Zachej s radosťou prijal Pána Ježisa

Zachej s radosťou prijal Pána Ježisa

 

Zachej zatúžil vidieť Ježiša

 

Vo Svätom písme mame krásne vyjadrenú túžbu po Bohu: „Lebo ja, Pane, túžim za tebou, ty, Pane, si moja nadej od mojej mladosti“ (Ž 71,5).

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou“ (Ž 42,2).

Zachej úprimne celým srdcom tužil vidieť Ježiša aj pre nás to môže byť povzbudením aby sme často tužili po Bohu a radi ho vyhľadávali. Túžbu po Bohu pekne vyjadril sv. Augustín: „Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojne je naše srdce, kým nespočinie v tebe.

 

Prijal Ježiša s radosťou do svojho domu

Podobnú situáciu nájdeme keď Pána Ježiša ako hosťa prijal mýtnik Lévi do svojho domu.  „Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Odpovedal im Ježiš: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali “ (Lk 5,27-32). 

 

Je Abrahámovým synom

Ježiš upozorňuje Židov v Janovom evanjeliu: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove “ (Jn 8,39). Krásne vysvetlenie podáva apoštol Pavol v Liste Galaťanom: „Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahámovi: V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní s veriacim Abrahámom “ (Gal 3,6 - 9). Ježiš označil Zacheja Abrahámovým synom podobne slova povedal aj zhrbenej žene, ktorú v sobotu uzdravil: „A tuto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu? “ (Lk 13,16).

 

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“  

Zachej bol stratený a našiel sa, tak isto stratená ovca (Lk 15, 6), stratená drachma (Lk 15,9) a stratený syn (Lk 15, 24).    

 

 

 

 

Bol hlavným mýtnikom a bol bohatý

Mýtnici neboli v Ježišovej dobe obľúbenými ľuďmi  lebo vyberali myto od ľudí viac ako bolo určene. Zachej bol bohatý a čo si nespravodlivo nahrabal chce vrátiť. Ježiš upozorňoval na nesprávne užívanie bohatstva napríklad v Podobenstve o boháčovi a Lazarovi (Lk 16,19-31).

Zachej je sympaticky v Božích očiach lebo naberá odvahu aby sa stretol s Ježišom. Toto stretnutie ho núti čosi napraviť, zmeniť, čo v jeho doterajšom živote nebolo v poriadku. Polovicu svojho majetku dáva chudobným a tomu, koho oklamal, vracia štvornásobne. Mýtnici neboli obľúbenými ľuďmi a predsa Pán Ježiš nám dal za príklad mýtnika, ktorý vošiel do chrámu spolu s farizejom

(Lk 18,9-14).

Mýtnik sa modlil s pokorou a poníženosťou: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu

Aj Zachej s pokorou priznáva: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.

 

Čo je na Zachejovi sympatické?

 

Túžba

Zachej túžil po Ježišovi a uveril mu, preto ho s radosťou prijíma do svojho domu a do svojho života.  

 

Pokora

Zachej je pokorný lebo hovorí o sebe pravdu, že bol nespravodlivým vyberačom mýta toto

verejne povedal pred ľuďmi.

 

Zmena života

Keď sa stretol s Ježišom uznal si chybu, už nechcel byť nespravodlivý ako bol predtým ale chcel

všetko hneď napraviť a zmeniť aby sa mohol stať Ježišovým priateľom. Ježiš je priateľ mýtnikov a hriešnikov (Lk 7,34) a každému človeku prináša spásu, kto v neho uverí.

               

Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!  

Evanjelista Lukáš viackrát vyzdvihuje, že spása je možná už teraz, „dnes“, a to v stretnutí sa s Ježišom. Toto „dnes“ platí aj pre nás čitateľov evanjelia aj my môžeme už teraz nájsť spásu v Ježišovi Kristovi.

                                                           

Dnes prišla spása do tohoto domu.“ (Lk 19, 9) 

Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán “ (Lk 2,11).

A on im začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli “ (Lk 4,21).

Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha a plní bázne hovorili: Dnes sme videli obdivuhodne

   veci “ (Lk 5,26).

On mu odpovedal: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji “ (Lk 23,43).

 

   Otázky na zamyslenie

 

- Mam túžbu častejšie sa stretnúť s Ježišom v modlitbe, keď sa slávi svätá

   omša, keď je adorácia alebo  pri čítaní Svätého písma?

 

- Som ochotný nasledovať Ježiša a napraviť to, čo bolo doteraz zle

  v mojom živote?

 

- Čo mi bráni v tom aby som sa mohol častejšie stretnúť s Pánom

  Ježišom? Je to lenivosť, nezáujem, nedostatok času, niečo iné...?

 

- Zachej polovicu svojho majetku dal chudobným. Som ochotný darovať niečo z môjho majetku tým,

  ktorí sú v núdzi?  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora