Svätá Trojica - pravda alebo výmysel?

Pri rozhovore s niektorými ľuďmi som zistil, že majú problém s učením o Svätej Trojici, nevedia to pochopiť a dokonca sa našli aj takí, ktorí tomu pripisujú pohanský pôvod. Čo je teda pravda a prečo takéto názory vzišli?

Pán Ježiš povedal: Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. (Jn 16, 12 – 13)

 

Boh sa postupne zjavoval človeku počas celých dejín ľudstva. Dokonalé a konečné zjavenie prišlo v osobe Ježiša Krista - obrazu Boha, keď hovoril a konal podľa jeho vôli a vtedy nastalo aj dlho očakávané vykúpenie človeka. Pre všetkých, ktorí uveria. Keď bol s nami, povedal nám, že máme očakávať Ducha Svätého, ktorý príde na veriacich a Ten bude hovoriť, konať a potvrdzovať Ježišove slová. On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.(Jn 16, 14 – 15)

 

Veríme, že Boh stvoril svet. Boh povedal Slovo a stalo sa.

Boh stvoril svet prostredníctvom Ježiša Krista mocou Ducha Svätého.

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. (Jn 1,1)

To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. (Jn 1, 14)

 

Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi!“ Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. (Gn 1, 26 – 27)

Všimnime si prosím množné číslo. Boh sa tiež nazýva ELOHIM, čím sa vyjadruje plurál.

 

Správne učenie je toto: Boh je jeden v troch osobách.

Neveríme v troch Bohov, ale v jedného Boha. V Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, ktorý sa predstavil ako JAHVE = SOM, KTORÝ SOM.

Boh je jeden a zároveň akoby troma osobami, ktoré sa nám vo Sv. Písme zjavujú. Majú vôľu, emócie, vnemy (zmysly). Sú nezávislé a slobodné vo svojom konaní a súčasne vzájomne prepojené a zjednotené v harmónii, úcte a láske.

Trojica nie je Triáda, čo má pohanský pôvod.

Hoci termín Svätá Trojica sa v počiatkoch Cirkvi nevyskytuje, neznamená to, že je to nesprávne alebo nebiblické učenie. Je to síce teologický pojem, ktorý zaviedla Cirkev neskôr, ale opiera sa o poznanie a dôkazy zo Sv. Písma. V súčasnosti sa okrem označenia Svätá Trojica používa aj termín Trojjediný Boh. Obe tieto označenia Boha sú v poriadku. Dôkazy z Písma:

Ježiš povedal: Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (Mt 28, 19)

 

Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. (2.Kor 13,13)

 

Vie ľudský rozum dokonale pochopiť, alebo predstaviť si Boha? Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. (1. Kor 13,12)

Svätý Patrik, misionár Írska, aby vedel priblížiť ľuďom Svätú Trojicu, resp. Trojjedinosť Boha, zohol sa k zemi, odtrhol trojlístok ďateliny a ukázal: jedno steblo, tri lístky.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Verše zo Svätého Písma dokazujúce Božstvo Ježiša Krista: https://blog.postoj.sk/41251/jezis-za-koho-ma-pokladaju-ludia

 

 

 

 

©Mgr. Dario Máček

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo