Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. marec 2019

Zmenila Katolícka Cirkev Desatoro?

Zmenila Katolícka Cirkev Desatoro?

Niektorí protestanti vyčítajú Katolíckej Cirkvi, že pozmenila obsah Desatora, zamlčala druhé prikázanie obsiahnuté v Starom zákone - „Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý“ (Ex 20, 4-5) a rozdelila posledný príkaz na dve (9. a 10.) samostatné prikázania. Katolícka Cirkev vraj účelovo manipulovala s Desatorom, aby ospravedlnila modloslužobné praktiky, uctievanie obrazov Ježiša, sôch svätých a Panny Márie. Je tomu skutočne tak? Nie. Existujú dobré dôvody na to aby sme mohli prehlásiť, že uvedené obvinenie je falošné.  

1) Môžeme si všimnúť, že z Exodu 20,2-17 ani z Deuteronómia 5,6-21 nevyplýva nevyhnutný záver, že prikázaní je naozaj desať. V skutočnosti ich možno napočítať aj viac. Katechizmus Katolíckej Cirkvi k tomu poznamenáva, že „v priebehu dejín sa rozdelenie a číslovanie prikázaní menilo. Tento Katechizmus sa pridŕža rozdelenia prikázaní, ktoré zaviedol svätý Augustín a ktoré sa stalo tradičným v Katolíckej cirkvi. To isté rozdelenie majú aj luteránske vyznania. Grécki Otcovia urobili trochu odlišné rozdelenie, ktoré nachádzame v pravoslávnych (ortodoxných) cirkvách a v reformovaných spoločenstvách.“ (KKC 2066) Číslovanie prikázaní priamo nevyplýva z Biblie, je skôr záležitosťou tradície, ktorá sa v priebehu dejín menila až napokon ustálila. 

Číslovanie prikázaní priamo nevyplýva z Biblie, je skôr záležitosťou tradície, ktorá sa v priebehu dejín menila až napokon ustálila.  Zdieľať

2) Prvé a druhé prikázanie v protestantských denomináciach (1. „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ a 2. „Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh.“ ) v podstate pranieruje toto isté - modloslužbu. Je teda logické, že svätý Augustín tieto imperatívy zhrnul do prvého prikázania, ktoré nachádzame v Katechizme Katolíckej Cirkvi. Nedáva totiž zmysel duplicitne opakovať toto isté v dvoch prikázaniach. 

3) V Ex 20,4 nachádzame od Boha pokyn - „Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!“ Zdá sa však, že tento citát si jednoducho nemôžeme vytrhnúť z kontextu ani ho chápať strikne doslova. Napríklad už hneď o päť kapitol ďalej sa môžeme dočítať ako Boh nariaďuje Mojžišovi zhotoviť dvoch cherubov pri arche zmluvy. (porov. Ex 25,18) V Numeri 21, 8-9 zase Boh povedal Mojžišovi, aby urobil bronzového hada, ktorého pripevnil na žrd na uzdravenie. Protirečil by Boh sebe samému? Ak by sme si Ex 20,4 vyložili úplne doslova, kresťania by museli napríklad zničiť všetky svoje fotografie ! 

Pozrime sa teda na celý kontext štvrtého verša 20. kapitoly Exodu. „Boh hovoril všetky tieto slová: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.“ (Ex 20, 1-6) Táto stať však nehovorí o zákaze sôch a obrazov pre náboženské účely, ale o zákaze modloslužby/idolatrie čiže klaňaniu sa čomukoľvek pred Bohom. Toto je skutočný zmysel prvého prikázania.   

4) Protestanti kritickí voči Katolíckej Cirkvi majú očividne problém rozlišíť medzi nábožnou úctou voči obrazom a sochám a adoráciou, ktorá patrí výlučne Bohu. Pochybujem, že existuje nejaký katolík, ktorý adoruje ikonu samotnú (jej farbu a drevo), a nie Krista, ktorý je na nej vyobrazený ! Svätý Pavol v Liste Kolosanom píše o Kristovi, „že je obraz (grécky: ikon) neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva.“ (Kol 1,15) V skratke povedané - neviditeľný Boh, večné Slovo sa stalo viditeľným v osobe Ježiša Krista a preto ho môžeme zobrazovať bez toho aby sme mali strach, že tak robíme v rozpore s Bibliou. 

Inzercia

Neviditeľný Boh, večné Slovo sa stalo viditeľným v osobe Ježiša Krista a preto ho môžeme zobrazovať bez toho aby sme mali strach, že tak robíme v rozpore s Bibliou. Zdieľať

5) Protestantskí kresťania sa môžu pohoršiť nad tým, že katolíci sa napríklaď skláňajú pred sochami Panny Márie alebo svätých. Opäť to však neznamená, že katolíci sú modlári. V Japonsku je dodnes zvykom ukloniť sa pri zoznamovaní. Keď poddaný prišiel ku kráľovi, poklonil sa. V žiadnom z týchto prípadoch však neide o nejakú bohorovnosť. Tieto prejavy sú vyjadrením úcty k osobe, nie však jej zvelebovaním alebo zbožstvením. Konieckoncov, katolíci majú k Panne Márii úctu nie pre jej zásluhy, ale preto, že jedinečným spôsobom dovolila Bohu aby konal v jej živote. 

6) Čo sa týka rozdelenia desiateho prikázania na dve, je opäť potrebné pozorne rozlišovať. Zdá sa, že v prípade Deuteronómia nachádzame jasnejšie rozlíšenie medzi túžbou po manželke a túžnou po majetku ako v prípade knihy Exodus. Autor Deuteronómia totiž použil dve rôzne hebrejské slová - iné v prípade manželky a iné v prípade majetku. Prečo? Z jednoduchého dôvodu, manželka a majetok nie sú kvalitatívne na jednej a tej istej úrovni. V Knihe Genezis sa dočítame, že „Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.“ (Gn 1,27) Preto je logické, že svätý Augustín, ktorý pri číslovaní a rozdeľovaní vychádzal primárne z Deuteronómia, zdanlivo jeden príkaz rozdelil na dve.  

Prečo sa však zdá, že Exodus a Deuteronómium používa inú verziu Dekalógu? Musel Boh opraviť svoju chybu, ktorú urobil pri Desatore v Exode? Nie. Je potrebné mať na pamäti, že Biblia nespadla z neba v jedeň deň. V Biblii (aj v rámci Starého zákona) nachádzame progresívne zjavenie. Boh postupne zjavoval svoj plán a vychovával človeka. Je to podobné ako pri výchove detí - otec použije iné výchovné metódy keď má syn päť rokov a iné keď dovŕši 15 rokov. Človek bol skrze Bibliu vychovávaný, nie však hneď. Je pravdepodobné, že verzia Dekalógu v Exode je staršia ako tá v Deuteronómiu. Preto už v Deuteronómiu nachádzame spomínané rozlíšenie medzi manželkou a majetkom. 

Záver
Katolícka Cirkev jasne odsudzuje modloslužobné praktiky. (porov. KKC 2112-2113) Nábožné uctievanie sôch, ikôn a obrazov je však praxou, ktorú Biblia podporuje. Cirkev nezamlčala (údajne) druhé prikázanie (neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou), ale považuje ho za súčasť prvého prikázania namiereného proti modloslužbe a polyteizmu. Rovnako rozlišuje medzi túžbou po manželke blížneho svojho a túžbe po majetku. Z tohto dôvodu je uvedené rozlíšenie v dvoch prikázaniach (deviatom a desiatom) pochopiteľné a správne zdôvodnené.       

Použitá literatúra
Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 2012. 
https://www.catholic.com/qa/st-augustine-and-the-ten-commandments
https://www.catholic.com/magazine/print-edition/the-true-ten-commandments
https://www.catholic.com/magazine/online-edition/did-the-catholic-church-change-the-ten-commandments

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Odporúčame

Blog
Koreň všetkého zla?

Koreň všetkého zla?

Kedysi dávno som videl na Youtube film Koreň všetkého zla? od anglického biológa a zapáleného kritika všetkých vier a bohov Richarda Dawkinsa. Bol to môj prvý kontakt s ateistom Dawkinsom. Tento film som zhliadol viackrát a preto som sa rozhodol trochu bližšie sa pozrieť na jeho kritiku a napísať polemický text. Film je dvojdielny a v tomto blogu budem reagovať iba na jeho prvú časť.

Blog
Panamský pôst

Panamský pôst

Pred týždňom som o ňom ešte nepočula. Lebo neexistoval. Ja som si ho takto nazvala. Je ako Panama. Extrémny.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.