Eucharistia nie je obyčajný pokrm

Eucharistia nie je obyčajný pokrm

Je pozoruhodné čítať knihu o Eucharistii, ktorá vznikla v protestantskom prostredí, a predsa je napísaná v duchu Katolíckej cirkvi. Autor v nej na základe Svätého písma bráni reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Sviatosti Oltárnej a vyzdvihuje dôležitosť apoštolskej Tradície, vonkajších prejavov liturgie a spisov ranokresťanských autorov.

Keď Ulf Ekman  spolu so svojou manželkou Birgittou vstúpil v roku 2014 do Katolíckej cirkvi, vyvolalo to veľký rozruch.  Dovtedy totiž Ekmanovci viac ako 30 rokov pôsobili v evanjelikálnom charizmatickom hnutí „Slovo života“, ktoré Ulf sám založil a viedol. Svoju cestu do Katolíckej cirkvi opísal v knihe „Veľký objav“, ktorá vyšla aj v slovenčine. Knihu o Eucharistii, ktorá nesie názov „Vezmite a jedzte“,  však napísal v roku 2006, tzn.v  čase, keď ešte bol súčasťou protestantského prostredia a pohľadu na túto sviatosť. 

Ulf Ekman upozorňuje, že nejde o kompletnú štúdiu na tému Eucharistie, ale zámerom  jeho diela je „povzbudiť čitateľov k väčšej úcte voči Eucharistii a k účasti na nej hlbším a uvedomelejším spôsobom.“ 

Kritika do vlastných radov

Raná Cirkev sa držala štyroch pilierov, o ktorých sa dočítame v Skutkoch apoštolov 2, 42: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.“ Namiesto čerpania sily zo všetkých štyroch pilierov ich kresťania začali stavať proti sebe. „Bibliu stavali do opozície voči Eucharistii, osobnú modlitbu voči spoločnej a osobnú cestu za Pánom proti štruktúram Cirkvi,“ uvádza Ekman a dodáva: „Vytratilo sa povedomie o potrebe všetkých týchto skutočností.“ 

Veľa protestantských spoločenstiev má v strede svojich kostolov rečnícky pult. Žiaľ, v mnohých charizmatických spoločenstvách Eucharistia nezohráva žiadnu úlohu.  Zdieľať

Po reformácii a období osvietenstva narastalo podozrievanie voči vonkajším úkonom a pobožnostiam. Veľa protestantských spoločenstiev má v strede svojich kostolov rečnícky pult. Žiaľ, v mnohých charizmatických spoločenstvách Eucharistia nezohráva žiadnu úlohu. 

Pri Poslednej večeri v slovách „Vezmite a jedzte: toto je moje telo... Vezmite a pite: toto je moja krv...“  mal Pán Ježiš na mysli presne to, čo povedal. Nie je to len symbol, len nejaké prehlásenie. Pánova večera nie je obyčajný pokrm. Pán Ježiš je v Eucharistii skutočne prítomný. 

Reálna prítomnosť

Biblia používa symboly a aj Eucharistia v sebe obsahuje viaceré symboly, ale Eucharistia nie je len symbolickým rituálom. Slávením Eucharistie tu na zemi máme účasť na požehnaniach zmluvy, ktorú Boh s nami uzavrel prostredníctvom Ježišovej vyliatej krvi za nás na Kalvárii. Pán Ježiš povedal: „Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj“.“ (Jn 6, 55) Ako bez telesnej stravy slabneme, keď prijímame Eucharistiu, dostávame Ježišov život. 

Sväté príjímanie musíme brať vážne. Ježiš je prítomný v Eucharistii bez ohľadu na to, či v to veríme alebo nie. Ale požehnanie dostávame len vtedy, keď v to veríme a zúčastňujeme sa na ňom. Zdieľať

Sväté príjímanie musíme brať vážne. Ježiš je prítomný v Eucharistii bez ohľadu na to, či v to veríme alebo nie. Ale požehnanie dostávame len vtedy, keď v to veríme a zúčastňujeme sa na ňom. Keď k nám prichádza Ježiš pod spôsobmi chleba a vína, opäť sa nám pred očami vynára celé dielo vykúpenia. Svoje tvrdenia Ulf Ekman podopiera v kn ihe predovšetkým Svätým písmom, ale aj citátmi cirkevných otcov, napríklad sv. Ignáca z Antiochie, sv. Ireneja, sv Justína. Atď.

Vonkajšie symboly 

V čase, keď sa na verejnosti zakazuje umiestňovanie náboženských symbolov, keď sa iné náboženstvá a ideológie dožadujú odstránenia kresťanskcýh symbolov, by sme mali kríž vyzdvihnúť vysoko. „Takzvanná kresťanská „sloboda“, chápaná ako oslobodenie  sa od kresťanských tradícií a symbolov, nie je ničím iným ako kresťanskou ľahostajnosťou, ktorá nemá nič spoločné s pravou slobodou,“ upozorňuje švédsky konvertita. Nejde o modlitbu ku „kúsku dreva“, ako sa zvykne vyčítať. Ide o to, aby si naša myseľ zachovala vedomie prítomnosti Krista a hodnôt evanjelia  pre našu spoločnosť. 

V mnohých charizmatických hnutiach sa nedbá na liturgiu a obrady. Ulf Ekman používa prirovnanie: „Čerstvá šťava potrebuje fľaše a džem vhodné nádoby. Život v Duchu potrebuje poriadok, aby sa „nerozlial“. Formy sa môžu z rôznych dôvodov odlišovať, ale nemôžu sa považovať za nepotrebné.“

Život prvotnej Cirkvi bol založený na štruktúrach. Pre prvých kresťanov podriadenie sa autorite apoštolov a ich náuke bolo podstatnou vecou.  

„Takzvanná kresťanská „sloboda“, chápaná ako oslobodenie  sa od kresťanských tradícií a symbolov, nie je ničím iným ako kresťanskou ľahostajnosťou, ktorá nemá nič spoločné s pravou slobodou,“  Zdieľať

Pohľad plný nádeje

Ulf Ekman vyjadruje presvedčenie, že v nadchádzajúcich časoch mnohí veriaci nanovo objavia a pochopia Eucharistiu, najmä mladí ľudia. Uvádza príbeh emauzských učeníkov, ktorým horelo srdce, keď im Kristus vysvetľoval Sväté písmo, ale spoznali ho až pri lámaní chleba. V blízkej budúcnosti sa budú ľudia zhromažďovať v kostole na slávení Eucharistie nie preto, aby si vypočuli známeho kazateľa, nie preto, aby prežili nejaký druh duchovnej zábavy, ale preto, že Eucharistia sa nachádza v centre ich života. 

Nech sa táto vízia napĺňa už v našej prítomnosti v našich životoch. 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo