Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. november 2019

II. Benátska komisia neodporúča kvórum pri referende

Benátska komisia neodporúča stanoviť kvórum na referendum a odporúča posilniť ústavodarnú moc referenda.
II. Benátska komisia neodporúča kvórum pri referende

Benátska komisia je poradný orgán Rady Európy v ústavných záležitostiach. Jedna z troch agend, ktorým sa venuje a o ktorých prijíma odporúčania sú Voľby, referendá a politické strany. V rámci sekcie Voľby, referendá a politické strany vypracovala dva kľúčové dokumenty schválené parlamentným zhromaždením a podporené Výborom mínistrov rady Európy: Pravidlá správnych postupov pri voľbách a Pravidlá správnych postupov pri referende. Oba dokumenty slúžia ako referenčné dokumenty Rady Európy.

Pravidlá správnych postupov pri referende 

Štrasburg 25.10. 2018

prijaté Radou pre demokratické voľby na jej 19. stretnutí a Benátskou komisiou na jej 70. plenárnom zasadnutí v Benátkach 16.-17. marca 2007:

(https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-cor-e, Study No. 371 / 2006, EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), CODE OF GOOD PRACTICE ON REFERENDUMS adopted by the Council for Democratic Elections at its 19th meeting):

“ III.5.d

Odporúča sa, aby ústavné zákony týkajúce sa referenda boli predložené na schválenie v referende povinne alebo na požiadanie ľudu.

Vysvetlenie 45: Ústavné normy týkajúce sa referenda by mali byť legitimizované priamo ľudom, to jest mali by byť predmetom referenda povinne alebo na požiadanie časti elektorátu. Parlament by mal mať moc zaviesť opatrenie obmedzujúce práva občanov, len ak je takéto opatrenie predložené jednej z týchto dvoch foriem referenda (bod III.5.d). 


III.7. Kvórum

Neodporúčame stanoviť:

a. kvórum na účasť (min. požadované percento účasti), pretože nezúčastnení voliči splývajú so skupinou tých, ktorí volia “nie”.

b. schvaľovacie kvórum - approval quorum (schválenie otázky minimálnym percentom voličov), čo môže mať za následok skomplikovanie politickej sitácie, ak je návrh schválený väčšinou, ktorá ale nedosiahne minimálnu hranicu potrebnú na schválenie.

Vysvetlenie 51: Vychádzajúc zo skúseností z referend, Benátska komisia sa rozhodla odporučiť, aby neboli stanovené žiadne pravidlá o kvóre.

Kvórum účasti (minimálne percento) znamená, že je v záujme oponentov referenda skôr sa nezúčastniť ako hlasovať proti. Napríklad, ak 48% voličov súhlasí s návrhom, 5% je proti a 47 % nemá v úmysle sa referenda zúčastniť, 5% oponentov stačí nezúčastniť sa hlasovania, aby vnútili svoj názor, hoci sú vo veľkej menšine. Ich neúčasť v kampani bude mať naviac tendenciu zvýšiť počet nezúčastnených a teda i pravdepodobnosť, že kvórum nebude dosiahnuté. Ani podpora neúčasti ani vnútenie názoru menšiny nie sú zdravé pre demokraciu.

Vysvetlenie 52: Kvórum súhlasiacich (za referendum hlasuje minimálne percento registrovaných voličov) tiež nemusí byť riešením. Kvórum môže byť také vysoké, že dosiahnuť zmenu môže byť mimoriadne náročné. Ak je text schválený – hoci aj veľkým rozdielom a väčšinou voličov, ale kvórum nebolo dosiahnuté, politická situácia sa stane mimoriadne zložitou, keďže väčšina bude mať pocit, že im bolo odňaté víťazstvo bez adekvátneho dôvodu.”

 Potiaľ stanovisko Benátskej komisie. Moja poznámka k bodu III.7: Benátska komisia neodporúča stanoviť referendum ani na účasť ani schvaľovacie kvórum, nakoľko nerozlišuje medzi referendom o obyčajnom a ústavnom zákone. Ak by Ústava s takýmto rozlíšením rátala, referendum o ústavnom zákone by vďaka svojej legislatívnej sile malo splniť podmienku schvaľovacieho kvóra.


Preventívne opatrenia pred zneužitím referenda

Referendum je silný nástroj v rukách občanov, preto by mal byť jeho priebeh premyslený, aby eliminoval nežiadúce riziká s ním spojené. K námietkam ospravedlňujúcim kvórum som sa venoval v minulom blogu Ústavný zákon o referende. Nižšie zosumarizujem ďalšie bežné výhrady voči referendu, respektíve podnety reagujúce na tieto výhrady: 

1. Konzultačný výbor pre referendum:

Znenie referendovej otázky by muselo byť prediskutované konzultačným výborom, ktorý by nemal právo mariť ideu referendovej otázky, jeho úloha by bola odborná a poradná. Výbor zložený z odborníkov by sa vyjadril k formálnej, právnej a logickej stránke otázky a prejednával:

- jej zrozumiteľnosť, právnu formuláciu, spôsob kladenia otázky a adekvátnosť jej účinnosti na dosiahnutie zmeny. Upozorňoval by na mätúce či úmyselne zle formulované otázky.

- dopad na Ústavu a legislatívu.

Aby bolo rozhodnutie voliča informované, pri referendovej kampani by musel byť viditeľný odkaz na webovú stránku zriadenú pre účel referenda, kde by museli byť prezentované názory nielen navrhovateľov referenda, ale aj Komisie a oponentov.

Inzercia

2. Referendum sa môže zneužiť na krátkodobý a škodlivý politický nástroj niektorých politikov, jedincov alebo politickej strany na zviditeľnenie sa, vyjadrenie kultúry protestu, antisystému. Tomu možno do veľkej miery predchádzať tým, že vo výbore iniciátorov referenda by muselo byť viac občanov, nie pár jednotlivcov a ak by referendum iniciovali strany, museli by byť iniciátormi viaceré parlamentné politické strany, nikdy nie iba jedna.

3. Referendum musí byť o idei, nie o proteste voči vláde ani na vyjadrenie podpory vláde. K námietkam voči referendu patrí historická skúsensoť, keď sa referendum použilo ako nástroj výkonnej moci na sebapotvrdenie sa. Plebiscitom sa dávali potrdzovať diktátori či predsedovia vlády svoje dekréty. Je otázne, či by výkonná moc samotná mala mať právo iniciovať referendum a vstupovať tak do zákonodarnej moci.

4. Ďalšia z námietok poukazuje na vplyv oligarchov pri formovaní verejnej mienky. Jedná sa síce o vážny problém, no oligarchovia ovplyvňujú i parlamentné voľby, či dokonca kupujú poslancov (cez kúpené strany a poslancov realizujú svoj vplyv jednoduchšie ako manipuláciou voličov). Znížiť vplyv oligarchov možno obmedzením politickej reklamy, vytvorením a dodržiavaním pravidiel rovnosti. Finančne najnákladnejšie reklamy by boli zakázané: žiadne billboardy, limitovaný rozpočet pre kampaň na internete… Kampaň by sa viedla predovšetkým:

a) na centrálnej webstránke pre referendum,

b) v TV, rozhlasových a online diskusiách s hosťami z viacerých, vrátane vždy protichodných názorových táborov,

c) na mítingoch s občanmi,

d) prostredníctvom brožúr / letákov schválených Konzultačným výborom pre referendum, aby mal volič možnosť voliť informovane.


5. V parlamente rozhodujú odborníci.

Aj keby to tak bolo, bod 1 by umožnil voličom voliť informovane. Odborníci by sa tiež mohli prezentovať v diskusiách.

6. Aktuálna spoločenská nálada či dokonca počasie môžu ovlyvniť referendum.

Môžu, rovnako ako môžu ovplyvniť i parlamentné voľby.

7. Referendum môže mať polarizujúci vplyv na spoločnosť.

Ide o jednu z pomerne smiešnych námietok zo strany elít, ktoré nie sú spokojné, ak ľud nerozhodne v súlade s ich predstavami.

8. Vážnym problémom je nerozlišovanie medzi obyčajným a ústavným referendovým zákonom, na čo by mala reflektovať Ústava. Ak bude rozlišovať medzi ústavným a obyčajným zákonom, zamedzí sa právnemu chaosu, aby o vážnej a nezvratnej veci rozhodla malá skupina občanov.

       O mnohých rizikách a riešeniach pojednáva i spomínaný dokument Benátskej komisie. Riziká treba predvídať a zakomponovať do zákona, nemôžu byť však dôvodom na zníženie váhy jedného z najdôležitejších inštitútov demokracie.

     Na záver dodám poznámku týkajúcu sa súdneho aktivizmu – zasahovania súdnej moci do moci legislatívnej. Obsah Ústavy interpretuje ústavný súd: Ústava je interpretácia Ústavy ústavným súdom. Môže prisť k situácii, či už z dôvodu súdneho aktivizmu alebo nejednoznančnosti znenia zákona, že ústavný súd interpretuje Ústavu odlišne od úmyslu zákonodarcov. Referendová otázka by mala byť jednoznačná s možnosťou interpretačného dovetku, aby ústavný súd nemohol prejudikovať v rozpore s vôľou a úmyslom občanov.

   Ak chcete, aby poslanci zmenili ústavný zákon o referende (napríklad zrušením / znížením kvóra...), napíšte svojmu poslancovi, strane. Ak si občania sami nevydobijú práva, poslanci im ich nedajú. 

 


 


 

Odporúčame

Blog
Gregoriánske sväté omše

Gregoriánske sväté omše

Pomenovanie gregoriánske omše sa spája s pápežom Gregorom I. Veľkým (540 – 604). Prv než sa stal pápežom, bol opátom benediktínskeho kláštora v Ríme. On sám píše o mníchovi menom Justus, po smrti ktorého našli tri zlaté mince. To však bolo proti rehoľným pravidlám a sľubu chudoby, ktoré predpokladali spoločné užívanie všetkých dobier.