Prečo čítať Bibliu?

Prečo čítať Bibliu?

Biblia je azda najznámejšie a najčítanejšie dielo v dejinách. Položme si jednoduchú otázku: Prečo by sme ju mali čítať? Nie je zastaralá? Môže nám ľuďom 21. storočia ešte niečo povedať? Ponúkam svoju skromnú úvahu.

1) Biblia hýbala dejinami 
Biblia inšpirovala mnohých k veľkým a hrdinským činom. Spomeniem napríklad Williama Wilberforca - bojovníka proti otroctvu, ktorý sa nechal inšpirovať evanjeliovou rovnosťou. Podobne pre Martina Luthera Kinga bola Biblia hnacím motorom v zápase o spravodlivosť. A práve vôňa Písma priviedla Augustína k obráteniu a k životu biskupa, ktorého diela formovali myslenie západnej civilizácie. Svätci postavili svoj život na pevnom biblickom základe. Ich príklad a svedectvo pomohlo reformovať Cirkev a spoločnosť - neraz zmietanú všemožnými búrkami. Na druhej strane, žiaľ mnohí Bibliu aj prekrúcali a používali ako ospravedlnenku pre svoju vlastnú zvrátenosť. Bolo by však nespravodlivé obviňovať z toho Bibliu ako takú. Biblia neraz v spoločnosti vyvolala revolúciu - nie však zbraňami a násilnymi prevratmi, ale tichou a trpezlivou premenou najprv sŕdc jednotlivcov a potom aj spoločenských štruktúr. 

2) Biblia obsahuje bohaté dejinné, jazykové, kultúrne a literárne dedičstvo 
Biblia je bohatou knižnicou s rôznymi žánrovým materiálom. Aj preto má potenciál osloviť ľudí s rôznou mentalitou a rôznym zameraním. Biblia sa na prvý pohľad môže javiť ako nezmyselná zlátanina plná protirečení. No ak začneme študovať jej vznik, vývoj a kontext v ktorom bola napísaná, jej nezmyselnosť sa postupne vytráca. Dôležité je študovať napríklad pôvodné jazyky Biblie (hebrejčinu, aramejčinu a gréčtinu). Práve tým, že porozumieme týmto jazykom - lepšie pochopíme posolstvo daného textu. Moderná archeológia a prírodné vedy postupne rozbili predstavu, že Biblia je studnicou vedeckého poznania. Biblia skutočne nie je učebnica biológie a ani kronikársky záznam v modernom slova zmysle. Biblia bola napísaná pre ľudí staroveku, ktorým dnešné spôsoby nazerania na svet neboli vôbec známe. A práve aj preto štúdium dejinno-kultúrneho kontextu nám môže osvetliť, že čo nám dnes nedáva zmysel - minulým ľuďom zmysel dávalo a v konečnom dôsledku bola to pre nich jediná zrozumiteľná logika. Toto je jeden z kľúčov k tomu aby sme Bibliu mohli správne pochopiť a aktualizovať do našich životov. Štúdium Biblie nie je ľahké, no čo je jednoducho a ľahko dosiahnuteľné, to si človek spravidla neváži a neprináša mu trvalý úžitok.      

3) Biblia vypovedá veľa o človeku
Človek, ktorý číta Bibliu môže spoznať seba samého. Ako to? Keď študujeme životné príbehy Abraháma, Mojžiša, Dávida či Petra veľmi skoro môžeme prísť na to, že neide o úplne nám neznáme osudy. Hoci ide o postavy pre nás časovo veľmi vzdialené, ľudská povaha ostáva veľmi podobná - či už v staroveku alebo v noveveku. V ich životoch sa veľmi často ozrkadľujú naše životné príbehy, radosti a úzkosti, víťazstvá aj pády. A práve zo životov biblických postáv si môžeme vziať ponaučenie pre nás. Posilu v súženiach a útechu v pádoch. Biblia veľmi realisticky opisuje ľudskú povahu - takú aká je. Opisy rôznych intríg, vojen a zlomyseľnosti nás môžu vydesiť, no zároveň usvedčiť a zobudiť- častokrát v našich srdciach vládne podobná klíma ako v srdciach postáv Biblie. V biblických knihách, hlavne v múdroslovných knihách Starého zákona nájdeme veľa životnej múdrosti. Obsahujú napomenutia, povzbudenia a praktické rady. Biblická múdrosť je podstatne iná než múdrosť svetská. Kým múdrosť Biblie vedie k pokoju a k pokore, múdrosť tohto sveta častokrát k uponáhľanosti a k nadutosti. Myslím si, že práve tieto knihy (napr. Kniha Kazateľ alebo Kniha Prísloví) môžu osloviť aj neveriacich ľudí. Biblia je zároveň záznamom chodenia jedného národa s Bohom. Biblický človek vyjadruje Bohu svoje vďaky, chvály ako aj odprosenia a ľútosť. 

4) Biblia vypovedá niečo o Bohu
Prečo len niečo? Pretože keby chcel Boh zdieľať všetko zo svojho charakteru jedna Biblia by na to nestačila. Biblia obsahuje toľko z Božieho srdca, koľko na našej životnej púti potrebujeme. Práve vďaka Biblii môžeme spoznať aký Boh je. Biblia je svedectvom - svedectvom o tom, že Boh neostal chladnou entitou, ktorá naštartovala proces stvorenia a ponechala človeka napospas jeho vlastnému osudu. Boh sa práve vďaka Biblii prilížil k človeku - urobil to hlavne v osobe Ježiša Krista. Ako zamilovaný chlapec, ktorý sa postupne dáva spoznať dievčine do ktorej je zahľadený. Správny muž urobí prvý krok a trpezlivo čaká na odpoveď. Podobne koná aj Boh. Čaká na našu spätnú väzbu. A Biblia je svedectvom Božej vášnivej aktivity a postupnej výchovy. Zároveň svedectvom (častokrát) našej pasivity, hluchoty a slepoty. Zaznamenáva Božie zázraky a zaroveň aj to ako ľahko človek na tieto zázraky zabúda a skĺzava do nevery. No Boh sa nenechal odradiť a neprestane bojuje o ľudské srdce, ktoré sa už na začiatku od Neho vzdialilo. Biblia je komunikačný kanál medzi Bohom a človekom. Boh sa hlavne cez Bibliu prihovára k človeku. Dešifrovať tento Jeho signál sme schopní iba s Jeho pomocou - v modlitbe a v tichu. Samozrejme, ak chceme a máme otvorené oči a srdce. Ak chceme môžeme mať s Bohom trpezlivosť a čakať na odpovede na naše otázky. Často sa stáva, že Boh takto formuje našu trpezlivosť v tejto netrpezlivej dobe. Alebo môžeme všetko len hneď ofrflať a poprieť. 

5) Biblia - praktický návod ako sa dostať do neba
Biblia je kompasom k pravému šťastiu. Biblia sleduje ešte vyšší cieľ ako pozemské šťastie. Naznačuje, že Boh sa o človeka stará a chce mu také dobro, ktoré prevyšuje jeho chápavosť. Boh nám vďaka Biblii vytyčuje cestu po ktorej máme kráčať ak chceme prísť k bráne neba. Podáva nám pomocnú ruku. Nie je to síce ľahká a pohodlná cesta, no je to cesta života. Boh nám cez Bibliu poskytuje všetku múdrosť a pokyny (napr. Desatoro) potrebné k tomu aby sme na svojej životnej ceste nezablúdili ale aby sme kráčali chodníčkami na konci ktorých definitívne spočinieme v Jeho náručí.  

V Druhom liste Timotejovi môžeme nájsť krásnu pasáž, ktorá v troch vetách zosumarizovala zámer celej Biblie: „Od útleho detstva poznáš sväté Písma. Tie ti môžu dať múdrosť, ktorá vedie k spáse skrze vieru v Krista Ježiša. Celé Písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie a na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý, pripravený na každé dobré dielo.“ (2 Tim 3,15-17)

Namiesto záveru ... 
... „Vezmi a čítaj“ (svätý Augustín)

Titulný obrázok - wikimedia

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo