Poďme na turistiku - no nie na potratovú

Poďme na turistiku - no nie na potratovú

Cieľ našich ciest môže byť rôzny - dobrodružný, adrenalínový, poznávací, oddychový i pochodový. No i taký, ktorý celou svojou podstatou spadá do kultúry smrti, o ktorej píše Svätý Pápež Ján Pavol II. vo svojej veľkolepej encyklike o hodnote ľudského života Evangelium vitae. Turistika za smrťou. 

    “Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte (Dt 11,26-28). Sú len tieto dve cesty - jedna cesta života, druhá cesta smrti: je medzi nimi veľký rozdiel.” (Ján Pavol II.: Evangelium vitae. 54).

 

    Potratová turistika je novodobý fenomén tehotných žien v Poľsku, ktoré si neprajú svoje tehotenstvo a kvôli poľským zákonom ho nemôžu ukončiť v Poľsku. 

 

    Dr. Tymoteusz Zych z Ordo Iuris (doktor práv, odborný asistent na Právnickej fakulte a správe Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave. Viceprezident a riaditeľ Centra právnej analýzy v Inštitúte pre právnu kultúru Ordo Iuris. Viceprezident Konfederácie poľských iniciatív mimovládnych organizácií - nezávislá organizácia zastupujúca občiansku spoločnosť) poukazuje práve na tento fenomén poľských žien, ktoré si nechajú potratiť svoje dieťa na Slovensku, v Nemecku alebo v Čechách, kde je potrat zákonom dovolený. Koľko námahy, času i peňazí sú ochotné vynaložiť, aby mohli legálne usmrtiť počatú ľudskú bytosť, ktorú nosia pod srdcom. Niekedy na tejto ceste za smrťou nie sú samé. Často ich sprevádzajú ich manželia, partneri, priatelia alebo členovia rodiny. Niekedy je to presne naopak. Zostanú tehotné a v tejto situácií celkom osamotené bez akejkoľvek pozitívnej podpory. Nevidia východisko a nevedia nájsť nijakú pomoc vo svojom okolí. Tak sa im interupcia javí ako jediné možné riešenie ako nestratiť prácu, kariéru, možno partnera či dobré meno v spoločnosti. 

 

    Život, ktorý počali sa predsa počal z lásky. Z plnosti života vznikol ďalší život. Prečo potom hľadajú východisko v smrti? Nie je ľudsky prirodzené život rozvíjať a zveľaďovať? A potratová turistika nie je jediným riešením nechceného tehotenstva. Známou je aj “tabletka po”, ktorá po požití tehotnou ženou usmrtí počatý život v jej lone. Tento fakt samotný je nielenže strašný, ale prispieva k tomu aj legislatíva, ktorá umožňuje získať veľmi ľahko recept od gynekológa na túto tabletku, ktorú si žena jednoducho vyzdvihne v lekárni, prehltne ju, usmrtí dieťa a zdá sa, že život pôjde ďalej v rovnakých koľajách. No život sa nedá oklamať. Život má svoje pravidlá, ktoré mu určil ten, ktorý je sám Cestou, Pravdou a Životom. A teda, smrť plodí iba smrť. Smrť v ženskom lone spôsobuje aj smrť v jej emóciách, v jej srdci, v jej psychike. Nie je možné spáchať hriech a vyhnúť sa následkom. Tak zostáva žena zamotaná v pavučine smrti a pomôcť jej môže iba ten, ktorý porazil smrť - Zmŕtvychvstalý. 

 

    “Ľudský život je posvätný, pretože už od svojho počiatku je prejavom “Božieho stvoriteľského činu” a navždy zostane v osobitnom vzťahu so svojím Stvoriteľom, svojím jediným cieľom. Iba Boh je Pánom života od jeho počiatku až do jeho konca: nikto, za žiadnej okolnosti, si nesmie nárokovať právo priamo zničiť nejakú nevinnú ľudskú bytosť” (Kongregácia pre vieroučné otázky: Donum vitae, s. 32-33).

 

    Dr. Tymoteusz Zych ponúka niekoľko riešení a možností pomoci tehotným ženám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácií. Vymenujme si niektoré.

 

  1. Formovať prolife postoje - v spoločnosti, v médiách, na školách. Formujme, vychovávajme, veďme deti, mládež ale aj celé rodiny k pochopeniu skutočnej hodnoty ľudskej bytosti, ktorý jej dal Tvorca od počiatku. “Človek je povolaný k plnosti života, ktorý presahuje rozmery jeho pozemskej existencie, pretože spočíva v účasti na samom živote Boha. Vznešenosť tohto nadprirodzeného povolania ukazuje veľkosť a nesmiernu hodnotu ľudského života aj v jeho pozemskej fáze.” (Ján Pavol II.: Evangelium vitae 2).

 

  1. Formovať postoj k človeku ako k jednotlivcovi - v súčastosti je hodnota života narušená, podceňovaná a znevažovaná. Ja + Ty = MY buďme prví, ktorí ako predbežci podvihnú zástavu hodnoty života v našej spoločnosti od jeho počatia po prirodzenú smrť. “Kedže on vzal na seba ľudskú prirodzenosť, a nezničil ju, tým samým aj naša ľudská prirodzenosť bola pozdvihnutá na vysoký stupeň dôstojnosti. Lebo svojím vtelením sa Boží Syn určitým spôsobom spojil s každým človekom. Pracoval ľudskými rukami, uvažoval ľudskou mysľou, rozhodoval ľudskou vôľou, miloval ľudským srdcom” (Ján Pavol II.: Redemptor hominis 8).

 

  1. Pomoc a podpora štátu - veľmi dôležitý a smerodajný aspekt. Situácia v spoločnosti odzrkadľuje to, aký má štát postoj k jednotlivcovi. Zaujíma sa štát o životnú situáciu rodín? A čo rodiny s postihnutými deťmi alebo viacpočetné rodiny? Má človek svoju nevyčísliteľnú hodnotu ukotvenú v zákone ktoré chránia ľudský život alebo v zákone, čo ľudským životom manipuluje podľa novodobých trendov spoločnosti? “Ale hodnota demokracie stojí a padá s hodnotami, ktoré vyjadruje a napomáha: k základným a nevyhnutným hodnotám určite patrí dôstojnosť každej ľudskej osoby, rešpektovanie jej nenarušiteľných a neodcudziteľných práv a tiež uznanie “spoločného dobra” ako cieľ a kritérium politického života” (Ján Pavol II.: Evangelium vitae 70).

 

    Dr. Tymoteusz Zych je jedných z predbežcov, ktorý správne interpretujú postoje súčasnej spoločnosti voči ľudskému životu. Problémy pomenúva pravými menami. Ponúka tiež praktické riešenia danej situácie. Svieti ako lampa na svietniku nám, ktorým hodnota ľudského života nie je ľahostajná, nám, ktorí svojimi myšlienkami, slovami, skutkami i láskou svojho srdca sa nasadzujeme za novovzniknutý život i za ten už narodený. 

 

    “Nie je (to) reflexia, hoci originálna a hlboká, nad ľudským životom: nie je ani výlučne prikázaním, ktoré má robiť svedomia citlivejšími a vyvolať hlboké spoločenské premeny: o to viac nie je klamným prísľubom lepšej budúcnosti. Evanjelium života je konkrétna osobná skutočnosť, lebo spočíva v ohlasovaní osoby samého Ježiša” (Ján Pavol II.: Evangelium vitae 29).

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora