Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. marec 2019

Ježiš - Boh a Mesiáš

V tomto blogu sa pozrieme na to, ako izraelský národ podľa prorokov očakával Mesiáša a aké boli poznávacie znaky prisľúbeného Mesiáša. Písali o ňom proroci, dokonca Mojžiš o ňom hovoril. Všetci ho túžobne očakávali, že vyslobodí svoj ľud z otroctva a obnoví kráľovstvo Izraela. Oni však neporozumeli jeho slovám o aké vyslobodenie ide a nespoznali dobu navštívenia. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. No niektorí ho prijali...

Ježiš hovorí: Keď vidíte oblak, že prichádza od západu hovoríte, že bude pršať a býva tak. A zase keď vidíte, že veje vietor od juhu, že bude horúco a býva tak. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? (Lk 12, 54 – 56)

Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, kto svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. (Jn 5, 31 – 37)

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. (Jn 5, 39 – 40)

 

Proroctvá o Mesiášovi:

A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vládca, ktorý bude pásť môj ľud, Izrael.“ (Mt 2, 6)

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn je nám daný a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazvú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. (Iz.9:6)

Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7, 14)

...i to, že Mesiáš bude trpieť: Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. "Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád." Rozlievam sa sťa voda a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby. Srdce mi mäkne ako vosk a topí sa mi v útrobách. Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachu smrti ma odvádzaš. Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú; delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós. (Ž 22, 8 – 19)

Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. (Iz 53,3- 7)

Ježiš prišiel do Nazareta, mestečka, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána.  Nato zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli naňho.  On pokračoval: „Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4, 18 – 21)

Ježiš tak oficiálne započal svoju činnosť.

Keď Ján Krstiteľ bol vo väzení a začal pochybovať o Ježišovi ako o Mesiášovi, hoci mu bolo predtým zjavené, že na toho, na ktorého uvidí zostupovať Ducha a spočívať na ňom, je ten, ktorý krstí Duchom Svätým; ten istý Ján Krstiteľ, ktorý predtým vyhlásil: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta; posiela svojich učeníkov za Ježišom s otázkou: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného?

Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nado mnou nepohorší.“ (Mt 11, 4 -6)

V židovskej tradícii a medzi farizejmi bol rozšírený názor, že ten, ktorý bude schopný očistiť malomocenstvo je Mesiáš, ktorého očakávali. V dobe Starej Zmluvy boli len dva prípady, kedy sa malomocní uzdravili, prvá bola Mojžišova sestra a druhý bol pohan Náman, ktorému prorok Elizeus povedal, aby sa sedem ráz okúpal v Jordáne. Inak nikto.

A Ježiš vykoná znamenie, uzdraví malomocného a pošle ho ku kňazom, im na svedectvo. (Mt.8:1-4) Podľa Mojžišovho zákona, keď prišiel uzdravený za kňazom, zavreli ho ešte na 7 dní a kňaz chodil každý deň pozerať jeho pokožku, či sa nemení, či je skutočne uzdravený. Ak sa nemenila a človek bol skutočne uzdravený, obetovali dar Bohu.

Tu farizeji spozorneli a začali Ježiša sledovať.

Aj farizeji sa modlievali za ľudí a tí boli občas uzdravení, niektorí sa pokúšali vyhnať démonov. Ale farizeji sa taktiež uzniesli, že nie je možné vyhnať démona, keď nevieš najprv jeho meno, meno démona. To dokáže iba Mesiáš, ktorý príde. Takže pri vyháňaní démona sa najprv  snažili dozvedieť meno démona a potom sa ho snažili vyhnať. Vtedy Ježiš urobí ďalší zázrak, ktorý poukazuje na jeho Božskosť a že je Mesiáš - vyháňa hluchonemého ducha. (Mt 9:32 – 34) A čo urobia farizeji? Povedia: Belzebubom, kniežaťom démonov vyháňa démonov. Ježiš sa však ohradí a povie, rúhanie proti Synovi človeka bude odpustené, ale rúhanie proti Duchu Svätému, nebude odpustené ani v tomto, ani v budúcom veku.

Taktiež židia verili, že keď človek zomrie, dva alebo tri dni je ešte duša schopná sa vrátiť, potom zostupuje do šeolu. Keď zomrel Lazár, čo urobil Ježiš? Poslali po neho, ale Ježiš zostal na mieste ešte dva dni. Učeníci sa pýtali, ako sa má Lazár. Ježiš povedal: Lazár spí. Učeníci povedali, to je dobre, keď spí, uzdraví sa. Potom im povedal Ježiš otvorene: Lazár zomrel. Ale táto choroba nie je na smrť, ale na slávu Božiu. Na štvrtý deň prichádza Ježiš do Betánie a Marta prichádza a hovorí: Pane, keby si tu býval, môj brat by nebol zomrel. Ježiš jej hovorí: Tvoj brat bude žiť. Marta pokračuje: Áno viem, na konci časov vstane zmŕtvych. Ježiš jej odpovedá: Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Potom rozkáže odvaliť kameň od hrobu. Na to mu hovoria, veď je tam už štyri dni, už páchne. Nakoniec, na Ježišov pokyn odvalia kameň a Ježiš zavolá: Lazár, poď von! A Lazár vyjde.

Inzercia

To boli evidentné zázraky pre farizejov i ľud, ktoré poukazovali na to, že on je Mesiáš. Farizeji nedokázali prijať, že tento syn tesára, ktorý sa dokonca robí rovný Bohu, je Mesiáš. A tak sa dohodli, že Ježiša zabijú. Ale nielen Ježiša, ale aj Lazára, ktorý bol priamym dôkazom Ježišovej moci.

Ježiš takisto uzdravil slepého od narodenia, potrel mu oči blatom a poslal ho umyť sa do rybníka Siloe. Toho slepého si zavolali farizeji a nastalo tvrdé vyšetrovanie. Kto ťa uzdravil? Uzdravený povedal, ja neviem. Veď akoby vedel, keď ho nevidel? Potom ho Ježiš našiel a opýtal sa ho: Ty veríš v Syna človeka? Uzdravený odpovedá: A kto je to, aby som v neho veril? Ježiš odpovedal: Už si ho videl a je to ten, čo hovorí s Tebou. Uzdravený na to povedal: Verím Pane a začal sa klaňať. Na to si zavolali farizeji jeho rodičov, aby potvrdili, že je to ich syn a že sa narodil slepý. Oni na to povedali, áno, je to náš syn a vieme aj to, že sa narodil slepý. Ale to, že teraz vidí, opýtajte sa jeho, má svoje roky. (farizeji sa totiž uzniesli, že ktokoľvek vyzná Ježiša ako Mesiáša, bude vylúčený zo synagógy)     

Potom sa stane ešte jeden významný zázrak, keď Ježiš uzdraví porazeného. Je tam plno ľudí, aj farizejov a farizeji len striehnu na niečo, z čoho by ho mohli obžalovať. Vtedy nejakí muži otvárajú strechu a spúšťajú pred Ježiša porazeného, lebo pre zástup sa nemôžu dostať dnu. Vtedy Ježiš vidí ich vieru a povie porazenému: Odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy to zovrie medzi farizejmi. Veď kto môže odpúšťať hriechy okrem Boha? Ale Ježiš vidí ich myšlienky a povie: Čo je ľahšie povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň a choď? Ale aby ste verili, že Syn človeka má právo na zemi odpúšťať hriechy, hovorí porazenému: Vstaň, vezmi si svoje lôžko a choď domov. Na to porazený vstane a odchádza. Ľudia oslavujú Boha. Farizeji sa obracajú a odchádzajú. 

 Ježiš, aby toho nebolo malo, uzdraví nakoniec 10 malomocných a pošle ich za kňazmi. Desaťnásobne väčší zázrak. (Lk 17, 11 – 19) Oni stále neveria.

Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. (Jn 21, 25)

 

Čo by si robil ty, keby si žil v tej dobe?

Držal sa mienky zákonníkov a farizejov, bol súčasťou vtedajšieho náboženského systému, alebo sa otvoril pravde, skúmal Písmo, či je tento Ježiš naozaj Mesiáš a uveril v neho?

Aj dnes máš možnosť odmietnuť Ježiša, alebo ho prijať ako pravdu a život. Aj dnes ho môžeš spoznávať prostredníctvom jeho slova a skutkov, dať mu priestor v tvojom živote, aby sa dokázal. On zomrel za naše hriechy, ale aj vstal z mŕtvych. A teraz je živý. Rozprávaj sa s ním ako so živým. On je Pán, Boh a Mesiáš. Miluje ťa a položil za teba svoj život. Očakáva ťa s láskou. Neboj sa k nemu priblížiť.

 

MODLITBA: Ježiš, ja som uveril, že ty si Mesiáš a Syn Boží, ktorého poslal Otec na zem. Verím v teba a potrebujem tvoju pomoc. Bez teba nemám život. Uvedomujem si, že som veľakrát zhrešil a ublížil blízkym ľuďom. Prosím, odpusť mi. Vyznávam Ti svoje hriechy a nechcem viac hrešiť, žiť tak ako predtým. Daj mi k tomu silu. Ja verím, že si vzal moje hriechy na kríž, tam si trpel za mňa a zomrel. Očisti ma svojou krvou, ktorá očisťuje od každého hriechu. Pozri na moje srdce, na moje zranenia a sklamania, na choroby, ktoré sa so mnou vlečú. Ježiš, Ty si niesol aj naše choroby a neduhy na kríž, naše sklamania, vnútorné zranenia. Ježiš, Syn Boží, uzdrav ma na tele aj na duši. Zmiluj sa nado mnou a vstúp svojou mocou a láskou do môjho života. Amen.

 

 

Dario Máček

 

 

Zdroj: homília bratia kapucíni Bratislava, doplnené a upravené.

ELT lektor. Čisté evanjelium bez náboženských prímesí pre potešenie, povzbudenie a spásu duše podľa učenia Ježiša Krista.

Odporúčame

Blog
Ježiš: Za koho ma pokladajú ľudia?

Ježiš: Za koho ma pokladajú ľudia?

Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Odpovedali: „Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?“ Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Ježiš mu odpovedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. (Mt 16,13 -17)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.