Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
30. december 2019

Degradácia postoja ľudí k práci degraduje kvalitu života

Každý z nás má v sebe cit a rozum. Položme si však zásadnú otázku, ktorá z týchto dvoch zložiek našej osobnosti by mala stáť hierarchicky vyššie a ktorá hierarchicky nižšie? Ktorá by mala stáť na prvom, a ktorá až na druhom mieste? Na ktorú z nich máme dbať ako na hlavnú pri našom rozhodovaní?
Degradácia postoja ľudí k práci degraduje kvalitu života

   Žiaľ, naša „civilizácia“ ako celok vsadila jednoznačne iba na rozum! Tým však stratila jednu zo svojich základných, nosných hodnôt. Hodnotu, prameniacu iba v ľudskej citovej schopnosti. Hodnotu, zvanú ľudskosť“!

   Pod vplyvom všeobecného zamerania sa celého ľudstva hlavne na rozum, došlo v priebehu plynutia času k zúženiu obzoru našej vnímavosti, a tým zákonite i k zdeformovaniu a pokriveniu mnohých základných slovných pojmov. Súčasný zmysel veľkého množstva slov a pojmov tak dostal pod vplyvom tohto zúženia úplne iný význam, než aký by v skutočnosti mal mať.

   Možno si poviete: malichernosť, nepodstatná vec. Ale uvážte, že keď je pokrivené a chybné už základné vnímanie určitého pojmu, musí ďalšie budovanie na takomto nezdravom základe celkom logicky prinášať čoraz väčšie pokrivenosti, priam nezmysly, a nakoniec aj pád. Podobne, ako keď budujeme dom a urobíme chybné základy. Čím vyššia bude stavba, tým viac sa budú chvieť múry, a ak nedôjde k náprave, stavba sa nakoniec zrúti.

   Ak sa zameriame napr. na pojem „práca“, môžeme sa naň pozrieť dvomi spôsobmi: cez cit a cez rozum. Čo nám teda hovorí cit?

   Pracovať v skutočnosti znamená dávať. Dávať niečo zo seba. Niečo, čím svojim vlastným spôsobom, podľa svojich schopností a predpokladov prispejeme k harmonickému chodu celej spoločnosti. Ušľachtilým motívom práce je byť užitočným a prospešným celku. A ak práca naozaj zohľadňuje naše osobité schopnosti, stáva sa potom zároveň i formou sebarealizácie. Hlavným motívom práce je teda naše dávanie, ktoré má spolu s dávaním ostatných jednotlivcov smerovať k spoločnému cieľu: k blahu, k spokojnosti, k šťastiu a ku vzostupu celej spoločnosti!

   Ušľachtilosť vyššie uvedeného, citového ponímania pojmu „práca“, bola žiaľ chladným rozumom strhnutá hlboko nadol. Súčasný človek vidí v práci už iba spôsob a možnosť získavania peňazí. Málokomu ide o dobro celku, každý v prvom rade usiluje o osobný prospech. Prvotný, čistý pojem dávania, bol prekrútený na pravý opak. Na branie! Možno si opäť poviete: no a čo, práca musí byť vykonaná tak či tak, a je nakoniec úplne jedno, ako sa na ňu pozeráme. Nie je to však pravda! Ukážme si na názorných príkladoch, ako môže rozdielny prístup v horeuvedenom zmysle vplývať na jednanie a postoje ľudí.

   Predstavme si lekára, ktorý si svoje povolanie vybral z hlbokej vnútornej potreby pomáhať chorým a trpiacim. Jeho vnútorný postoj sa potom musí zákonite prejaviť i navonok v prístupe k pacientom. Musí a prejaví sa tým najpozitívnejším spôsobom!

   Na druhej strane máme lekára, ktorého pohnútkou k výberu povolania bol názor, že ide o celkom slušne platenú prácu a zároveň i o určité výsadné spoločenské postavenie. Nebude ho potom vykonávať z lásky k veci samotnej, z lásky k ľudom, ale zo zištných dôvodov; pre peniaze, alebo spoločenské postavenie.

   Rovnako zásadne a vypuklo sa pokrivený vzťah k práci, iba ako k prostriedku získavania peňazí, prejavuje aj v iných povolaniach. Zoberme si napríklad poľnohospodárstvo. Ani ňom pracujúci mnohí ľudia nechcú predovšetkým dávať, ale brať! V slepej snahe po zisku je potom do rastlín a zvierat bezohľadne aplikované veľké množstvo chemických prípravkov a preparátov, podporujúcich enormnú veľkosť plodov, či rýchly biologický rast. Vôbec sa pritom nehľadí na fakt, že všetka neprirodzená chemická stimulácia končí nakoniec v tele spotrebiteľa.

   Ak budeme úplne konkrétni, napríklad pri pestovaní ovocia a zeleniny je veľkosť i vábivý vonkajší vzhľad plodov dosahovaný hlavne prísunom dusíkatých hnojív. Rastline nie je poskytnutá prirodzená a vyvážená minerálna výživa, a preto do čo najväčšej, priam enormnej veľkosti plodu jednostranne rýchlený produkt, obsahuje len veľmi málo ostatných cenných látok.

Inzercia

   Netreba snáď už ani hovoriť o antibiotikách, primiešavaných chovným zvieratám na urýchlenie rastu, či o neprirodzených, umelo vyvinutých krmných zmesiach, sledujúcich rovnaký cieľ. Netreba spomínať nehumánny chov hydiny vo veľkochovoch, kde jedinci strávia celý život v klietkach s rozmerom niekoľkých centimetrov a pri umelom osvetlení. Všetkým je iste dobre známe utrpenie zvierat, prevážaných v horúčavách po celej Európe, len aby sa na nich dobre zarobilo.

   Pokrivenie pojmu „práca“ malo negatívny dopad i vo výrobných odvetviach. Až do takzvanej priemyselnej revolúcie môžeme pozorovať predsa len istú mieru harmónie a prirodzenosti. Výroba bola zabezpečovaná zväčša remeselníckymi cechmi. Každý majster svojho remesla vyrábal svoje produkty sám, prípadne s pomocou tovarišov. Krajčír šil šaty, obuvník topánky, stolár vyrábal nábytok, kováč výrobky z kovu. Ľudia ešte mohli nájsť vo svojej práci sebarealizáciu, mohli s citovým zaujatím vyrábať každý jednotlivý výrobok od začiatku až do konca. Hotový produkt bol potom ich vlastným, osobným, individuálnym dielom. I tá najmenšia vec, slúžiaca k nejakému účelu, bola zhotovená rukou osobnosti.

   Žiaľ, hľadali sa cesty, ako by sa dalo ešte viacej zarobiť. Za účelom väčšieho zisku došlo k „racionalizácii“ práce, čiže k vzniku manufaktúrnej – pásovej výroby. Krajčír už nešil šaty, ani obuvník topánky. Robotník v továrni robil iba jednotlivý úkon v celkovom výrobnom procese. Človek sa stal súčasťou stroja!

   Vyrábalo a zarábalo sa síce viac, ale nikto už výrobok nemohol nazvať svojim dielom. Hotový produkt bol dielom všetkých a zároveň nikoho. Bol neosobný, chladný, vytvorený bez citu, v neradostnom, strojovom tempe. Svedčia o tom sklady enormných zásob najrozličnejšieho tovaru po celej Zemi, vypovedajúce o plytvaní a drancovaní surovín tejto planéty. Za zdanlivý dostatok všetkého platíme príliš vysokou cenou - stratou ľudskej dôstojnosti!

   Z jedinečných, individuálnych bytostí sa vytvorila veľká mašinéria bez osobnosti a individualizmu. Často sa zvykne bedákať nad tým, že nejakému druhu zvierat hrozí vyhynutie. Požadujeme ochranné zákony a prírodné parky. Ale ešte nikto nepožadoval ochranu osobnosti človeka. Ľudskej individualite však hrozí vyhubenie! Naša osobnosť je umelo vraždená! Byznis je krédom dňa. Celý život je iba byznisom a obeťou je človek. Už nemajú vládnuť žiadne city, žiadna túžba po pravom, krásnom a dobrom, ale iba peniaze a kapitál.

   Ale všetko, o čom sme doposiaľ hovorili nepredstavuje konečnú hranicu. Dychtivosť po peniazoch totiž nemá hranice! Keďže práca už nie je zdrojom radostného dávania a sebarealizácie, ale iba honbou za ziskom, mnohí „šikovní“ ľudia si uvedomili, že ak už má ísť iba čisto o peniaze, dajú sa nakoniec získať aj bez práce. Oslobodením sa od všetkých morálnych hodnôt začalo byť aktuálnym získavanie peňazí akýmkoľvek spôsobom – podvodmi, vydieračstvom, klamstvom, zločinnosťou, zvrhlosťou, terorom a vojnami. A ak sa všetko ešte včas nezastaví, pôjde to stále ďalej a hlbšie, do dôsledkov, ktoré budú priam zničujúce. A pritom na samom začiatku bol iba zdanlivo bezvýznamný, nesprávne rozumovo uchopený pojem „práca“.

   Hovorí sa však: „Malé príčiny, veľké dôsledky!“ Práve súčasná doba, ktorú prežívame, je dôsledkom kedysi zdanlivo malých príčin. Ak však chceme urobiť základnú zmenu a rozhodujúcu prietrž v doterajšom nesprávnom jednaní, musíme sa vrátiť k jadru, k pravej príčine, z ktorej všetko nesprávne vzniklo. Musíme zmeniť svoj postoj nielen k pojmu „práca“, ale takmer ku všetkým pojmom súčasného života. Musíme ich uchopiť nie rozumom, ale citom, aby sme pochopili ich pravý význam. Iba to zaručuje správny vývoj! Všetko ostatné vedie skôr či neskôr k utrpeniu, zlyhávaniu a nakoniec k úplnej skaze.

   Rozhliadajme sa teda bdelo prostredníctvom citu na cestách nášho života, aby všetko naše snaženie mohlo smerovať iba k šťastiu, spokojnosti a k Svetlu.

Som človek, zamýšľajúci sa nad životom, spoločnosťou, politikou, kultúrou i náboženstvami v integrálnej jednote ich materiálnej i duchovnej roviny, ktoré sú neoddeliteľné prepojené. A takýmto spôsobom prepojené by mali byť aj moje texty, čo je nutné k tomu, aby mohli komplexne reflektovať realitu.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Trápna bodrosť v rozhlasovom éteri

Trápna bodrosť v rozhlasovom éteri

Mnohí ľudia počúvajú pri svojej práci rozhlas, ako určitú zvukovú kulisu. Ak patríte medzi nich, asi vám neušlo, že veľa moderátorov priam oplýva radostným nadšením a entuziazmom. Akoby tesne pred reláciou užili nejaké zázračné pilulky šťastia. Za každú cenu sa snažia vyvolať dojem pohody a dobrej nálady.