Bude opatrovateľská služba dostupná pre každého ?

Viaceré prieskumy realizované na Slovensku a v zahraničí potvrdzujú, že v prípade potreby sociálnej služby ľudia požadujú jej poskytovanie v domácom prostredí. Tento záujem je opodstatnený a je výhodný pre prijímateľov aj pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Pre príjímateľov je zaujímavý preto lebo služba je poskytovaná v ich domácnosti v takom rozsahu  ako ju potrebujú a nemusia odchádzať za sociálnou službou do tradičných zariadení sociálnych služieb. Pre poskytovateľov je zaujímavý z dôvodu úspory  nákladov na bežnú prevádzku tradičných zariadení vrátane úspory na mzdách a odvodoch obslužných zamestnancov- kuchári, pomocníci v kuchyni, údržbári, kuriči, upratovačky ... ,  

Jednou z najrozšírenejších sociálnych služieb poskytovaných v domácnosti prijímateľa je opatrovateľská služba. Napriek tomu, že túto službu poskytuje najväčšie množstvo poskytovateľov, je stále pre mnohých obyvateľov nedostupná. Mnohé, najmä malé obce ju neposkytujú vôbec a to napriek tomu, že im túto povinnosť ukladá zákon.

Tento rok sa štát rozhodol podporiť poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov  a opäť veľmi nevhodným spôsobom. Na jej podporu vyčlenil v národnom projekte financovaného z Európskeho sociálneho fondu takmer 5 mil. Eur. Na jedno pracovné miesto môže byť použitý príspevok v maximálnej výške 570 Eur mesačne. Budúci opatrovatelia sa tak môžu tešiť na zárobok vo výške minimálnej mzdy. Mimochodom i výška minimálnej mesačnej mzdy bude pravdepodobne od 1. 1. 2020 o 10 Eur vyššia ako je príspevok štátu. Nevedno či týmto nastavením príspevku vo výške 570 Eur mesačne chcel štát prilákať naše ženy a matky opatrujúce rakúskych seniorov späť na Slovensko. Ak áno, tento zámer nebude s najväčšou pravdepodobnosťou úspešný. Výška príspevku štátu okrem iného vypovedá i o tom ako si štát cení túto službu.

Najzávažnejším nedostatkom projektu je fakt, že neobsahuje žiadne podmienky o udržateľnosti pracovných miest opatrovateľov po skončení financovania projektu, V praxi to znamená, že po ukončení financovania opatrovateľskej služby z tohto projektu v máji 2021, tak ako tomu bolo aj v minulosti pri financovaní opatrovateľskej služby cez národný projekt, pracovné miesta pravdepodobne zaniknú. Opatrovatelia prídu o prácu a odkázaný ľudia na pomoc zostanú bez opatery. Táto situácia je už ďalej neudržateľná a vyžaduje si urýchlené systémové riešenie. Riešením nemôže byť spustenie ďalšieho dopytovo orientovaného projektu financovaného rovnako z Európskeho sociálneho fondu, pretože i tento ďalší projekt má obmedzené trvanie a po jeho ukončení bude financovanie opatrovateľskej služby ukončené. Týmto riešením musí byť reforma financovania sociálnych služieb tak, aby finančný príspevok na sociálnu službu bol poskytovaný občanovi zo štátneho rozpočtu a nie zariadeniam sociálnych služieb. Odkázaný občan na sociálnu službu sa sám rozhodne ako tento príspevok využije a ktorú sociálnu službu si vyberie. Týmto príspevkom by mala byť štátna sociálna dávka v odkázanosti. Ak si vyberie opatrovateľskú službu v domácnosti, bude mať istotu, že služba bude poskytovaná tak dlho ako je to potrebné a nebude predčasne ukončená, ako je tomu v súčasnosti.  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo