Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. február 2020

Hebrejské sviatky a ich význam v dejinách Cirkvi

Majú hebrejské sviatky význam pre kresťana žijúceho v novozákonnej dobe? Celý Starý Zákon je úvodom do plnosti zjavenia Božej lásky a pravdy v osobe Ježiša Krista. Udalosti s ním spojené majú význam aj pre dnešného moderného človeka.
Hebrejské sviatky a ich význam v dejinách Cirkvi

Hebrejské sviatky môžeme deliť na tie, ktoré majú svoj pôvod v Biblii (Tóre = Pentateuch), ďalej sú to historické sviatky, ktoré sú späté s dôležitými udalosťami židovského národa, napr. Chanuka, Purim a moderné sviatky späté so vznikom moderného štátu Izrael.

Chcel by som sa venovať sviatkom, ktoré majú svoj pôvod v Biblii, Tóre, teda v piatich Mojžišových knihách.

Boh povedal Izraelskému národu prostredníctvom Mojžiša, ktoré dni budú sláviť a ako ich budú sláviť. Tieto príkazy nájdeme v knihe Leviticus, v 23. kapitole. Tieto sviatky a slávnosti môžeme deliť na tie, ktoré sa oslavujú na jar, resp. v lete a na tie, ktoré sa oslavujú na jeseň a zimu. Toto rozdelenie bude mať neskôr v článku význam.

 

Jarné sviatky sú: Pesach, Sviatok nekvasených chlebov, Sviatok obety vďaky z prvotín zeme a Shavout (Slávnosť týždňov).

 

Jesenné sviatky sú: Roš Hašanah (Sviatok trúb), Jom Kipur (Deň zmierenia) a Sukot ( Sviatok stánkov)

 

Pesach – je najvýznamnejší židovský sviatok. V knihe Exodus čítame, že Boh uvalil na Egyptskú zem desať rán, lebo faraón odmietal prepustiť izraelský ľud, aby na púšti pripravil Bohu slávnosť. Posledná z tých rán bola najtvrdšia, lebo Boh pobil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, od človeka po dobytok. Izraelci si mali potrieť veraje (rám) dverí krvou baránka, aby zhubca = Pánov anjel, obišiel ten dom, tú domácnosť a nepobil prvorodené. (Exodus 11. a 12. kap.)  

Sviatok nekvasených chlebov – Je sviatok, kedy si Izrael pripomína rýchly útek z Egypta, keď ešte počas noci utekal zo zajatia. Keďže Izraelci nemali čas, aby cesto vykyslo, lebo v zhone utekali, Boh ustanovil tento sviatok nekvasených chlebov. (Exodus 12. kap.) (Leviticus 23, 4 -8)

Sviatok obety vďaky z prvotín zeme – Jačmeň bola prvá plodina, ktorá dozrievala na jar v Izraelskej zemi a mohla sa žať. (Levitikus 23, 9 – 14)

Shavuot (Slávnosť týždňov) = Letnice – je židovský pútnický sviatok. Je to sviatok obdržania Tóry na vrchu Sinaj. Slávi sa na 50. deň po Pesachu. (Levitikus 23, 15 – 21)

 

Jarné sviatky Pesach, Shavuot a jesenný sviatok Sukot sú tri pútnické sviatky, pri ktorých Izraelci z Júdey putujú každoročne do Jeruzalemského chrámu. Samaritáni putujú na vrch Gerizim. (Pozri Ježišov rozhovor so Samaritánkou, Jn 4. kap.)

 

Roš Hašana (Sviatok plesania) – sviatok, začína nový židovský rok. Veriaci židia bilancujú rok, čo sa im podarilo urobiť, čo nie. V rodine, s priateľmi a známymi si vymieňajú lístky s prianím všetkého dobrého v nadchádzajúcom čase. Počas týchto sviatkov sa trúbi na šofar – baraní roh. Trúbením na šofar cez sviatok Roš Hašana sa vzdáva hold Božiemu kráľovstvu, tiež je aj pripomienkou na dobu praotcov, Abraháma, Izáka a Jakuba. (Leviticus 23, 23 - 25)

Jom Kipur (Deň zmierenia) - Je to deň spytovania svedomia, pokánia, deň strávený v modlitbách a pôste. Ľudia vyhľadávajú priateľov, známych a snažia sa ich odprosiť za všetko, čo im v uplynulom roku spravili zlé a tak dochádza k všeobecnému zmiereniu. (Leviticus 23, 26 – 32)

Sukot (Slávnosť stánkov) – sviatok veselosti, sedem dní radovania sa pred Hospodinom, svojím Bohom. Tiež po dobu sedem dní dočasne prebývať v zhotovených stánkoch ako pripomienku, že Izrael býval v stánkoch, keď ich Boh vyviedol z Egypta. (Leviticus 23, 33 -44)

 

Všetky tieto sviatky ustanovené Bohom boli len predobrazom vecí, ktoré sa mali udiať neskôr.

Jarné sviatky sú späté s udalosťami prvého príchodu Ježiša Krista na zem ako Vykupiteľa a Mesiáša, zatiaľ čo jesenné sviatky budú mať súvis s druhým príchodom Ježiša Krista na zem ako Kráľa. Poďme sa teda pozrieť na to, čo sa udialo počas jarných sviatkov:

 

Pascha – Ježiš Kristus ako Boží Baránok je zabitý.  Kríž a zem je pokropená krvou nevinného Baránka. Každý, kto si pokropí dvere svojho srdca krvou Baránkovou – kto vierou príjme Ježiša Krista – je zachránený od večnej smrti.

V deň Paschy, kňaz ráno zviaže pripraveného obetného baránka, aby ho popoludní, podvečer  obetoval. Presne to sa stalo s Ježišom. Ráno bol zviazaný a ukrižovaný a o 15:00 zomiera. (Deuteronómium 16, 1 -8)

Sviatok nekvasených chlebov – Ježiš, ako živý chlieb z neba, je uložený do hrobu.

Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. (Jn 6,51)

Sviatok obety vďaky z prvotín zeme – Ježiš Kristus vstáva z mŕtvych. On je prvotina všetkých živých.

Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. (1.Kor 15,20)

Slávnosť týždňov = Letnice – Ježiš Kristus zosiela Ducha Svätého, prisľúbenie od Otca. Tak ako Boh Otec odovzdáva Tóru a prikázania na vrchu Sinaj, aby sme žili, teraz zosiela Ducha Svätého, životodárneho Ducha večného života a pečať Novej Zmluvy.

Inzercia

Ako sme spomenuli vyššie, tento sviatok je pútnický sviatok, vidíme to opísané aj v Skutkoch sv. apoštolov, v druhej kapitole: Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste.  Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v úžase si medzi sebou hovorili: „Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom. (Sk 2, 1 – 11)

 

Niektorí teológovia sa zhodujú v názore, že keď prvý príchod Kristov a udalosti s ním spojené boli tak presné na  jarné židovské sviatky, druhý príchod Kristov na zem bude súvisieť s jesennými sviatkami.

 

Sviatok plesania – Zaznie trúba a začnú posledné udalosti Zeme opísané v Zjavení sv. Jána.  Niektorí sa domnievajú, že v tento deň by malo nastať aj tzv. vychvátenie Cirkvi. Cirkev ako pripravená nevesta Kristova vyjde v ústrety svojmu ženíchovi. Hovorí o tom Ježiš v podobenstve o desiatich  pannách (Mt 25, 1 -13), ktoré nasleduje po 24. kapitole, kde sa učeníci pýtajú Ježiša na koniec časov. Tam sa, okrem iného, píše: Vtedy dvaja budú na poli: jeden bude vzatý a druhý ponechaný.  Dve ženy budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. (Mt. 24, 40 - 42)

Podobne 1.list Tesaloničanom, 4, 13 – 18: Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.  Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami.

Je to deň plesania, deň trúbenia a radostného pokriku.

A čo tí nepripravení? Ktorí nemali dostatok oleja v lampách? Tí zanechaní...

Budú musieť čeliť útrapam sveta aké doteraz neboli, prenasledovaniu a vláde antikrista.

Mnohí ľudia budú prijímať antikrista ako toho, ktorý vyrieši problémy sveta a nastolí pokoj, ale to bude klamlivé, lebo časom sa prejaví kto je. Tak ako Ježiš mal predchodcu – Jána Krstiteľa, ktorý pripravil cestu Pánovi,  tak podobne aj antikrist bude mať falošného proroka, ktorý mu pripraví cestu. (Zj 13. kap.)

Deň zmierenia – Izrael spozná, že zabili svojho Mesiáša, že Ježiš Kristus je pravý Mesiáš. Toho, ktorého očakávajú, už prišiel a oni ho nespoznali. Bude to deň zmierenia pre Izrael, keď sa naplní počet pohanov. (Rim. 11, 25 – 27)

Bude to aj posledná šanca pre zanechaných zmieriť sa s Bohom.

Čo bude predchádzať Pánov príchod? Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával.  Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. (2.Tes.2, 1 – 4)

Slávnosť stánkov: Druhý príchod Pána Ježiša Krista na Zem ako Kráľa, v sláve anjelov a svätých. Ustanovenie tisícročného kráľovstva. (Zj 20.kap.)

Potom nasleduje posledný verejný súd:

Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. ( Zj 20, 11 – 15)

Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy.  Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘ Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?‘ Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým po ľavici: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni odpovedia: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Tu im on odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili.‘ A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“

Nebo i zem pominie a bude nové nebo a nová zem, nový Jeruzalem. (Zj 21.kap.)

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ (Zj 21, 1 – 5)

 

 

Mgr. Dario Máček

 

 

Zdroj: Biblia

         Wikipedia

         Mark Biltz: Should we Celebrate the Feasts?

Odporúčame

Blog
Je Peklo reálne?

Je Peklo reálne?

Niektorí pochybujú a namietajú, veď keď Boh je láska, neposielal by ľudí do pekla. Dokonca niektoré vysoké cirkevné kruhy odmietajú učenie o pekle a neveria v neho. Napríklad kňaz a exorcista Elias Vella pod vplyvom niektorých nemeckých a holandských teológov vo svojom príbehu o sebe hovorí, že ako profesor dogmatickej teológie, učil svojich študentov, že diabol neexistuje. Teraz v neho samozrejme verí a zvádza s ním boje neustále, keď pomáha ľuďom s oslobodzovaním.

Blog
Kyslé zásady sedliackeho rozumu

Kyslé zásady sedliackeho rozumu

Byť sedliakom v meste nemá veľa výhod, ak len nepoužijete svoj sedliacky rozum a nejaké výhody nezískate. Toto je jeden z prvých pokusov o príručku, najmä pre tých, ktorí sa definitívne vymanili zo sedliactva a žijú naplno svoj relatívny meštiansky život.