Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. december 2019

Terorizmus! O jednej z jeho nepoznaných príčin!

Fenomén terorizmu prenasleduje našu modernú civilizáciu na každom kroku. Intenzívne sa proti nemu bojuje, ale akoby išlo o nejakého sedemhlavého draka, ktorému ak je zoťatá jedna hlava, okamžite mu namiesto nej vyrastajú dve ďalšie. Napriek všetkým opatreniam sa žiaľ táto hrozba nezmenšuje, ale akoby stále narastala.
Terorizmus! O jednej z jeho nepoznaných príčin!

Kto však môže za súčasnú situáciu? Kde hľadať jej príčinu? Koho možno označiť za skutočného a pravého vinníka? Žiaľ, v navyknutej povrchnosti, bez potreby a vôle k hlbšiemu skúmaniu je pre naprostú väčšinu najpohodlnejšie posudzovať veci čiernobielo. Na jednu stranu postaviť dobrých, teda obete a na druhú stranu zlých, čiže vinníkov. Skutočnosť však, pri detailnejšom pohľade, ani zďaleka nevyzerá takto zjednodušene.

   Samozrejme, že v prvom rade je treba podobné skutky  čo najdôraznejšie odsúdiť! O tom niet pochýb! Nedajú sa v nijakom prípade  a ničím ospravedlniť! Každého citlivého človeka musí premknúť hrôza a bolestný súcit s obeťami, najmä ak si uvedomí, že by sa snáď aj on mohol dakedy ocitnúť „v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste“.       

   Svoju pozornosť však obráťme trochu iným smerom. Do radov ľudí, ktorí stoja na strane dobrých a sami seba za takých aj považujú. Zloba, neľudskosť, brutalita, a násilie, zhmotnené do podoby konkrétneho teroristického činu v nich vyvoláva strach, úzkosť a zdesenie. A samozrejme, v mnoho násobne väčšej miere v prípade, keď sa stane niekto z ich najbližších osobne účastným podobnej udalosti.

   Nemožno si však nevšimnúť istý, do očí bijúci paradox. Na jednej strane totiž vidíme, či už u jednotlivcov, organizácii, alebo štátnych predstaviteľov, jednoznačné odsúdenie násilia a brutality v jeho najvyhrotenejšej – hmatateľne zrealizovanej podobe, na druhej strane však tvorí to isté násilie, brutalita a agresivita, prirodzenú súčasť života týchto „dobrých“ ľudí. V nevedomosti, ľahkomyseľnosti a bez uvedomenia si nutných dôsledkov ho nazývajú kultúrou, oddychom a relaxáciou.
       
   Áno, žiaľ naša „kultúra“ je presiaknutá kultom násilia! Stačí sa totiž pozrieť iba na jedno, jediné médium, zásadným mienkotvorným spôsobom zasahujúce do života našej spoločnosti, ktorým sa ako temná niť tiahne zobrazovanie násilia v tisícorakých podobách. Tým médiom je filmová tvorba!
 
   Len sa pozrite večer na televíziu, alebo choďte do kina. Pod zámienkou boja za správnu vec, pod zámienkou boja so zločinnosťou, pod zámienkou boja proti nepriateľom z vesmíru a pod mnohými inými zámienkami je na televíznych obrazovkách a na plátnach kín glorifikovaná ako jediná najefektívnejšia cesta k riešeniu všetkých problémov práve cesta násilia. Cesta násilného potlačovania prejavov násilia.
 
   Násilím sú preplnené i kreslené rozprávky pre najmenších, už ani nehovoriac o počítačových hrách plných zabíjania! Nepreberná mnohorakosť jeho podôb dennodenne zaplavuje vnútorný život a podvedomie miliónov ľudí na našej planéte. Je to ako mor! Ako zhubná choroba postupne ovládajúca a rozvracajúca myšlienkový život ľudstva.

   Položme si však rozhodujúcu otázku: Je možné predpokladať, že niečo tak neustále, programovo a na každom kroku vytrvalo na ľudí pôsobiace, sa napokon neprejaví aj navonok? Úplne viditeľne? Vari je možné detinsky podceňovať silu ľudského podvedomia, neustále sýteného presvedčením, že tou jedinou cestou k definitívnemu vyriešeniu všetkých problémov je násilie? Nie je potom priam „farizejské“, keď spoločnosť na jednej strane ľahkomyseľne tolerujúca kult násilia vo vlastných radoch, a na druhej strane je zaskočená a vyjadruje rozhorčenie, ak niekto, nimi samými proklamovaný model riešenia problémov, aj použije?
 
   Obrovské finančné prostriedky, ktoré by sa zaiste dali využiť aj vhodnejším spôsobom, sú i napriek mnohým varovným hlasom, upozorňujúcim na nutné neblahé dôsledky, opätovne vkladané filmovým priemyslom najmä západného sveta, na realizáciu filmov plných násilia. Nimi je následne, ako výhodným predajným artiklom, zaplavovaný celý svet, prinášajúc svojim tvorcom mnohonásobné zisky. Vôbec sa pritom neberie na zreteľ deštruktívne pôsobenie podobnej produkcie, ktorá neustálym a neprirodzeným stimulovaním agresívnej zložky osobnosti človeka vytvára okolo celej zeme akoby ťažké búrkové mračná mentálnych energetických zhlukov zloby, agresivity a násilia. A z týchto temných búrkových mračien, neustále sýtených, podporovaných a stimulovaných  myšlienkovou a citovou účasťou miliónov ľudí, konzumujúcich zmienenú produkciu, z času na čas, ako pri každej búrke, udrie blesk so všetkými jeho ničivými dôsledkami!  Stane sa to vtedy, keď  to, čo „ visí vo vzduchu“, prerastie časom v čin!

Inzercia

   Čo kto zaseje, to musí zožať! Neúprosný zákon, ktorého platnosť je pevne vpísaná do chodu prírodných zákonov, platí rovnako pre každého! Bez výnimky! I pre celú našu civilizáciu! Lebo doposiaľ ešte nebolo nikoho, kto sadil bodliaky a zožal pšenicu! To nie je možné v nijakom prípade! Túto jednoduchú, intelektuálne nenáročnú pravdu, dokáže pochopiť i prostý sedliak. A nielen pochopiť, ale dennodenne využívať vo svoj prospech !  Ani ho len nenapadne očakávať, že by sa snáď vysádzaním bodliakov dopracoval ku chlebu. Je preto naozaj nepochopiteľné, ak národy, nachádzajúce sa momentálne intelektuálne i ekonomicky na výslní, jednajú spôsobom, akým by nejednal nijaký jednoduchý, zdravo mysliaci človek. A potom, keď, ovocie ich chorobnej činnosti dozrie a prinesie svoje trpké plody, sú zrazu zaskočení, zhrození a nemilo prekvapení.

   Nie, jednoducho nie je možné vštepovať do ľudí agresivitu a naivne očakávať dobro! Iba pozitívne hodnoty, ktoré by mohli posunúť našu civilizáciu skutočne dopredu, by mali mať nárok na to, aby boli vedome, zámerne a cielene vnášané do spoločenského povedomia. Do myslenia a cítenia národov našej planéty. A v tomto nevyhnutnom obrodnom procese môže práve umenie, konkrétne už spomínaná filmová tvorba, zohrať svoju veľkú a nezastupiteľnú úlohu.    
 
   Len si skúsme predstaviť, že by sa hmotný, ľudský, intelektuálny a citový potenciál filmových tvorcov nezameriaval ako doposiaľ, úplne nelogicky predovšetkým na zobrazovanie zla, na produkciu rôznych kriminálok, akčných filmov, hororov a vesmírnych vojen, ale na tvorbu diel obsahujúcich akési predobrazy ideálneho správania sa. Lebo ľudia podvedome túžia po vzoroch a ideáloch, a ak by im filmové umenie niečo podobného ponúkalo, podvedome by to napodobovali! V podstate presne tak, ako to napodobujú aj teraz, ibaže v negatívnom slova zmysle.

   Zmieneným prístupom by však vznikla úplne nová koncepcia kinematografie, otvárajúca svojou pozitívnou motiváciou brány do lepšej a krajšej budúcnosti celej ľudskej civilizácie. Filmová tvorba by mala stvárňovať iba vzorové správanie v každej oblasti ľudskej činnosti! Mala by ukazovať a zobrazovať napríklad vzory  rôznych konštruktívnych spôsobov riešenia medziľudských vzťahov a problémov Vzory slušnosti, ľudskosti a mravnosti. Vzory správneho vyjadrovania, vzory zmysluplného a užitočného využitia voľného času, vzory úcty a lásky k  blížnym, vzory vzťahu k prírode, vzory, alebo vzory hlbokého, živého a pokorného vzťahu k Tvorcovi a Darcovi všetkého, čo máme a čím sme! Áno, iba týmto smerom vedie cesta nahor, k všeobecnému prospechu a blahu národov planéty Zem! Inej cesty niet!

   Ak sa teda raz budú ľudia spravodlivo rozhorčovať nad ďalším, už takmer každodenne prichádzajúcim teroristickým útokom, ak budú s napätím sledovať pátranie, zatknutie a potrestanie útočníkov, ak vnútorne súhlasia s mocnými nášho sveta, snažiacimi o, ako inak, zase iba násilnú, konečnú elimináciu hybnej sily atentátnikov, nech niekedy skúsia obrátiť svoju pozornosť aj na svoj vlastný vnútorný život!
 
   Možno nakoniec s prekvapením zistia, že i oni sami, prostredníctvom vlastnej mysle, stimulovanej sledovaním násilností a brutality na televíznej obrazovke, prispievajú svojou osobnou “troškou do mlyna”, k formovaniu desivého, mentálne – energetického zhluku agresivity a zloby, obklopujúceho celú našu zem. Lebo práve s tohto temného mraku, z tejto „osi zla“,  naplnenej akumulovanou agresivitou myšlienkovej energie miliónov „dobrých“ ľudí, čerpajú inšpiráciu a posilnenie všetci tí, ktorí urobia vo svojom rozhodnutí onen osudný krok od myšlienky k činu,  psychicky a osobnostne nezvládajúc tento tlak. Aby si potom ľudia nakoniec, pri štipke sebakritiky, z hrôzou nemuseli uvedomiť, že za neľudskými činmi teroristov sa v podstate skrýva aj ich vlastný, násilím znehodnotený, citový a myšlienkový život.

Inzercia

Som človek, zamýšľajúci sa nad životom, spoločnosťou, politikou, kultúrou i náboženstvami v integrálnej jednote ich materiálnej i duchovnej roviny, ktoré sú neoddeliteľné prepojené. A takýmto spôsobom prepojené by mali byť aj moje texty, čo je nutné k tomu, aby mohli komplexne reflektovať realitu.

Inzercia

Odporúčame

Blog
O nevyhnutnosti morálnej obrody spoločnosti

O nevyhnutnosti morálnej obrody spoločnosti

Momentálne síce žijeme v materiálnom dostatku, ale v neuveriteľnej všeobecnej duchovnej chudobe. Život okolo nás z hľadiska elementárnej morálky nie je vôbec v poriadku. Naopak! Všade je vidieť množstvo morálne chorobných a patologických javov. Blahobyt je len pozlátko, zatiaľ čo pri hlbšom pohľade sa spoločnosť javí ako organizmus, nahlodaný mnohými chorobami.

Blog
Stretnúť Očakávaného

Stretnúť Očakávaného

Vstúpili sme do jedného z najkrajších období liturgického roka týchto. Je to požehnaný čas radostného očakávania. Advent je mystický, tajomný, magický, ale aj prehliadaný, odsunutý, vyrušujúci. Myslím si, že každému z nás má čo povedať a ponúknuť.

Blog
Vy sa nesmiete mýliť, lebo ste poslankyňa

Vy sa nesmiete mýliť, lebo ste poslankyňa

Takto mi napísala jedna pani do komentára na Facebook. Reagovala tak na moje ospravedlnenie sa za omyl pri hlasovaní o Istanbulskom dohovore. Priznala som sa, bola som nepozorná. Hlasovanie som ihneď, spolu s kolegyňami, ústne opravila. Mýliť sa je ľudské, či..?