Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. február 2020

Pastierske listy biskupov k parlamentným voľbám

Úryvky reprezentujúce princípy dobra a pravdy obsiahnuté v kresťanskej viere – nadčasové a nad-priestorové.

Česko

List českých a moravských biskupů k volbám 2006

Křesťan by neměl bezmyšlenkovitě podléhat kampani a propagandě, ale má si vytvářet svůj nezávislý úsudek: podle vlastního názoru a poznání, podle svého citlivého svědomí. Křesťan je náročný volič a nerozhoduje se podle toho, co který politik slibuje a jak se tváří, ale podle toho, co skutečně udělal, co dělá a ovšem také co nedělá. Jak hájí svobodu, spravedlnost a právo, jak podporuje lidskou solidaritu.

Sledujme politický život, projevy a činy politiků, způsob jejich jednání a chování. Vzpomeňme na volební i vládní programy stran. Vzpomeňme na stranické sliby před minulými volbami. Hovořme o tom všem se svými přáteli, s nimiž nás pojí stejné přesvědčení nebo k nimž máme důvěru. Uvědomujme si, co ze svých volebních slibů naši representanti a strany, které jsme volili, uskutečnili. Připomeňme si, jak se politici chovali ve své funkci během svého funkčního období. Vzpomeňme, jak hlasovali v parlamentě, pro jaké zákony a hodnoty, na kterých nám křesťanům tolik záleží. Naším zájmem bylo schválení smlouvy s Vatikánem a odmítnutí protiústavního zákona o církvích, který je nyní u Ústavního soudu. Vzpomeňme na hlasování o zákonech o eutanázii, registrovaném partnerství a využití lidských embryí. Kdo byli v těchto případech ti hlavní aktéři? Spolu s druhými křesťany si proto vytvářejte pravdivý názor na kandidáty, které budete volit.

Nemůžeme být křesťany jen v kostele, když slavíme liturgii a když se modlíme. Evangelium, které jsme poznali a přijali, musíme svým životem a svým jednáním vnášet do společnosti, kde žijeme. To platí právě i o zodpovědném výběru kandidátů, které budeme volit.

Poľsko

Pastiersky list predsedu Konferencie biskupov Poľska k parlamentným voľbám 2019

Blížiace sa parlamentné voľby sú pre mňa príležitosťou pripomenúť si niekoľko základných zásad katolíckeho sociálneho učenia, ktoré sa týkajú zodpovednosti katolíkov za politický život.

Zodpovedný výber správneho kandidáta by mal zohľadniť nasledovné: jeho morálnu integritu, jeho kompetencie v oblasti politického a občianskeho života potvrdené predchádzajúcou verejnou činnosťou, svedectvom života v rodine a na lokálnej úrovni. Dôležité sú aj osobnostné črty, ako výrazný individuálny prejav, úcta ku každému človeku, schopnosť dialógu a spolupráce s inými, schopnosť obozretne riešiť konflikty, milovať vlasť a zaobchádzať s autoritou ako so službou.

Taktiež medzi katolíkmi môžu existovať legitímne rozdiely v názoroch. Pluralita však nemôže znamenať morálny relativizmus. Základné etické zásady – vzhľadom na svoju povahu a úlohu, ktorú zohrávajú v spoločenskom živote – nemôžu byť predmetom „negociácie“.

Katolíci by mali podporovať programy brániace právo na život od počatia až po prirodzenú smrť, ktoré zaručujú právnu definíciu manželstva ako trvalého vzťahu jedného muža a jednej ženy, presadzujú rodinnú politiku, podporujú plodnosť a zaručujú právo rodičov na výchovu svojich vlastných potomkov v súlade s vyznávanou vierou a morálnym presvedčením.

Komunikát Konferencie biskupov Poľska pred parlamentnými voľbami 2015

Svätý Otec František pripomína v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium, že kresťania „sa majú usilovať žiť ako zodpovední občania uprostred vlastného ľudu, nie ako masa ovplyvňovaná dominantnými silami. Pamätajme, že byť zodpovedným občanom je čnosť a účasť na politickom živote je morálna povinnosť.“ (220)

Zodpovednosť za spoločné dobro – slovo poľských biskupov pred parlamentnými voľbami 2007

Chceli by sme vám pripomenúť morálne právo a povinnosť zúčastniť sa volieb. Spoluzodpovednosť za spoločné dobro, na ktorom sa ako občania máme podieľať, si vyžaduje uplatnenie volebného práva. (KKC 2240) Vieme, že pre niektorých našich krajanov doma i v zahraničí je ťažké splniť si túto povinnosť. Znepokojuje ich a odrádza spôsob politického konania niektorých predstaviteľov politickej elity. Pred takmer dvadsiatimi rokmi však Ján Pavol II. napísal: „Ani obvinenia z karierizmu, kultu moci, egoizmu a korupcie, ktoré sú často namierené proti ľuďom, ktorí sú členmi vlády, parlamentu, vládnucej triedy alebo politickej strany, alebo pomerne rozšírenému názoru, že politika musí byť oblasťou morálneho nebezpečenstva, neodôvodňujú skepticizmus a absenciu kresťanov vo verejných záležitostiach. (Christifideles Laici, 42)

Za ktorých kandidátov by sme mali hlasovať? V roku 1995 nám Ján Pavol II. povedal: „Krajina dnes túži predovšetkým po ľuďoch svedomia.“ Sme hlboko presvedčení, že v našej politike sú dnes prítomní aj ľudia spravodlivého svedomia.

Programy niektorých politických skupín a ich praktická politická angažovanosť sú bližšie kresťanskej vízii človeka a spoločnosti, zatiaľ čo programy iných strán sú vzdialené alebo dokonca v rozpore s učením Cirkvi. Zodpovedné hlasovanie si preto vyžaduje presné porozumenie kandidátom aj programom.

Pastieri ako svedkovia nadprirodzenej skutočnosti by sa nemali zapájať do predvolebnej kampane na žiadnej konkrétnej strane. Rovnaký princíp platí aj pre katolícke médiá. Podľa učenia Božieho služobníka Jána Pavla II. by sa duchovenstvo malo vyhnúť prezentovaniu vlastného výberu, ako toho jediného správneho, malo by rešpektovať zrelosť laikov a pomôcť im dosiahnuť takú zrelosť formovaním ich svedomia.

Maďarsko

Pastierky list Konferencie biskupov Maďarska k voľbám do národnej rady 2010

Evanjeliové posolstvo sa týka všetkých oblastí spoločnosti, politiky, individuálneho a spoločenského života: „Sociálne učenie Cirkvi nie je neoprávneným vmiešavaním sa Cirkvi do politiky. Cirkev má právo evanjelizovať spoločenskú sféru, v ktorej sa odohráva život – nechať aj tam zaznieť oslobodzujúce posolstvo evanjelia." (porov. Kompendium soc. náuky Cirkvi)

Všetci zažívame tragickú situáciu v oblasti zdravotníctva, verejného vzdelávania, chudoby ľudí, stúpajúcej nezamestnanosti, devalvácie dôstojnej práce, nedostatku verejnej bezpečnosti, politického zneužívania určitých národnostných a etnických problémov, odmietania rodinných hodnôt, smutnej situácie v poľnohospodárstve a na vidieku. My katolíci sme rok čo rok čelili diskriminácii v našich cirkevných školách a iných inštitúciách. To všetko sa znásobuje všeobecnou korupciou a rozčarovaním z inštitúcií.

Inzercia

Sme zodpovední pred Bohom za budúcnosť nás samých, našej mládeže aj nášho národa.

Slovensko

Vyhlásenie biskupov k voľbám 2020

Sme znechutení z podvodov a korupcie. Z materiálnej, aj morálnej. Nestrácajme však nádej! Je vážnym zlom podvádzať, keď ide o majetok. Nemenej vážnym, keď ide o človeka, muža a ženu stvorených na Boží obraz. Volebné rozhodnutie urobené vo svetle evanjelia a zdravého rozumu nám svedomie nikdy nebude vyčítať.

Pastiersky list KBS k voľbám do parlamentu 2010

Patrí k ľudskej dôstojnosti, aby sme cítili zodpovednosť za smerovanie spoločnosti, v ktorej žijeme. Kresťanstvo je ďaleko od toho, aby sa nezaujímalo o človeka, o jeho životné a sociálne podmienky. 

Treba sa angažovať za vytvorenie takej spoločnosti, ktorá by prinášala čo najviac spravodlivosti, pokoja, prosperity a právnej ochrany jednotlivcov, rodín, ekonomických subjektov i celej spoločnosti. 

Nesmieme podľahnúť malomyseľnosti z doterajších skúseností. Je tu nová príležitosť. 

Múdrosť, ktorú dáva Duch Svätý nás vedie, aby sme správne rozlišovali a správne sa rozhodovali. Na prvom mieste treba zdôrazniť, že z povinnosti svedomia treba sa volieb zúčastniť. Ponechať veci slepému osudu je veľkou morálnou nezodpovednosťou.

Vyznávať kresťanské hodnoty, to nie je len praktizovanie kultového života. To je vzťah k človeku v celej jeho dimenzii. To je vzťah k rodine, ako základnej zdravej bunky spoločnosti; to je vzťah k spravodlivosti v zamestnaní, v ekonomike, v zdravotníctve, v súdnictve; to je kultúra medziľudských vzťahov; to je úcta ku každému človeku v médiách; to je usporiadaná spoločnosť. Preto pri voľbách treba hodnotiť tieto vlastnosti strán a jednotlivých kandidátov. 

Pastiersky list k parlamentným voľbám 2006

Veriaci kresťania katolíci majú voliť také hnutia a strany, ktoré usilujú o zdravé manželstvá a rodiny, chránia život od počatia po prirodzenú smrť, angažujú sa v sociálnej oblasti, nie je im ľahostajná nezamestnanosť, chudoba, zasadzujú sa za spravodlivosť, za bezpečnosť občanov, rešpektujú náboženské slobody.

Pastiersky list biskupov Slovenska k parlamentným voľbám 2002

Potrebujeme, aby politici u nás zaistili poriadok, spravodlivosť, aby nám zaručili pocit bezpečia a všestranný rozvoj. Potrebujeme, aby sa starali o chudobných a vytvárali priaznivé podmienky na vznik pracovných príležitostí pre nezamestnaných.

Pri tejto príležitosti sa pokúšame hodnotiť, ako to bolo doteraz. Nášmu rozvoju prekáža klientelizmus, korupcia a rozšírená zločinnosť. Spomenuté javy vytvárajú negatívne prostredie na ekonomický rozvoj.

Zodpovední ľudia vo vedení štátu majú odstrániť veľmi škodlivý klientelizmus a korupciu z najvyšších miest, majú zlepšiť legislatívne prostredie na podnikanie, na stíhanie zločinu, na zvýšenie bezpečnosti nielen našich občanov, ale aj cudzincov.

Máme obavy, že do vedenia našej krajiny sa môžu dostať ľudia, ktorí si nevážia pravé ľudské ani kresťanské hodnoty. Ľudia, ktorí v mene slobody umožnia a dokonca sami podporia šírenie zla v mnohorakej forme. 

Milí bratia a sestry, možno ste bezradní, že nech volíte kohokoľvek, aj tak lepšie nebude. Táto bezradnosť nech je výzvou pre nás všetkých, výzvou na pokánie, na nápravu vlastného života. Ak napravíme svoj život a nebudeme konať svojvoľne, ak budeme vynaliezaví a tvoriví, bude lepšie.

Autor (1973) je bývalý matfyzák, oázista, futbalista, univerzitný učiteľ... súčasný manžel, otec, IT-špecialista pendler, univerzálny športovec amatér, podporučík v zálohe... budúci (ciele nie sú zoradené podľa priority) vlastník rodinného domu, starý otec, malý farmár, motorkár, občan neba - ideálne mučeník...

Odporúčame

Blog
Progresívny fašizmus

Progresívny fašizmus

V súčasnej dobe vidíme ako ľavicoví aktivisti kričia na konzervatívcov slovo „fašista“ bez toho, aby vedeli, čo to slovo znamená. Ako sa konzervatívni ľudia pozerajú na túto otázku? Odpoveď prekvapí asi najmä samotnú ľavicu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.