Povolanie ísť za Kristom nie je pre každého

Povolanie ísť za Kristom nie je pre každého

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 9, 51 – 62) hovorí o náročnosti povolania.

Nedeľný úryvok otvára tento verš: Keďsa napĺňali dni, v ktoré mal byťJežiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema.“ (Lk 9, 51) V gréckej pôvodine spojenie „pevne sa rozhodol“ je možné preložiť „namieril svoju tvár.“  Ide o výraz, ktorý poznáme zo starozákonných prorockých kníh. Boh hovorí prorokovi Ezechielovi: „Syn človeka, obráť si tvár....“ (Ez 6, 2; 21, 2); „namier si tvár“ (Ez 13,  17). V podobnom duchu sa vyjadruje prorok Jeremiáš (Jer 21, 10). V Knihe proroka Izaiáša sa používa výraz „zatvrdil som si tvár“ (Iz 50, 7). Ide o rozhodnosť proroka naplniť poslanie, ktoré mu Boh ukladá. Presne ten istý výraz evanjelista Lukáš zopakuje o dva verše ďalej, keď Samaritáni neprijali Ježiša, lebo si doslova „namieril tvár, aby šiel do Jeruzalema.“ (Lk 9, 53) Týmto starozákonným výrazom sa zdôrazňuje Ježišovo jasné rozhodnutie naplniť Otcov plán a evanjelista sa od tejto chvíle bude k tejto Ježišovej ceste do Jeruzalema neustále vracať (porov. Lk 13, 22; 17, 1; 18, 31; 19, 11; 19, 28). Mnohí biblisti vnímajú tento otvárací verš ako zlomový bod celého Lukášovho evanjelia a predstavuje interpretačný kľúč. Cesta do Jeruzalema je cesta utrpenia a všetky Ježišove slová a skutky je potrebné hodnotiť z tohto pohľadu. Preto aj nasledujúce tri scény, ktoré hovoria o nasledovaní Ježiša Krista, je nevyhnutné vidieť a vysvetľovať v tejto perspektíve. 

Prvá scéna 

Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

V židovskej tradícii si žiak vyberal svojho učiteľa. Evanjeliá veľmi zreteľne potvrdzujú, že v Ježišovom prípade to bolo úplne naopak. To on si vybral učeníkov. Aj keď Ježiš neodmieta prvého záujemcu, predstavuje mu nasledovanie bez prikrášľovania. Hovorí o tvrdosti apoštolského života, ktoré ani divé zvieratá ako líšky a vtáky nezakusujú. Žiaden oddych, žiadna ochrana. 

Cesta do Jeruzalema je cesta utrpenia a všetky Ježišove slová a skutky je potrebné hodnotiť z tohto pohľadu. Zdieľať

Druhá scéna

Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“

Druhý záujemca prejavuje váhanie pri okamžitom nasledovaní Ježiša. Utieka sa k motívu, ktorý je legitímny a dokonca podľa židovskej etiky aj chvályhodný. Kniha Tobiáša predstavuje pochovávanie mŕtvych ako povinný prejav úcty k rodičom a znak skutočnej nábožnosti (porov. Tob 4,3 a 6,15). Pán Ježiš jasne ukazuje na nevyhnutnosť dať vo vzťahu k nemu všetko ostatné na nižšiu úroveň. 

Tretia scéna

Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Tretí záujemca argumentuje rodinnými vzťahmi, čiže opäť ušľachtilým dôvodom. V Starom zákone poznáme príbeh proroka Elizea. Keď ho prorok Eliáš povolal za svojho nástupcu, dovolil mu najskôr ísť a rozlúčiť sa s rodičmi (porov 1 Kr 19, 20). V Starom zákone sa nikomu nedávala prednosť pred vlastným otcom, iba Bohu. Ježiš Kristus je Boh, preto žiada od človeka smerom k svojej osobe taký postoj, ktorý preukazujeme Bohu. Žiada urobiť radikálne rozhodnutie, ktoré prevyšuje rodinné a iné vzťahy a povinnosti. Neprekvapí nás preto, že o niekoľko kapitol ďalej evanjelista Lukáš uvádza o Ježišovi: Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom."" (Lk 14, 25 – 27) 

Pán Ježiš jasne ukazuje na nevyhnutnosť dať vo vzťahu k nemu všetko ostatné na nižšiu úroveň.  Zdieľať

Pán Ježiš použil výstižný príklad. Pri oraní musí človek jednou rukou držať pluh a druhou usmerňovať zviera, aby ťahalo pluh priamo. Ak stratí sústredenosť, zviera ho odvedie. Náš úryvok začal tým, ako Ježiš namieril svoju tvár na cestu do Jeruzalema, kde ho čaká utrpenie a kríž. Z tejto cesty ho nikto a nič nezvedie.  To isté žiada od svojich nasledovníkov. 

Naša odpoveď

Všetky tri krátke  príbehy ukazujú Ježiša, ako bez veľkých slov a priamočiaro predstavuje náročnosť nasledovania, ktoré prináša neistotu, oddelenie od rodiny a chudobu. Išiel napokon niekto z troch záujemcov za Ježišom a stal sa jeho učeníkom? Evanjelista nielenže neuviedol meno žiadneho z troch adeptov, ale nezachytil ani ich reakciu. Je to úmysel, lebo týmto spôsobom sa Ježišove slová dotýkajú čitateľov evanjelia. teda aj nás. 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo