Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
04. január 2019

Μάγοι

K okruhu Vianoc patrí starobylý sviatok Pánovej Epifánie – Zjavenia. Slávi sa ním moment verejného predstavenia Ježiša ako Bohočloveka svetu. Východná a západná tradícia sa pritom zameriavajú na dve rozličné udalosti. Východná ukazuje na Ježišov krst v Jordáne. západná, na ktorú sa zameriam, predstavuje návštevu mudrcov zachytenú v Mt 2, 1-12. V rozbore tohto textu som si ako hlavnú otázku položil: Kto sú títo mudrci?
Μάγοι

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny" (Mt 2, 1-12). Zdieľať

Totožnosť osôb z Matúšovho evanjelia dodnes vyvoláva medzi odborníkmi rôzne dohady. Je preto ťažko ponúknuť riešenie. V každom prípade je potrebné vzdať sa ľudovej tradície, ktorá ich označuje za kráľov. Text ich označuje slovom μάγοι.

Slovo je odvodené od staroperzského slova maguš, ktoré označuje perzských a babylonských kňazov vzdelaných v astrológii, výklade snov a iných tajných umeniach. Podľa evanjelia prišli do Palestíny, aby sa na základe hviezdy poklonili novonarodenému kráľovi.

Ponúkam tri pohľady na ich identitu a význam v deji.

1. Mágovia. Doslovný preklad, aj v našom kultúrnom prostredí, vrhá na postavy negatívny pohľad. Podľa tohto vnímania išlo o čarodejníkov a vykonávateľov cudzích kultov. Mnohí v tom vidia alúziu na „mudrcov, čarodejníkov a zaklínačov“ v príbehu o Mojžišovi (porov. Ex 4,11).  

Takýto pohľad predstavuje pohanských kňazov, ktorý následne uznávajú pravého Boha. Osoby, ktoré podľa vnímania vtedajších ľudí ovládali božstvá a nadprirodzené sily, sa vzdávajú svojho presvedčenia a uznávajú pravú a jedinú moc, ktorú nachádzajú v nájdenom dieťati.

2. Mudrci. Tento pohľad zvýrazňuje, že pútnici vo svojom prostredí patrili medzi intelektuálnu špičku. Vystupujú tak v ostrom kontraste voči veľkňazom a zákonníkom (porov Mt 2,4), ktorých si na konzultáciu povolal kráľ Herodes.

Inzercia

Obidve skupiny vedeli o predpovedanom príchode kráľa. No zdá sa, že vzdelanci z ďalekej krajiny to brali vážnejšie. Ich vedomosti a pozorovanie ich primälo vydať sa na cestu. Tak ukazujú, v čom spočíva pravá múdrosť. Nie v zhromažďovaní a udržiavaní vedomosti, ale aj v ich aplikácii. Nestačí sa len uspokojiť. Treba vstať a hľadať.

3. Cudzinci. Ide o charakteristiku, ktorú najviac zdôrazňuje aj západná liturgia. Anticipuje sa v ňom otvorenosť evanjelia pre všetkých ľudí. Mudrci „od východu“ (Mt 2,1) opúšťajú svoju domovinu, aby našli zmysel mimo svojho geografického prostredia. A nadôvažok v porovnaní s Herodesom a jeho radcami sú na príchod Mesiáša oveľa uspôsobenejší. Ježišovo zjavenie svetu sa tak ukazuje ako odpoveď nie len pre židov.

Ukázala to aj evanjelistova realita. Kde mal byť Kristus prijatý, bol odmietnutý. Prijali ho tí, ktorým prvotne nebol určený.

Lukáš Durkaj
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.rimkat.sk

Inzercia

Odporúčame

Blog
Moje novoročné predsavzatia alebo pasívne investovanie trochu inak

Moje novoročné predsavzatia alebo pasívne investovanie trochu inak

V minulosti som sa už viackrát podujal nastaviť si latku o čosi vyššie pre nadchádzajúci rok. Ale akosi si neviem spomenúť, či to niekedy zafungovalo. Lovím v pamäti pozitívny príklad... bez úspechu. Poznáš to... budem denne cvičiť, začnem behať, poctivo sa postiť v piatky atď. Tentokrát som to ale zobral z iného konca.