Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. august 2019

Kde nájdem mediátora?

Býva to obvyklá otázka hneď na začiatku úvahy o riešení svojho sporu alebo konfliktu mediáciou. Kde nájdem mediátora?
Kde nájdem mediátora?

Účastníci konfliktu alebo stačí jeden z nich, oslovujú mediátora so žiadosťou o pomoc obvykle v situácii, kedy ich vzájomná komunikácia zlyháva. Mediátor je dôležitým subjektom v rámci mediácie - bez mediátora nie je žiadna mediácia možná. V narušenej komunikácii je vstup nového neutrálneho a odborného prvku (mediátora) nádejou na konštruktívne riešenie. Mediátor neradí, nesúdi, on je stranám sporu nápomocný pri riešení ich sporu alebo konfliktu a hľadaní takých riešení, ktoré sú akceptovateľné pre všetkých účastníkov sporu.  
 
Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom neutrálna osoba – mediátor pomáha sporiacim sa stranám nájsť ich spoločne vytvorené riešenie sporu alebo konfliktu. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov nielen vo Veľkej Britácii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie. U nás na Slovensku sa mediácia ako efektívna metóda riešenia sporov udomácňuje najmä od roku 2004, kedy bol prijatý náš prvý Zákon o mediácii č.420/2004 Z.z. a mediácia sa stala oficiálnou profesiou.  
Mediácia je efektívna metóda riešenia sporov. Nie každý, kto túto metódu uplatňuje pri riešení sporov a konfliktov medzi dvoma a viacerými stranami, je mediátor v zmysle zákona. Ako metódu riešenia sporov ju môže využívať ktokoľvek – ale nie ktokoľvek sa môže stať mediátorom v zmysle zákona. 

Mediátorom podľa zákona o mediácii môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie. Mediátor vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia vydaného Ministerstvom spravodlivosti SR (t.j. na základe iného ako živnostenského oprávnenia). V zmysle zákona je výkon činnosti mediátora podnikaním.  

Keď si to premeníme na drobné, tak mediátor je : 

  • fyzická osoba (nie právnická osoba )
  • zapísaná v registri mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR
  • na konkrétnom mediátorovi sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú
  • ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie Dohodu o začatí mediácie 

Mediátorom je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapìsaná v Registri mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR. Mediátor je odborníkom v oblasti riešenia konfliktov a sporov. Skutočnosť, že mediátor je v spore nezávislým a nestranným je garanciou toho, že mediátor je schopný vnímať pozície, stanoviská a záujmy oboch strán nezaujato, vecne a z nadhľadu. To účastníci sporu považujú za hlavný prínos vstupu mediátora do riešenia ich konfliktov a sporov.  
 
Pozícia mediátora v rámci mediačného procesu je jedinečná. V žiadnom inom konaní, či už ide o konanie súdne alebo konanie pred rozhodcami, nemá autorita, ktorá o spore rozhoduje de iure a ani de facto možnosť so stranami rovnocenne komunikovať. Súdna a rovnako tak aj rozhodcovská autorita strany síce vypočuje, oboznámi sa s ich písomnými prednesmi, prípadne im v rámci výsluchu účastníkov konania kladie otázky, avšak nejedná sa o komunikáciu rovnocenných partnerov v pravom slova zmysle. A práve správne vedená komunikácia v mediácii je kľúčom k dosiahnutiu dohody, t.j. obojstranne uspokojivého výsledku. Úlohou mediátora nie je len vypočuť si strany sporu. Dobrý mediátor je schopný sťažnosti strán prekvalifikovať na požiadavky a v spleti emócii sprevádzajúcich väčšinu sporov nájsť vecné jadro konfliktu alebo sporu. Takto dokáže byť stranám účinne nápomocný pri hľadaní riešenia. 
 
Nezávislosť a nestrannosť mediátora predstavujú základné atribúty, na ktorých je mediácia ako alternatívna forma riešenia sporov postavená. Sú garanciou toho, že mediátor je schopný nazerať na prebiehajúci spor, ako aj na pozície, stanoviská a záujmy strán vecne a z nadhľadu.  
 
Mlčanlivosť tak dôležitú v mediácii, upravuje par. 5  Zákona o mediácii:  "Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov týmto nie sú dotknuté. " 

Základné požiadavky na výkon činnosti mediátora v zmysle zákona o mediácii sa premietli do zákonných požiadaviek pre zápis osoby mediátora do registra mediátorov, ktoré sú upravené v § 8 ods. 2 . V zmysle uvedeného ustanovenia, ministerstvo zapíše do registra mediátorov toho, kto :  

  • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
  • získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • je bezúhonný 
  • má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora. 

Musí byť mediátor právnik?

Z vyššie uvedeného vyplýva odpoved, že nie. Mediátor nemusí byť právnik. Právnické vzdelanie nie je zákonnou požiadavkou pre výkon činnosti mediátora. Dobrým mediátorom môže byť rovnako neprávnik ako právnik. Pri výkone činnosti mediátora ako kvalifikovaného odborníka na riešenie konfliktných situácií, sú mimoriadne dôležité jeho osobnostné predpoklady, ako aj jeho komunikačné zručnosti.  
 
Odbornej príprave mediátora a odbornej skúške mediátora je venovaný celý paragraf 9 Zákona o mediácii. Cieľom odbornej prípravy je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa zákona. Odborná príprava mediátora trvá 200 hodín a končí odbornou skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti mediátora. Odbornú prípravu mediátorov môžu vykonávať iba akreditované vzdelávacie inštitúcie zapísané v Registri vzdelávaních inštitúcií, vedenom rovnako na Ministerstve spravodlivosti SR.  
Zákon o mediácii aj denná prax vyžaduje od mediátora sústavné vzdelávanie počas celej doby výkonu profesie. Minimálna zákonná podmienka je, že mediátor musí absolvovať akreditovaný jednodňový seminár aspoň raz za rok. Nesplnenie tejto zákonnej povinnosti môže viesť k nariadeniu preskúšania mediátora a k možnému vyčiarknutiu z registra mediátorov. 

Kde nájdem svojho mediátora? 

Inzercia

Z vyššie popísaného vieme, že v Registri mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR. Ono vedie aj Register mediačných centier a Register mediačných vzdelávacích inštitúcií. Cesta do Registra mediátorov SR je TU. 


 
Podľa čoho si vyberám mediátora?

Register mediátorov je vedený podľa príslušnosti k okresnému súdu, čo však nie je povinným kritériom vášho výberu. Napríklad klient z Nitry môže kľudne osloviť aktívneho mediátora z Registra mediátor z Košíc, a naopak. Niekomu vyhovuje lokálna blízkosť a známosť, inému opak. V Registri mediátorov sú vedení všetci mediátori (aktívni, vyčiarknutí aj s dočasne pozastavenou činnosťou), preto odporúčam použiť filter na aktívnych mediátorov.web MS SR k 5. 8. 2019

V registri je možné vyhľadať aj podľa mena mediátora alebo podľa jeho evidenčného čísla. Pri každom mediátoriovi je uvedený Stav zápisu - aktívny, vyčiarknutý, pozastavený. Ak by ste si chceli napr. vyhľadať mňa, tak zadajte meno Ing. Jozefa Danová alebo evidenčné číslo 1057.

Úvahy o veku a pohlaví mediátora sú na mieste iba vo vzťahu k určitým účastníkom sporu, nie vo všeobecnej rovine a už vôbec nie v rovine právnej. Niekto hľadá mediátora muža vekom mladšieho a iný hľadá mediátora skôr narodeného nielen s odbornými ale aj životnými skúsenosťami. V histórii boli krajiny, ktoré mediátorovi určovali minimálny vek (dokonca niekde až 65 rokov ako predpoklad dostatku životných skúseností). V súčasnosti máme na Slovensku na výber dostatok mediátorov skôr aj neskôr narodených. 
 
Mediátori sa riadia Etickým kodexom mediátora a niektorí, vrátane mňa, sú členmi Asociácie mediátorov Slovenska alebo aj Asociácie rodinných mediátorov Slovenska. Na mojom webe je možnosť stiahnuť si ZDARMA moju stručnú e-knižku písanú ľudskou rečou o mediácii s názvom "Na kávičke s Mediáciou alebo Top 7 otázok pre Mediáciu"..

Mediácia hľadá riešenie – nie vinníka.  Zdieľať

Mediátor nie je poradca, ani sudca - neradí, nesúdi. Pomáha ľuďom, aby si vedeli spoločne nájsť riešenie svojho sporu.

www.dodkadanova.sk

Kresťanský kouč od roku 2017. Autorka populárno-náučných kníh o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je knižka "KĽÚČ OD KONFLIKTU" a na tému odpustenia je knižka "VIEM ODPUSTIŤ?". Viac na webe www.dodkadanova.sk.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.