Prečo je štúdium matematiky potrebné pre každého

Študent, ktorý si osvojil matematické myslenie nebude mať nutkanie si pliesť matematickú funkciu s funkciou, ktorú zastáva v rade školy. Toto sa však bežne robí pri posudzovaní obsahu právnických dokumentov, ako je napríklad text Istanbulského dohovoru.

V posledných rokoch sa odohráva permanentný boj o to, nakoľko je potrebná matematika aj pre pre ľudí, ktorí sa budú  v budúcnosti angažovať len humanitných oboroch. Má či nemá byť povinná maturita z matematiky pre každého? Je iste dobré, aby sa každý sa naučil logicky myslieť a potom takto pripravený mozog použiť na tvorivé riešenie zložitých matematických a iných prírodovedných problémov. Ale pre väčšinu by stačilo osvojiť si štandartný postup:  zadefinovať si niektoré pojmy a potom sa týchto definícií vo svojich ďalších úvahách striktne držať.

Zoberme si pojem funkcie v matematike. Táto sa definuje ako pravidlo ktoré, napríklad, istým reálnym číslam priraďuje  nejaké iné reálne čísla. Študent, ktorý si osvojil matematické myslenie nebude mať nutkanie si pliesť matematickú funkciu s funkciou, ktorú zastáva v rade školy. Toto sa však bežne robí pri posudzovaní obsahu právnických dokumentov, ako je napríklad text Istanbulského dohovoru.

V ňom sa nachádza  jednoznačná definícia pojmu rod: "Pojmom rod sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činnosti a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov", ktorá sa potom v celom dokumente konzistentne používa. Podobne ako v matematike ani tu o definícii niet čo špiritizovať. Je raz daná!  Ak, tak jedine o význame slov, pomocou ktorých je rod definovaný.  Keďže pojmy použité v definícii rodu nie sú v dokumente  predtým vymedzené, mal by nám v tom pomôcť Slovník slovenského jazyka. Odporúčam si v ňom zalistovať. Dozviete sa napríklad, že žena je skutočne “dospelá osoba ženského pohlavia” a nikdy nie muž, ktorý si to prípadne o sebe myslí, ako sa nám mnohí snažia vsugerovať.

Matematikovi vôbec nevadí, že v bežnom živote sa používa pojem rod v iných významoch. Aké sú to? Znova sa treba obrátiť na Slovník slovenského jazyka. Ten hovorí:

Rod je:

1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý rod, šľachtický rod;

2. základná jednotka v prvotnom politicko-ekonomickom systéme;

3. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov alebo rastlín;

4. pôvod (význam 2): bola zemianskeho rodu, je rodom Slovák;

5. narodenie, zrod: je nadaný od rodu;

6.  gramatická kategória vyjadrujúca príslušnosť podstatného mena  do jednej z troch základných skupín: mužský, ženský, stredný rod alebo gramatická kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu.

Významy slov sa v dnešnej dobe (až príliš rýchlo) vyvíjajú, a tak slovník ešte nezachytil jeho nový, trochu amorfný význam podmienený posadnutosťou súčasnej spoločnosti sexom. Možno ho dobre vystihla Eva Grey vo svojom rozhovore pre DennikN:  "Rod sa nedefinuje len ako pohlavie, teda muž alebo žena, ale hovorí sa o mnohých typoch rodov. Patria tam ľudia, ktorí sa cítia ako žena uväznená v mužskom tele alebo muž uväznený v ženskom tele."  Týchto rodov (gender) však sa vyrojilo omnoho viac a BBC ich dokonca uvádza až 58. Preto v serióznej publikácii, pokiaľ používame tento pojem v inom význame ako je uvedený v Slovníku slovenského jazyka, je vhodné si ho pred jeho prvým použitím zadefinovať, tak ako to urobil Istanbulský dohovor. Keďže ale mnohí kresťanskí aktivisti (napr. Patrik Daniška) a novinári zrejme nikdy nevynikali v matematike, tento v dokumente exaktne zadefinovaný pojem si pletú s niektorým, alebo so všetkými, z jeho súčasných 58 významov.

Autori dohovoru si asi neuvedomovali nedostatky v konzistentnom uvažovaní väčšiny Slovákov a zvolili v definícii veľmi chúlostivé slovo rod (gender). Keby ho v definícií a potom v celom dokumente nazvali inak, po významovej stránke by sa vôbec nič nestalo a Slovensko by asi dnes nedemonštrovalo. Keby napríklad miesto slova "rod" sa použilo slovo "daniška" význam dokumentu by zostal úplne rovnaký, len niektorí konšpirátori by možno usúdili, že pán Daniška chce  snáď vlastniť všetky  slovenské ženy.

Väčšina autorov píšúcich o Istanbulskom dohovore používa rovnakú techniku. Pokúšajú sa kritizovať Istanbulský dohovor, ale nikdy nie samotný. V texte vždy spomenú ešte nejaký iný, oprávnene kritizovatelný. Napádajú jeho výroky a u čitateľa vzbudia dojem, že sa nachádzajú priamo v Istanbulskom dohovore.

Napríklad Patrik Daniška v texte https://www.hfi.sk/analyzy/302-preco-by-slovensko-nemalo-ratifikovat-istanbulsky-dohovor si musí pomôcť s publikáciami, ako Akčný plán pre LGBTI ľudí alebo Záverečné zistenia k zlúčenej piatej a šiestej periodickej správe Slovenska Výboru pre odstránenie diskriminácie žien, ktorá sa zaoberá okrem iného tranzíciami muža na ženu, o čom sa v Istanbulskom dohovore  absolútne nikde nehovorí. Taktiež tam nie je ani náznak toho, že by miesto otca a matky by deti mali mať  rodiča 1 a rodiča 2. Nikde sa nespomínajú manželstvá homosexuálov. Pojem manželstvo je v dokumente spomenutý len raz: Ženy nesmú byť násilím nútené do manželstva. 

Takéto splietanie pojmov nie je ničím novým. Keďže Einsteinove tvrdenie, že Lorentzove transformácie sú tie správne a nie dovtedy používané Galileove, bolo nazvané teóriou relativity,  táto oblasť fyziky bola v Sovietskom sväze oficiálne zavrhnutá, pretože si ideológovia mysleli, že relativizuje pohľad sovietskeho človeka na svet, hoci malo byť každému jasné, že ten Marxov a Leninov je absolútne správny. 

Je smutné, že pre  pseudoproblém vyvolaný nepochopením textu (čo je ináč problém dokázaný u väčšiny slovenských študentov) sa zvoláva modlitbové stretnutie pred prezidentský palác, čím sa absolútne dehonestujú modlitby prenášané počas  Sviečkovej manifestácie namierené proti jasne sformulovaným a reálnym krivdám spôsobených komunistami.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo