže / nemusí prehrať (úplatok musí dať SI, keďže jeho stavba je evidentne proti spoločenskému záujmu napádaná mestom, občanmi..., za normálnych okolností je de facto neschváliteľná, v jeho prípade to ide len s úplatkom na rozdiel od ČI, od ktorého úplatok môže aj nemusí byť požadovaný).

Najhoršie, čo sa môže stať, ČI nebude môcť stavať, hoci by podľa spravodlivosti mal na stavbu právo. 

a) Najhoršie prípady zo súčasného a nového modelu sa líšia v tom, že v súčasnom modeli sa postaví, čo by sa postaviť nemalo, v novom sa nepostaví, čo by sa postaviť mohlo (aj to sa môže udiať len s nižšou pravdepodobnosťou). Rozdiel je, že prvá škoda je nezvratná. Zabránenie SI v druhom modeli prevažuje nad nevýhodami.

Potenciálna spoločenská škoda spôsobená súčasným modelom je nielen väčšia, ale vykonateľná s vyššou pravdepodobnosťou ako potenciálne škody spôsobené novým modelom. Námietka, že všetko je o ľuďoch, neobstojí. Ak by boli všetci čestní alebo všetci skorumpovaní, vtedy by bolo jedno, aký je systém. V živote však ľudia nie sú len čestní a len skorumpovaní, a preto majú rôzne nastavené pravidlá moc vygenerovať rôznu kvalitu.  

b) Nevýhodu ČI v druhom prípade zľahčuje možnosť úplatku ČI voči nutnosti úplatku SI. Je menšia pravdepodobnosť, že skorumpovaný úradník zablokuje čestný zámer (všetko vysporiadané, žiadne objektívne prekážky) ako pravdepodobnosť, že odobrí nečestný zámer. Kde je evidentné porušenie histórie, ekológie... je korupcia nutná na rozdiel od prípadu, kde je všetko v poriadku (tam môže aj nemusí byť úplatok žiadaný). Dôležitejšie je stavať bariéry proti SI ako sa obávať poškodenia práv ČI.

d) Je rozdiel, ak si úradník vypýta úplatok od ČI alebo od SI, resp.mu je ponúknutý SI. Ak ČI narazí na skorumpovanéhu Ú1 alebo Ú2, môže zavolať políciu k preberaniu úplatku (v súčasnom aj novom modeli). Úradník môže pýtať úplatok od ČI, ale čelí vyššiemu riziku, že ho chytia ako pri SI. Ak narazí SI na skorumpovaného Ú2, políciu nikto z nich nezavolá. Tento prípad je najťažšie riešiteľný, spôsobuje najviac škôd a treba sa systémovo prednostne naň zamerať. Preto má výhodu model, v ktorom stačí, ak je v systéme podriadených a nadriadených orgánov aspoň jeden čestný úradník, je jedno, ktorej úrovne. 

e) V najhoršom prípade ČI dá úplatok. Je to jeho chyba, že nezavolá políciu. No aj tak schválená stavba nepredstavuje spoločenský problém. 

f) Bavíme sa o väčších investičných zámeroch, nie povoleniach na stavbu domu, plotu (koľko ľudí muselo dať úplatok na povolenie postaviť si rodinný dom v porovanní s veľkými stavbami?) Ak je obava z rizika, že pri týchto zámeroch bude treba zaplatiť, v súčasnosti netreba?

Kombinatorika a pravdepodobnosť potvrdzujú výhodnosť modelu, v ktorom už úradník nižšej inštancie môže definitívne zabrániť budovaniu stavby.

Kreativita, vnútorná sloboda a duch spravodlivosti sú dôležitejšie ako hra na právnikov, ktorí majú svoje postavenie pri interpretácii existujúcich zákonov, ale nemajú žiadne privilegované postavenie pri ich tvorbe. Na akých zákonoch sa občania zhodnú, také musia právnici rešpektovať. 

 

Najlepšia prax je dobrá teória. SZČO, bývalý učiteľ. Manžel a otec 2 detí.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.