Ježiš: Za koho ma pokladajú ľudia?

Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Odpovedali: „Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?“ Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Ježiš mu odpovedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. (Mt 16,13 -17)

Je Ježiš Kristus/Mesiáš? Áno.

Je Ježiš Syn Boží? Áno.

Je Ježiš Boh? Áno.

Toto však potrebujeme preskúmať a spoznať podobne, ako to spoznali jeho apoštoli, ktorí boli s ním, ktorí skúmali starozákonné knihy, prorokov a zapisovali Ježišove slová a skutky.

Nasledujúce príklady obsahujú verše z Biblie, ktoré jasne a výlučne z Písma dokazujú Božstvo Ježiša Krista, nášho Pána.

Aby sme to mohli pochopiť, potrebujeme otvoriť svoje srdce pravde a dovoliť Duchu Svätému nech nám číta a zjavuje 1.kapitolu evanjelia podľa svätého Jána:

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek; volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: „To je ten, o ktorom som povedal: ‚Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.‘“ Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.

 

 

Výklad: Na počiatku všetkého bolo Slovo. Slovo bolo u Boha – v ňom a s ním zjednotené. A to Slovo bolo Boh.

Ním – tým Slovom - vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. 

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Kto dáva život okrem Boha?

Ktosi povedal: Ja som cesta, pravda i život. (Jn 14,6)

A tiež povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. (Jn 8,12)

Ján Krstiteľ nebol tým svetlom, prišiel svedčiť o Svetle, pravom Svetle, ktoré práve prišlo do sveta.

Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal.  Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;

Znova: svet ním vznikol – Slovom vznikol – prišiel do svojho vyvoleného národa, ale jeho vlastní ho neprijali. No tým, čo ho prijali a veria v neho, nasledujú ho, dal právo a moc stať sa Božími deťmi. O kom to hovorí, či nie o Ježišovi Kristovi?

Svet ním vznikol? Je teda Ježiš stvoriteľ? Ak je Stvoriteľ, tak Ježiš je identický s Bohom a je samotný Boh ako súčasť trojjedinného Boha.

To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy

Boh má Syna – jedného Syna. To pomenovanie, že Boh má Syna je určené pre nás ľudí, aby sme pochopili blízkosť vzťahu a to, že nehovorí sám, čo chce, ale to, čo počul od Otca. Hovoril slová Otca, konal skutky Otca, vyplnil vôľu Otca. Boh sám ho predstavuje svetu keď hovorí: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3,17) – pri krste v Jordáne a druhýkrát na vrchu Tábor: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho." (Mt 17,5)

 

Apoštol Ján hovorí: Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život. (1.Jn 5, 9 – 12)

 

A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život. (1.Jn 5,20)

 

Iný príklad:

 

...aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. (Jn 5, 22)

Rovnako ctiť a uctievať Ježiša ako Boha Otca. 

 

Nato mu povedali: „Kde je tvoj Otec?!“ Ježiš odpovedal: „Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca.“ (Jn.8:19)

 

Iný príklad:

Povedal som vám predsa, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch. (Lk 8, 24)

Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale že hovorím tak, ako ma naučil Otec.  (Lk 8,28)

Ježiš im odpovedal: „Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, Ja som!“(Jn 8,58)

Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili potom, keď sa to stane, že Ja som. (Jn. 13:19)

 

Ja som – to isté predstavenie Boha ako na vrchu Horeb. JA SOM=JAHWE=SOM, KTORY SOM= (Allah)

 

Mojžiš sa však Boha opýtal: Keď prídem k Izraelitom a po­viem im: Boh vašich ot­cov ma po­siela k vám a oni sa ma spýtajú: Aké je jeho meno? Čo im po­viem? Boh po­vedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som; a do­dal: Iz­raelitom po­vieš: „Ja som“ ma po­slal k vám. Boh ešte po­vedal Mojžišovi: Iz­raelitom po­vedz toto: Po­slal ma k vám Hos­podin=Jahwe, Boh vašich ot­cov — Boh Ab­raháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno naveky, ktorým si ma budú pri­pomínať a vzývať z pokolenia na po­kolenie. (Ex.3: 13-15)

 

Iný príklad:

 

V Jeruzaleme boli vtedy sviat­ky po­svätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa pre­chádzal v chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Ob­stúpili ho Židia a po­vedali mu: Do­kedy nás chceš ešte držať v napätí? Ak si Mesiáš, po­vedz nám to ot­vorene! Ježiš im od­povedal: Po­vedal som vám, a ne­veríte. Skut­ky, ktoré ja konám v mene svoj­ho Ot­ca, svedčia o mne. Ale vy ne­veríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich po­znám a ony ma na­sledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich ne­vy­trh­ne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všet­ci, a ni­kto ich ne­môže vy­trh­núť Ot­covi z ruky. Ja a Otec sme jed­no. (Jn.10: 22-30)

Židia znova zdvih­li kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im po­vedal: Ukázal som vám veľa dob­rých skut­kov od Ot­ca, pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu od­povedali: Nekameňujeme ťa za dob­rý skutok, ale za rúhanie a pre­to, že sa robíš Bohom, hoci si len človek.

 

Čo urobíš ty? Aj ty zdvihneš kameň?

Farizeji nedokázali prijať, žeby tento Ježiš Nazaretský, syn tesára, mohol byť Mesiášom a rovným Bohu. Preto povedali: Rúhaš sa!

 

Ak nekonám skut­ky svoj­ho Ot­ca, ne­ver­te mi. Ale ak ich konám, aj keď ne­veríte mne, ver­te tým skut­kom, aby ste spoz­nali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi. (Jn 10, 37 – 38)

 

 

Ježiš mu po­vedal: Filip, toľký čas som s vami a ne­spoz­nal si ma? Kto videl mňa, videl aj Ot­ca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Ot­ca? Ne­veríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? (Jn. 14:9-10)

 

Iný príklad:

 

On, hoci mal Božiu podobu, svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služob­níka a stal sa jed­ným z ľudí, ponížil sa a stal sa po­slušným až na sm­rť, a to sm­rť na kríži. (Fil.2:6 - 8)

 

Robil sa Ježiš podvodne rovný Bohu? Biblia učí, že Ježiš svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. To znamená, že bol rovný Bohu.

 

 A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe, skôr ako povstal svet! (Jn 17,3 – 5)

 

Iný príklad:

 

On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. (Kol 1,15 – 16)

 

Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. (Kol 2, 8 - 9)

 

Plnosť Božstva je plnosť Božstva doslovne.

 

Iný príklad:

 

Po­vedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

 (Jn. 11:25)

Kto môže o sebe povedať Ja som život? Kto je pôvodca života a Tvorca každej živej bytosti ak nie Jahwe = Boh?

Ježiš po­vedal: Ja som ces­ta, prav­da i život. (Jn.14:6)

 

Iný príklad:

 

Ježiš na­stúpil na loďku, pre­plavil sa na druhý breh a prišiel do svoj­ho mes­ta. Tu k nemu prinies­li ochr­nutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Ježiš, vidiac ich vieru, po­vedal ochr­nutému: Dúfaj, syn môj, od­púšťajú sa ti hriechy. Vtom si však nie­ktorí zákon­níci po­vedali: Ten­to človek sa rúha! Ježiš po­znal ich myšlien­ky a po­vedal: Prečo zle zmýšľate vo svojich srd­ciach? Čo je ľahšie? Po­vedať: Od­púšťajú sa ti hriechy, alebo po­vedať: Vstaň a choď!? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc od­púšťať hriechy na zemi, po­vedal ochr­nutému: Vstaň, vez­mi si lôžko a choď domov! A on vstal a od­išiel domov. (Mt. 9:1-7)

 

Kto odpúšťa hriechy ak nie Boh?

 

Iný príklad:

 

 Po ôs­mich dňoch boli učeníci zasa vnút­ri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli za­tvorené, Ježiš prišiel, po­stavil sa do stredu a po­vedal: Po­koj vám! Po­tom po­vedal Tomášovi: Daj si sem prst a po­zri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môj­ho boku! A nebuď ne­veriaci, ale veriaci! Tomáš mu od­povedal: Pán môj a Boh môj! (Jn. 20:26-28)

 

Iný príklad:

 

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn je nám daný a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazvú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

(Iz.9:6)

 

Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7, 14)

 "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami. (Mt 1, 23)

 

Iný príklad:

 

Preto aj Boh ho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa na meno Ježiš sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i v podzemí a aby každý jazyk vyznal: Ježiš je Pán na slávu Boha Otca. (Fil. 2:9-11)

 

Pán = Hospodin = Jahwe = Pán najvyšší

Pre veľkú úctu a bázeň k menu Jahwe, boli pôvodné texty, kde sa spomínalo toto meno s vynechanými medzerami, alebo bolo nahradzované slovami Pán, Hospodin.

Jahwe = forma slovesa byť = Boh je Bytie samo v sebe = Existujúci.

 

Iný príklad:

 

Výrok Hospodina môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“ (Ž 110)

 

Keď Ježiš učil v chráme, povedal: "Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: “Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.” Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?" (Mr 12, 35 – 37) (Lk 20, 42 – 43)

 

Pán (Jahwe) povedal môjmu Pánovi (Jahwe Jehošua = Ježiš), seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.

 

* Jehošua = Ježiš - začiatok Ježišovho mena je skrátená forma Božieho mena (Jeho...) a koniec znamená zachraňovať, spasiť. Celé meno teda znamená Boh je spása.

 

Iný príklad:

 

 Tak­to hovorí Hos­podin, kráľ Iz­raela, jeho osloboditeľ, Hos­podin zá­stupov: Ja som pr­vý a po­sled­ný, ok­rem mňa niet Boha.  (Iz 44:6)

Porovnaj so zjavením:

Hľa, pri­chádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho pre­bod­li. Nariekať budú nad ním všet­ky kmene zeme. Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. (Zj. 1:7-8)

 

Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕt­vy. On položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý a Po­sled­ný a Živý. Bol som mŕt­vy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia. (Zj. 1:17-18)

 

______________________________________________________

 

 

Ježiš sa pýta: A za koho ma pokladáš ty?

 

Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Jn 5, 23)

 

 

 

©Mgr. Dario Máček

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo