Na kandidátke ĽSNS kandidát torpédujúci petíciu a proti cirkevným školám

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Na kandidátke ĽSNS kandidát torpédujúci petíciu a proti cirkevným školám

Mýtus o kresťanských hodnotách kandidátov na kandidačnej listine Kotlebovci-ĽSNS: konkrétny príklad.

I. Kandidát na kandidátnej listine Kotlebovci-ĽSNS torpédujúci VZN o zákaze hazardu!

28. 1. 2020 som sa ako občan Nitry a aktivista Petície-Zastavme hazard! v Nitre zúčastnil Mestkého zastupiteľstva v Nitre.

30.5.2019 bola mestu Nitra doručená Petícia - Zastavme hazard!. 14. júna 2019 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Nitre Všeobecne záväzné naradenie č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry.

23. októbra 2019 prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra Vladimír Bezák podal proti VZN Protest prokurátora a žiadal zrušiť VZN zakazujúce hazard v meste Nitra. Protest odôvodnil argumentom, že neexistuje relevantná dokumentácia o spočítaní podpisov pod petičnými hárkami.

V zápisnici mesta č.222/2019 o prešetrení petície sa píše: “Podaná petícia obsahovala 23082 podpisov na 1311 hárkoch...Útvar hlavného kontrolóra náhodným výberom z 1311 predložených petičných hárkov prekontroloval 51 petičných hárkov...a z kontrolnej vzorky vypočítal 7,74% chybovosť… po odpočítaní tohto percenta chybovosti je predpoklad, že 21 295 osôb spĺňa podmienku podpory petície... Zákonom požadovaných 30 % voličov s trvalým pobytom v Nitre ku dňu podania petície 30.05.2019 predstavuje 19752 osôb.” Obdobne sa podľa primátora bežne zrátavajú podpisy pod petičnými hárkami aj v iných mestách. 

Prokurátor sa mohol rozhodnúť protest podať alebo nepodať. Obe rozhodnutia by boli subjektívne zdôvodniteľné. Nechcem sa vyjadrovať ku konkrétnemu protestu. Keby však prokuratúra a súdy na Sovensku riešili vážnu trestnú kriminalitu prepojenú na politikov a oligarchov s takým zápalom, s akým prokurátori napádajú petície proti hazardu, Slovensko by nemuselo byť na chvoste EÚ v dôvere voči justícii. 

   Za pozornosť však stojí návrh na uznesenie poslanca MZ v Nitre Petra Oremusa, ktorý kandiduje na 25. mieste kandidačnej listiny Kotlebovci-ĽSNS za Národnú koalíciu, ktorým navrhol vyhovieť protestu prokurátora, čím by sa zákaz hazardu v Nitre zneplatnil a bolo by treba organizovať novú - tretiu petíciu.

Zo Zá p i s n i c zo 14. zasadnutia (mimoriadneho) MZ 23.1.2020:

" p. Oremus: “...po tých slovách a argumentoch, ktoré tu odzneli, je tu jednoznačný dôkaz o tom, že tá zákonnosť bola porušená. Podľa zákona kontrolór má kontrolovať vybavenie petície. Čiže to znamená, že iné útvary na Meste mali vybaviť petíciu a kontrolór ju mal skontrolovať. Je veľmi podozrivá časová následnosť, ktorá tam bola, že 23-tisícovú petíciu sme sprocesovali za tri dni. Jednoznačne to dáva podozrenie, že to bolo politické zneužitie témy, ktorú jeden z kandidátov na primátora vo volebnej kampani mal. Bez toho, aby rešpektoval pravidlá a zákony, si išiel za tým, aby to naplnil... Dostávame sa k tomu, že nakoniec zistíme, že nie je splnená ani tá 30% hranica, ktorá v zmysle zákona má byť splnená. Zaujímavé je, že reakcia na protest prokuratúra, je dnes posledný deň v rámci lehoty, ktorú máme, 90. deň je dnes...To sú všetko veci, ktoré spochybňujú regulárnosť a celý ten proces dáva do pozície, že to bola politická objednávka. Boli sme oklamaní aj my, poslanci, lebo tie fakty na MMZ neodzneli takéto a boli sme uvedení do omylu. A ten ekonomický dopad tu hrozí a som potom zvedavý, ako sa p. primátor k tomu postaví, či to zaplatí zo svojich peňazí, toto celé, čo zinscenoval.”

p. primátor:  "Mesto Nitra zaevidovalo protest prokurátora 31.10., takže žiadny 90. deň. A nežeňte tu strach. Ja viem, že vám to je veľmi blízke, ale poprosím vás, zdržte sa toho!""

P. Oremus navrhol vyhovieť protestu s odôvodnením, že “pokiaľ nevieme zabezpečiť kontrolu a vyvrátiť pochybnosti, máme sa zákonne správať.” 

Rokovanie bolo prerušené do 28.1.2020

Na schôdzi MZ 28.1.2020, ktoré prerokúvalo protest prokurátora, predložil primátor Nitry návrh na uznesenie, aby mestské zastupiteľstvo nevyhovelo protestu (viď Hlasovanie č. 2 nižšie). Primátor informoval, že aplikáciou Kladivo na hazardnú mafiu, ktorú mesto vyvinulo s miestnym softwarovým inžinierom, sa opätovnou kontrolou potvrdil dostatočný počet 21 524 podpisov osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy mesta Nitra. “Vďaka tomuto softvéru sme skontrolovali každý podpis, každého jedného človeka sme tam identifikovali. Čiže je to nespochybniteľné v tom, že túto petíciu podpísalo viac ako 30% obyvateľov nášho mesta, ktorí majú právo voliť,“ dôvodil primátor. Pri opätovnej kontrole pomáhali poslanci, aj zástupkyňa klubu p. Oremusa. 

P. Oremus aj napriek tomu podal pozmeňujúci návrh, aby mesto protestu prokurátora vyhovelo. 

Teda bez dôkazu spochybňujúceho zákonnosť či dostatočný počet podpisov, len na základe námietky prokurátora (ktorá nie je dôkazom ani súdnym rozhodnutím), na základe vlastných a prokurátorových subjektívnych pohľadov, bez výroku správneho súdu, ktorý je v danom spore kompetentný, a napriek opätovnému sčítaniu softwarom, ktoré je chronologicky novým argumentom po vznesení Protestu, navrhol p. Oremus Protestu vyhovieť. Bez ohľadu na to, ako celý spor dopadne, v danom štádiu a pri danej dôkaznej či dôkaz spochybňujúcej sile, keď nie je súdom preukázané, že by zákonné podmienky splnené neboli, poslanec Oremus iniciatívne navrhol vyhovieť protestu v neprospech občanov Nitry. Pán Oremus jednoducho vedel o zákonnej neregulárnosti petície aj bez rozhodnutia súdu. 

   Ak by teoreticky bolo spochybnené prvé sčítanie a druhé nie, požiadavka “skutočného stavu vecí” definovaná v par. 5, ods. 5    Zákona o petičnom práve by bola splnená od začiatku. 

Hlasovanie 28.1.2020

Číslo hlasovania: 1

o pozmeňovacom návrhu p. Oremusa: MZ prerokovalo protest prokurátora Pd 185/19/4403-13 a schvaľuje vyhovieť protestu prokurátora zo dňa 23.10.2019 proti VZN č. 10/2019 

Poslanci zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

Za: 2, proti: 18, zdržali sa: 5, nehlasovali: 2, prítomní: 27

Za: Peter Oremus, Marta Rácová

Proti: Petra Ajdariová, Peter Bakay, Daniel Balko, Filip Barbarič, Janka Buršáková, Adriana Filipová, Miroslav Gut, Miloslav Hatala, František Hollý, Tomáš Jursa, Erik Král, Peter Mezei, Dávid Moravčík, Pavol Obertáš, Oliver Pravda, Róbert Rathouský, Miloslav Špoták, Štefan Štefek

Zdržali sa: Miloš Dovičovič, Ján Greššo, Peter Košťál, Jozef Slíž, Ján Vančo

Nehlasovali: Jarmila Králová, Pavel Varga

Zopakujem, že ak by tento návrh p. Oremusa prešiel, VZN o zákaze hazardu by prestalo platiť a musela by sa organizovať ďalšia – už tretia petícia Zastavme hazrd!.

Hlasovanie č. 2 o návrhu primátora na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo protest prokurátora Pd 185/19/4403-13 zo dňa 23.10.2019 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry
n e v y h o v u je  protestu prokurátora Pd 185/19/4403-13 zo dňa 23.10.2019 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry.

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

Za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 1, prítomní: 27

Za: Petra Ajdariová, Peter Bakay, Daniel Balko, Filip Barbarič, Janka Buršáková, Miloš Dovičovič, Ján Greššo, Miroslav Gut, Miloslav Hatala, František Hollý, Tomáš Jursa, Erik Král, Jarmila Králová, Peter Mezei, Dávid Moravčík, Pavol Obertáš, Oliver Pravda, Róbert Rathouský, Jozef Slíž, Miloslav Špoták, Štefan Štefek, Ján Vančo, Pavel Varga

Zdržali sa: Peter Košťál, Peter Oremus, Marta Rácová

Nehlasovali: Adriana Filipová

 

II. Kandidát na kandidátnej listine Kotlebovci-ĽSNS proti finančnému zrovnoprávneniu cirkevných škôl.

Poslanec Oremus hlasoval proti zrovnoprávneniu financovania cirkevných a súkromných škôl v pôsobnosti mesta Nitra. 

Zo zákona je obec povinná financovať cirkevným a súkromným školám 88% normatívu na žiaka. Tieto peniaze idú na mzdy (vrátane odvodov) a prevádzkové náklady školy, nejedná sa o kapitálové výdavky súvisiace s údržbou budov, ktoré sú financované zriaďovateľom, resp. z iných zdrojov a grantov. Závisí od poslancov mesta, či sa rozhodnú uvedené percento navýšiť. 

MZ v Nitre sa rozhodlo toto percento navýšiť, a teda dať viac peňazí cirkevným školám napriek nevôli p. Oremusa: 

Zápisnica z MsZ v Nitre 31.1.2019, p. Oremus: “Takto to nemôže fungovať a nezneužívajte tie deti a nehovorte občanom, že každé dieťa má rovnaké právo. Rodič si vybral, či chce takú školu alebo takú školu. To znamená, že musí znášať aj to, čo si vybral. Ak si vybral súkromnú alebo cirkevnú, tak musí od toho zriaďovateľa žiadať, aby sa aj ten podieľal a staral, nie že my im máme všetko zafinancovať a oni si budú na tom ešte lepšie ako naše štátne školy. Ja sa snažím bojovať, aby naše štátne školy neboli znevýhodňované.”

Zriaďovateľ sa stará o budovu a zariadenia školy, ale prečo by mal napr. zriaďovateľ cirkevnej školy dotovať platy učiteľov, resp. dorovnávať 88% normatívu, z ktorého sú financované mzdy a prevádzkové náklady, na 100%? Ak tak zriaďovateľ neurobí, učitelia a  žiaci školy sú diskriminovaní oproti štátnej škole. Ak tak urobí, z vlastných finančných zdrojov dorovnáva sumu, ktorú u necirkevnej školy v plnej miere dotujeme všetci z našich daní. Je to rovnaký nezmysel, akoby zdravotná poisťovňa preplácala ten istý zákrok v plnej sume v štátnej nemocnici, no v cirkvou zriadenej nemocnici by ten istý zákrok preplatila len do istého percenta (takáto diskriminácia môže byť realitou, čo nevyvracia, že ide o diskrimináciu). Poisťovňu nemusí trápiť kde, ale aký zákrok sa vykoná. Výkon, a nie miesto sú rozhodujúce aj vo vzdelávaní. Poľnohospodársky podnik kúpený solventným investorom by mal mať nižšie dotácie na hektár, lebo podnik má viaczdrojový príjem (dotácie a nový kapitál)? Jednalo by sa o nespravodlivosť a ekonomický nezmysel ospravedlniteľný snáď len komunistickým myslením. Tak, ako občan nemá právo rozhodnúť, že mestu nebude platiť daň v plnej miere, ani mesto by nemalo mať právo rozhodnúť, že tie isté ústavou garantované služby neuhradí istej časti občanov v plnej miere. Osobne si myslím, že súčasný zákon je diskriminačný a protiústavný, nakoľko rodičia detí navštevujúcich cirkevné školy platia dane rovnako ako rodičia detí navštevujúcich štátne školy. Zákon však vychádza z inej logiky a poslanec mestského zastupiteľstva má právo nehlasovať za navýšenie percentuálneho podielu pre cirkevné a súkromné školy. Ale potom treba jednoznačne povedať, že taký poslanec ide proti cirkevným školám a oháňanie sa strany, za ktorú taký kandidát kandiduje, kresťanstvom je len marketingový manéver.

MZ v Nitre zvýšenie percenta napokon schválilo nasledujúcim hlasovaním, hoci p. Oremus bol proti: 

Z á p i s n i c a z 3. zasadnutia MZ v Nitre, dátum a miesto konania: 31. 01. 2019, číslo hlasovania: 50 o návrhu na uznesenie k mat. č. 26/2019 – ,,Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry“– uzn. č. 23/2019-MZ.

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: 21, proti: 5, zdržali sa: 2, nehlasovali: 2, prítomní: 30

Za: Roman Ágh, Petra Ajdariová, Peter Bakay, Daniel Balko, Filip Barbarič, Miloš Dovičovič, Ján Greššo, Miloslav Hatala, Michaela Hefková, František Hollý, Tomáš Jursa, Peter Košťál, Erik Král, Jarmila Králová, Peter Mezei, Dávid Moravčík, Oliver Pravda, Róbert Rathouský, Anna Šmehilová, Ladislav Turba, Ján Vančo.

Proti: Adriana Filipová, Pavol Obertáš, Peter Oremus, Marta Rácová, Jozef Stümpel

Zdržali sa: Janka Buršáková, Miroslav Gut

Nehlasovali: Štefan Štefek, Pavel Varga

Len vďaka hlasujúcim “za” majú cirkevné školy v Nitre viac peňazí ako doposiaľ. 

Poslanec má právo na svoj názor a p. Oremus má právo hlasovať, ako hlasoval. Ale ĽSNS ani Národná koalícia, za ktorú p.Oremus na kandidačnej listine Kotlebovci-ĽSNS kandiduje, nemôžu tvrdiť, že ponúkajú kresťanských kandidátov. 

Na stránke Národnej koalície sa píše: 

“Národná koalícia je presvedčená, že pravdivá politika má spočívať na tradičných hodnotách a normách vyplývajúcich z kresťanského náboženstva. Strana sa opiera o historické odkazy  Cyrilo-metodských tradícií… Politika strany stojí na troch základných, historicky overených pilieroch – národnom, sociálnom a kresťanskom”…”...kandidátom NÁRODNEJ KOALÍCIE, ktorí kandidujú na kandidátke strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko v rámci zjednotených pronárodných kresťanských strán.”

Memorandum o spolupráci národných a kresťanských strán: "My, zástupcovia národných a kresťanských politických strán... s posolstvom zachovania kresťanského charakteru Slovenskej republiky..uvedomujúc si potrebu čeliť hrozbe liberálnych strán..." 

Hlasovania pána Oremusa spĺňali skôr charakter ľavicového liberála ako kresťanského a národného konzervatívca. Kandidatúra p. Oremusa je len ďalší kamienok v mozaike o mýte, že kandidátka Kotlebovci-ĽSNS ponúka najviac kresťanských kandidátov a je hrádzou proti liberalizmu. 

 

Zdroje:

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32037

https://narodnakoalicia.sk/o-nas/#manifest-narodnej-koalicie

Ďalšie linky: 

https://www.teraz.sk/import/peter-oremus-vuc-nitriansky-nsk/59433-clanok.html

https://dennikn.sk/minuta/1669295/:„Chceme dosiahnuť lepšiu budúcnosť kraja bez fašistických fanatikov,“ odpísal vtedy Oremus.  “Vládnutie Kotlebovej strany na župe v BB je príkladom, ako sa to nemá robiť. “

https://dennikn.sk/1708742/zo-siete-k-harabinovi-ci-z-olano-ku-kotlebovi-ako-kandidati-menili-strany/

 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo